ניכוי רעיוני מל''ל

מהו ניכוי רעיוני של תגמולי המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) ? מה הדין במקרה של ניכוי תגמולי מל''ל לפני קביעת אחוזי נכות ע"י ועדה רפואית ? הלכה היא כי על הנפגע מוטלת החובה לפנות למוסד לביטוח לאומי בתביעה למימוש זכותו לקבלת הגימלאות; ואם אינו עושה כן - יש לנכות מן הפיצוי גימלאות 'רעיוניות' המשקפות את זכאותו של הניזוק לקבל גימלאות ואת זכותו של המזיק לדרוש מן הניזוק כי יקטין בדרך זו את נזקיו. במקרה של תביעה בגין נזקי גוף, כאשר הנפגע זכאי לפנות למל"ל כדי לקבל גימלאות כתוצאה מהתאונה נשוא התובענה - כאשר הנפגע פונה למל"ל ומקבל בפועל את הגימלאות והמענק להם היה זכאי - הסכום שינוכה הוא הסכום שקיבל והוא אמור לקבל בפועל. כאשר הנפגע לא פנה לוועדה רפואית של המל"ל לקביעת אחוזי נכותו - הניכוי הרעיוני צריך להיעשות על פי שיעור נכותו של הנפגע כפי שנקבעה על ידי בית המשפט בתביעת הנזיקין. כאשר קיימת פניה של הנפגע למל"ל, אך טרם התקבלה החלטה סופית של הוועדות הרפואיות לגבי אחוזי הנכות של הנפגע, וסכום הניכוי אינו ידוע עדיין - וככל שמדובר באחוזי נכות גבוהים שמלמדים על כך שיתכן וצפוי ניכוי גבוה - הרי שאף כי בית המשפט קבע לצורך הדיון בתביעת הנזיקין את שיעור אחוזי הנכות, הרי שהואיל ולצורך קביעת גובה תגמולי המל"ל אחוזי הנכות נקבעים ע"י הועדה הרפואית של המל"ל - יקפיא בית משפט סכום משוער של התגמולים, עד לקבלת החלטה סופית של המל"ל לגבי הגימלאות שתשולמנה לנפגע, זאת כדי למנוע ניכוי רעיוני שיקפח את אחד הצדדים (ע"א 8414/07 איהאב קסואני נ' אליהו חב' לביטוח בע"מ).ניכוי תגמולי מל"ל (ביטוח לאומי)