ביטול פסק דין שניתן בפשרה

לפסק דין המעניק תוקף להסכם פשרה שגובש בין צדדים לסכסוך כלשהו - ואין הכוונה לסכסוך בין בני זוג דווקא - שני יסודות עקריים - היסוד ההסכמי; ההסכם עצמו על היסודות החוזיים שבו. היסוד המשפטי; ההכשר שנותן בית המשפט להסכם אם הוא מוצא לנכון לעשות כן. ברע"א 4976/00 בית הפסנתר נ' דליה מור ואח' פ"ד נו (1) 577 קובע בית המשפט : "פסק דין בהסכמה שהוא יציר כפיו של הסכם בין בעלי הדין - מורכב משני חלקים: מהסכם שבין הצדדים, ומהגושפנקא של השופט אשר זה הטביע עליו" (זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמ' 787). ליסוד ההסכמי מאפיין נוסף. ההסכם הוא פרי של פשרה בהליך שיפוטי. פשרה, מטבעה מבוססת על ויתור הדדי של הצדדים לה, על מקצת טענותיהם זה כלפי משנהו. לפיכך, בהיעדר טעם מיוחד, לא תתקבלנה טענות כנגד פסק-דין המעניק תוקף של פשרה (ע"א 601/88 עזבון המנוח מיכאל רודה נ' רייבר פ"ד מז (2) 441 ; ע"א 690/88 רובין נ' רובין פ"ד מד (3) 459 ; רע"א 4976/00 שם). להסכמי פשרה, בודאי אלה שקיבלו תוקף של פסק דין, יש אופי של סופיות ולא בנקל ניתן לטעון לבטלותם. היטיב לבטא זאת כב' השופט ת' אור בע"א 2495/95 בן עילו נ' אטראש פ"ד נא (1) 577, 593: " תכונה מרכזית של הסכמי פשרה… היא הסופיות שלהם. בשל כך נקבע בהסכמי פשרה… כי יש בהם הסדר סופי ומוחלט של הסכסוך בין הצדדים. קביעה כזו משקפת את ציפיותיהם של הצדדים להסכמי פשרה… יש בכך כדי להצביע על הצורך בקיומם של טעמים כבדי משקל אשר יצדיקו את המסקנה כי דין ההסכם להתבטל". עם זאת, סופיותם של הסכמי פשרה, גם אלה שקיבלו תוקף של פסק דין, אינה מוחלטת. הם ניתנים לביטול אם נפל פגם מהותי בכריתתם. כך מציין השופט חשין בבג"צ 6103/93 לוי נ' בית הדין הרבני הגדול פ"ד מח (4) 591, 605: "המבקש לבטל פסק דין המושתת על הסכם, חייב להצביע על פגם מהותי שנפל בהסכם - פגם העשוי להביא לביטולו של ההסכם על פי משפט החוזים - כגון תרמית, טעות, הטעיה, כפיה, וכיוצא באלה". ברוח דומה פסק השופט שמגר בע"א 457/77 מפעלי בתים טרומיים בע"מ נ' טמסיט פ"ד לב (2) 42, 46, כי : "ניתן לבטל פסק דין, אשר ניתן על יסוד הסכם פשרה בין הצדדים ונותן לו תוקף, אם נתגלה פגם אשר בעטיו ניתן לבטל את ההסכם המונח ביסודו של פסק הדין… בין היתר, ניתן לבטל פסק דין כאמור אם צד להסכם טענה או רומה וטעות ומעשה מרמה אלו היו יכולים לשמש עילה לביטול ו של ההסכם גם אלמלא אושר בפסק דין… הווה אומר, הטעות, שבה מדובר לצורך העניין שלפנינו, צריך שתיהיה מן הסוג אשר בכוחה לבטל התקשרות חוזית ונטל הוכחתה על מי שטוען לקיומה". פשרהביטול פסק דין