סעד שלא נתבקש בכתב התביעה

הכלל הוא כי בית המשפט לא ייתן לתובע פסק-דין על-סמך עילה שונה מזו אשר נטענה בכתב התביעה. ניתן, איפוא, לסכם ולומר, שזכאי תובע לסעד המבוקש על-ידו אם העובדות שבכתב התביעה מגלות עילה משפטית המוכרת על-ידי הדין - ואין נפקא מינה מהי אותה עילה משפטית ואיזו היא, או אם אותה עילה נטענה במילים מפורשות על-ידי התובע אם לאו. לשון אחרת, אם התובע מבקש סעד פלוני על-סמך נימוק משפטי מסויים ובית המשפט מוצא את תביעתו צודקת, לאור אותן העובדות הכלולות בכתב התביעה, אך מנימוק משפטי אחר רשאי הוא לקבל את התביעה ואין זה בבחינת פסיקה על-יסוד עילה אחרת. יש להבחין היטב בין המשמעויות והשימושים השונים הנעשים במושג "עילה", ובמיוחד יש להבחין בין המושג "עילה" המציין מערכת עובדות המזכה בסעד משפטי (תקנה 7(5)), לבין המושג עילה במשמעות של זכות או סעד (תקנה 228; סעיף 6 לחוק ההתיישבות, תשי"ח-1958). ובעוד אסור לבית המשפט לפסוק על-סמך עילה שונה במשמעות הראשונה של המילה, הרי רשאי הוא לפסוק על-סמך עילה שונה במשמעות השנייה - אם מערכת העובדות שבכתב התביעה מגלה זאת" (ע"א 767/77 גדי בן חיים נ' יוסף כהן, פ"ד לד(1) 564, 573). כתב תביעהסעד שלא נתבקשמסמכים