קשרי עבודה עם בורר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קשרי עבודה עם בורר: בפני בקשה להעברת בורר מתפקידו. 1. עובר לבחירות ברשויות המקומיות אשר התקיימו בחודש נובמבר 2008, הקים המבקש רשימה עצמאית בשם "עין ציבורית" (להלן: "הרשימה") בראשה עמד. טרם הבחירות, שכר המבקש את שרותי המשיבה, על מנת שתנהל עבורו את פעילות מטה הבחירות ברובעי דרום העיר תל אביב. בהתאם למוסכם, המשיבה אמורה היתה לקבל מקדמה עבור עבודתה וכן הועמד לרשותה תקציב בחירות. התשלום הסופי למשיבה אמור היה להקבע בהתאם לתוצאות ההצבעה בקלפיות ספציפיות, ובשים לב ל"רשימות אוהדים" אותן אמורה היתה המשיבה להגיש במועד מוסכם. 2. לצורך הבטחת התשלום העתידי, אשר הותנה, כאמור, בתוצאות ההצבעה, הוסכם בין הצדדים כי שיק על סך 238,000 ₪ יופקד בידיו של נאמן, אשר ישמש גם, במידת הצורך, כבורר. המשיבה הציעה, כי עורך דין אמיר פישביין (להלן: "הבורר" ו/או "עו"ד פישביין") המוכר לה כעורך דין טוב וישר, ישמש כנאמן/בורר, והמבקש הסכים לכך. 3. בתיאום עם הצדדים ערך הבורר טיוטה הכוללת גם את ההסכמות המהותיות שבין המבקש למשיבה וגם את פרטי הסמכתו כנאמן וכבורר. כעולה מהמסמך האחרון שצורף לתגובת הבורר הגיש המבקש את הערותיו לטיוטה, כאשר על פי הראיות, עשה כן לאחר התייעצות עם עורכת דין מטעמו. הבורר תיקן את הטיוטה בהתאם להערות, באופן שהנוסח הסופי, הנושא תאריך 5.11.08, הינו זה המופיע כנספח ב' לבקשת המבקש ואשר יכונה להלן "ההסכם". ההסכם לא נחתם, משום מה, על ידי הצדדים, אולם אין חולק, כי הם פעלו לפיו. 4. לאחר הבחירות התברר למבקש, למרבית הצער, כי נחל מפלה, כי מספר הקולות שקיבל היה נמוך מציפיותיו ורשימתו לא עברה את אחוז החסימה. המבקש ראה במשיבה את אחד הגורמים העיקריים לכשלונו, וסבר כי זו לא ביצעה את שהתחייבה במסירות הראויה. משהמשיבה דרשה מהמבקש לשלם לה את שכרה, ממנו היתה אמורה לשלם לפעילים שעבדו עבור המבקש, העלה הלה כנגדה טרוניות שונות, ביניהן טענה לפיה קידמה מועמד אחר זולתו. משכך, פנו השניים לבורר על מנת שיכריע במחלוקת שביניהם. 5. השתלשלות העניינים בהליך הבוררות: הליך הבוררות נפתח במכתב שכתבה המשיבה לבורר ביום 19.11.08 ובתשובת המבקש, אף היא מיום 19.11.08. ביום 2.12.08 נתקיימה ישיבת הבוררות הראשונה. בהחלטה מיום 3.12.08 נקבע מועד לשמיעת עדויות וכן נקצבו מועדים להגשת הטיעונים, אשר הוגשו בפועל. המשיבה אף הגישה בקשה למתן פסק דין חלקי בסכומים שאינם שנויים במחלוקת, וכלשונה - "תשלום מקדמי". ביום 9.12.08 ניתנה החלטת הבורר הדוחה את הבקשה לתשלום מקדמה ובה ציין הבורר, בין היתר, את דבר היכרותו הקודמת עם המשיבה. ביום 10.12.08 נתכנסו בעלי הדין לצורך קיום ישיבת בוררות נוספת, אולם המבקש עתר לדחייתה, לצורך קבלת ייצוג משפטי, אף הצהיר, כי הינו מוכן לשלם את הוצאות הישיבה. הבורר נעתר לבקשת הדחיה וחייב את המבקש בהוצאות בסך 1,000 ש"ח + מע"מ. המבקש הגיש בקשה להפחתת ההוצאות. ביום 11.12.08 ניתנה על ידי הבורר החלטה נוספת הדוחה את הבקשה לביטול ההוצאות והמחייבת את המבקש לשלם למשיבה מקדמה שוות ערך ל- 275 מצביעים שמספרם אינו שנוי במחלוקת. ביום 14.12.08 פנה לבורר עו"ד שמאי יעקובוביץ (חתנו של המבקש), בעתירה לקבלת מסמכים. ביום 16.12.08 נתקיימה ישיבת ההוכחות בבוררות, בה יוצג המבקש על ידי עו"ד יעקובוביץ ובסיומה הורה הבורר על הגשת סיכומים. המועד הוארך, על פי המבוקש, עד ליום 18.1.09, ועל פי בקשה שהוגשה הפעם על ידי בא כוחו הנוכחי של המבקש, הוארך פעם נוספת עד ליום 22.1.09. ביום 20.1.09 הוגשה לבורר בקשת פסילה. הבורר דחה את הבקשה בהחלטתו מיום 26.1.09. ביום 27.1.09 הוגשה לבית המשפט הבקשה נשוא החלטה זו. 6. הבקשה להעברת הבורר מתפקידו, המחזיקה לא פחות מאשר 44 עמודים בצירוף נספחים מעלה, בהרחבת יתר ובנוסח בוטה, נימוקים מנימוקים שונים לפסילתו של הבורר, ומשכך אתייחס רק לעיקרים שביניהם. למבקש שני טיעונים פורמאליים מרכזיים: האחד - לא קיים בין הצדדים שטר בוררות כדין משההסכם מיום 5.11.08 לא נחתם על ידם כלל וכלל, ומשכך הליך הבוררות משולל כל תוקף משפטי, והבורר לאו בורר הוא. השני - הבורר ניהל את הליך הבוררות בניגוד לסדרי הדין ודיני הראיות, לא איפשר לצדדים להגיש כתבי טענות ולא איפשר להם להשמיע את עדיהם בצורה מסודרת. כן נטען, כי מעורבותו של הבורר בניסוח ההסכם הופכת אותו לעד ומשכך אינו יכול לשמש כבורר, אף מעמדו כנאמן אינו עולה בקנה אחד עם תפקידו השיפוטי כבורר. לגופו של עניין, נטען, כי הבורר איננו אובייקטיבי ומגלה משוא פנים למשיבה, אותה הכיר היכרות מוקדמת. הבורר אף אינו ראוי לשמש בתפקיד שיפוטי, משבמקרה אחר בוטל מינויו על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב והוא הסתיר מהמבקש דבר קיומו של פסק דין זה. המבקש אף מעלה טענות הקשורות לפעילים אחרים בהליך הבחירות, אולם אינני רואה צורך להתייחס אליהן ולערבב מין שאיננו במינו. 7. המשיבה טוענת כי המבקש ידע גם ידע כי הכירה את הבורר קודם למינויו כבורר, שהרי היכרותה הטובה עמו היא זו היא זו שגרמה לה להמליץ עליו, ואף על פי כן הסכים המבקש למינויו ומשכך מנוע הוא מלהעלות כל טענה בקשר לכך. המשיבה מפנה להחלטת הבורר מיום 9.12.08, בה הוא מזכיר מפורשות את היכרותו הקודמת עמה, ואת דרישתו כי זו האחרונה לא תנצל לטובתה היכרות קודמת זו. לטענתה, משראה המבקש, כי הליכי הבוררות מתקדמים בקצב מהיר וכי ניתן פסק דין חלקי לטובתה, עושה הוא ככל שביכולתו על מנת לעכב את הליך הבוררות ולדחות, ככל האפשר, את התשלומים המגיעים לה ממנו. באשר לשטר הבוררת, טוענת המשיבה, כי חתימה איננה תנאי לתקפות המסמך, ומשהצדדים פעלו על פי הסכם הבוררות ואף ניהלו את הבוררות עצמה, לא יכול המבקש להשמע בטענת העדר חתימה על שטר הבוררות. המשיבה מציינת, כי המבקש הוא זה שנפגש עם הבורר מחוץ למסגרת הבוררות ומשכך לא ברורה לה טרוניתו בקשר להיכרות הקודמת בין הבורר לבינה. 8. הבורר הגיש אף הוא את תגובה מטעמו לעתירה, לפיה הוא מותיר את הבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט, ובכל מקרה אין בדעתו "להאחז באמות הסיפים", כלשונו. הבורר מדגיש, כי טיוטת הסכם הבוררות תוקנה על ידו בהתאם לדרישות המבקש, לאחר שהתייעץ, לדבריו, עם עו"ד עדה רבון. הבורר מכחיש, כי פעל בקנוניה עם המשיבה או לטובתה, ומייחד את עיקר תגובתו להתמודדות עם האמור בתצהירו של מר בראוני אשר אף הוא צורף לבקשה. 9. ביום 19.12.08 התקיים בפני הדיון בבקשה. במסגרת דיון זה נחקרו על תצהיריהם המבקש והמצהיר קינן ראובן - ששימש כיו"ר מטה הבחירות של סיעת "עין ציבורית". המשיבה ויתרה על חקירתו הנגדית של המצהיר אלון בראוני, ונחקרה אף היא על תצהירה. במהלך החקירה הובהר טיב ההיכרות שבין המשיבה לבורר ועובדת היותה מיוצגת על ידו בעבר. לאחר הדיון הוגשו לבית המשפט, בהתאם להחלטתי, העתקים מתצהיר שהגיש המבקש בקשר להליך המשפטי שניהלה המשיבה כנגד עו"ד בומבך בבית הדין לעבודה (תיק עב' 7121/04) (להלן: "התביעה בבית הדין לעבודה"), בקשת דחייה שהוגשה על ידי המשיבה בתיק זה וכן פרוטוקול הדיון. 10. לא אוכל שלא להתייחס לנוסח המתלהם של הבקשה להעברת הבורר מתפקידו, כמו גם של הבקשה להצגת ראיה ועדות הזמה. הבורר הינו עורך דין במקצועו ומן הראוי היה לנסח את הבקשה ביתר נימוס ולא לכלול בה ביטויים בוטים. כן יש להצטער על העלאת טענות שהוכחו כמופרכות, כגון: "פלירטוט" נטען של הבורר עם בחורות במטה הבחירות, כמו גם העלאת רמיזות לפיהן יעץ הבורר לצדדים לנהוג בניגוד לחוקי המיסים. עורכי דין מצווים לשמור על כבודם של חבריהם למקצוע, אף לנהל את ההליך בצורה מנומסת ומכובדת. פגיעה שלא לצורך בחבר למקצוע או בבעל דין - איננה תורמת דבר, ובוודאי שאיננה מקדמת את עניינו של הפוגע. 11. בראש ובראשונה יש להסיר מסדר היום את הטענות הפורמליות שהועלו על ידי המבקש. העדר חתימה על הסכם הבוררות איננו מעלה ואיננו מוריד, משהוכח בראיות, כי המבקש היה מעוניין בהליך הבוררות, נטל חלק פעיל בניסוח הסכם הבוררות, התייחס אל עו"ד פישביין כאל בורר מכהן והתייצב לכל ישיבות הבוררות ללא כל מחאה בעניין, ולו גם במרומז. אין לשכוח, כי המבקש עצמו הינו עורך דין במקצועו, אף היה מיוצג בישיבת הבוררות שהתקיימה ביום 16.12.08 על ידי עורך דין מטעמו. בא כוחו של המבקש הגיש לבורר בקשות בעניין המצאת מסמכים ולא העלה מעולם טענה להעדר תוקף לבוררות בשל אי חתימת ההסכם. יתרה מכך, עיון בכל פניותיו של המבקש לבורר מעלה, כי הוא פונה אליו בתור "כבוד הבורר". העלאת הטענה בשלב כה מאוחר, ורק לאחר שהמבקש חשש, עם מתן פסק הדין החלקי, כי הבורר עומד לפסוק ככל הנראה לטובת המשיבה, משוללת תום לב והמבקש לא יישמע בטענה זו. 12. אני דוחה את הטענה לפיה פסול הבורר מלשמש בתפקידו כבורר מכיוון שהוא חובש כובע נוסף של נאמן. היותו של הבורר נאמן של הצדדים אינה פוסלת אותו מלשמש כבורר, וכאמור בספרו של שלמה כרם, "נאמנות", מהדורה רביעית: "החותמים על הסכם למסור סכסוך ביניהם לבוררות יש שהם מפקידים בידי נאמן נכסים, שמהם ניתן יהיה לבצע החלטה שהבורר עשוי לקבל. לעיתים הנאמן הוא הבורר עצמו, הממלא במקרה זה שני תפקידים, היינו: תפקיד של בורר ותפקיד של נאמן, על פעולתו בכל אחד משני תפקידים אלו תחול מערכת הכללים המתאימים..." (בעמ' 246) אינני מקבלת אף את הטענה לפיה נתקיימה הבוררות בניגוד לסדרי הדין ובניגוד לדיני הראיות, בנימוק שהבורר לא הורה לצדדים להגיש כתבי טענות ולא איפשר להם לשמוע עדים. הליך הבוררות אמור להיות הליך ענייני ומהיר, ללא סחבת ועיסוק בניירת מיותרת. ניהול הבוררות בקצב מזורז ומיקודה בשאלה האמיתית השנויה במחלוקת והטעונה הכרעה - מהווים יתרון ולא חסרון. עיון בצרופות הרבות שהוגשו לבית המשפט מעלה, כי בניגוד לנטען על ידי המבקש הגישו הצדדים כתבי טענות. ביום 7.12.08 הגיש המבקש את טיעוניו וביום 8.12.08 אף הגיש תוספת. גם המשיבה הגישה טיעוניה הנושאים תאריך 10.12.08. העדר כותרת של כתב טענות, אינו שולל את מהותו. הנקודה שהצריכה הכרעה בהסכם הבוררות היתה מצומצמת למדי והתמקדה במספר הקולות ובמספר האוהדים, שכן התשלום הסופי שהגיע למשיבה אמור היה להשתלם על פי החלק היחסי של סך הקולות שהתקבלו בקלפיות שהיו תחת אחריותה. משכך, הזמן שהקציב הבורר לשמיעת העדים, לאחר קבלת הרשימות, היה הולם ומספק. גם לא מצאתי ממש בטענה לפיה בוטל בעבר פסק בורר שניתן ע"י עו"ד פישביין, ואין בכך כדי לפסול אותו קטגורית מלשמש בורר בבוררויות אחרות. 13. יחד עם זאת, מצאתי ממש בטענת המבקש בכל הנוגע להיכרות הקודמת בין המשיבה לבין הבורר, וכוונתי לטיבה של ההיכרות, להבדיל מההיכרות עצמה. עולה מהראיות, שהמשיבה היא שהציעה את עו"ד פישביין כבורר והצעתה זו נסמכה על היכרותה הקודמת עמו. עוד עולה מהראיות כי המבקש היה ער להיכרות קודמת זו וסביר להניח, שלא היה מעורר כל טרוניה בעניין זה, לולא ניתן על ידי הבורר פסק דין חלקי ולולא חשש המבקש כי המשיבה עומדת לזכות בבוררות. יתרה מכך, אף הבורר ידע, כי המבקש ער לעובדת היכרותו הקודמת עם המשיבה ומהחלטתו מיום 9.12.08 עולה כי כל הצדדים מודעים לקיומה של ההיכרות המוקדמת. בהחלטה זו נזף הבורר במשיבה, משחשש שהיא מנסה, שלא כראוי, לנצל את ההיכרות הקודמת עמו, וכדבריו: "מצאתי לנכון להוסיף ולומר, יתכן כי נוכח רגישותי הרבה לעניין, כי אינני סבור שראוי היה לכלול בבקשה את היכרותי עם יפה לוי, שכן יכול לעלות החשש שמא יש כאן נסיון לנצל היכרות זו ולהשפיע על הבורר לסייע ליפה לוי נוכח מצוקתה הנטענת, גם אם אין כך הם פני הדברים. לעניין זה ראוי לנהוג ברגישות יתרה". וכן: "... ובמיוחד לאחר שעו"ד כצמן הסכים בהגינותו לקבל את מינוי הח"מ על אף היכרות הח"מ עם יפה לוי...". החלטה זו ניתנה, כאמור, עוד ביום 9.12.08 ועובדת שתיקתו הרועמת של המבקש בכל הנוגע לסוגיית ההיכרות, כמו גם התייצבותו לישיבת הבוררות מיום 16.12.08 והגשת בקשה בנושאים אחרים, מוכיחות ומאמתות את טענת המשיבה, כי המבקש אכן ידע על קיומה של ההיכרות המוקדמת, והסכים לה. 14. בה בשעה שהוכח שהמבקש היה ער להיכרות מוקדמת בין המשיבה לבורר ואף על פי כן הסכים למינויו, הרי הוברר כי המבקש לא היה ער לטיב ההיכרות ביניהם ולהימשכותה. נחה דעתי כי המבקש אכן לא ידע כי במועד חתימת הסכם הבוררות ובתקופת ניהולה, שימש הבורר כבא כוחה של המשיבה בתביעה אותה ניהלה בבית הדין לעבודה. הגילוי שנעשה על ידי המשיבה, ולמען הדיוק גם על ידי הבורר עצמו, לא היה מלא, כי אם חלקי ו"גילה טפח אך כיסה טפחיים". חזרתי ועיינתי בתשובת הבורר ולא מצאתי בה דבר וחצי דבר בכל הנוגע לעובדת ייצוגו את המשיבה בבית הדין לעבודה בתקופה הרלוונטית. הבורר התמקד, משום מה, בסתירת הטענות שהועלו על ידי המצהיר בראוני, והכחיש בהכחשה כללית בלבד את הטענות בדבר קשריו המיוחדים עם המשיבה. בחקירתה הנגדית אישרה המשיבה, כי היא מכירה את הבורר מאז שנת 2004 וכי ייצג אותה בבית הדין לעבודה. טענתה של המשיבה, כי המבקש היה מודע היטב לעובדת הייצוג, שהרי הוא עצמו הגיש תצהיר בהליך זה מטעם הנתבע בתיק, לא הוכחה די הצורך, שהרי הוברר כי תצהירו של המבקש נפסל מסיבה כלשהי והוא לא התייצב כלל בבית הדין על מנת להחקר עליו. משנשאלה המשיבה מתי הפסיק הבורר לייצגה בתביעה בבית הדין לעבודה, השיבה כי אינה זוכרת. היא הוסיפה ואמרה שבאוקטובר 2008, עת הציעה את עו"ד פישביין כבורר, כבר לא ייצג אותה זה האחרון בהליך בבית הדין לעבודה, זולת הגשת בקשת דחיה פורמאלית מטעמה, על מנת לאפשר לה להעזר בפרקליט אחר. לדבריה, הישיבה האחרונה בה ייצג אותה הבורר היתה "לפני חצי שנה" וכי כבר אינו מייצג אותה "בערך כחצי שנה, מאז הדיון האחרון". לטענתה, בחודש אוקטובר 2008 רק הגיש בשמה בקשת דחיה. המשיבה אף אישרה, כי המליצה למספר אנשים שישכרו את שרותיו המשפטיים של עו"ד פישביין, אך אינה זוכרת לכמה אנשים, אם כי "יכול להיות בעשרות". מהמסמכים שהוגשו לבית המשפט לאחר הדיון, בהתאם להחלטתי, עולה כי המשיבה הפסיקה אמנם את ייצוגו של עו"ד פישביין בתביעתה בבית הדין לעבודה, והלה אכן הגיש בשמה בקשת דחייה, אולם הוברר כי בקשת הדחיה הוגשה רק בינואר 2009 ולא בחודש אוקטובר 2008, כנטען על ידה. עוד הוברר כי בישיבה שנתקיימה ביום 12.10.08 עדיין ייצג הבורר את המשיבה בבית הדין לעבודה וטען בשמה. פרוטוקול הדיון משקף ישיבה עניינית בה הועלתה הצעת פשרה על ידי בית הדין ואשר נדחתה על ידי המשיבה. עו"ד פישביין מופיע בפרוטוקול הדיון, המחזיק 8 עמודים, כבא כח התובעת. ביום 28.1.09 אף הגיש הבורר בשם המשיבה בקשה דחופה לדחיית מועד הדיון שהיה קבוע ליום 5.2.09, בטענה לפיה נתגלעו "בימים אלה" חילוקי דיעות קשים בינו לבין לקוחתו. הנה כי כן, הוברר כי בעת שהציעה המשיבה את עו"ד פישביין כבורר, כמו גם במהלך ניהול ישיבות הבוררות, שהתקיימו, כזכור, בחודש דצמבר 2008, ייצג הבורר את המשיבה ושימש כבא כוחה בהליך אחר. עוד הוכח במהלך הדיון כי החשבוניות שהציגה המשיבה כנגד התשלומים שקיבלה מהמבקש, הוצאו מטעם חברת "אביגיל - שרותי כח אדם ועבודה בע"מ", חברה שעו"ד פישביין מייצג אותה בבית המשפט, בלא שהבורר ו/או המשיבה יידעו את המבקש לכך. 15. אין צורך להכביר מילים על הכלל היסודי לפיו בורר המייצג את אחד מבעלי הדין בהליך אחר פסול מלשמש בתפקיד בורר, אלא אם כן, הסכימו הצדדים במפורש למינויו, למרות עובדה זו שהיתה גלויה ונהירה להם. בורר ממלא תפקיד מעין שיפוטי ומשום כך קשר מיוחד עם אחד הצדדים עשוי להביא למשוא פנים, גם אם הבורר יחפוץ בכל ליבו ומאודו לשמור על אובייקטיביות. במקרה שבפנינו אמנם הוצהר על היכרות מוקדמת, אולם לא זו בלבד שטיבה של היכרות קודמת זו נותר מעומעם, אלא שהוכח, כי אין מדובר כלל בהיכרות שהינה נחלת העבר, כי אם בקשר שהיה "חי ונושם" בעת המינוי ובעת ניהול הבוררות. מצער הדבר כי הבורר לא מצא לנכון להצהיר בפני הצדדים על עובדת ייצוגו את המשיבה בבית הדין לעבודה, הגם שיתכן שהמבקש היה מקבל אותו כבורר למרות "פגם" זה. מצערת עוד יותר העובדה שהנושא לא הועלה כלל במסמך התשובה שהגיש לבית המשפט. ההסתרה עצמה היא ליבו של העניין, וכאמור בספרה של פרופ' סמדר אוטולנגי, בוררות דין ונוהל, מהדורה רביעית: "טוב יעשה בורר, אם יודיע בפתיחת הישיבה על קשריו עם הצדדים ועם מי שקשור בהם, וזאת על מנת למנוע לאחר מכן את הטענה שהדבר לא היה ידוע והתגלה רק לאחר תחילת הבוררות... יטיב הבורר אם יעמיד את הצדדים על קיומם בהזדמנות הראשונה", וכן: "חשיבות מרובה מייחס בית המשפט להסתרת עובדות על ידי הבורר, אשר גם אם הן כשלעצמן לא היו מצדיקות את העברתו מתפקידו, הרי שהסוואתן - היא שמהווה התנהגות שלא בתום לב". במקרנו, אין מדובר בניגוד אינטרסים ערטילאי או בחשדות בלבד, להבדיל מקשר ממשי, שהרי הבורר שימש כבא כוחה של המשיבה, אף קיבל ממנה שכר טרחה, במקביל לכהונתו כבורר מכריע במחלוקת שהיתה לה עם המבקש. מדובר איפוא בנסיבות אובייקטיביות המחשידות את הבורר כנגוע בניגוד עניינים וכעשוי להקלע לחשש של משוא פנים, גם אם מבחינה סובייקטיבית יתכן ואין מדובר בחשש ממשי. זאת ועוד, מן החומר שהוצג בפני עולה כי הבוררות התנהלה באוירה "לא בריאה" בלשון המעטה, גם בכל הנוגע ליחסים בין הבורר לבין המבקש, בשיתוף פעולה עם זה האחרון. המבקש אישר כי "התפתחה ידידות" ביניהם וכי נפגש עם הבורר 2-3 פעמים בסביבת משרדו וכי שוחחו על הא ועל דא. למותר לציין כי בורר אינו אמור לפתח ידידות עם צד אחד, גם לא לקבל עבודות בתווכו של הצד השני. בנסיבות העניין, אין מנוס, מלהעביר את הבורר, הנושא תפקיד מעין שיפוטי, מתפקידו. 16. לא אסיים את מלאכתי רק במתן החלטה הקוטעת את הליך הבוררות שכן השעה דוחקת, ואני ערה למצוקת המשיבה הזקוקה להכרעה שיפוטית בכל הנוגע לשכרה, בשים לב לעובדה שהעסיקה עבור מסע הבחירות של המבקש פעילים לא מעטים המתדפקים על דלתה ותובעים את שכרם. ב"כ המבקש הצהיר בתום טיעוניו כי: "לחילופין, אני מוכן לדבר איתו על מנת להגיע לשם מוסכם. במידה ולא נגיע לשם מוסכם נבקש שביהמ"ש ימנה. עדיפותי היא לשופט בדימוס". אף ב"כ המשיבה הצהיר ברוח דומה: "אם הבקשה תתקבל אני מסמיך את ביהמ"ש למנות בורר חלופי". אי לכך נקבע בזאת כדלקמן: א. אני מעבירה את הבורר מתפקידו. ב. בורר חלופי ימונה ע"י נשיא המוסד לבוררות עסקית, בית לשכת המסחר, רח' החשמונאים 84, תל-אביב, בשים לב לנושא המחלוקת ובצורך ליישבה במהירות וביעילות. ג. הבורר החדש ימשיך את הבוררות מן השלב בו הופסקה, עד לסיומה. הבורר יהיה רשאי לשמוע עדים רלבנטיים שטרם העידו, אם אכן ישנם כאלו, ולפי שקול דעתו, לאפשר לבעלי הדין ליתן עדות משלימה קצרה. הבורר יקבל את הרשימות נשוא העניין מעו"ד פישביין, ישמע סיכומים ויתן את פסק הבורר מוקדם ככל האפשר. ד. אני מורה לעו"ד פישביין להעביר לבורר החדש את כל החומר שנצבר אצלו, כולל: כתבי טענות ובקשות שונות, החלטות, פרוטוקולים, ראיות ורשימות אוהדים ומניין קולות, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת החלטה זו. ה. המשיבה תשפה את המבקש בכל תשלום שכ"ט ששילם לעו"ד פישביין כשכר בורר, אם שולם, למעט הוצאות בהן חוייב בגין דחיית הישיבה על פי בקשתו. ההוצאות הסופיות של הבוררות תקבענה ע"י הבורר החדש.יישוב סכסוכיםבורר