החלטה על מינוי מומחה רפואי בתאונת דרכים

מה הדין בסוגיית מינוי מומחה רפואי בתאונת דרכים ? בית המשפט הוא הממנה את המומחים הרפואיים השונים במסגרת תביעה המוגשת לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הצדדים עצמם אינם רשאים להביא בפניו ראיות של מומחים מטעמם בעניינים רפואיים. מצב זה מחייב את בית המשפט להבטיח שחוות דעת רפואית מתאימה תהיה בפניו כדי שיוכל להכריע בגורל התביעה אשר בפניו, הכרעה הכרוכה בקביעת מצבו הרפואי של הנפגע בתאונה. לדוגמה, לא יתכן מצב שמומחה אשר מונה על ידי בית המשפט אינו נמצא מהימן או כראוי להסתמך עליו והתוצאה תהיה שאין בפני בית המשפט ראיות רפואיות על פיהן יוכל להכריע בדבר מצבו הרפואי של התובע. במקרה כזה, חובה עליו למנות מומחה אחר תחת המומחה שמונה קודם לכן, אשר עליו אין הוא מוכן לסמוך. שאם לא יעשה כן, יצא התובע וידיו על ראשו רק משום שהשופט טעה בבחירתו את המומחה הרפואי. ייתכנו מקרים שונים מהדוגמה שלעיל, בהם חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט בצירוף ראיות נוספות יאפשרו לבית המשפט להגיע אל המסקנה הנדרשת בעניינים הרפואיים בהם עליו להכריע, אפילו לא יהיה מוכן בית המשפט לסמוך על חוות דעתו של המומחה הרפואי כלשונה. יש להבחין, אם כן, בין מצב של העדר חוות דעת רפואית עליה ניתן לסמוך, ועל כן בית המשפט אינו יכול להגיע לממצאים רפואיים הדרושים לו כדי להכריע בסכסוך שבפניו, לבין מצב בו בית המשפט אמנם אינו סומך בפסק דינו על קביעות המומחה הרפואי כלשונן, אך יש בפניו חומר ראיות המאפשר לו, לדעתו, לפסוק בסכסוך. בהקשר למצב אחרון זה - אין בית המשפט קשור בחוות דעתו של המומחה הרפואי, כמו זו של מומחים בתחומים אחרים, והוא רשאי לקבלה בחלקה או בשינויים כמתחייב מהנסיבות, על פי התרשומות ושיקול דעתו של בית המשפט. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דוגמא להחלטה על מינוי מומחה רפואי: 1. אני ממנה את פרופ' X מבית החולים הדסה עין-כרם כמומחה רפואי בתחום העיניים, שייתן חוות דעתו ביחס למצבו הרפואי של התובע עקב התאונה הנדונה בתיק זה. ובמיוחד יקבע: (א) הקשר הסיבתי בין מצבו הרפואי לתאונה נשוא התיק. (ב) האם נגרמה נכות זמנית עקב התאונה - ואם כן, באיזה שיעור ולאיזו תקופה? (ג) האם קיימת נכות צמיתה - ואם כן, מה שיעורה? (ד) האם יש לצפות לשינוי במצב בעתיד (שיפור או החמרה)? (ה) האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד - ואם כן, מה סוגי הטיפולים ומה עלותם המשוערת? (ו) האם נגרמו לתובע מגבלות תפקודיות כתוצאה מן התאונה, במיוחד בשים לב לעבודתו/עיסוקו - ואם כן, מהן? 2. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה וכן לצדדים האחרים, בתוך 15 יום מהיום, תצלום של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתם הנוגעים לעניין שבמחלוקת והמותרים להגשה. 3. לצורך קביעת ממצאיו יעיין המומחה במסמכים הרפואיים שיועברו אליו כאמור, ויבדוק את התובע במועד שייקבע על ידו תוך תיאום עם ב"כ התובע. 4. התובע ייבדק מוקדם ככל האפשר. 5. המומחה ימציא את חוות דעתו לבית המשפט וכן במישרין לב"כ הצדדים בתוך 60 יום ממועד קבלת החלטה זו, אלא אם כן יודיע לבית המשפט כי נחוץ לו פרק זמן נוסף כפי שיפורט. אם צד ימצא מקום לשאלות הבהרה הן תופנינה למומחה תוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת. 6. לאחר קבלת חוות הדעת ומתן אפשרות טעון לב"כ הצדדים, ייקבע על מי יחולו ההוצאות, ובאיזו חלוקה. 7. (א) בשלב זה ישלם התובע את שכרו של המומחה, כמימון ביניים. (ב) כתנאי להיכנס המינוי לתוקף, יפקיד התובע בקופת בית המשפט 3,000 ש"ח להבטחת שכרו של המומחה בתוך 30 יום. 8. (א) לאחר השלמת ההליכים הקשורים למומחה, ובכפוף לכך שבתיק בית המשפט תמצא חוות הדעת וכן שאלות הבהרה והתשובות להן, יפנו הצדדים או מי מהם לבית המשפט בבקשה לקבוע מועד לקדם נוסף. (ב) לבקשה יצורפו תצהירי עדות ראשית ותחשיבי נזק מטעם התובע. הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית ותחשיבי נזק 10 ימים לאחר קבלת התצהירים והתחשיבים של התובע. (ג) לבקשה תצורף רשימת תאריכים מוסכמת על הצדדים ובאי כוחם. (ד) אם עד תום 120 יום מהיום לא תוגש ע"י מי מהצדדים בקשה כאמור לעיל או הודעה שבה יינתן טעם להנחת דעת בית המשפט מדוע לא תימחק התובענה, כי אז תימחק התובענה מחוסר מעש. (ה) כל צד ימסור כל הודעה או בקשה ישירות למשנהו, ויציין עובדה זאת על העותק המוגש לבית המשפט. 9. המזכירות תשלח העתק למומחה לאחר ביצוע ההפקדה כאמור בסעיף 7(ב) לעיל. מומחה רפואימינוי מומחהתאונת דרכיםרפואהמומחה