ביצוע עבודות בניה ללא היתר ע''י קבלן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביצוע עבודות בניה ללא היתר ע''י קבלן: .1המערער קבלן בנין במקצועו, הואשם בכתב האישום בשני אישומים אלה: אישום 1- ביצוע עבודה ללא היתר בניה בנכסו ברח' רמת הגולן 37בירושלים (להלן - הנכס), בכך שבתאריך בלתי ידוע בין 18.7.90לבין 5.8.90ביצע את העבודות הבאות: א. חפר שטח בעומק 3מ'; ב. יצק ארבעה קירות מבטון; ג. מעל הקירות הנ"ל יצק תקרה בגודל כ- 60מ"ר; ד. בנה מעקה מבטון עם ציפוי אבן בגובה 60ס"מ, וקיר בגובה 1.6מ'; ה. בנה 4עמודים מבטון עם ציפוי אבן. אישום 2- בין 12.8.90ל- 26.8.90- בנה מעקה מבטון עם צפוי אבן בגובה 60 ס"מ וקיר בגובה 1.6מ', וכן 4עמודים מבטון עם ציפוי אבן, וכי ביום 20.8.90עבדו בנכס ששה פועלים בקומת המרתף ומעליה בהכנת פיגומים להמשך בניה נוספת וזאת בניגוד לצו הפסקה שיפוטי שניתן ע"י בימ"ש לענינים מקומיים ביום 8.8.90ונמסר למערער ביום 12.8.90, אשר ציווה על המערער וכל עובד מטעמו - להפסיק את העבודה המבוצעת בנכס. .2המערער כפר תחילה בעובדות שבשני האישומים, וטען כי מדובר בבניה ישנה, ולצורך בדיקת הטענה האמורה אף יצאו ב"כ הצדדים למקום. .3מן הפרטיכל מיום 31.10.91עולה כי על פני הדברים נוכח גם ב"כ המשיבה שהבניה הינה ישנה, אולם ביקש שהות לבדוק את המצב על פי תצלומי אויר, וביום 15.12.91- ביקש אישור כניסה לתוך הנכס כדי לבדקו. .4ביום 16.1.92חזר ב"כ המערער וטען כי העבודות המפורטות באישום 1, בסעיף א' - אינן נכונות, וכי העבודות לא בוצעו. לענין אישום 2הוא הודה כי קיבל את הצו, אך כפר בביצוע העבודות שיש בהן הפרת הצו. הוא הודה בהימצאותם של פועלים בשטחו ביום 20.8.90אך טען כי הם ביצעו עבודות פנימיות שלא היה בהן משום הפרת הצו. .5מטעם המאשימה העידו העדים הבאים: פקח בנייה - ישראל חבשוש, צלם צילומי אויר - מרדכי אהרוני ופקחית בניה - תמרה גמר. .6ישראל חבשוש העיד ביום 30.4.92כי ביקר ביחד עם תמרה גמר בנכס ביום 18.7.90וראה טרקטור קטן מבצע עבודות חפירה בצמוד לבנין. המערער אמר להם כי הביוב שקע ועל כן הוא נאלץ לפנות את האדמה ולבנות קו ביוב חדש. חבשוש חזר וביקר בנכס ביום 20.8.90וראה עבודה בפיגומים בקומת המרתף, בשטח בנייה של כ- 60מ"ר. ב- 26.8.90חזר חבשוש וביקר בנכס ביחד עם המהנדס זינגר הפסיקו את העבודה וצילמו את המקום. התמונה סומנה ת-.1 הוא העיד כי מה שנראה ב- 26.8.90- לא היה קיים בעת ביקורו הראשון ב-.18.7.90 בחקירתו הנגדית אמר העד חבשוש כי אינו יודע אלו עבודות מסוגל הטרקטור הקטן לבצע, כי הוא לא ראה ערימות עפר או אמצעי להובלת אדמה ביום שביקר באתר. כל מה שראה היה נהג יושב על טרקטור והיו שם סימני חפירה לאורך 7- 6מ', ברוחב של 3- 2מ' ובעומק של מטר או פחות. הוצגה בפני העד גירסת המערער שעל תקרה קיימת מזה 20שנה היתה שכבת עפר בעובי 60ס"מ שהורחקה כדי לבצע תיקונים בצנרת שבתקרה, והוא נשאל אם ראה משהו הסותר גירסה זו, וענה בשלילה. כמו כן אישר העד חבשוש כי לא ראה כל פעולות יציקה, לא ראה מערבל בטון ולא ראה פעולות חפירה מעבר לזו שהעיד עליה. .7עד התביעה מרדכי אהרוני, צי שצילם את צילומי האויר, העיד ביום 7.11.92כי בצילום שנעשה באוגוסט 91' - שטח ל Aא היה מכוסה חול, אלא נראה היה משהו מאד יציב, וכן העיד כי העמודים בת- 1אף אינם דומים לעמודים בת-.2 .8ע"ת תמרה גמר - פקחית בניה, העידה ביום 21.3.93כי ביולי 90' היא ביקרה בנכס ביחד עם הפקח חבשוש בעקבות תלונה אנונימית על עבודות חפירה בנכס. היא ראתה במקום טרקטור שחפר והזיז אדמה. המערער התקשר טלפונית לחבשוש בנוכחותה והבהיר כי מבוצעת עבודה לתיקון הביוב. כשבועיים עד חודש לאחר מכן חזרה תמרה גמר וביקרה בנכס לבדה. בביקורה השני ראתה שיצקו קירות בטון בגובה 3.5- 3מ' ועליהם יצקו תיקרת בטון ומעקה מבטון. את התקרה בנו במקום שבו ראתה חפירה בביקורה הקודם. בעת מתן עדותה - התקרה היתה מכוסה אדמת גן ודשא. בעת ביקוריה צולמו תמונות שהוגשו לבית המשפט. העדה התרשמה בביקורה במקום כי התקרה הנראית בתמונה ת- 10- היא תיקרה חדשה. היא ראתה שם פועלים יושבים וכן ראתה מערבל בטון. בביקור נוסף שערכה לאחר יומיים - לא נראה שינוי. .9העדה תמרה גמר מסרה למערער את צו הפסקת העבודה ב-12.8.90, והוא חתם עליו בנוכחותה. בביקור נוסף במקום לאחר מתן הצו - היא ראתה את הקיר הבנוי -5 .6חלק הקיר 7- 6היה בגובה 1.60מ' והקיר 7- 5- בגובה עד מטר, וכי הקיר 6-5 והעמודים - נבנו לאחר מתן הצו. בחקירתה הנגדית העידה העדה כי ביקרה בנכס עם העד חבשוש, ראתה שם טרקטור לא גדול ואדמה הפוכה, שהיא מעריכה את עומקה בכ- 80ס"מ. לא זכרה אם היה שם מערבל בטון וערימות עפר באותו ביקור. בביקורה ביום 18.7.90היא לא ראתה את התקרה הנראית בתמונה 2בת-.1 ב- 5.8.90היא נכנסה לחלל, שעל פי התרשמותה לא היה בביקורה הקודם, ועל כן, על פי התרשמותה, בוצעו עבודות חפירה, יציקת קירות, רצפה ותקרה בתקופה שבין 18.7.90ל-5.8.90, אף כי היא עצמה לא ראתה עדות פיזית להוצאת אדמה בנפח כזה. העדה לא חיפשה דרכי גישה ולא ראתה דרכי גישה קרוב לבית המאפשרים הוצאת כמויות עפר גדולות. הטרקטור הקטן שראתה - אינו מסוגל להוציא 200- 180קוב עפר ב- 15יום. כן אישרה העדה כי לא ניתן לצקת במערבל בטון את התקרה והרצפות הנראים בתמונה ת- .10עבודות יציקה בסדר גודל כזה ניתן, לדעתה, לבצע תוך שבועיים - רק בבטון מוכן. היא התרשמה שהבטון די טרי, נקי ומסודר. .10ב"כ המערער הציג לפני העדה את גירסת המערער, שלפיה המערער חפר לפני שנת 1980את השטח שמתחת לגינה, יצק תקרה מעל החלל שנוצר וכן את הקירות הנראים בת- .1ובקיץ 1990, כאשר מי גשמים וביוב חדרו לחלל באופן שסיכנו את המבנה -גרד המערער שכבה לא עבה של עפר מעל לתקרה, סלק את העפר הצידה ובצע עבודות תיקונים בתקרה מלמעלה ובתוך החלל מלמטה. .11ב"כ המערער אישר לביהמ"ש כי לא היה למערער היתר בנייה לבניית חלל זה וכי הכין שם צינורות חשמל, וכל זאת "לא לשם שמיים". .12המערער עצמו העיד ביום 30.6.94כי בשנת 1972, בעת שבנה את הבית - יצק רצפה תחתונה ועליונה בהפרש גובה של 3מ' זו מזו, בנה שלשה קירות, ולכיוון הכביש - בנה עמודים. ב-1990, לדבריו, הוציא בסביבות 20קוב עפר כי מתחת לגינה היו לו צינורות ביוב ומים שהחלידו והיתה נזילה בחלל המשמש אותו כמחסן לציוד הבניה שלו כקבלן בנין. המערער אישר בעדותו כי באותה עת שתיקן את "המחסן" - ציפה באבן את הגדרות, את העמודים ואת קיר הבטון כדי שזה "ייראה יותר יפה". בעדותו כפר המערער כי בנה מעקה בטון בגובה 60ס"מ וארבעה עמודים אחרי קבלת הצו. בחקירתו הנגדית אישר המערער כי העצים שנמצאו בנכס - מיועדים הן לפיגומים והן ליציקה, וכי עשה יציקה חלקית מפני שהבטון היה ישן ו"אכול". המערער טען כי העצים שבית המשפט ראה בביקור במקום, לפני פתחי הכניסה לחלל, ולא איפשרו את הכניסה לאותו חלל - לא נועדו להסתיר את הפתחים. .13בניגוד לעדות המערער - אישר ב"כ המערער כי כשגילו את הגינה - הורידו את העמודים שהיו קיימים, ובנו בדיוק אותם עמודים, (ס' 1ה' בכה"א), וכן אישר כי המערער בנה את מעקה הבטון עם ציפוי אבן בגובה 60ס"מ וקיר בגובה 1.6מ' (ס' 1ד' בכה"א). .14ביום 23.7.92ערך בית המשפט ביקור במקום ובדו"ח הביקור נכתב כי המשטח הנזכר בכה"א - מכוסה באדמת גן וצמחים, וכי עומדת שם פרגולה עם עמודים פנימיים - שאינם העמודים הנראים בתמונות נ- 2ו- נ-.3 כן ראה בית המשפט קמא בין העצים פתח הנראה כדלת, ופתחים אחרים הנראים כחלונות. עוד התרשם בית המשפט כי במקום המסומן כחדר הסקה, מחסן וחדר כביסה - יש דירה. השופט ביקש מהמערער מפתח להכנס פנימה, אך המערער טען כי זו דירת בתו שאיננה בבית ואין בידו מפתח. המערער הודה בעת הביקור האמור כי מתחת לתקרה קיים חלל הנמשך דרומה אל מתחת לדירה הקיימת, ובית המשפט התרשם כי ניתן להכנס לאותו חלל דרך פתחים בקיר. אולם אפשרות זו נמנעה מבית המשפט. .15בית המשפט קמא הרשיע את המערער על סמך העדויות שהיו בפניו, על סמך ביקורו בנכס, ובעיקר על סמך התמונות שהוצגו בפניו. התמונות האמורות לא נמצאו בתיק בית המשפט, בשעת הדיון בערעור זה. ב"כ המשיבה הציג בפנינו העתקי צילומים בשחור לבן של אותן תמונות מקוריות שהוגשו כמוצגים בתיק ומובן כי מצילומים אלה לא ניתן להתרשם כפי שניתן היה להתרשם מהתמונות המקוריות. .16בית המשפט קמא הביע דעתו כי אילו היתה אמת בגירסת המערער - מן הסתם היה מביא את הפועלים לעדות, דבר שלא נעשה. .17הלכה היא שבית המשפט שלערעור אינו נוהג, בדרך כלל, להתערב בממצאים עובדתיים שקבע בית המשפט קמא. בית המשפט ביקר במקום, שמע את העדויות וראה את המוצגים, ובמסקנותיו לא נפלה טעות עקרונית או בולטת המחייבת את התערבותנו. (ראה ע"א 359/84, חממי נ. עוקשי ואח' וערעור שכנגד, פ"ד מ"א(4), עמ' 19; 22) .18עם זאת - גם אילו קבלנו את גירסת המערער כי היתה במקום בניה מסוימת ישנה, ויתכן שיש ממש בחלק מטענות אלה, עדיין אין בכך כדי לשנות את העובדה שהוכח כי המערער ביצע במקום גם בנייה חדשה, ניסה להשתמש בחלל ללא היתר כדין וכי ביצע במקום עבודות בנייה לאחר שניתן לו צו הפסקת עבודה. בנסיבות אלה, גם העונש שנגזר עליו - הינו עונש הולם. .19בית המשפט קמא לא הורה להרוס את הקירות והתקרות שבנה המערער שלא כדין -בין לפני 20שנה ובין בשנת 1990, אלא הורה לאטום את החלל - שממילא אין למערער היתרה להשתמש בו. .20הקנס בסך 000, 60ש"ח והתחייבות על סך 000, 50ש"ח - אינם חורגים מהמקובל, כאשר מדובר בנסיונו של המערער להשתמש בחלל גדול שאין לו היתר בניה לגביו, בין שיצק את רובו לפני 20שנה ובין שיצקו ב-1990, מה גם שמדובר בקבלן בנין היודע ומבין היטב את משמעותה של בניה ללא היתר, והשימוש בבנייה כזאת. .21נוכח כל האמור - לא ראינו להתערב בפסק הדין של בית המשפט קמא, ואנו דוחים את הערעור.בניהבניה ללא היתרעבודות בניהקבלן