צירוף חייב בתיק הוצל''פ

עיון בתקנות ההוצאה לפועל תש"ם - 1979 ובחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967, מעלה כי התקנות אינן מכירות כלל בהליך של "צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ". יש הגורסים כי הימנעותו של מחוקק המשנה מלהסדיר את ענין זה מלמדת על כך שדעת המחוקק היא כי אין לצרף חייבים נוספים לתיק הוצל"פ התלוי ועומד (בר"ע 1123/00 אביטל קריב נ' יואנה פרדיס ואח' (טרם פורסם, , 4.4.01). מנגד, מציינת הפסיקה גם את הנוהג שבשגרה, לפיו מורים ראשי ההוצל"פ במקרים רבים על צירוף חייבים נוספים, לתיק קיים, סמכות הנובעת, כך לגישתם, מהסמכות הנתונה לראש ההוצל"פ לביצוע פסק דין, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ההוצל"פ, תשכ"ז - 1967 (ה.פ. 200343/04 אבנעים שי נ' סילקו כלים א.ש בע"מ ואח' (טרם פורסם, , 24.5.04). אולם, אין מחלוקת בפסיקה, כי מאחר שמדובר במהלך משמעותי, המהווה פגיעה בקניינו של החייב ולעיתים בחירותו, מוטלת על ראש ההוצל"פ חובה לשקול בקשה לצירוף חייב בכובד ראש ובזהירות רבה. משכך, אין ליתן החלטה בעניין זה, מבלי לשמוע את הצד המעוניין, קרי את החייב שצירופו מתבקש. תקנה 26 מקנה לראש ההוצל"פ שיקול דעת אם להזמין צד כלשהו לדיון או להמנע מכך וליתן החלטה בהעדרו. יש המחזיקים בדיעה שעל ראש ההוצל"פ לצמצם את שמיעת הטיעונים בעל פה למקרים מיוחדים, ודי בכך שיחליט על יסוד הבקשה והתגובה לה, או על יסוד הבקשה בלבד, לפי הנתונים המיוחדים לכל מקרה ומקרה (השופט ד' בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, עמ' 42, מהדורה שישית, מאי 2008). ברם, שיקול הדעת הנתון לראש ההוצל"פ עפ"י תקנה 26 לתקנות ההוצל"פ לזמן זוכה, חייב או כל אדם שיש לו נגיעה בדבר, לפני מתן החלטה ולשמוע טענותיו, היא בגדר חובה, אם ההחלטה עלולה לפגוע ברכושם או בחירותם של המעורבים בעניין נשוא ההחלטה. אי זימון האדם שמתבקש צירופו כחייב נוסף, מהווה הפרה של עקרון הצדק הטבעי של "שמיעה הוגנת". כידוע, ראש ההוצל"פ מבצע תפקיד שהוא בעיקרו מנהלי ומעין שיפוטי. לכן, מן הראוי כי בטרם יפעיל ראש ההוצל"פ את סמכויותיו, ייתן הזדמנות לאדם שצירופו מתבקש להשמיע את טענותיו. זכות הטיעון היא מכללי הצדק הטבעי, הנתונה למי שהרשות המנהלית עומדת לקבל החלטה בעניינו. חובת שמיעה זו המוטלת על כל רשות ממלכתית מושתתת על יסודות ההגינות והצדק (בר"ע (ת"א) 2302/06 חנן מזרחי נ' עיריית ת"א (טרם פורסם, , 8.4.08; וראה: בג"צ 3/58 ברמן נ' שר הפנים, פ"ד יב(2) 1493 (1958) וע"א 113/71 שטאובר בע"מ נ' מוחה, פ"ד כו(1) 416, 419 (1972) הנזכרים שם). עם זאת, בהתאם לתקנה 27 לתקנות ההוצל"פ, גם אם החליט ראש ההוצל"פ על יסוד בקשת הזוכה בלבד, בלא לקבל את תגובת המערער שצירופו לתיק ההוצל"פ התבקש, לא קיימת מניעה לכך שראש ההוצל"פ יקיים דיון, במעמד הצדדים בבקשה לצירוף, לאחר שתינתן הזדמנות למערער, שצירופו כחייב נוסף מתבקש, לטעון טענותיו. הוצאה לפועל