דמיון מטעה בסימני מסחר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טענת דמיון מטעה בסימני מסחר: רקע סימני מסחר מס' 81393 ו - 83286 דמות איש שרירים (להלן: "סימן איש השרירים") רשומים בבעלות מבקשת 1 העוסקת בשיווק מוצרי נעילה (להלן: "המבקשת"). ביום 4.11.02 נכרת הסכם בין המבקשת לבין רב בריח מוצרי בטחון בע"מ שעסקיה נרכשו על ידי המשיבה במסגרת הליכי פירוק (להלן:"ההסכם"), לפיו רשאית המשיבה לעשות שימוש בסימן איש השרירים בשיווק דלתות וחלונות בטחון ומנועה מלעשות שימוש בסימן האמור בתחום מוצרי הנעילה. המשיבה עיצבה סימן חדש בו בו היא משתמשת לשיווק דלתות מתוצרתה ואף הגישה בקשות לרישום הסימן החדש לרבות בתחום מוצרי הנעילה (להלן: "הסימן החדש"). לטענת המבקשת הסימן החדש בעל זיקה לסימן איש השרירים ובכך יש כדי לפגוע בזכויותיה מכוח סימן איש השרירים הרשום בבעלותה ואף הפרה של התחייבויות שנטלה המשיבה על עצמה במסגרת ההסכם. בת.א 1693/09 תבעו המבקשות לאסור על המשיבה לעשות שימוש בסימן החדש (נספח א לכתב התביעה) ו/או בכל סימן הדומה עד כדי הטעיה לסימן איש השרירים ו/או נחזה להיות קשור לסימן איש השרירים ו/או לשווק מוצרים הנושאים את הסימן החדש ובייחוד מוצרי נעילה ו/או להגיש בקשות בישראל ומחוצה לה לרישום הסימן החדש ו/או סימן איש השרירים ו/או בקשות לרישום סימן איש השרירים בתחומים המוצרים החורגים מהקבוע בהסכם ובייחוד בתחום מוצרי הנעילה ו/או מוצרי ההגנה לרכב ולמחוק בקשות כאמור העומדות בפני רשם סימני המסחר. כן תבעו המבקשות מתן דין וחשבון ופיצוי כספי בסך 8,000,000 ש"ח. בבקשה שלפני עותרות המבקשות לסעד זמני כדלהלן: לאסור על המשיבה לעשות שימוש בסימן החדש ו/או בכל סימן הדומה לסימן איש השרירים. לאסור על המשיבה לשווק מוצרים הנושאים את הסימן החדש ובייחוד מוצרי נעילה. להורות למשיבה לאסוף כל קטלוג, עלון או חומר פרסומי שהפיצה ואשר נושא את הסימן החדש. לאסור על המשיבה להגיש בקשות בישראל ומחוצה לה, לרישום הסימן החדש בכלל ובקשות לרישום הסימן החדש ו/או סימן איש השרירים בתחומים החורגים מתחום המוצרים המותרים למשיבה בהתאם להסכם ובייחוד בתחום מוצרי הנעילה ו/או מוצרי ההגנה לרכב, וכן להודיע לרשם סימני המסחר על השהיית הליכי הבחינה של בקשות לרישום סימנים כאמור התלויים ועומדים בפניו. דיון הפרת סימן איש השרירים אין חולק שלמשיבה רשיון להשתמש בסימן איש השרירים בשיווק דלתות וחלונות בטחון וככל שהסימן החדש דומה עד כדי הטעיה לסימן איש השרירים בקשר עם שיווק המוצרים האמורים, אין בו משום הפרת סימן איש השרירים, אף שאפשר שיש בו הפרה של התחייבות שנטלה על עצמה המשיבה במסגרת ההסכם. לפיכך, וככל שהמבקשת מבססת את תביעתה על עילה של הפרת סימן מסחר יש לבחון האם הסימן החדש דומה עד כדי הטעיה לסימן איש השרירים ביחס לשיווק מוצרי נעילה. לטענת המבקשת, הסימן החדש דומה עד כדי הטעיה לסימן איש השרירים, נראה כמו ניסיון מגושם לעדכן את סימן איש השרירים, תוך הפשטה וטשטוש של אלמנטים פיגורטייביים שיש בסימן איש השרירים תוך יצירת צורות גיאומטריות פשוטות ומעוגלות יותר. לטענת המבקשת, חרף תהליך ההפשטה שעברה דמות איש השרירים בסימן החדש קיימת "זיקה ברורה והדוקה" בינה לבין דמות איש השרירים בסימן איש השרירים, וצרכן הרואה את הסימן החדש ובמיוחד בתוספת השם "רב בריח" יניח כי מדובר בסימן מעודכן של סימן איש השרירים. נראה כי אין ממש בטענת המבקשת לפיה קיים דמיון מטעה בין הסימן החדש לבין סימן איש השרירים. אכן, אפשר כטענת המבקשת, לראות בצללית הנשקפת בסימן החדש דמות של איש שרירים מעודנת או מרוככת יותר מדמות איש השרירים בסימן איש השרירים, ואפשר גם כטענת המשיבה לראות בצללית הנשקפת בסימן החדש לפיד על רקע מגן. כך או כך, ככל שמדובר בעילה של הפרת סימן מסחר אין ליתן משקל מכריע לטענות אלה של בעלי הדין אלא לדמיון בחוזי בין הסימן החדש (נספח א) לבקשה, לבין הסימן המופיע בנסח סימני המסחר 81393 ו - 83286 (נספח ב). הסימן החדש מורכב מרקע כהה של משולש בעל צלעות מעוגלות ובמרכזו צללית בהירה בצורת קונוס רחב ומעוגל בחלקו העליון בתוכו עיגול בהיר, לעומתו סימן איש השרירים הינו איור של חלק ממפתח מעליו פלג גוף עליון של אדם עם זרועות מונפות ומכווצות וראש. התיאור של הסימנים כאמור לעיל, מלמד שלכאורה אין דמיון מטעה בין החוזי של שני הסימנים. לכך יש להוסיף, כי המשיבה והמבקשת רשאיות לשווק מוצרי נעילה במקביל ובלבד שהמשיבה אינה עושה שימוש בסימן איש השרירים, ממילא, צרכן המבקש לרכוש מוצר נעילה חשוף לשני הסימנים במקביל. במצב דברים זה סביר להניח שלא יקשר בין הסימן החדש לסימן איש השרירים המופיע אף הוא באותו המקום. נוכח האמור לעיל, נראה כי סיכויי המבקשת לזכות בתביעתה בעילות של הפרת סימן מסחר והפרת סימן מסחר מוכר היטב אינם טובים. הפרת הסכם לטענת המבקשת, הסכם מכר חוזר מיום 5.3.00 (נספח יא) ואמנת התנהגות שנערכה בין הצדדים ביום 4.11.03 (נספח יג) נועדו למנוע דילול סימן איש השרירים ופגיעה בייחודו. בעיצוב הסימן החדש, פרסומו ושיווק דלתות וחלונות בטחון תחת הסימן האמור הפרה המשיבה את הסכם המכר החוזר ואמנת ההתנהגות שגיבשו הצדדים. בהסכם (נספח ד) נקבע: "הצדדים יפעלו במשותף במסגרת ועדת המעקב המפורטת בסעיף 48 להלן, לעריכת אמנת התנהגות בכל הנוגע לשימוש בדמות השרירית במשך תקופת הניצול הבלעדית, או בכל נושא אחר עליו יוסכם בכתב בין הצדדים. לאחר תקופת הניצול הבלעדית יחולו על הצדדים לענין השימוש בדמות השרירים הוראות סעיף 27ג. לעיל" (סעיף 43). באמנת התנהגות, נקבע: "מוסכם בין הצדדים כי הקו המנחה, על פי יפעל כל צד, יהיה: מצד אחד - אי פגיעה בעסקיו ובקידום מכירותיו של אותו צד, מצד שני - מניעת הטעיה של הלקוחות, עקב השימוש בדמות השרירית, או בסימן המסחר מולטילוק, לגבי מקור המוצרים. כל אחד יפעל, בתום לב, מבלי לפגוע באינטרסים הכלכליים שלו עצמו, כדי להמנע מכל פעולה ו/או פרסום ו/או מעשה שעשייתם עלולה להטעות את הצרכן הסופי לגבי המוצרים הנרכשים על ידו, וכל צד יעשה כמיטב יכולתו, ובתום לב, כדי למנוע, מרשת השיווק שלו, או ממי שמועסק על ידו, בין כשכיר ובין כעצמאי, מלעשות כל פעולה ו/או מלפרסם כל פרסום כאמור." נוכח מסקנתי לפיה לכאורה אין דמיון מטעה בין הסימן החדש לבין סימן איש השרירים, נראה לכאורה שאין לראות בפעולות שעושה המשיבה בקשר עם הסימן החדש משום הפרה של התחייבות שנטלה על עצמה באמנת התנהגות. אכן, השם "רב בריח" יחד עם הסימן החדש יוצרים מעין זיקה בין הסימן האמור לבין סימן איש השרירים המופיע יחד עם השם "רב בריח", כפי שניתן לראות מהשוואת הסימנים האמורים בסעיפים 3 ו - 43 לבקשה, ואפשר שלקוח הנחשף לסימנים אלה יטעה לחשוב ששניהם מתייחסים למוצרים של אותו היצרן. ברם, טעות אפשרית זו נובעת בעיקרה אם לא כולה, מהשימוש המקביל בשם "רב בריח" ולא מהשימוש של המשיבה בסימן החדש. לפיכך, ומשלא נאסר על המשיבה לעשות שימוש בשם "רב בריח" בשיווק מוצרי נעילה נראה לכאורה שאין בסיס חוזי למנוע ממנה שימוש בסימן החדש בקשר עם שיווק מוצרים ובכלל זה מוצרי נעילה. בהעדר דמיון מטעה בין הסימן החדש לבין סימן איש השרירים אני מסופק אם אכן השימוש שעושה המשיבה בסימן החדש גורם לדילול המוניטין של סימן איש השרירים, כטענת המבקשת. בעניין זה איני מייחס משקל כלשהו לציטוטים מבלוגים ברשת האינטרנט (סעיף 55 לבקשה ונספח כ). ממילא נראה כי סיכויי המשיבה להוכיח שהשימוש שעושה המשיבה בסימן החדש פוגעת במוניטין ובערכים שמייצג סימן איש השרירים, אף הם אינם טובים. מאזן הנוחות כאמור, ככל שקיים חשש שהלקוחות הרלבנטיים למוצרי נעילה יקשרו בין הסימן החדש לסימן איש השרירים נובע חשש זה מהשימוש המקביל בשם "רב בריח", ממילא אין בעצם השימוש בסימן החדש כדי לגרום למבקשת נזק. מנגד שלילת האפשרות של המשיבה להשתמש בסימן החדש תפגע בחופש העיסוק של המשיבה וביכולתה להתחרות במבקשת בתחומים ובאופן בו תחרות כזו מותרת, לאחר שהשקיעה משאבים בעיצוב הסימן החדש. לפיכך, נראה כי מאזן הנוחות נוטה נגד מתן הסעד הזמני המבוקש. נוכח האמור עד כאן, לא ראיתי צורך להידרש לטענות נוספות שהעלו הצדדים ולא ראיתי מקום לאפשר חקירת מצהירים. סוף דבר בכפוף להסכמת המשיבה לתקן את בקשותיה לרישום סימן איש השרירים כסימן מסחר כאמור בסעיף 105 לתשובתה, הבקשה נדחית. המבקשות ביחד ולחוד תשלמנה למשיבה את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך 25,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. הטעיהסימן מסחרימבחן הדמיון המטעה