בקשה לעיכוב ביצוע צו סגירה לעסק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לעיכוב ביצוע צו סגירה לעסק: בפני ערעור על החלטת בית משפט לענינים מקומיים בקריות, כב' השופט דאוד מאזן, בתיק רע"ס 504-07-08 , אשר דחה בקשה של המערערים לעכב ביצועו של צו סגירה שהוצא עוד ביום 31/8/08 ע"י כב' השופט מרדכי ארגמן, שהרשיע את המערערים בעבירה של ניהול עסק ללא רשיון והורה על סגירת העסק עד ליום 15/12/08. המערערת 1 היא חברה המנהלת עסק של גריסת חומר בניין. המערערים 2-3 הם מנהליה. העסק מצוי בתחומי הרשות המקומית של עירית קירת אתא. יצוין כי העסק הנ"ל אמור לעבור למקום אחר אלא שהועדה המקומית לתכנון ובניה טרם אשרה את העברתו לאתר החדש מטעמים אלו ואחרים שעניינם אי מילוי תנאים (ולכך עוד אתיחס בהמשך). ביום 1/6/08 הוציא ראש עירית קרית אתא צו סגירה מנהלי לעסקם שלצהמערערים. בהמשך הוגש כתב אישום בעבירה של ניהול עסק ללא רשיון. המערערים הורשעו על פי הודאתם (לאחר תיקון בעובדות סעיף 8 לכתב האישום) וביום 31/8/08 נגזר דינם. בית המשפט הורה, בין היתר, על סגירת העסק במקום בו הוא פועל. עם זאת וכדי לאפשר את העברת העסק למקומו החדש עוכב ביצוע צו הסגירה עד ליום 15/12/09. בהמשך הוגשה בקשה להארכת מועד לביצוע צו הסגירה וזו נדחתה. מכאן הערעור שבפני. החלטתי לקבל חלקית את הערעור, אם כי סבור אני שהמערערים פעלו שלא כדין ולמעשה היה בהתנהגותם משום פעולה המפרה את רוח החלטתו של בית המשפט אשר עיכב את ביצוע צו הסגירה כדי לקדם את פינוי העסק ממיקומו הנוכחי לאתר חדש. אבהיר להלן. הכלל אשר מנחה את בית המשפט בבואו לבחון בקשה לסגירת עסק הפועל ללא רשיון הוא כי עסק שפעילותו בלתי חוקית צריך להיסגר לאלתר. אין מקום לאפשר תופעה של עסקים הפועלים ללא רשיון ופונים לקבלת רשיון עסק רק לאחר קביעת עובדות בשטח. עמד על כך בית המשפט העליון בשורה של פסקי דין בענייני תכנון ובניה ורישוי עסקים והתריע בפני התופעה, שתחת מעטה של הארכת ההליכים השיפוטיים ניתנת בפועל לגיטימציה להנצחת הפעילות הבלתי חוקית. צוין בשורה של פסקי דין שיש למגר תופעה זו ולהקפיד באכיפת החוק באופן שבו לא ישמשו ההליכים המתמשכים ככלי להנצחת הפעילות הבלתי חוקית בשטח. בית המשפט העליון הבהיר כי תופעה זו של הנצחת בניה בלתי חוקית, שימוש חורג בקרקע והפעלת עסקים ללא רישוי לאורך זמן בדרך של הארכת מועדים לביצועם של צווים שיפוטיים, מערערת את בסיס קיומם של מוסדות האכיפה ואת עצם שלטון החוק. ראה: ע"פ 6720/06, דהרי ואח' נ. מדינת ישראל ואח', (2006) ; בג"צ 6309/06, מושב הודיה - אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות ואח' נ. מנהל מקרקעי ישראל ואח', , (2006) ; בג"צ 8379/06, ח"כ רוברט איליטוב ואח' נ. הועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז ואח', (2006). יצוין כי פסקי הדין הנ"ל ניתנו בשאלות שונות שעניינן אכיפת חוקי תכנון ובניה, ואולם בכל פסקי הדין חזר בית המשפט העליון והבהיר שאין לאפשר המשך תופעה לפיה משמשים הליכים שיפוטיים שונים לעיכוב ביצוע של צויים שיפוטיים ומנציחים בפועל את עבירת הבניה והפעלת עסקים ללא היתר, בקרקע חקלאית, וללא רשיון עסק. זה גם המצב בנוגע לעסקם שך המערערים (הגם שאין מדובר בעבירת בניה אלא בעבירה של ניהול עסק ללא רשיון בקרקע שיעודה חקלאי). בהתאם, ומאחר והעסק פעל ללא רשיון, וגם היום אין לו רשיון לפעול במיקומו הנוכחי, ממילא היה על גורמי האכיפה להורות על סגירת העסק מוקדם ככל שניתן. אלא שכעת, ועקב אי הקפדה על אכיפת החוק, נוצרו עובדות בשטח. באתר בו פועל העסק נשוא הערעור שבפני רוכזו, לדברי ב"כ המערערים, 70,000 טון חומר בניה לגריסה. סגירת העסק לאלתר משמעה הנצחת קיומן של ערימות פסולת הבניה במקום. בכך יהיה כדי ליצור, כתוצאה מאכיפת הצו בצורה דווקנית, מפגע סביבתי. את צו הסגירה יש לבצע באופן שיסלק את המפגע מהמקום בו הוא נמצא כעת. אחרת, יאכף צו הסגירה ואולם הנזק הסביבתי יהיה בלתי ניתן לתיקון. לא לכך כיוון בית המשפט אשר הורה על סגירתו של העסק. לענין זה ראוי לציין כי המערערים ניצלו לרעה את הארכה שנתן להם בית משפט השלום לסגירת העסק. מפסק דינו של בית משפט קמא מיום 31/8/08 עולה כי המערערים קיבלו ארכה כדי להעביר את העסק למיקומו המיועד. במועד הדיון בבית משפט השלום, ועל פי טיעוני ב"כ המערערים בבית משפט השלום, היו באתר 40,000 טון של פסולת חומר בניה לגריסה. כעת, וכך על פי טיעוני ב"כ המערערים, יש באתר 70,000 טון של פסולת בניה המיועדת לגריסה. מכאן שהארכה שניתנה למערערים לא נוצלה לפינוי העסק אלא בפועל נוצלה להכפלת כמות הפסולת שבאתר. התנהגות זו מהווה, לכאורה, הפרה של תכלית הארכה שניתנה להם ע"י בית משפט השלום ויתכן שאף גובלת בביצוע עבירה נוספת, באופן המצדיק חקירה ואולי אף הגשת כתב אישום נפרד. עם זאת, ולעת הזו, על בית המשפט ליתן צו שמהצד האחד יבטיח את סגירת העסק, ברוח המדיניות שאוזכרה לעיל, ומהצד השני יאפשר את סילוק המטרד של פסולת הבניה מהאתר בו מרוכזות ערמות הפסולת כיום. צו של סגירת העסק כעת, ללא מתן הוראות לעניין סילוק ערימות הפסולת, יהווה בפועל הנצחת המטרד בשטח. לא לכך כיוון המחוקק ולא לכך כיוון בית המשפט אשר הורה במקור על סגירת העסק באופן שבו לא רק יחדול לפעול אלא יסולק המטרד שנוצר תוך הפרת החוק מהמקום בו הוא שוהה כעת. בנוסף לצורך לאפשר פינוי של האתר סבור אני כי יש מקום ליתן את הארכה המוגבלת למערערים כדי שיוכלו גם למצות הליכים מנהליים בעניין הסדרת הרישוי למקום המיועד לקליטת העסק. סבור אני כי ככל שיש למערערים טענות כי הסדרת הרישוי מעוכבת ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה מטעמים פסולים (כעולה מטיעוניהם בפני), היה עליהם למצות הליכים מנהליים עוד קודם להליך שבפני ואם לא עשו כן עד היום כי אז עליהם לפעול בפרק הזמן שנקצב. עוד אעיר כי אם סבורים הם כי יש אמת בטענתם כי ראש העיר מתנכל להם על רקע תמיכתם במתמודד אחר בבחירות לראשות העיר, כי אז ראוי שיפנו בתלונה התאימה לגורמי אכיפת החוק, זאת מאחר ולכאורה מדובר בעבירה. סעיף 88 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, שעניינו עבירות של שחיתות ואיום, קובע כדלקמן:  "(1)   הנותן או המציע שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת; (2)   המקבל או המסכים לקבל שוחד, לעצמו או לאדם אחר, כדי שיצביע או יימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת; (3)   המאיים על בוחר בגרימת נזק, לו או לאדם אחר, אם הבוחר יצביע או יימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת; (4)   המבטיח לבוחר עבודה, אם יצביע או יימנע מהצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת; (5)   המפטר או המאיים לפטר אדם מעבודה או המונע או המאיים למנוע ממנו לקבל עבודה כדי שיצביע או לא יצביע או משום שהצביע או לא הצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת או משום שנמנע או לא נמנע מהצבעה, או כדי שיימנע או לא יימנע או משום שנמנע או לא נמנע מתעמולת בחירות, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת; (6)   המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסוימת, בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע; לענין זה, "קמיע" - לרבות כל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו; דינו - מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות." אם אכן פועל ממלא תפקיד, ולא כל שכן נבחר ציבור ומועמד בבחירות, באופן שבו הוא מעכב אישורים או מתנה אישרים ורשיונות כך שהדבר ישפיע על תמיכה במועמד זה או אחר בבחירות לרשות המקומית כי אז יש במעשה זה עבירה. יובהר, למען הסר ספק, כי איני מביע כל עמדה לגופן של הטענות במובן זה כי אינני קובע שיש לטענות אלו בסיס עובדתי או משפטי ולא הובאו בפני בית משפט השלום או בפני ראיות לעניין זה. עם זאת, ומאחר והטענה נטענה בפני ראוי הוא כי המערערים ינקטו בפעולה המתחייבת בעניין זה, בין אם במישור המנהלי ובין אם בדרך של הגשת תלונה שעניינה פתיחת חקירה פלילית. אשר על כן אני מורה כדלקמן: צו הסגירה לעסק נשוא הערעור שבפני יכנס לתוקפו לאלתר, ככל שהדבר נוגע להכנסת פסולת בניין לאתר. נאסר על המערערים להכניס לאתר בו פועל העסק נשוא הערעור שבפני פסולת בניין החל מיום 25/2/09 שעה 12:00. כל הכנסה של פסולת בניין לאתר או כל משאית עמוסה בפסולת כל שהיא לאתר לאחר מועד זה תחשב כהפרה של צו הסגירה ושל פסק דינו של בית המשפט, על כל המשתמע מכך. לצורך פינוי והוצאת פסולת הבניין מהאתר ולצורך מיצוי הליכים מנהליים או אחרים ניתנת ארכה למערערים לביצוע צו הסגירה עד ליום 1/5/09 שעה 12:00. אם לא תינתן ארכה נוספת תחשב המשך פעילות של המערערים באתר הנוכחי לאחר מועד זה כהפרה של צו הסגירה ושל פסק דינו של בית המשפט, על כל המשתמע מכך. בכפוף להערות הנ"ל ולהתאמת צו הסגירה כך שיאסור הכנסת פסולת בניין לאתר ואולם יאפשר פינוי מסודר של האתר, בפרק זמן נתון וקצוב, הערעור נדחה. עיכוב ביצועצו סגירהצווים