פיצוי עפ''י פוליסת ביטוח בגין שריפה בעסק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי עפ''י פוליסת ביטוח בגין שריפה בעסק: .1רקע עובדתי א. נשוא התביעה פיצוי עפ"י פוליסת ביטוח שהוציאה הנתבעת לתובע, בעל עסק לגידול נבטים בת"א, המכסה בין היתר, נזקי שריפה בגין שריפה שפרצה בעסקו בליל ה- 29/3/90-.28 ב. ביום 11/10/94ניתן פסק-דיני עליו ערערו שני הצדדים: התובע בגין אי קבלת מלוא תביעתו והנתבעת בגין השמטת החישוב עפ"י טענת ביטוח חסר שנתקבלה על ידי. ג. ביום 96/3/24הוחזר התיק על יסוד תקנה 455 לתקנות סדרי הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, על מנת שאקבע הסכומים המגיעים לתובע באופן חד משמעי עפ"י טעונים נוספים של הצדדים עפ"י חומר הראיות הקיים בתיק. .2מוסכמות אין מחלוקת בין הצדדים כי מגיעים לתובע הסכומים הבאים אשר נפסקו באופן כללי בלבד בסעיף 8א' לפסק דיני: א. סך של -. 5000ש"ח שקוזז לטובת הסוכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום .9/6/90 ב. אגרות בימ"ש בסך -. 1115ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 20/6/91וסך -. 1447ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום .24/2/94 ג. שכ"ט עו"ד בסך -. 5000ש"ח בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום .94/10/11 ד. ההפרש בין הדרישה עבור הסככות כמפורט בת/ 6לבין המאושר בחוות הדעת נ/ 3בסך -.200, 10ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום .6/4/90 ה. ההפרש בין הדרישה עבור הגדר כמפורט בת/ 5למאושר בחוות הדעת נ/3 בסך -. 6350ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום .20/4/90 ו. ההפרש בין הדרישה עבור מערכת החשמל כמפורט בת/7לבין המאושר בחוות הדעת נ/ 3בסך -. 2794ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום .1/4/90 ז. ההפרש בין הדרישה בגין המאוורר כמפורט בנספח ה' לת/ 3ב' בסך -. 608ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום .26/4/90 .3הוצאות השמאי לטענת התובע הוא זכאי למלוא ההוצאה ששילם לשמאי מיד לאחר תשלום שקיבל מהנתבעת בהתאם לכתב התחייבותו. העובדה כי התשלום בוצע בהסכמה לאחר קבלת תשלום מהנתבעת אכן אינה רלוונטית אך גם הדרישה לא הועלתה בכל שלב עד למתן פסק הדין. ניתן אומנם לראות בהוצאות השמאי הוצאות משפט להן זכאי תובע הזוכה בתביעתו אלא שאז סמכות הפסיקה עפ"י תקנה 513לתסד"א היא בידי המזכיר הראשי של ביהמ"ש לפי החומר שבתיק אך מאחר וחשבונית השמאי לא היתה בתיק ביהמ"ש הסמכות היא לרשם "ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות להשמיע טענותיהם, אם היה סבור שהוצאות המשפט האמורות היו סבירות ודרושות לניהול המשפט". הגם שאני נוטה לקבל טעוני ב"כ הנתבעת כי הדרישה הינה מופרזת בנסיבות המקרה מאחר והסמכות הינה בידי הרשם גם עפ"י סעיף 99לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984, אינני פוסקת כל סכום בסעיף זה. .4סירים א. יש יותר מעזות מצח כדי לתבוע הפרשים עבור הסירים שנשרפו כשב"כ התובע עצמו בסיכומיו (לפני מתן פסק הדין) טוען כי: "ב"כ הנתבעת טוען בצדק מסויים שהח"מ בזבז זמן על חקירת ורשביאק בענין הסירים כפולי הדופן. אכן לא היתה מחלוקת בשאלת הפיצוי עבור הסירים... ". [סעיף 20עמ' 13לסיכומי התובע] ואף בשתי בקשותיו לפסיקתא לא ציין דרישה זו. ב. ב"כ התובע בסיכומיו דלעיל התייחס לשאלת הסירים כדי להוכיח מהימנותו של התובע, גישה שנתקבלה על ידי בסעיף 5א' לפסק-דיני (עמ' 12) אך לצורך זה בלבד בלא לפגוע בסיפא כי אין במידת האמון שרחשתי לתובע כדי לקבל גם הערכותיו הכספיות. ג. לאור האמור לעיל, הנני דוחה כל דרישה כספית המתייחסת לסירים. .5קירור חטאו כל המעורבים, לרבות ביהמ"ש, כשנשמטה מהם הטעות החשבונאית שבנספח ד' לת/3ב', כשצירוף כל הסכומים הינו 5600$, ולא כנקוב בהצעה. אי לכך, נקודת המוצא צריכה להיות 5600$ כששני הצדדים מסכימים שערכה השקלי הרלוונטי הינו 200, 11ש"ח. אין מחלוקת כי השמאי אישר 4000ש"ח עבור יחידת קירור לחדר קירור ו- 3500ש"ח עבור לוח חשמל ראשי + קוי ההזנה אך בעוד שהנתבעת מבקשת לנכות מסכום הדרישה את מלוא הסכום של 7500ש"ח מבקש ב"כ התובע לנכות 4000ש"ח בטענה כי נספח ד' לת/ 3ב' מתייחס עפ"י כותרתו ליחידת קירור לחדר קירור בלבד ועל כן לוח החשמל אינו רלוונטי. טענה זו לאו טענה היא מכיון שאותה הצעה הנושאת אותה כותרת מפרטת גם מחיר לוח חשמל ומחיר חוות (צ"ל - חיווט) חשמלי, דהיינו ההפרש בין הדרישה לתשלום בפועל שהנתבעת חבה לתובע הינו 3700ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9/5/90(עפ"י ת/ 4מכתב הדרישה המפרט כבר גם דרישה זו). .6מסנני מים יגעתי ולא מצאתי כל עיגון משפטי לפסיקת נזק עפ"י חשבונית שהושמטה (סעיף 11לטיעון התובע מיום 17/4/96) ועוד בשלב של פסק דין משלים שעפ"י הוראות ביהמ"ש המחוזי צריך להנתן עפ"י חומר הראיות שהונח בביהמ"ש. בבימ"ש זה הונחו שתי חשבוניות עבור מסנני מים (נספח ו' לת/3ב') שערכן 2162.24ש"ח בלבד. כל דרישה נוספת אינה מבוססת וכקביעתי בסעיף 5ח' לפסק הדין על הנתבעת היה לשלם לתובע 2162.24ש"ח עפ"י נספח ו' לת/ 3ב' אך מאחר ושילמה כבר 2363ש"ח שהוכרו ע"י השמאי אין מקום לכל תוספת חיוב בסעיף זה. .7הומוס א. יפה עשה ב"כ הנתבעת בחזרו בו מפרשנותו הבלתי מדוייקת לסעיף 5ט' לפסק דיני. הסכום שנפסק לתובע הינו אכן פיצוי בגין 10קוב הומוס עפ"י מחירו בחשבונית "הגרעין" בע"מ נספח ו' לת/.1 ב. עפ"י נספח ו' לת/ 1מחיר 40ליטר הומוס 69.60ש"ח בניכוי % 10הנחה ובתוספת מע"מ אשר מוסכם כי איננו רלוונטי לענייננו. משקבעתי כי המחיר נקבע עפ"י החשבונית שהגיש התובע, יש להתייחס גם להנחה הנקובה בה. אי לכך מחיר כל ליטר הומוס 0.783ש"ח: 80 0.783: % 69.60 90xובסה"כ זכאי התובע ל-. 7830ש"ח. ב"כ התובע הודה כי עפ"י עקרון "הביטוח החסר" יש להפחית סכום הפיצוי בסעיף זה (וחבל שלא עשה כן בבקשה לתיקון פסק הדין) ולנכות הסכום המוכר ע"י השמאי, לאחר שגם הוא חישב ביטוח חסר בסך 662, ועל כן זכאי התובע להפרש בסך -. 2783ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום .6/4/90 .8מאחר וטענות כל אחד מהצדדים נתקבלו רק בחלקם אינני מוצאת לנכון לפסוק הוצאות לאף צד. שריפהפוליסהפיצוייםביטוח שריפה