מכרז לתפקיד מורה בתיכון

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכרז לתפקיד מורה בתיכון: 1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (השופטת עמאר ונציגי הציבור רוזנטל ושור; בשא 7210/99, עב 2476/99) מיום 24.8.1999, אשר נתן צו מניעה, האוסר על המבקשת 1 (להלן: המועצה) והמבקש 2 (ראש המועצה) וכן על המשיבים 2 (מנהל בית הספר התיכון במועצה) ו- 3 (מנהל מחלקת החינוך במועצה) לפרסם מכרז לאיוש תפקיד המורה למקצוע האזרחות בבית הספר תיכון בדיר חנא, וצו עשה המורה למשיבים להמשיך ולהעסיק את המשיב 1 (להלן: אבו ריא עבד) בתפקיד זה. הצו ניתן עד למתן החלטה בתביעה העיקרית. 2. אבו ריא עבד הינו מורה למקצוע האזרחות ובשנתיים האחרונות לימד בתיכון דיר חנא המנוהל על ידי המועצה. אבו ריא עבד התקבל לעבודתו זו לאחר מכרז לאיוש משרת מורה במקצוע האזרחות, במשרה חלקית, לשנת הלימודים 1997-1998. אבו ריא עבד זכה במכרז והחל את עבודתו ביום 1.9.1997. ביום 24.5.1999 שלחה המועצה לאבו ריא עבד הודעה על סיום עבודתו בבית הספר עם סיום שנת הלימודים 1998-1999. באותו מכתב הודע לו כי אם ברצונו להתחיל מחדש בעבודה בשנת הלימודים 1999-2000, עליו להגיש בקשה מיוחדת חדשה. למחרת משלוח ההודעה הנ"ל הוציאה המועצה מכתב נוסף הממוען לאבו ריא עבד ובו היא מודיעה על צמצום משרתו בשנת הלימודים 1999-2000. 3. הכרעת בית הדין קמא: בית הדין קמא החליט כאמור ליתן צו זמני ואלו נימוקיו: א. לכאורה, לא נערך כל הליך פיטורים של מורה בנסיון, כנדרש בתקנון שירות עובדי הוראה. ב. לכאורה, לא נערך כל הליך פיטורים כמתחייב מהוראות צו המועצות המקומיות (א) התשי"א - 1950. ג. הודעת הפיטורין ניתנה ללא הסבר וללא שניתנה למשיב אפשרות להשמיע את עמדתו. ד. ניתן להתרשם כי התרת פרסום מכרז חדש על ידי המבקשת נועד לבטל, בדרך לא דרך, את המכרז הראשון שקיימה המועצה ושהמשיב זכה בו. ה. לא הוכח, ולו לכאורה, כל נזק שייגרם למועצה באם המכרז לא יצא אל הפועל, שכן אין למבקשת טענות כלפי תפקודו של אבו ריא עבד, והיא אף מציע לו להשתתף במכרז. לעומת זאת כן הוכח נזק שעשוי להיגרם למשיב, באם תידחה בקשתו לצו מניעה זמני. 4. לאחר עיון בבקשה על נספחיה ובהחלטה נשואת הבקשה הריני מחליט כי אין מקום ליתן רשות ערעור, וזאת מבלי לבקש את תגובת המשיבים. 5. הטעמים להחלטתי: א. הבקשה שלפני היא בקשת רשות ערעור על החלטה בדבר מתן סעדים זמניים. בכגון דא הכלל הוא, כי בית דין זה, כערכאת ערעור אינו שומע ערעורים ואינו מתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית אלא אם שיקול הדעת הופעל שלא כהלכה או ששיקול הדעת היה מופרך במידה כזו המצדיקה התערבות. ב. נסיבותיו של המקרה דנן, כפי שהן עולות מהחומר שהונח בפני, אינן מצדיקות שמיעת ערעור על החלטתה של הערכאה קמא. ג. למותר לציין, כי אין במתן סעדים בשלב זה של הדיון בהליך, כדי למנוע מבית הדין האזורי מתן כל סעד שימצא לנכון. כמו כן, אין באמור הכרעה לגופו של עניין. בית הדין קמא יקבע את העובדות בהליך העיקרי לאחר שמיעת העדויות וכל טיעוני הצדדים ועל סמך מכלול העובדות יכריע במשפט. ד. בית הדין קמא הביע דעתו, ובצדק עשה כן, כי ברצונו לקיים את הדיון בהליך העיקרי במועד מוקדם ככל שניתן. 6. בית הדין יקח בחשבון בקשה זו לעניין פסיקת הוצאות. 7. סוף דבר - הבקשה נדחית.דיני חינוךמכרזמורים