העברת הדיון בתביעה ייצוגית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העברת הדיון בתביעה ייצוגית: 1. בפניי בקשה להורות על העברת הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית שבכותרת (להלן: "בקשת האישור"), לבית המשפט המחוזי בחיפה, למותב (סגן הנשיא י' גריל) הדן בת"צ 34200-06-11 אקו טק (מיקרו חלקים) בע"מ נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: "בקשת האישור הנוספת"). הבקשה להעברת הדיון הוגשה לפי סעיף 7(א) לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו-2006 (להלן: "החוק") על ידי חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: "כאל") - שהיא המשיבה מס' 1 בבקשת האישור והמשיבה בבקשת האישור הנוספת (להלן: "הבקשה להעברת הדיון"). טענתה של כאל היא כי עניינן של שתי בקשות האישור הוא זהה ויש גם חפיפה בין הקבוצות. הסוגייה המשותפת להן היא: חוקיות גביית עמלת המרת מט"ח על ידי כאל מלקוחותיה, בגין עסקאות שנעשו דרך האינטרנט באמצעות Pay Pal במטבע שקלי. עוד לטענתה, על אף השוני הקל בניסוח הגדרת הקבוצות בשתי הבקשות, קיימת חפיפה ברורה וממשית ביניהן - כאשר בקשת האישור הנוספת עניינה במי שביצעו רכישות מתחילת שנת 2009, וחוייבו בתוספת תשלום מעבר לחיוב המתחייב מעצם הרכישה; ואילו בקשת האישור עניינה במי שביצעו עסקאות בשקלים בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור, ובגינן נגבתה מהם, בין היתר, עמלת המרת מט"ח. 2. סעיף 7(א) לחוק, שמכוחו כאמור הוגשה הבקשה להעברת הדיון, עניינו במצב שבו הוגשו מספר תובענות ובקשות לאישורן כייצוגיות בנושאים דומים: "7. בקשה לאישור קודמת או תובענה ייצוגית קודמת (א)(1) מצא בית המשפט שאליו הוגשה בקשה לאישור כי תלויה ועומדת בקשה לאישור קודמת או תובענה ייצוגית קודמת, אשר מתעוררות בה שאלות משותפות של עובדה או משפט, הזהות או דומות בעיקרן לשאלות המתעוררות בבקשה לאישור, רשאי הוא, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין, להורות על העברת הדיון בבקשה לאישור לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, ואם נקבע השופט או המותב שידון בבקשה הקודמת או בתובענה הקודמת - לאותו שופט או מותב. (2) מצא בית המשפט כי מתקיים האמור בפסקה (1), והיתה הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור המאוחרת זהה או דומה בעיקרה לקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, יורה בית המשפט על העברת הדיון בבקשה לאישור המאוחרת לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, ואם נקבע השופט או המותב שידון בבקשה הקודמת או בתובענה הקודמת - לאותו שופט או מותב". 3. הבקשה להעברת הדיון הוגשה על ידי כאל לבית משפט זה, לאחר שהקדימה והגישה בקשה קודמת לבית המשפט בחיפה, להעברת הדיון בבקשת האישור הנוספת למותב שייקבע בבקשת האישור כאן (להלן: "הבקשה הקודמת"). בית המשפט בחיפה שדן בבקשה הקודמת, קיבל את טענת כאל לגופם של דברים; ועם זאת בהחלטה מיום 1/9/11 דחה את הבקשה הקודמת מטעמי יעילות הדיון - מאחר שבבקשת האישור הנוספת נקבע כבר מועד קרוב לדיון ואילו בבקשת האישור אף טרם נקבע מותב שידון בה. וכך בלשונו של כב' השופט י' גריל: "מסכים אני עם המשיבה ששני ההליכים דנים בסוגייה זהה, או דומה בעיקרה, דהיינו, אופן גביית חיובים שקליים על-ידי כא"ל בגין עסקאות שבוצעו באמצעות Pay Pal. וגם אם אין זהות מלאה בטענות שבשני ההליכים, הרי די בכך שהם דומים בעיקרם. כך גם לגבי הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור, ושוב גם כאן די בכך שמדובר בקבוצה הדומה בעיקרה. סבורני שאכן חלה בענייננו הוראת סעיף 7(א)(2) של החוק, אלא שלא שוכנעתי מן הטענה שלפיה יש להעביר הליך זה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. ... בשים לב לשיקולים של יעילות הדיון קשה להתעלם מכך שבהליך נשוא הדיון כאן נקבע כבר מועד לדיון (לרבות חקירת מצהירים ומומחים, לפי הצורך) ליום 14.11.2011. ... הגם שאני סבור שיש לפעול לפי הוראת סעיף 7(א)(2) של החוק, לא שוכנעתי שקיימת הצדקה להורות על העברת הליך זה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ולכן נכון לשעה זו אין באפשרותי להיעתר לבקשה." 4. על סמך ההחלטה בבקשה הקודמת, המחילה את הוראת סעיף 7(א)(2) לחוק, מחד גיסא; וכאשר מאידך גיסא, בנסיבות שפירט נמנע בית המשפט בחיפה מלהורות על העברת הדיון בבקשת האישור הנוספת לבית המשפט בתל אביב - סברה כאל שהמסקנה המתחייבת היא שנכון ויעיל יהיה שהדיון בבקשת האישור יועבר למותב הדן בבקשת האישור הנוספת. על רקע זה, הוגשה הבקשה להעברת הדיון שבפניי. המבקש בבקשת האישור, יואב יחיעם, הותיר את ההכרעה בבקשה להעברת הדיון לשיקול דעת בית המשפט. המשיבה 2, פייפאל ישראל בע"מ (להלן: "פייפאל") מתנגדת לבקשה. את עיקר התנגדותה סומכת פייפאל על בקשה שהגישה לאחרונה, לסילוק על הסף של בקשת האישור מחמת היעדר יריבות (להלן: "בקשת הסילוק"). לעמדתה, בשל הטעמים שביסוד בקשת הסילוק, יש לדחות גם את הבקשה להעברת הדיון ככל שהיא נוגעת לפייפאל; ולחלופין יש לעכב מתן החלטה בבקשה להעברת הדיון עד אשר תוכרע בקשת הסילוק. 5. התכלית שמאחורי סעיף 7(א) לחוק, היא ריכוז בקשות דומות לאישור תובענות כייצוגיות - לא כל שכן בקשות זהות - בפני מותב אחד. זאת על מנת למנוע כפל דיון, הכרעות סותרות, בזבוז זמן שיפוטי, והכבדה מיותרת על הגופים הנתבעים באותו עניין בפני מותבים שונים. ככלל, סעיף 7(א) מורה כי בהתקיים התנאים הקבועים בו, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית המאוחרת בזמן, תועבר למותב שבפניו קבועה הבקשה הדומה או הזהה הקודמת בזמן. ואולם בנסיבות המקרה אין לעניין הקדימות בזמן חשיבות ומשקל; כך באשר שתי בקשות האישור הוגשו בו ביום, בתאריך 21.6.2011. 6. בעת מתן ההחלטה הקודמת על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה - היו בפניו שתי בקשות האישור, כפי שצוין בפתיח של אותה החלטה. לאחר עיון באלה ובניגוד לעמדת המבקש שם, סבר בית המשפט בחיפה כי "שני ההליכים דנים בסוגיה זהה" וכי "חלה בענייננו הוראת סעיף 7(א)(2) של החוק"; ונראה כי רק משום הדיון הקרוב שהיה קבוע בבקשת האישור הנוספת נמנע בית המשפט בחיפה מלהעביר את ההליך הקבוע בפניו לבית משפט כאן - הגם שראה לציין "שאני סבור שיש לפעול לפי הוראת סעיף 7(א)(2)". דעתי היא, כי גם אין זהות בין שתי בקשות האישור, הן מעוררות שאלות משותפות דומות של עובדה ומשפט; יש גם חפיפה מסוימת בין חברי הקבוצה בשני ההליכים - ועל כן מתקיים האמור בסעיף 7(א)(1) לחוק. בין אם כך, ובין אם מתקיים גם האמור בסעיף 7(א)(2) לחוק כפי שסבר בית המשפט בחיפה בהחלטה הקודמת - הרציונל שמאחורי סעיף 7(א) לחוק מורה כי נכון ויעיל ששני ההליכים יתנהלו בפני מותב אחד. בה במידה גם ראוי שהבקשה לסילוק על הסף תתברר בפני אותו מותב, שהסוגיה בכללותה מונחת לפתחו. עובדת היותה של בקשת הסילוק תלויה ועומדת אינה מהווה טעם לדחות את הבקשה להעברת הדיון, כטענתה של פייפאל; וגם אין מקום להקדים את הדיון בבקשת הסילוק להכרעה בבקשה להעברת הדיון, כטענתה החלופית של פייפאל. ויוער אגב כך, שאף שפייפאל אינה בעלת דין בבקשת האישור הנוספת, כאל הודיעה על כוונתה לבקש לצרפה ככזו; שכן לטענת כאל, פייפאל היא גורם רלוונטי ונחוץ לבירור הסוגיה המשותפת שבשני ההליכים. סיכומו של דבר, אני נעתרת לבקשה להעברת הדיון בבקשת האישור נושא ת"צ 35132-06-11 לבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני סגן הנשיא השופט י' גריל. ויצוין, בהקשר זה, כי בינתיים נדחה הדיון שם והוא קבוע ליום 1/2/2012. לנוכח התוצאה שאליה הגעתי ומשהתנגדה פייפאל להעברת הדיון, אני מחייבת אותה בהוצאות הבקשה לכאל בסך 5,000 ₪. דיוןהעברת דיוןתביעה ייצוגית