סרטן בלוטת התריס - אחוזי נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סרטן בלוטת התריס - אחוזי נכות: 1. מדובר בערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 5.6.99 אשר קבעה למערערת 67% נכות עפ"י חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד- 1994 (להלן:"החוק"). 2. הועדה הרפואית לעררים קבעה למערערת 40% נכות בגין גידול בבלוטת התריס אשר בגינו קיימים סימנים קלינים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, וכושר עבודה בצורה בולטת (סעיף 3 (ד) לתקנות הביטוח הלאומי. (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז- 1956 (להלן:"התקנות"). 20% נכות בגין צלקות רחבות עם כיעור ניכר עפ"י סעיף 75 (2) (ג) לתוספת ל"תקנות"; 30% נכות בגין סימנים קליניים ברורים המגבילים באופן ניכר את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה עפ"י סעיף 34 (ד) לתוספת ל"תקנות". 3. המערערת טוענת בכתב הערעור ובפני כב' הרשמת, כי מאז הטיפול במחלתה חייה הפכו לגיהנום. המערערת מתלוננת כי מאז הניתוח בבלוטת התריס מצבה מדרדר ואינה מסוגלת לעבוד, אינה יכולה להביא ילדים לעולם וכי זקוקה לכספים רבים לכיסוי הוצאות של עזרה בבית וטיפול תרופתי. לטענתה אחוזי הנכות שהוענקו לה אינם הולמים את מצבה הרפואי. 4. המשיבה בתגובתה לערעור טוענת, כי אין טעות משפטית בהחלטת הועדה. הועדה פרטה את תלונות המערערת ותלונותיה קיבלו ביטוי בקביעת אחוזי הנכות ולאור שיקול דעתה המקצועי. מדובר בהחלטה רפואית. הועדה נימקה מסקנתה. באשר לצורך בעזרה בעבודות הבית ברכישת תרופות, ה"חוק" אינו מחסה הוצאות כאמור אם זאת אין מניעה שהמערערת תפנה בתביעה למוסד לביטוח לאומי ותדרוש לקבל את המגיע בהתאם לאחוזי הנכות הכלליים. 5. הסמכות לקבוע דרגת נכות רפואית נתונה מכח ה"חוק" ל"ועדה רפואית" ו"ועדה רפואית לעררים" . מדובר בועדות הממונות ע"י השר לפי סעיף 9 ל"חוק". בסעיף 9 לחוק הנושא כותרת וועדה רפואית וועדה רפואית לעררים נקבע כי: (א) השר ימנה ועדת רפואית בחבריה יהיו שלושה רופאים בעלי תואר מומחה בתחומים הנוגעים לענין העומד לדיון. הועדה הרפואית תדון ותקבע - (1) אם לקה התובע או האדם שמכוחו מוגשת תביעת השאירים במחלה; (2) את אחוזי הנכות של התובע הנובעים מהמחלה שבה לקה; אחוזי הנכות ייקבעו לפי מבחנים ובהתאם לעקרונות שנקבעו לפי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי; השר רשאי לקבוע בתקנות מבחנים ועקרונות נוספים לענין זה; (3) אם חלה החמרה במצב בריאותו של הנפגע כתוצאה מהמחלה שבה לקה ואת אחוזי הנכות של הנפגע הנובעים מהמחלה; (4) אם מותו של הנפגע נגרם כתוצאה מהמחלה שבה לקה. (ב) השר ימנה ועדה רפואית לעררים שחבריה יהיו שלושה רופאים בעלי תואר מומחה בתחומים הנוגעים לענין עומד לדיון. (ג) הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת הועדה הרפואית רשאי לערור עליה, בתנאים שנקבעו בתקנות לפני ועדה רפואית לעררים. (ד) קביעות הועדה הרפואית והועדה הרפואית לעררים יהיו מנומקות. הערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים הינה בשאלה משפטית בלבד עפ"י סעיף (ב) "לחוק" . כאשר נראה על פני הפרוטוקול כי הוועדה התייחסה לפגימות השונות עליהן התלונן הנפגע והעריכה לפי שיקול דעתה הרפואי את מידת הנזק (באחוזי נכות) שנגרמה ע"י כל אחת המפגימות הנ"ל, ולא נראית אי התאמה בולטת או סתירה גלויה בין הממצאים הרפואים - עובדתיים שנימצאו והמבחנים שהופעלו - אז אין מקום לטענה, כי ישנה שאלה של חוק המצדיקה התערבות ביה"ד. ביה"ד אף בודק הרכב הועדה הרפואית לעררים, האם תואם את הוראות ה"חוק" ותקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת ועדות וסידרי עבודתן), התשנ"ה 1995 (להלן:"תקנות הגזזת") ביה"ד בוחן האם תלונות הנפגע נשמעו בפני הועדה ופורטו בפרוטוקול הועדה וקיבלו ביטוי בהחלטתה המנומקת. 6. לאחר עיון בפרוטוקול הועדה הרפואית לעררים עולה, כי נרשמו תלונות המערערת. הועדה נימקה ממצאיה הרפואיים בגין כל ליקוי וליקוי באופן מפורט. אחוזי הנכות שהעניקה הנם אחוזי הנכות התואמים ממצאיי המומחים השונים (חברי הועדה) מעיון בנוסח ה"תקנות" שצוטטו לעיל ניתן להסיק, כי הממצאים הרפואיים תואמים את הליקויים ואיפיונם בתוספת לתקנות השונות. מדובר בהחלטות רפואיות אשר ביה"ד אינו מתערב בתוכנן. הרכבה של הועדה היה כדין. 7. בנסיבות אלה, אם כל ההבנה למצבה של המערערת, דין הערעור להידחות. אין צו להוצאות. 8. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פס"ד לנשיא ביה"ד לעבודה בירושלים או לסגנו תוך 30 יום ממועד פסק דין זה. 9. לתשומת לב המערערת ב"כ המשיבה הפנתה את המערערת למוסד לביטוח לאומי על מנת לבדוק זכאותה לקבלת החזר הוצאות רפואיות, אשר אין ה"חוק" מכסה הוצאות אלה. כמו כן הובהר למערערת זכאותה לפנות לדיון בבקשה להכיר בהחמרת מצבה, עפ"י סעיף 5 להוראות ה"חוק".רפואהנכותאחוזי נכותבלוטת התריססרטן