עונש מאסר מצטבר

ב"כ המערער טוען שבית המשפט קמא טעה בשתיים, ראשית כשהחליט שעונש המאסר שהוטל יצטבר לעונש המאסר שהוטל בתיק של בית המשפט המחוזי ושנית שהחליט לאמץ את הרף הגבוה שבעיסקת הטיעון. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על עונש מאסר מצטבר: ס. הנשיא י. פלפל: 1. לפנינו ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום בבאר שבע כב' השופט מ. מכליס (כתוארו אז) בת.פ. 6673/99 מיום 15.7.01 לפיו נידון המערער, בין היתר, לעונש מאסר של 12 חודשים ובית המשפט הורה כי "כל 12 החודשים ירוצו במצטבר לעונש המאסר שהוטל בבית משפט המחוזי".   2. לאחר שהעידו מספר עדי תביעה הגיע המערער לעיסקת טיעון עם המשיבה לפיה חזר בו מכפירתו, הודה והורשע במיוחס לו בכתב האישום המתוקן (ישיבה מיום 3.5.01). המערער הורשע בביצוע עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, מסירת הודעה כוזבת, נסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ונסיון לזייף מסמך, הכל בקשר למסירת הודעה כוזבת לחברת ביטוח כדי לקבל תגמול - ביטוח בגין מכונית שנגנבה, כביכול וכן בקשר לעבירה של נסיון לזייף תעודת זהות.   בישיבה מיום 17.6.01 פירטו ב"כ הצדדים בפני בית המשפט מהי עיסקת הטיעון, שאליה הגיעו הצדדים כדלקמן: "א. התביעה תבקש להטיל עליו (על המערער - י.פ.) 12 חודשי מאסר בפועל. ב. הסניגור יעתור להטיל עליו (על המערער - י.פ.) 9 חודשי מאסר בפועל. ג. יוטלו על הנאשם מס' 2 (המערער שבפנינו - י.פ.) מאסר על תנאי וקנס לפי שיקול דעת בית המשפט".   3. ביום שבו נערכה עיסקת הטיעון הודיעו הצדדים לבית המשפט כי המערער עצור על פי צו שניתן בהליך אחר שהתנהל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ועל כן ביקשו לדחות את הדיון כדי לאפשר "להשלים את הדיון בעניין התיק המחוזי שכן אם תושג עסקת טיעון בתיק בית המשפט המחוזי יתכן ותיק זה ילקח בחשבון".   4. בתאריך 15.7.01 הודע לבית המשפט קמא כי ההליך בבית המשפט המחוזי הסתיים והמאסר המותנה שהיה מרחף מעל ראשו של המערער הופעל בגזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי שם הוא נידון ל-21 חודשי מאסר.   5. מיד לאחר שמיעת הטענות לעונש גזר השופט קמא את דינו של המערער כפי שצויין בסעיף 1 לעיל.   6. בית משפט קמא כתב בגזר דינו - "עתה (יש) ליתן דעתי אם עונש המאסר שהוצג בפני (על פי עיסקת הטיעון - י.פ.) בין 9 ל-12 חודשי מאסר הינו עונש הולם למעשים שבהם הורשע הנאשם ואם יש לרצות עונש זה במצטבר או בחופף למאסר של 21 חודש שהוטל בבית המשפט המחוזי." השופט קמא ציין כי העבירות נשוא התיק שבפניו נעברו לפני שנעברו העבירות שבגינן הורשע המערער בבית המשפט המחוזי וכן ציין את העובדה שהעבירות עליהן נשפט בבית המשפט המחוזי נעברו במהלך הדיונים בתיק שבפניו וכי למערער שתי הרשעות האחת בתחום הרכוש והשניה עבירה של אלימות. לסיכום כתב השופט קמא בגזר דינו שעיסקת הטיעון הולמת את הנסיבות "רק כאשר מאמץ אני את הרף הגבוה, בהתאם לכך מקובלת עלי העיסקה" ולכן גזר בית המשפט על המערער עונש של 12 חודשים לריצוי בפועל. אשר לשאלה אם יש לקצוב את העונש במצטבר או בחופף לגזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי כתב השופט כי "אין כל ספק בליבי שאין מקום לחפיפה מלאה שאז נוצר מצב שהנאשם לא נותן הדין על מעשיו". לפיכך נידון המערער ל-12 חודשי מאסר בפועל באופן מצטבר לעונש שהוטל עליו בבית המשפט המחוזי. 7. ב"כ המערער טוען שבית המשפט קמא טעה בשתיים, ראשית כשהחליט שעונש המאסר שהוטל יצטבר לעונש המאסר שהוטל בתיק של בית המשפט המחוזי ושנית שהחליט לאמץ את הרף הגבוה שבעיסקת הטיעון.   8. השופט קמא המלומד נימק את החלטתו שעונש המאסר שהטיל ירוצה במצטבר לעונש שהוטל בבית המשפט המחוזי וכי אין מקום לחפיפה שכן אז יווצר מצב שהמערער לא יתן את הדין על המעשים ששעשה בתיק שבפניו. אני מסכים לקביעה זאת ודין הערעור בנקודה זאת להידחות. אשר לנימוק הערעור השני, שבית המשפט אימץ את הרף העליון, בעניין זה בית המשפט קמא לא נימק את החלטתו. נראה לי שבעניין זה הדין עם המערער. כאשר מציגים בפני בית המשפט עיסקת טיעון שבה ישנו רף תחתון ורף עליון בית המשפט צריך לנמק מדוע החליט לאמץ, מחד גיסא את הרף התחתון או מאידך גיסא את הרף העליון, ומשלא עשה כן יש להנות את המערער ועל כן אני מציע לחברי לקבוע שעונש המאסר שיוטל על המערער בתיק בית משפט השלום הוא תשעה חודשי מאסר לריצוי בפועל באופן מצטבר לכל עונש שהמערער נשא באותה תקופה.   9. חשוב לציין שבע.פ. 6774/01 מיום 1.11.01 קיבל בית המשפט העליון את ערעור המדינה על גזר הדין שניתן על ידי כב' השופטת סלוטקי בתיק פלילי 8098/00 הנ"ל באופן שעונש המאסר של 21 חודש שהיא גזרה על המערער יעמוד על 36 חודשים.   לפיכך נראה לי שהתוצאה הכוללת, שהמערער יצטרך לרצות עונש מאסר של 45 חודשים (36 + 9) אינה קלה ועל כן נראה לי שבנסיבות שנוצרו עונש מאסר של תשעה חודשים בגין העבירה בתיק שלפנינו יהלום את נסיבות המקרה.   הייתי מציע על כן לחברי לדון את הנאשם ל-9 חודשי מאסר לריצוי בפועל במקום 12 חודשי מאסר וכי עונש זה יצטבר לעונש שהוטל בבית המשפט העליון בע.פ. 8098/00 ויתר ההוראות שקבע בית משפט השלום בגזר דינו יעמדו בעינן.   י. פלפל - ס. נשיא הנשיא ג. גלעדי: אני מסכים. ג. גלעדי - נשיא   השופט נ. הנדל: אני מסכים.   נ. הנדל - שופט   לפיכך הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט י. פלפל. כפל עונש / מאסר מצטברמאסר