ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

ההלכה הפסוקה בשאלת ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה נקבעה בפסק-הדין המנחה של כב' השופט זוסמן בע.א. 64/53 כהן נ' יצחק ח' פ"ד 395 בעמ' 297 ליד האות ה', אשר קבע כדלקמן: "...פסק הדין אשר ניתן שלא כהלכה דרך משל: מבלי שהנתבע הוזמן כחוק - רשאי הנתבע לדרוש את ביטולו מתוך חובת הצדק... ניתן פסק דין כהלכה יציג לעצמו בית המשפט אשר אליו פנה הנתבע בבקשת ביטול שתי שאלות אלו: ראשית, מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא רשם הופעה, או לא הגיש את הגנתו או לא הופיע בתאריך הקובע לבירור המשפט. שנית, ושאלה זו חשובה לאין ערוך מהראשונה - מה הם סיכויי ההצלחה של הנתבע המבקש". קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה: 1. לפני בקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר הגנה. העובדות 2. בין הצדדים נחתם הסכם לפיו תבצע המשיבה עבור המבקשת עבודות התקנה של מעקות לכביש הנבנה על ידה. 3. לאחר חתימת ההסכם נגנבו מאתר העבודה חומרים וציוד השייכים למשיבה. 4. בגין הגניבה הגישה המשיבה תביעה כספית כנגד המבקשת על סך של 342,798 ש"ח. 5. המבקשת קיבלה הזמנה לדין בצירוף כתב תביעה, אך לא הגישה כתב הגנה. 6. משלא הגישה המבקשת כתב הגנה כאמור, נתן בית המשפט, לבקשת המשיבה, פסק-דין כנגד המבקשת, על סמך כתב התביעה והנספחים. 7. המבקשת טוענת כי לא הגישה כתב הגנה מאחר שמר סימון (להלן: "סימון"), מבעלי התובעת-המשיבה, אמר למבקשת שאל לה להתייחס לתביעה. לדברי העד מטעם המבקשת, מר אפרים (להלן: "מר אפרים"), אמר לו סימון כי הנימוק להגשת התביעה הוא דרישתה של חברת הביטוח שיעשה כן, ושכל רע לא יאונה למבקשת (ראה עדותו, עמ' 3, שורה 7 ואילך). מר אפרים העיד כי בין הצדדים היו קשרים מסחריים וחברתיים מצויינים, ועל כן לא היה מקום להטיל ספק בדבריו של סימון, ולכן לא הוגש כתב ההגנה. 8. לגופו של ענין העיד מר אפרים: א. המבקשת לא התחייבה כלפי המשיבה לבטח את הציוד שברשותה באתר העבודות ואין זכר להתחייבות כזאת בהסכם בין הצדדים (ראה סעיף 4 לתצהיר). ב. המשיבה זייפה מסמך מקורי שהוגש למשטרה בכך ששינתה את היקף הציוד שנגנב ממנה. 9. טענות המבקשת לא נסתרו ע"י המשיבה, התגובה לבקשה לא נתמכה בתצהיר כנדרש בתקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, תיקון התשנ"ו1997-, ולא הובאה גרסתו של סימון. המצב המשפטי 10. ההלכה הפסוקה בשאלת ביטולו של פסק-דין שניתן בהעדר הגנה נקבעה בפסק-הדין המנחה של כב' השופט זוסמן בע.א. 64/53 כהן נ' יצחק ח' פ"ד 395 בעמ' 297 ליד האות ה', אשר קבע כדלקמן: "...פסק הדין אשר ניתן שלא כהלכה דרך משל: מבלי שהנתבע הוזמן כחוק - רשאי הנתבע לדרוש את ביטולו מתוך חובת הצדק... ניתן פסק דין כהלכה יציג לעצמו בית המשפט אשר אליו פנה הנתבע בבקשת ביטול שתי שאלות אלו: ראשית, מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא רשם הופעה, או לא הגיש את הגנתו או לא הופיע בתאריך הקובע לבירור המשפט. שנית, ושאלה זו חשובה לאין ערוך מהראשונה - מה הם סיכויי ההצלחה של הנתבע המבקש". (וראה בנוסף בע.א. 442/89 עלאדין ואח' נ' מדינת ישראל מ"ג(3) פ"ד 824, ע.א. 164/62 פרידמן נ' פרידמן י"ז פ"ד 349). 11. לאור האמור, תחילה עלי לבדוק את הסיבה לאי-הגשת כתב הגנה ע"י המבקשת, ואחר כך את סיכויי הצלחתה של המבקשת. 12. מהראיות שלפני בשלב זה, השתכנעתי שבין הצדדים היו יחסי אמון מלאים, ואין לי סיבה להטיל ספק בדברי העד אפרים, כי כתב ההגנה לא הוגש בהסכמה כיוון שמנהל המשיבה - מר משה סימון - אמר למבקשת שאין צורך לעשות כן. 13. אשר לשאלת סיכויי ההצלחה של המבקשת בהגנתה אם יבוטל פסק-דין, אומר שטענות ההגנה המפורטות בסעיף 8 לעיל ונתמכות בתצהיר שהוגש כחלק בלתי נפרד לבקשה, יש בהן כדי להוות הגנה לכאורה, במיוחד שמצאתי בחומר הראיות כי: א. קיים הבדל מהותי בין המסמך המשטרתי שהוגש ע"י המבקשת לבין זה שהוגש ע"י המשיבה כנספח לכתב התביעה. ב. בהסכם בין הצדדים אין סעיף המחייב את המבקשת לבטח את הציוד שברשותה. יש מקום לברר את טענות ההגנה לגופן. 14. לאור כל האמור לעיל: א. אני מבטל את פסק-הדין שניתן בתיק העיקרי 25121/96 במעמד צד אחד. ב. המבקשת תגיש לבית המשפט כתב הגנה עד ליום 1/12/98. ג. אני קובע הוצאות משפט בגין בקשה זו בסך 3,500 ש"ח בתוספת מע"מ, אשר ישולמו בהתאם לתוצאות בתיק העיקרי . ביטול פסק דין