גובה הוצאות משפט

כיצד נקבע גובה הוצאות משפט ? על-פי תקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, יתחשב בית המשפט בקביעת שיעור הוצאות משפט, בין היתר, בשווי הסעד השנוי במחלוקת בין בעלי הדין ובשווי הסעד שנפסק בתום הדיון, ויהא רשאי להתחשב גם בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון. רשימת השיקולים והגורמים שיש להביא בחשבון בקביעת שכר הטרחה וההוצאות איננה סגורה. בין גורמים אלה יש למנות את: אופייה של התובענה ומידת מורכבותה הסעד המבוקש והיחס בינו לבין הסעד שנפסק היקף העבודה שהושקעה על ידי בעל הדין בהליך שכר הטרחה ששולם או שבעל הדין התחייב לשלמו הדרך שבה פועל בעל דין הינה מרכיב חשוב בקביעת שכר הטרחה וההוצאות בעל דין שאינו נוהג באופן יעיל וגורם להארכה שלא לצורך של ההליך, עלול למצוא עצמו נושא בשכר טרחה בשיעור גבוה מן המקובל, אם הפסיד בסופו של יום. לעומת זאת אם בעל הדין האמור זכה בהליך אפשר שלא ייפסקו לזכותו הוצאות כלל או שייפסקו אך בסכום מוקטן.הוצאות משפט