שותפות זוגית

מהי "שותפות זוגית" ? בית המשפט ציין בפסיקתו כי  נוכח התפתחות ההלכה הפסוקה, נדמה כי הגיע העת לשנות בהתאם את המינוח "ידועים בציבור" שהינו ארכאי ואינו משקף את ההגדרה המתאימה המאפיינת את מהות היחסים של בני הזוג. נדמה לי כי ניתן לכנות את מערכת היחסים הזו של ה"ידועים בציבור" כ-"שותפות זוגית". מונח זה טומן בחובו את המשמעות המשפטית המיוחדת הנובעת מחייהם המשותפים של בני זוג שאינם נשואים זה לזה. 'שותפות זוגית' היא שותפות (במובן העובדתי) בין בני הזוג אשר כרתו הסכם שותפות ביניהם (במובן המשפטי), בין בע"פ, בין בכתב, ובין במכללא, שעניינו - הרצון לשיתוף בחייהם והחלת דיני הנישואין והגירושין על יחסיהם - יצירתו של הסכם השותפות, המשכו וביטולו תלויים ברצון בני הזוג.   כלומר, 'השותפות הזוגית' - הם בני זוג אשר ניתן לקבוע לגביהם, על בסיס חומר הראיות, כי הם גמרו בדעתם להתקשר האחד עם השני במערכת חובות וזכויות של דיני הנישואין והגירושין, הן במהלך חייהם המשותפים והן בעת הפירוד.   ניתן לאבחן בין שתי קבוצות של ה'שותפות הזוגית'; אלה אשר עיגנו את רצונם זה בהסכם שותפות מפורש, ואלה אשר ניתן לאתר הסכם זה ממכלול הנסיבות והראיות.   הקבוצה הראשונה - מדובר בבני זוג אשר ערכו הסכם שיתוף ביניהם, והסדירו בכך את מכלול ההסדרים הרכושיים שמבקשים הם להחיל על מערכת יחסיהם, במהלך ועם סיום יחסיהם. ההסכם יכול להיות הסכם מקנה זכויות וחובות האחד כלפי השני ו/או שולל זכויות וחובות. לגבי קבוצה זו של בני זוג, לא יהיה כל קושי לקבוע כי הם 'שותפות זוגית' על כל המשתמע מכך, נוכח קיומו של הסכם השותפות.   הקבוצה השנייה, היא כאמור בני זוג אשר לא ערכו הסכם שותפות ביניהם להסדרת יחסיהם הרכושיים, על אף חייהם המשותפים. לגבי אלה, יש צורך בהתחקות אחר כוונותיהם ואומד דעתם על פי הראיות ונסיבות העניין. עוצמת הראיות הנדרשת במקרים אלה, לצורך בחינת מעמדם והיותם 'שותפות זוגית', תלויה לטעמי במניעים אשר הניעו את בני הזוג לחיות ביחד ללא נישואין.דיני חברותשותפות