מזונות ילדים שמסרבים לבקר את האב

הבן איננו מוכן לראות את אביו, מתנהג באלימות מילולית ופיזית כלפי האב, ואף מסית את שאר אחיו שלא להפגש עם האב. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מזונות ילדים שמסרבים לבקר את האב: .1זוהי תביעת מזונות שהוגשה ע"י אשת הנתבע וארבעת ילדיהם, שהגדול בהם - על פי התביעה זקוקה האשה ל- 1663ש"ח למזונותיה, ואילו ארבעת הילדים זקוקים ל-089, 8ש"ח למזונותיהם. כן דורשת האשה סך של 750ש"ח לחודש דמי טיפול בילדים. .2התובעים טוענים בתביעתם כי הנתבע עובד כשכיר בחב' בניה במשכורת של כ- 4500ש"ח לחודש, ובנוסף יש לו הכנסות של כ- 3500ש"ח לחודש מעבודה אצל אנשים שונים הנזכרים בתביעה. .3יצוין כי אף אחד מהאנשים הנוספים שהנתבע משתכר אצלם 3500ש"ח לחודש, לטענת האשה - לא הובא לעדות, ואין כל ראייה על הכנסות נוספות אלו. .4הנתבע עובד באותו מקום עבודה למעלה מ- 20שנה, ואף לפי עדות האשה הוא עובד שם משעה 00: 07עד שעה 00:18, כך שברור כי אין באפשרותו לעבוד בעבודה נוספת כלשהי. .5הנתבע עצמו העיד כי כאשר יש לו פרמיות - הכנסתו גבוהה יותר מהמשכורת החודשית הרגילה, אך בתקופה שמכירת דירות חלשה הוא מקבל משכורת רגילה בלבד, כפי שניתן להווכח מתלושי המשכורת שצרף לכתב הגנתו, המסתכמים במשכורת נטו בגובה של כ- 3500ש"ח לחודש ואף פחות, בהעדר פרמיות. .6לבני הזוג דירה שלטענת הנתבע שווה כ-000, 250דולר, אולם הנתבע אינו מתגורר בה עקב יחסיו העכורים עם אשתו, ונוכח התנהגות בנו הבכור כלפיו. לנתבע אין, איפוא, מקום מגורים קבוע, וגם אין לו כסף כדי לשכור לעצמו דירה, בעוד האשה וארבעת הילדים ממשיכים להתגורר בדירה המשותפת. .7הנתבע הגיש לבד"ר תביעה לגירושין ובה כרך את מזונות אשתו ומזונות ילדיו. התביעה לבד"ר הוגשה קודם להגשת התביעה שלפנינו. .8ב"כ הנתבע הסכים לסמכות בית משפט זה לדון במזונות הילדים, אולם ברור כי הסמכות לדון במזונות האשה - היא לבד"ר, ועל כן אני דוחה את תביעת האשה. .9אין צריך לומר כי בהתחשב במשכורת הנתבע - תביעת האשה בשם הילדים - מופרזת ביותר, ואינה מעוגנת במציאות כלל ועקר. .10ביום 4.3.96הוריתי על קיום ביקורי הילדים אצל הנתבע. באשר לבן הבכור ת' קבעתי כי הוא יפגוש את אביו לבד, ללא נוכחות אחיו, ובלבד שהבן עצמו יביע רצונו לבקר את אביו. באשר לבן השני ח' קבעתי כי יבקר את הנתבע בימי שלישי, כאשר הנתבע יקח אותו ישירות מבית הספר בשעה 00: 17ויחזירו הביתה בשעה 00:ו.19 באשר לביקור שני הילדים הצעירים קבעתי כי הם יבקרו את הנתבע בימים ראשון וחמישי בין השעות 30: 17- 00: .19הנתבע יאסוף את הילדים ליד מרכז החלוקה של הדואר הסמוך לביתם, ויחזירם בתום הביקור לאותו מקום. הביקור של שני הילדים הצעירים יהיה ללא נוכחות האם, וללא נוכחות שני אחיהם הגדולים. כמו כן הבהרתי באותה החלטה כי תשלום המזונות לילדים יהיה מותנה באפשרות ראיית הנתבע את הילדים כאמור, וכי על האם לדאוג לכך כי הילדים אכן יבקרו את האב. באותה החלטה אף נקבע כי האב יוכל להתקשר טלפונית כדי לשוחח עם ילדיו, והאם תאפשר זאת ללא הפרעות מכל סוג שהוא. החלטה זו עומדת בעינה גם במסגרת פסק דין זה. .11הבן הבכיר ת' יהיה באוגוסט ש.ז. בן 19ש'. בן זה איננו מוכן לראות את אביו, מתנהג באלימות מילולית ופיזית כלפי האב, ואף מסית את שאר אחיו שלא להפגש עם האב. בית המשפט נתן ל-ת' הזדמנות להפגש עם אביו אם ירצה לעשות כן, ונראה כי ת' איננו מעונין במפגשים כאלה. בהתחשב בגילו של ת', שהוא בגיר, ובעובדה שאינו רוצה להפגש עם האב, לא כל שכן כשהוא מסית את אחיו הצעירים ממנו שלא להפגש עם אביהם, אני קובעת כי כל עוד אין מפגשים קבועים ותקינים (גם מבחינת תוכנם) בין ת' לבין אביו, אחת לשבוע, אין הנתבע חייב במזונות ת' כלל. אם יתקיימו מפגשים קבועים כאמור - ישלם האב למזונות ת' סך של 152ש"ח, שהוא שליש הסכום שמשלם המל"ל לילד נוסף אחד, וזאת על פי המקובל לגבי בנים מעל גיל 18ש', המשרתים בצה"ל. .12הבן השני ח' שבספטמבר ש.ז. יהיה בן 15ש' - גילה אף הוא אי נכונות להפגש עם אביו, ככל הנראה בעקבות הסתה של אחיו הבכור ת' ובעקבות הסתה מצד אמו - המשתמשת בילדים כנשק במאבקיה עם הנתבע. .13שני הילדים הצעירים (בני 5, 10ו-5, 7ש') - הביעו רצונם להפגש עם אביהם. .14כל עוד יתקיימו ביקורי שלושת הילדים הצעירים כפי שקבעתי בהחלטתי הנ"ל, ויאופשר לנתבע לשוחח טלפונית עם ילדיו - ישלם הנתבע את מזונות שלושת ילדיו הצעירים כמפורט להלן. היה ותמנע מהנתבע, שלא באשמתו, האפשרות להפגש עם שלושת ילדיו הצעירים, או מי מהם, או לשוחח עמם טלפונית - יהיה פטור מחובת תשלום המזונות לאותו ילד כל עוד לא יתקיימו הביקורים השוטפים, או כל עוד לא יאופשר לו לשוחח עמו טלפונית. .15ראיתי הרבה תביעות מזונות של ילדים, אולם טרם נתקלתי במקרה חמור כמו המקרה הזה, כאשר ברור לחלוטין גם לבית המשפט וגם לפקידות הסעד כי האשה מסיתה את ילדיה, עושה להם שטיפת מוח נגד אביהם, ומונעת מן הילדים לראות את אביהם הכל כדי לסייע לה במאבקיה עם אביהם. .16אין מדובר באשה החפצה להתגרש מבעלה ובעלה מונע ממנה את הגט המיוחל, אלא להפך. מדובר בבעל המעונין במתן גט לאשתו, ואילו היא מסרבת לקבל את הגט, ומשתמשת בילדיה ככלים להעביר כעסה על בעלה, ולו על חשבון בריאותם הנפשית של כל ילדיה, ותוך ניתוקה את הילדים מאביהם. לענין זה דייני להפנות לתסקיר פקידות הסעד מיום 28.2.96הקובע: "הילדים משמשים כלים בידיה של האם להעביר את כעסה כלפי אביהם, להתחשבן איתו ולנסות להחזירו הביתה". כן צוין בתסקיר כי במהלך הפגישות העלו הילדים טענות כלפי אביהם בנושא של התחשבנות כספית - דבר "המביא להם לנזק בלתי הפיך". "הבן הגדול ת'......דיבר מגרונה של האם והיה בתפקיד של האשה הנבגדת". "הבן השני ח'..... נתון להשפעה של אמו המעבירה לו מסרים קשים נגד אביו ולהשפעת אחיו הגדול" - וזקוק להתערבות טיפולית מתאימה. "שני הילדים הקטנים.... מעונינים בקשר עם האב.... אולם לאור האוירה בה הם חיים של התנגדות קשה לאב אנו צופים כי ללא התערבות טיפולית מיידית גם נגישות קטנה זו תגווע במהרה". "האם ביטלה שני ביקורים מתוך הארבעה שנקבעו וסירבה לתת זמן למפגשים חליפיים". .17האשה, שהגישה את תביעת המזונות בשם הילדים, חייבת להבין כי אינה יכולה להסית את הילדים נגד אביהם ולמנוע את ביקוריהם אצל האב מחד גיסא, ומאידך גיסא לתבוע כי האב ישלם את מזונות ילדיו שהיא מונעת ממנו לראותם ולהתקשר עמם. .18לענין זה ראה ע"א 4322/90אדלשטיין נ. אדלשטיין, פד"י מ"ו(1) 289בעמ' 290ד': "מבחינה משפטית, ניתן לצמצם את חובת המזונות כולה או מקצתה, כאשר המדובר בילד מורד". בית המשפט קמא קבע כי "כל עוד עומד סירובו של הבן להפגש עם האב על כנו, אין לחייב את האב במזונותיו". (עמ' 290ה'), ובית המשפט העליון קבע כי "בית המשפט המחוזי הסיק את המסקנה הנכונה בפוטרו את האב מתשלום המזונות" (עמ' 291ד'). .19אגב, צריך מצח נחושה יוצא דופן מצד האשה לתבוע מהנתבע 750ש"ח לחודש דמי טיפול בילדים בגילים 18.5- 7שנים, בעוד היא עצמה מסיתה את הילדים נגד אביהם. האם זהו הטיפול אשר בגינו נדרש הנתבע לשלם? .20בהתחשב בהכנסותיו של הנתבע ובכפוף לאמור לעיל לענין המפגשים עם הילדים אני קובעת כי הנתבע ישלם למזונות בניו כדלקמן: א. בגין שני הילדים הצעירים 1449ש"ח. בגין הבן ח' 457ש"ח. בגין הבן ת' 152ש"ח למשך כל תקופת שירותו הצבאי בשירות חובה בצה"ל. ב. סכומים אלו הינם הסכומים המשולמים ע"י המוסד לביטוח לאומי נכון לפברואר 1996בגין מזונות למי שאביהם אינו משלם מזונותיהם. ג. סכומים אלה יעודכנו מפעם לפעם על פי הסכומים שמשלם המוסד לביטוח לאומי למזונות. ד. סכומי המזונות האמורים ישולמו כל עוד הנתבע אינו משתכר סכום העולה על 4500ש"ח נטו לחודש, (לאמור - משכורת ברוטו פחות ניכוי החובה וקופות הגמל הקיימות) (להלן - משכורת נטו). ה. עלה סכום משכורת הנטו של הנתבע בחודש מסוים על סכום של 4500לחודש (לפי ערכו היום), ישלם הנתבע למזונות ארבעת ילדיו מחצית מסכום ההפרש נטו, אולם בגין כל אחד מילדיו שלא יבקרו כפי שנקבע - יפחתו % 25מסכום ההפרש שישולם למזונותיהם, (וזאת כדי לעודד את הילדים הגדולים לקיים את הביקורים שלהם ושל אחיהם הצעירים עם האב). הסכום של 4500ש"י יעודכן מפעם לפעם לפי עליית מדד המחירים לצרכן. ו. המזונות כאמור ישולמו לכל בן גם אחרי הגיעו לגיל 18ש' - כל עוד הוא לומד בבית הספר, ויוקטנו לשליש עם התגייסותו לשירות החובה בצה"ל - וכל עוד הוא משרת שירות חובה בצה"ל. ז. כל הוצאות החזקת הדירה המשותפת - על האשה בלבד, כל עוד הנתבע אינו מתגורר באותה דירה. .21לאור התנהגות האשה והבן הבכור ת' - היה מקום להשית עליהם תשלום הוצאות גבוהות לנתבע, אולם מאחר שהוצאות כאלה יפגעו במזונות הילדים הצעירים - אני נמנעת הפעם מהטלת הוצאות על התובעים. כל צד ישא בהוצאותיו.קטיניםמזונות ילדיםמזונות