האם רשימת לקוחות (ספקים) היא סוד מסחרי ?

בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1993 מוגדר סוד מסחרי כדלקמן: "סוד מסחרי", "סוד" - מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו; "שימוש" - לרבות על ידי העברה לאחר. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא האם רשימת לקוחות היא סוד מסחרי: 1. בקשה למתן צווים זמניים שעניינם הגנה על זכויות וטענות של המבקשת. במסגרת הבקשה, עותרת המבקשת למנוע מהמשיבים 1 - 3 מלעסוק בתחום אספקת מוצרים רפואיים, למנוע מהמשיבים 3 - 13 לספק מוצרים של המבקשת או לעשות שימוש בסודותיה המסחריים וכן למנוע מהמשיבים 3 - 13 להעסיק את המשיבים 1, 2. הרקע 2. המשיבה 3 (להלן: "מדיקל") הינה חברה רשומה בישראל שבעלי השליטה בה הינם המשיבים 1 (להלן: "יוסי כספי") והמשיבה 2 (להלן "דינה"). מדיקל עסקה בשיווק ומכירת מוצרים רפואיים, בעיקר מוצרים בתחום הדנטאלי. חשוב לציין כי יוסי כספי עסק בעבר בתחום זה של שיווק מוצרים דנטאליים כשכיר בחברה אחרת עד שהקים את מדיקל ועבד באמצעותה. 3. בתחילת שנת 2008 נקלעו מדיקל ויוסי כספי לקשיים כלכליים, עד כי הוגשו כנגד יוסי כספי בקשות להכרזתו כפושט רגל. על מנת לגייס כספים, כך נטען, החליט יוסי כספי למכור נכסים של מדיקל. 4. ביום 24/2/08 נערך ונחתם הסכם בין מדיקל למבקשת (להלן: "הסכם המכר"). יצוין כי באותו מועד היתה המבקשת חברה ביסוד וטרם נרשמה המבקשת ברשם החברות. על הסכם המכר חתם עו"ד אמיר בירמן, שהוא בעל השליטה בחברת יוניק א. פרסום ויחסי ציבור בע"מ (להלן: "יוניק פרסום"). יוניק פרסום הינה בעלת המניות היחידה ובעלת השליטה במבקשת. 5. תוכנו של הסכם המכר הוא במוקד המחלוקת בתיק שבפני. 6. כדי להבין את המחלוקת אצטט את האמור בסעיף 2 להסכם המכר: הקונה [המבקשת - ר' ס'] רוכשת בזאת מאת המוכרת [מדיקל - ר' ס'] והמוכרת מוכרת בזאת לקונה את כל המלאי והציוד, וכן את הזכות לספק את ההזמנות כמפורט בנספח א' להסכם זה לרבות את הזכויות לשימוש בשם המסחרי "ניב מדיקל" (להלן "הממכר")". תמורת הממכר האמור שילמה המבקשת למדיקל סך של 300,000 ₪. אדגיש כי בסעיף 3 להסכם נאמר כי הסך הנ"ל מהווה "ערך המלאי והציוד, הרווח שיופק מההזמנות וכן השם המסחרי של המוכרת". את התמורה שילמה המבקשת בדרך של סילוק חובותיה של מדיקל לרשימת ספקים שצורפה להסכם. 7. מיד לאחר חתימת ההסכם והעברת המלאי הציוד ורשימת ההזמנות למבקשת, התקשרה המבקשת בהסכם עם מר יוסי כספי, כמו עם עובדים אחרים של מדיקל, ואלו עברו לעבוד כשכירים אצל המבקשת. מר יוסי כספי נשכר על מנת לעסוק בשיווק ובמכירת של מוצרי המבקשת. לטענת המבקשת נחתם בינה לבין יוסי כספי חוזה עבודה ולפיו מונה יוסי כספי כסמנכ"ל שיווק ומכירות של המבקשת, אולם בידי המבקשת אין חוזה חתום בינה לבין מר כספי. המבקשת הציגה טיוטת הסכם, אולם מר יוסי כספי כופר בטענה כי חתם על הסכם כאמור. כן כפר בטענה כי מונה לסמנכ"ל שיווק ומכירות וטען כי נשכר כעובד שיווק בלבד. אין חולק כי יוסי כספי עבד אצל המבקשת במשך מספר חודשים וביום 16/2/09 הודיע על התפטרותו. 8. לטענת המבקשת פעל מר יוסי כספי, עוד בעת שעבד בשירותה, מתוך הפרת חובותיו כלפיה. לטענתה עסק יוסי כספי במכירה עצמאית וכן במכירה עבור גופים אחרים ובהם המשיבים, תוך שהוא מנצל את הידע והקשרים של המבקשת לקידום עסקאות שכאלו. 9. ביום 18/3/09 הגישה המבקשת את בקשתה המקורית, ביחד עם כתב תביעה בה טענה כי יוסי כספי מפר את התחייבותו בהסכם העבודה שנחתם עימו. כן טענה כי יוסי כספי הפר את חובת האמונים שחב כלפיה, ואת חובת תום הלב. המבקשת הוסיפה כי מר יוסי כספי ביצע כלפיה עוולה של גניבת עין, בניגוד לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1993 (להלן: "חוק עוולות מסחריות") וכן עשה שימוש בסודות מסחריים של המבקשת. 10. בדיון שנערך ביום 29/3/09, ובהסכמת הצדדים, ניתנה למבקשת הזדמנות לתקן את תביעתה ובקשתה ולהפריד בין עילות התביעה הנסמכות על הפרת יחסי עובד ומעביד לבין עילות תביעה אחרות. כן ניתנה לה הזדמנות לפרט את זכותה לקבלת סעדים במסגרת הליך זה. בעקבות אותו דיון הגישה המבקשת כתב תביעה מתוקן וכן בקשה מתוקנת לסעדים זמנים. במקביל הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה ( תיק ס"ע 18626-03-09) . למעשה בבקשה המתוקנת לא בוצעו שינויים רבים ומרבית טענות הבקשה עוסקות בהפרות התחייבויותיו של יוסי כספי על פי הסכם העבודה. עם זאת הוסיפה המבקשת וטענה כי הסכם המכר, כולל בחובו גם התחייבויות של מדיקל ושל בעלי השליטה בה להעביר למבקשת את כל הסודות המסחריים ולהימנע מתחרות עמה. 11. חשוב לציין כי הבקשה לסעדים זמניים שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה התקבלה באופן חלקי וביום 7/4/09 הורה בית הדין על מתן צווי מניעה האוסרים על יוסי כספי למכור ולשווק מוצרים לרשימה מפורטת של לקוחות (כמפורט בסעיף 22 להחלטה). על אף קיומו של הצו מבית הדין עומדת המבקשת על בקשתה למתן צווים זמניים גם במסגרת ההליכים בתיק זה. 12. הטענה העיקרית שהעלתה המבקשת בסיכומי טענותיה הינה כי יוסי כספי העביר את כל סודותיה המסחריים למשיבה וכי אלו מתעשרים על חשבונה תוך שימוש בסודות מסחריים אלו. הסודות המסחריים להם טוענת המבקשת פורטו בסעיף 3 לסיכומיה: 3.1 רשימת לקוחות, שמות אנשי קשר, טלפונים והכירות אישית עם מקבלי החלטות אצל הלקוחות כנציג ואורגן במבקשת. 3.2 רשימת מוצרים מדויקת ממנה ניתן להתאים כל מוצר המשווק על ידי המבקשת ללקוח ספציפי, אם על פי צורך במוצר המותאם אישית ואם על פי צורך במוצר מדף כלשהו. 3.3 רשימת מחירים לכל לקוח ולכל מוצר, המפרטת מחיר שונה לכל לקוח ולקוח בהתאם למצב התחרות, היקף רכישות של הלקוח, תנאי תשלום של הלקוח וביטחונות של הלקוח. 3.4 רשימת רופאים, אחיות אחראיות חדר ניתוח, קניינים במוסדות רפואיים, רשימה אשר מצליבה צורך של רופא במוצר מסוים, ליכולת למכור את המוצר למוסד רפואי מסוים. 3.5 מידע באשר לדרך ייצור המוצרים, שמות ספקים, עלויות, הסכמי ייצור בלעדיים, שיטות ייצור מיוחדות ומידע בקשר לשמות ספקים המייצרים חומרי גלם ייחודיים. בדיון בפני הדגיש מר בירמן כי המבקשת מכינה לכל רופא ערכה מיוחדת המתאימה לו לפי סוגי הטיפולים השונים. לטענתו, המידע בדבר הערכות המתאימות לכל רופא הינו הסוד המסחרי העיקרי שנגזל מהמבקשת. 13. המבקשת סבורה כי אין להתבונן על הסכם המכר במנותק משאר ההסכמים וההתחייבויות שנטלו על עצמם בעלי הדין. לטענתה מכלול ההתחייבויות וההסכמים שבינה לבין מדיקל ויוסי כספי מצביע על מכירת כל הסודות המסחריים של מדיקל לידיה. בין היתר מדגישה המבקשת כי בד בבד עם חתימת הסכם המכר נערך ההסכם להעסקתו של יוסי כספי. כמו כן מפנה המבקשת לפרוטוקולים של דירקטוריון החברה (מב-2), וההסכם (מב-3) מהם עולה כי למר יוסי כספי ניתנה אפשרות לקבל 37.5% ממניות המבקשת תמורת ערכן הנקוב בלבד. המבקשת מבהירה כי לא היתה מתקשרת בהסכם המכר אלמלא היה מוסכם על הצדדים כי כל פעולותיה של מדיקל, כל סודותיה המסחריים, וכל נכסיה הרוחניים יועברו למבקשת. מכאן שהשימוש שעושה יוסי כספי בעצמו ובאמצעות המשיבים מהווה הפרה של התחייבויות אלו. 14. המשיבים מצידם טוענים כי המבקשת כלל לא רכשה את סודותיה המסחריים של מדיקל וכי הממכר הינו אך ורק אותו ממכר שהוגדר בהסכם המכר. עוד טוענים המשיבים כי "הסודות" הנטענים אינם סודות מסחריים כלל ועיקר. מדובר במידע שהוא נחלת הכלל. למעשה, כן נטען, מדובר ברשימת רופאים ומרפאות אותה ניתן להשיג בדרך שגרה. המוצרים המסופקים על ידי המבקשת אינם ייחודיים. לחילופין, נטען כי המבקשת לא הצביעה על התנאים הנדרשים לשם קבלת סעד זמני. לטענתם הבקשה אינה אלא מסווה לערעור על החלטת בית הדין לעבודה שנתן למבקש רק סעדים חלקיים. דיון 15. דין הבקשה להידחות. איני סבור שלצורך הליך זה יש לבחון את כל הטענות שהועלו, שכן לא שוכנעתי כי המבקשת רכשה "סודות מסחריים" כלשהם של מדיקל. ויודגש, אין טענה כי המבקשת עצמה פיתחה "סודות" שכאלו. 16. כפי שראינו, הסכם המכר הינו פשוט וברור. על פי הסכם המכר רכשה המבקשת רק מלאי, ציוד, זכות לספק מוצרים ללקוחות מוגדרים וכן את הזכות לשימוש בשם המסחרי "ניב מדיקל". הסכם המכר לא כלל מכירת רשימת לקוחות או סודות מסחריים אחרים למיניהם. לא מדובר ברכישת מלוא הזכויות בחברת ניב מדיקל. 17. הטענה כי יש לבחון את ההסכם גם לאורן של ההתחייבות הנוספת אינה יכולה להועיל למבקש. ראשית, אזכיר כי בעל השליטה במבקשת הינו עורך דין במקצועו והוא שערך את ההסכם. חזקה כי עו"ד בירמן ידע מה הוא רוכש ואם נמנע מלציין רכישת נכסים או זכויות נוספים, הרי שלא היתה כל כוונה לרכישת נכסים שכאלו. צריך לזכור כי לרכישת נכסים בלתי מוחשים, כמו מוניטין "סודות מסחריים" וכדומה, יש נפקות למישורים רבים כמו לעניין חיובי המס של הצדדים. אם בחרו הצדדים לקבוע בהסכם את הגדרת הממכר כפי שעשו, הרי שיש להניח כי לכך בלבד התכוונו. 18. עוד אזכיר כי המבקשת טרחה לציין מפורשות כי הינה רוכשת את הזכות לעשות שימוש "בשם המסחרי" "ניב-מדיקל". מכאן שהמבקשת היתה מודעת לקיומם של נכסים לא מוחשים, אולם לא בקשה לרכוש נכסים נוספים שכאלו. יתכן שהמבקשת ידעה כי אין כל משמעות ל"סודות המסחריים" בדבר רשימת לקוחות וכדומה וכי למעשה העיקר הינו הקשר האישי של יוסי כספי ללקוחות. לשם שמירה על קשר זה שכרה את שירותיו וככל שיוסי כספי הפר את התחייבויותיו הרי טענות המבקשת מצויות במישורי יחסי העבודה ומתבררות בבית הדין לעבודה. 19. זאת ועוד, הסכם העבודה שהוצג לא נחתם ולא ברור, בשלב זה, אם אכן נחתם באותו מעמד ומה היו הוראות ההסכם. גם ההסכם לפיו זכאי מר כספי לקבל מניות של החברה אינו מועיל, שהרי אפילו אם כך היה, הרי כל עוד לא מימש מר כספי את זכותו ולא רכש את המניות הרי שאין לראותו כבעל מניות במבקשת. התנהגותו של יוסי כספי מלמדת כי ויתר על זכותו לקבל את מניות המבקשת. 20. המבקשת שילמה עבור הממכר כפי שהוגדר בהסכם המכר 300,000 ₪. מר בירמן אישר כי שווי המלאי והציוד שנרכש הינה כ-227,000 ₪ (עמ' 9). כמו כן הועברו למבקשת הזמנות להספקת סחורה בסך של 550,000 ₪, כאשר לא ברור מה הרווח שנותר בידי המבקשת (עמ' 9). לכאורה, התמורה שולמה עבור הנכסים והזכויות שפורטו בהסכם ולא שולמה כל תמורה נוספת. המבקשת לא השכילה להצביע על תמורה כלשהי ששולמה עבור ה"סודות המסחריים". 21. גם אם אניח כי המבקשת רכשה את הזכות לקבל את רשימת הלקוחות, ספק רב בעיני אם הוכח קיומו של "סוד מסחרי" כהגדרתו בחוק העוולות המסחריות. בסעיף 5 לחוק מוגדר סוד מסחרי כדלקמן: סוד מסחרי", "סוד" - מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו; "שימוש" - לרבות על ידי העברה לאחר. רשימת הלקוחות, רשימת רופאים במרפאות פרטיות וכן רשימת הנציגים בכל מרפאה, הינם לכאורה מידע הנגיש לכל הציבור. (לעניין הקושי שבהגדרת רשימת לקוחות כסוד מסחרי ראה מיגל דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר, 429-427 (2002) והפסיקה מאוזכרת שם). 22. הכנת ערכה מתאימה לכל רופא אף היא אינה סוד מסחרי, שהרי מדובר ברעיון ייחודי אותו כל רופא המזמין סחורה יכול לבקש לארזה בדרך הייחודית לו. אם מדובר ב"סוד מסחרי" כלשהו, הרי זהו סודו של הרופא המקנה לו יתרון על פני האחרים ולא סוד של הספק שרק אורז את המוצרים בהתאם לדרישותיו של כל רופא. לא שוכנעתי גם, לצורך שלב זה של ההליך, כי למבקשת רשימה ייחודית של ספקים או של מחירים המהווים סוד מסחרי. לא הובאה שמץ ראיה או עדות כי יש ברשימות שצוינו ייחוד כלשהו במיוחד בשים לב לעובדה כי לא מדובר בספק ייחודי אלא בשוק מצויים ספקים שונים של המוצרים. 23. בבקשה טענה המבקשת גם ל"גניבת עין" כאמור בסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, אולם, בסיכומיה לא חזרה על טענה זו. סבורני גם לא הובאה כל ראיה על גניבת עין וכל טענות המבקשת נוגעות להפרת חובותיו של מר כספי כעובד. סוף דבר 24. בשים לב לכל האמור, הנני דוחה את הבקשה. בצווים שניתנו בבית הדין לעבודה די כדי לשמור ולהגן על זכויות המבקשת כלפי מר כספי ולא היה מקום לעתור לסעדים נוספים. המבקשת תשלם למשיבים 8-5, 10, 13-12, שיוצגו על ידי עו"ד קיזל הוצאות בסך של 5,000 ₪ וליוסי כספי הוצאות בסך של 2,000 ₪.סודיותרשימת לקוחות (סוד מסחרי)סוד מסחרישאלות משפטיותלקוחות