הקצאת רשיונות למוניות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הקצאת רשיונות למוניות: .1עיריית קרית גת, המשיבה 1(להלן - העירייה), ביקשה להסדיר את עסקי המוניות בעיר. לשם כך הסמיכה העירייה ועדת משנה של מועצת העיר לגבש את העקרונות להקצאת רשיונות ולהקמת תחנות מוניות בעיר. ועדת המשנה גיבשה, בין היתר, את העקרונות הבאים: "בקשות לרשיון תוגשנה על ידי בעלי רשיון הסעה או רשיון לקו שירות, ביחס לכל איתור ואיתור, בקבוצות שמספר בעלי הרשיון בהן לא יעלה על מספר המוניות המירבי המורשה בכל תחנה (פעמיים מספר החניות בכל איתור). כל בקשה תוגש על ידי בעל רשיון, ובה יפורטו שותפיו לתחנה. ג. בעל רשיון הסעה לא יוכל להצטרף ליותר מקבוצה אחת ואם הינו חבר בתחנה בעלת רשיון לא יהיה רשאי להגיש בקשה כלל... ה. אם יותר מקבוצה אחת תבקש רשיון באותו איתור, תערוך העיריה הגרלה לקביעת הקבוצה אשר תקבל רשיון לאותו איתור." עקרונות אלה אושרו במועצת העיריה ביום .14.2.93 .2בתום דיוני הועדה פרסמה העירייה מודעה בעתון הקוראת לנהגי המוניות להגיש בקשות מתאימות לקבלת היתר. המבקשים הוחתמו על הצהרה כדלקמן: " .6כמו כן הנני מצהיר כי אינני חבר בכל קבוצה נוספת מעבר לזו המפורטת בבקשתי זו. ואינני עובד בתחנה אחרת. הנני מצהיר, כי ידוע לי שהצהרה זו היא מהותית, ואם אהיה חבר או אעבוד בתחנה אחרת, ידוע לי שהעירייה רשאית לבטל את בקשתי, ואם זכיתי ברשיון לתחנה - לבטל את זכייתי. .7הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים ושלמים, ואין בהם העלמת עובדה חשובה כלשהי, והנני מתחייב להודיע לעיריית קרית גת על כל שינוי שיתהווה בפרטים המצויינים בבקשתי זו, מיד עם התהוותו, ואם יתברר כי עובדה כלשהי המפורטת בבקשתי איננה אמת, תהיה רשאית העירייה לבטל את רשיוני וזאת בנוסף לכל פעולה אחרת שהיא רשאית לפעול נגדי על פי דין." ארבע קבוצות הגישו בקשה לקבלת רישיון להפעלת תחנת מוניות במגרש ליד התחנה המרכזית בקרית גת (להלן - אתר התחנה המרכזית). בין המתחרים היתה גם הקבוצה שהמבקש עומד בראשה וקבוצה נוספת בה היו חברים המשיבים 5- .2משיבים אלה האחרונים היו חברים באותה עת גם בחברת מונית גת 2(1990) בע"מ (להלן - מוניות גת), אשר הפעילה תחנת מוניות באתר אחר בעיר. המשיבים התחייבו, בתצהירים שהגישו לעירייה, כי אם יזכו בהגרלה באתר התחנה המרכזית, יפרשו מחברותם במוניות גת. לאור ההתחייבות הזו התירה העירייה את השתתפותם בהגרלה. בהגרלה שנערכה ביום 30.4.95זכו המשיבים 2עד .5מיד לאחר זכייתם פרשו המשיבים 2ו- 3מן הקבוצה שהפעילה את מוניות גת ואילו המשיבים 4ו- 5בחרו לפרוש דוקא מן הקבוצה הזוכה ולהשאר באתר המופעל על ידי מוניות גת. .3כחודש ומחצה לאחר שנודעו תוצאות ההגרלה פנה המבקש לבית המשפט בבקשה ליתן "צו הצהרתי זמני", לפיו לא ינתן למשיבים 5- 2רשיון להפעיל תחנת מוניות באתר התחנה המרכזית. על פי המוסכם הוחלט כי לא יתקיים דיון נפרד בבקשה הזמנית וכי המחלוקת תוכרע בתובענה העקרית. נקבע גם כי עד למתן החלטה, כאמור, לא תעניק העירייה בפועל רשיונות למשיבים 5-.2 .4עקר טענתו של המבקש היא כי המשיבים 5- 2לא היו רשאים להשתתף בהגרלה וזאת משני טעמים: האחד, לחברת מוניות גת, בה היו המשיבים 5- 2חברים, יש כבר רשיון להפעלת תחנת המוניות; והאחר, האתר בו פועלת חברת מוניות גת לא הועמד להגרלה בין כל המשתתפים ובכך לא מילאו המשיבים אחר הדרישות שנקבעו על ידי ועדת המשנה של העירייה ונפגע עקרון השוויון במתן הזדמנות הוגנת לכל המשתתפים לזכות בהגרלה. לעומתו, טוענים המשיבים, כי לחברת מוניות גת לא היה רשיון להפעלת עסק בעת שהוגשה הבקשה לרשיון לתחנה המרכזית וממילא לא היו מנועים החברים בקבוצה מלהשתתף בהגרלה. מכל מקום, כך הם טוענים, הם התחייבו, בתצהירים שהוגשו מטעמם, לוותר על מקומם בתחנת מוניות גת, אם יזכו בהגרלה באתר התחנה המרכזית. עוד הם טוענים, כי עקרון השוויון לא נפגע, בסופו של דבר, בשל שהמשיבים 2 ו- 3פרשו ממוניות גת ובשל שהמשיבים 4ו- 5פרשו מהקבוצה שזכתה בהגרלה באתר התחנה המרכזית. המשיבה 1, עיריית קרית גת, מצטרפת לטענות המשיבים האחרים, והיא סבורה כי "ההגרלה בוצעה ביושר ומתוך רצון לקיים את החלטת המועצה ללא העדפה כלשהי". .5הגרלה היא דרך ראויה לחלוקת רשיונות באורח שיווני, מקום בו נדרשת הרשות הציבורית לבחור מתוך מספר מעוניינים, בעלי כישורים שווים, את אלה שיזכו ברישיון המבוקש. תכליתה של ההגרלה במקרים כאלה היא לקיים שוויון סיכויים בין כלל המועמדים אשר כולם הנם בבחינת זכאים בכח. בבג"ץ 720/94ח'דר מסלמני בע"מ נ. יעקב צור, שר החקלאות ואח' נפסק מפי כב' המשנה לנשיא א. ברק (כתוארו דאז) כי: "הגרלה היא אמצעי לביצוע שוויוני של חלוקת היתר שלטוני...היא דרך להגשמתה של "תחרות מאורגנת" ובכך היא מכפיפה עצמה לתפיסות היסוד המונחות ביסודו של "המכרז הרגיל"...אין בדרך מיוחדת זו כדי להוציא את המקרה מהמטריה הכללית של דיני המכרז. על כן חייבת ההגרלה לקיים את הלכות היסוד של הגינות ושוויון המונחות ביסודה של "תחרות מאורגנת" המתבצעת ע"י השלטון". אין מחלוקת כי מבחינת הסיכויים לזכות בהיתר לנהל תחנת מוניות באתר התחנה המרכזית בקרית גת - נתקיימו שוויון בין המבקש לבין המשיבים. והרי ענין זה, הסיכוי לזכות באתר המבוקש, הוא העומד בלב התרעומת נשוא התובענה. סיכוייהם של המשיבים לזכות בניהול האתר הזה לא עלו על סיכוייו של המבקש. אכן, המשיבים לא ויתרו מראש על מקומם בתחנה האחרת בה היו מצויים קודם לכן, אך בכך לא הפרו את תנאי ההשתתפות שאסרו "על חבר בתחנה בעלת רשיון להגיש בקשה". אין מחלוקת כי המשיבים 2עד 5לא היו חברים בתחנה אחרת בעלת רשיון שראו ליטול חלק בהגרלה. יתירה מכך, אפילו היה למשיבים רשיון לנהל את תחנת מוניות גת, לא היה בכוחם לוותר על המשך ניהול התחנה על ידי הקבוצה עליה נמנו משלא כל חברי הקבוצה היו מעוניינים בויתור על מקומם. .6הן העיריה והן המבקש היו מודעים לעובדה כי המשיבים לא הודיעו מראש על "ויתור", כאמור, כי אם בחרו להתחייב לוותר על ניהול תחנת מוניות גת, עם הזכייה. התייחסות זו היתה מקובלת על העירייה שהתירה את השתתפותם בהגרלה עד שאין מקום לבוא בחשבון עמם עתה, בדיעבד ולשלול מהם את פירות זכייתם. בחירתה של העירייה להסתפק בויתור בנוסח שנטען, מתיישבת גם עם העובדה שלא היה בידי המשיבים, ממילא, רישיון לנהל את תחנת מוניות גת ועם העובדה שלא היה בידם לכפות על הקבוצה כולה לנטוש מראש את ניהול התחנה. המבקש עצמו ידע או יכול היה לדעת מראש, ובטרם הגרלה, על כוונת המשיבים להשתתף בהגרלה, משנתקיימו שיחות בינו לבין המשיבים, עוד בטרם ההגרלה, אודות גורל אתר התחנה המרכזית, ומשנודע לו על טענותיהם בדבר "זכותם" לנהל את התחנה במקום, בהתדיינות קודמת שנתקיימה בבית המשפט. בחירתו של המבקש להמתין עד הוודע תוצאות ההגרלה ובחירתו להשהות את פנייתו לבית המשפט גורעת מתוקף טענותיו. .7מכל מקום משהתירה העירייה השתתפות המשיבים בהגרלה בכפוף להתחייבות ויתור, כאמור, ומשהמשיבים 2ו- 3מילאו אחר התחייבותם כלשונה, ומשסיכוייהם לזכות בהגרלה המתייחסת לאתר נשוא התובענה לא עלו על אלו של המבקש, אין מקום להלין עליהם או על העירייה. התובענה נדחית ככל שהיא מופנית כלפי המשיבים 2ו- 3וככל שהיא מופנית כלפי המשיבה 1בכל הקשור להענקת הרישיון לאותם משיבים. ניתן בזה צו מניעה כנגד המשיבה 1האוסר עליה להעניק למשיבים 4ו- 5רישיון לניהול תחנת מוניות באתר נשוא התובענה בתקופה אליה התייחסה ההגרלה. בנסיבות הענין אינני עושה צו להוצאות. מוניתרישיון מונית