הוצאות בגין אי התייצבות לדיון בהוצל''פ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הוצאות בגין אי התייצבות לדיון בהוצל''פ: הבקשה : 1. בפני בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד ראש ההוצאה לפועל בחדרה (כבוד הרשמת קרן מרגולין-פלדמן), מיום 18.6.08, בתיק הוצאה לפועל מס' 12-02423-06-0 (להלן: "תיק ההוצל"פ"), לפיה דחתה כבוד ראש ההוצאה לפועל את בקשת המבקש, לבטל, מחובת הצדק, את החלטתה מיום 2.6.08, לפיה חויב המבקש בהוצאות בסך 5,000 ₪ + מע"מ בגין אי המצאת מסמכים וכן בהוצאות בסך 1,500 ₪ בגין אי התייצבותו לדיון שהתקיים בפני כבוד ראש ההוצאה לפועל ביום 2.6.08. 2. החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה. העובדות, החלטות כבוד ראש ההוצל"פ וטיעוני הצדדים : 3. המבקש הינו בעל מניות בחברה החייבת והוא הוזמן לחקירה, כצד ג', לאחר שנדרש להמציא מסמכים ולא המציאם. 4. ביום 12.2.07, נחקר המבקש בפני ראש ההוצל"פ, ובהחלטתה מאותו יום, אשר המבקש לא טרח לצרפה לבקשתו (ההחלטה הוגשה ע"י ב"כ המשיבים וסומנה מש/3), חוייב המבקש להמציא מסמכים שונים הכוללים, בין היתר, דפי חשבון בנק, מאזנים מבוקרים, פירוט חייבי החברה, דוחות רווח והפסד ועוד, כל זאת - בתוך 30 יום ממתן ההחלטה, ישירות לידי ב"כ הזוכה (להלן: "ההחלטה הראשונה"). כן נקבע, במפורש, בהחלטה הראשונה: "לא יומצאו המסמכים אראה צד ג' כמי שמבקש להסתיר מידע מעיני ראש ההוצל"פ ואחייבו בהוצאות הזוכה בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ וייתכן שינתנו הוצאות נוספות בשל בזיון ההוצל"פ". 5. אין חולק שהמבקש לא המציא את המסמכים בתוך 30 יום. למעשה - הוא לא המציאם במשך תקופה ארוכה ביותר והמציאה רק בחודש אפריל 2009, למעלה משנתיים (!) לאחר שניתנה ההחלטה הראשונה. 6. בין לבין הגיש המשיב (הזוכה), בקשה לחייב את המבקש בהוצאות בגין אי המצאת המסמכים. המבקשת הגיש תגובה לבקשה, אולם לא התייצב לדיון שנקבע בה ליום 2.6.08. לדיון זה המבקש לא התייצב ולכן ניתנה החלטה, בה חוייב בהוצאות, כמפורט ברישא של פסק דין זה (להלן: "ההחלטה השניה"). 7. המבקש פנה בבקשה לביטול ההחלטה השניה וטען שהוא לא קיבל זימון לישיבת יום 2.6.08 וכבוד ראש ההוצאה לפועל קבעה, בהחלטתה מיום 18.6.08, היא ההחלטה עליה הוגשה בר"ע זו (להלן: "ההחלטה השלישית"), שחזקה על המבקש, שכאשר הגיש תגובתו ביום 17.3.08, במסגרתה גם ביקש הארכת המועד להמצאת המסמכים, עקב אחר ההחלטה וידע שנקבע דיון ולפיכך אין מקום לבטל את ההחלטה מיום 2.6.08 מחובת הצדק. עוד קבעה כבוד ראש ההוצל"פ, כי אין גם מקום לביטול, בשיקול דעת, של ההחלטה השניה, הן לאור הקביעה המפורשת בדבר חיוב בהוצאות, אשר נקבעה בהחלטה הראשונה והן לאור כך שלמרות שעברה מעלה שנה מאז מתן ההחלטה הראשונה, המבקש טרם המציא את המסמכים. לפיכך, דחתה כבוד ראש ההוצאה לפועל את הבקשה לביטול ההחלטה השניה והותירה את חיובו של המבקש בהוצאות הנ"ל, על כנו. 8. בפניי לא חלק ב"כ המשיב על כך שאין אישור מסירה לפיו קיבל המבקש זימון לדיון שהתקיים ביום 2.6.08, אולם למרות זאת טען שיש להשאיר את חיובי ההוצאות שנפסקו בדיון זה על כנם, בטענו שיש לקבל את נימוקי כבוד ראש ההוצאה לפועל. דיון ומסקנות : 9. בתצהיר המבקש, אשר צורף לבקשה, לא הובא כל הסבר לאי המצאת המסמכים במועד, למעט טענה לפיה "אבד פרוטוקול החקירה" (משל לא יכול היה המבקש לפנות, במשך שנתיים ימים, ללשכת ההוצל"פ ולקבל עותק מהפרוטוקול) ולמעט טענה לפיה נמסר לב"כ המשיב כתב הסכמה ויפוי כח לקבלת מסמכים של החברה (משל כלל לא נתנה כבוד ראש ההוצאה לפועל בהחלטתה הראשונה, צו ברור ומפורש המחייב את המבקש להמציא את המסמכים). 10. לאחר ששקלתי את העובדות אשר בפניי ואת טיעוני הצדדים, סבורתני שאין מקום להתערב בחיוב בהוצאות בגין אי המצאת המסמכים, אולם יש להתערב בחיוב בהוצאות ישיבת יום 2.6.08. 11. כאמור, אין חולק שלא היה בפני כבוד ראש ההוצאה לפועל (וגם בפניי לא הוצג), אישור לפיו נמסר למבקש זימון לדיון. אמנם, סביר להניח שהמבקש אמנם התעניין בגורל בקשתו, אולם לא ניתן לקבוע כך במידה המספיקה על מנת לראות בכך תחליף להמצאת זימון לדיון שנקבע בעקבות הבקשה. (ודוק: אין דומה מצב כזה למצב בו מוגשת בקשה לדחיית דיון שכבר נקבע). לפיכך, משלא התייצב המבקש לדיון, לא היה מקום לחייבו בהוצאות הדיון. 12. שונה המצב לגבי החיוב בהוצאות בשל אי המצאת המסמכים. בענין זה, לאור הניסוח הנחרץ והקוגנטי של ההחלטה הראשונה ומאחר שאין כל מחלוקת שהמבקש לא המציא את המסמכים וכן מאחר שטענות המבקש בענין זה כבר פורטו בבקשתו למתן ארכה, ניתן היה לחייבו בהוצאות גם ללא קיום דיון. 13. ממילא, מוסמכת ערכאת הערעור, בערעורים על החלטות ראש ההוצל"פ, הנערכים תוך צירוף תצהירי הצדדים, לדון גם בטיעונים עובדתיים, גם כאלה, אשר לא הובאו כלל בפני ראש ההוצאה לפועל, או לא הוכחו בפניו באורח משביע רצון - המ' 578/70 סעדה נ' עזבון אל חוסייני, פ"ד כ"ד(2) 437; ד' בר אופיר, הוצאה לפועל - הליכים והליכות, מהדורה שישית, עמ' 213. לאחר ששמעתי את טיעוני המבקש, סבורה אני שלאור פרק הזמן הארוך שעבר עד שהמבקש המציא את המסמכים (ולטענת המשיב, הם אף לא הומצאו באופן מלא), ללא שניתן לכך הסבר מתקבל את הדעת בהחלט היה מקום לחייב את המבקש בהוצאות, בגובהן, כפי שנקבע בהחלטה הראשונה ואף להוסיף עליהן. 14. סופו של דבר - אני מקבלת את הערעור לגבי חיוב ההוצאות בסך 1,500 ₪ + מע"מ ומבטלת חיוב זה. אני דוחה את הערעור לגבי חיוב ההוצאות בסך 5,000 ₪ + מע"מ. 15. בהביאי בחשבון שרוב הערעור התקבל ורק חלקו הקטן נדחה, אני מחייבת את המבקש לשלם למשיב הוצאות הערעור בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. מזכירות ביהמ"ש תעביר למשיב את סכום ההוצאות, באמצעות בא כוחו, מתוך הפקדון שהופקד בתיק, ויתרת הפקדון תוחזר למבקש, באמצעות בא כוחו. דיוןאי התייצבות לדיוןהוצאה לפועל