הגשת ראיות חדשות בערעור

הגשת ראיות חדשות בערעור / צירוף ראיות חדשות בערעור: הכלל הוא ש"אין בעלי הדין זכאים להביא ראיות נוספות לפני בית המשפט שלערעור כדרך השיגרה, ורק במקרים יוצאים מן הכלל מרשה בית המשפט שדן בערעור הבאת ראיה נוספת" (ע"א 488/83 צנעני נ' אגמון, פ"ד לח (4) 141 (1984)) יש להבחין בין ראיות להוכחת עובדה שאירעה לפני מתן פסק הדין עליו מערערים, לבין ראיות להוכחת עובדה שאירעה אחרי מתן הפסק (א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, (מהדורה שביעית) 521). ראיה להוכחת עובדה שארעה לאחר מתן פסק הדין, יותר להביאה במידה והמבקש הראה כי הראיה הנוספת עשויה לסייע לו, ובכפוף להתנהגותו בתום לב (ע"א 325/68 איטונג - בטרום בע"מ נ' בנק לסחר חוץ בע"מ ואח', פ"מ כב (2) 901 (1968)). ביחס לראיות נוספות המתייחסות לתקופה הקודמת לפסק הדין, הכלל הוא כי אין להתיר הגשתן, אלא אם הוכח כי המבקש לא ידע על קיומן, ולא יכול היה לגלותן בשקידה ראויה, הכל בכפוף לחובת תום הלב (ע"א 5429/04 מאיר כהן נ' מדינת ישראל ואח' ע"א 801/89 כהן נ' שבאם , פ"ד מו (2) 136 (1992)). כך גם לא תותר הבאת ראיות נוספות בהליך הערעור "אם הייתה קיימת אפשרות להגישן לפני בית המשפט בערכאה הקודמת... ובעל הדין איננו נותן טעם משכנע על שום מה לא גילה את הראיה כאשר ניהל את המשפט בערכאה הראשונה..." (ע"א 4272/91 ברבי נ' ברבי, פ"ד מח (4) 689 (1994)), ועוד נפסק כי "רשלנותו של בעל דין שבגינה לא הובאה הראיה בערכאה הראשונה, אינה יכולה לשמש עילה להבאת ראיות בשלב מאוחר" (רע"א 9524/00 הדר חברה לביטוח בע"מ נ' שלווה, פ"ד נו (3) 831 (2002)), אלא במקרה כזה תותר הגשתן של ראיות נוספות בערעור רק מקום שהינן בעלות חשיבות ניכרת לצורך ההכרעה בפסק הדין, היינו - השפעה של ממש על תוכן ההכרעה, שיש בה כדי לבסס "סיבה חשובה אחרת" להבאתן של הראיות (ע"א 105/05 שמעון דהאן נ' מישל קסון. כך גם על המבקש להוכיח, כי הראיות לא הובאו בשלב ההוכחות, בשל סיבות שאינן תלויות בו ואינן בשליטתו. (ע"א 27/91 קבלו נ' ק' שמעון עבודות מתכת בע"מ, פ"ד מט (1) 450 (1995)) על בית המשפט לבדוק, האם לראיות החדשות חשיבות מכרעת לבירור האמת העובדתית וקביעת זכויותיהן המהותיות של בעלי הדין. אם הראיות החדשות יכול שתהינה בעלות השלכה משמעותית על בסיס ההכרעה בפסק הדין, אזי יש מקום להתיר הבאתן, אף בשלב הערעור. (ראה דברי כב' השופטת דורנר (כתוארה דאז) ברע"א 1297/01 מיכאלוביץ' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ , פ"ד נה (4) 577 (2001)).הגשת ראיותראיות חדשותערעורראיות