צו מניעה האוסר להתחרות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו מניעה האוסר להתחרות: .1עניינה של הבקשה שלפנינו, בתמציתה, לאסור על המשיב מס' 1, בין במישרין ובין בעקיפין, למסור כל מידע או לעשות שימוש בידע הסודי השייך למבקשת ו/או לעסקיה בכל הקשור לייצור אריזות קרטון גלי ושיווקן, ובנוגע לקשריה של המבקשת עם הספקים והלקוחות המפורטים ברשימה שצורפה כנספח א' לבקשה; צו מניעה זמני האוסר על המשיבות מס' 2ו- 3או מי מהן, לעשות שימוש כלשהו במידע הסודי שנמסר להן על ידי המשיב מס' .1 צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להתחרות בכל צורה שהיא בעסקי המבקשת ככל שהדבר נוגע לספקי המבקשת וללקוחותיה המפורטים ברשימה, נספח א'. וצו מניעה זמני האוסר על המשיב מס' 1לעסוק אצל המשיבה 2ו/או אצל המשיבה מס' 3ועל המשיבות להעסיק את המשיב בכל צורה שהיא, וזאת בכל הקשור לקרטון גלי ומוצרי הקרטון הגלי. צו מניעה זמני האוסר על המשיב מס' 1להתחרות במבקשת בכל מסגרת אחרת הקשורה בו. .2הבקשה לצו המניעה הזמני הוגשה ביום 26.4.1992, וניתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, מאחר כי למבקשת נגרם נזק מדי יום ביומו באופן שלא ניתן יהא לתקנו, וזאת עד לדיון שני הצדדים. .3במהלך הדיון אפשרנו לנהל חקירות ארוכות יחסית לדיון בהליך זמני, משום שסברנו כי להכרעה בהליך הזמני יש חשיבות רבה במיוחד ואולי יותר מההליך העיקרי. .4ולהלן תמצית העובדות שהובאו לפנינו, ואשר אינן שנויות במחלוקת:ב- א) המבקשת עוסקת בייצור אריזות קרטון גלי; ב) המשיב מס' 1עבד אצל המבקשת במשך כחמש שנים כמנהל היצור במפעלה, ומבחינת דרגת חשיבותו במפעל היה השני למנכ"ל, וזאת עד שהתפטר ועזב בפועל את עבודתו ביום 26.1.1992; ג) המשיבה מס' 2הינה חברה פרטית שנוסדה ביום 22.1.1992, ועיסוקה הבלעדי הוא ייצור קרטון גלי; ד) המשיבה מס' 3הינה חברה פרטית העוסקת בתחום הקרטון הרגיל, ייצור ושיווק "קופסאות מדף", להבדיל מאריזות קרטון גלי, והיא ניהלה את עסקיה עד תחילת שנת 1992מאותם חצרים שבהם מתנהלים עסקי המבקשת מכוח הסכם שירות משותף. בתחילת שנת 1992עברה לנתניה, ובאותו מקום פועלת המשיבה מס' 2; ה) יש לציין כי בעלי המניות במשיבה מס' 3הם מר יחזקאל ששון, ומר ששון בן אשר, ואילו בעלי המניות במשיבה מס' 2הם מר אליעזר ליינמן ומר יחזקאל ששון. עוד נציין כי מר יחזקאל ששון יסד ביחד עם מר יצחק יאנג ואדם נוסף את החברה המבקשת, עד שפרש מן השותפות בחודש מרץ 1988ועבר למשיבה מס' 3שפעלה מאותם חצרים עם המבקשת; ו) במהלך חודש דצמבר 1991ניהל המשיב מס' 1משא ומתן עם מ ר יחזקאל ששון לצורך העסקתו במשיבה מס' 2, וביום 18.12.1991נחתם ביניהם הסכם אשר צורף כנספח ב' לתצהירו של המשיב מס' 1(להלן -הסכם מדי-אשל), ולמחרת ביום 19.12.1991נסע עם מר אליעזר ליינמן לאנגליה כדי לבחון רכישת מכונות עבור המשיבה מס' .2לצורך נסיעה זו ביקש המשיב ממנהל המבקשת לצאת לחופשה אולם לא גילה לו את מטרתה; ז) ביום 26.12.1991הודיע המשיב מס' 1למר יאנג כי הוא מעוניין להתפטר החל מיום .26.1.1991יש לציין כי המשיב מס' 1לא גילה למר יאנג כי חתם הסכם העסקה עם המשיבה מס' 2, ונימק את התפטרותו ב"הרעת תנאים". בגדר "הרעת התנאים" ראה המשיב מס' 1, את כוונתו של מר יאנג להביא מהנדס תעשיה וניהול שיסייע לו בניהול האדמינסטרטיבי של המפעל, כוונה שלא מומשה בסופו של דבר. המשיב מס' 1דרש פיצויי פיטורים ואילו מנהל המבקשת סבר כי המשיב הוא זה שהתפטר, ועל כן אין הוא חייב לשלם לו פיצויי פיטורים; ח) לאחר משא ומתן בין הצדדים נחתם הסכם הפרישה אשר צורף כנספח א' לתצהיר מנהל המבקשת (להלן - הסכם הפרישה). עיקרו של ההסכם הוא כי תמורת תשלום פיצויי פיטורים למשיב מס' 1הוא מתחייב שלא להתחרות במבקשת לתקופה של שנתיים, וכן מתחייב הוא על שמירת סודיות (בפרשנותו של ההסכם ובהשלכותיו נדון בהמשך); ט) מיד לאחר פרישתו עבר המשיב מס' 1לעבוד עם המשיבה מס' 2כמנהל עבודה וייצור, מבלי שסיפר על כך למנהל המבקשת; י) למבקשת נודע באמצעות לקוחותיו כי המשיב מס' 1עובד עם המשיבות מס' 2ו- 3במפעל לייצור קרטון גלי כדוגמת הקרטון שמייצרת המבקשת. המבקשת הפעילה משרד חקירות פרטי כדי לברר את העובדות לאשורן, ולאחר קבלת מסקנות החקירה פנתה בבקשה לצו המניעה הזמני ובתביעה לצו מניעה קבוע נגד כל המשיבים. .5בא-כוח המבקשת סמך את בקשתו על הסכם הפרישה, ועל ההלכה הפסוקה בדבר קיומו של תנאי מכללא בין עובד למעביד כי עליו לשמור על סודיות הידע המקצועי והמסחרי או הסודי שרכש אצל מעסיקו הקודם. אשר למשיבות מס' 2ו-3, המבקשת מסתמכת בבקשתה על כך שהמשיב מס' 1הוא שותף של המשיבה מס' 2, וטוענת כי בהתנהגותן יש משום גרם הפרת החוזה שבין המשיב מס' 1לבין המבקשת. .6תחילה נדון בטענות באי-כח הצדדים בקשר לצו המופנה כלפי המשיב מס' 1:וא) בא-כוח המבקשת טוען כי המשיב מס' 1הפר את הוראות הסכם הפרישה בכך שהצטרף כשותף לעסקי המשיבות 2ו-.3 על השותפות לומד בא-כוח המבקשת מתמליל השיחה בין החוקר הפרטי לבין המשיב מס' 1, אשר צורף כנספח לנספח ב' לבקשה. יש לציין כי המשיב מס' 1לא הכחיש את תוכן השיחה, וטען כי כל אשר אמר אינו אמת, ומטרת הדברים היתה להרשים את החוקר שהציג עצמו כלקוח. תמיכה נוספת להיותו של המשיב שותף בעסקי המשיבה הוא הסכם מדי-אשל, עצמו, לפי זכאי המשיב ל-% 3מרווחי המשיבה מס' .2 לחלופין, טוען בא-כוח המבקשת, כי גם אם המשיב אינו שותף, חלים עליו סעיפים 4ו- 5להסכם הפרישה, ובשל התנהגותו של המשיב, אשר הסתיר את הקמת המשיבה מס' 2והצטרפותו אליה יש להוסיף את המשיבה מס' 2לרשימה המפורטת בסעיף 3להסכם הפרישה; ב) לחלופי חליפין, טוען בא-כוח המבקשת כי המשיב מס' 1מחוייב בחובת הסודיות מכוח תנאי מכללא שביחסי העבודה בינו לבין המבקשת; ג) מה כוללת חובת סודיות זו? בא-כוח המבקשת טוען כי חובה זו כוללת את תהליכי הייצור ואת רשימת הלקוחות, לרבות מחירים, תנאי תשלום, מפרטים טכניים של כל לקוח ולקוח והדרישות של הלקוחות לגבי ייצור המוצרים עבורם; ד) בא-כוח המשיב מס' 1טוען, לעומתו, כי הסכם הפרישה אוסר על המשיב לעבוד בחברות המפורטות בסעיף 3להסכם או כעצמאי, בלבד. ההסכם אינו אוסר על המשיב לעבוד כשכיר בחברה שאינה מופיעה ברשימה המפורטת בו, ומאחר שהמשיב עובד במשיבה מס' 2כשכיר ואין היא מנויה ברשימה המפורטת בהסכם, הרי שאינו מפר אותו. עוד טען בא-כוח המשיב מס' 1, כי המבקשת לא הוכיחה שיש בידי המשיב מס' 1מידע שאסור לו להשתמש בו לאחר סיום יחסי עובד-מעביד. לטענתו, המשיב הגיע למפעל המבקשת עם נסיון בתחום זה של העבודה, הוא לא היה איש השיווק במבקשת, וכל עיסוקו במבקשת הוא הייצור הטכני של הקרטון. בתהליך ייצור זה אין כל סוד מקצועי; ה) לאחר ששמענו את טענות באי-כוח הצדדים נתייחס תחילה לחלותו של הסכם הפרישה על המשיב מס' 1, וזאת מאחר שתנאי ראשוני להגבלת חופש עיסוקו של אדם הוא כי היתה הסכמה מפורשת בין הצדדים וכי ההגבלה הינה סבירה ואינה מנוגדת לתקנת הציבור; ו) הסכם הפרישה:נ- סעיף 4להסכם קובע:ב- "יעקוב מתחייב במשך 24החודשים, כאמור, שלא לפתוח עסק עצמאי בעצמו ו/או באמצעות אחרים, לרבות תאגיד, בתחם הקרטון הגלי". ניתן לומר כי סעיף זה מתייחס לפתיחת עסק עצמאי, שותפות או הקמת חברה בתחום הקרטון הגלי, ואין הוא מתייחס לעובד שכיר. כשרצתה המבקשת להגביל את עיסוקו של עובד שכיר עשתה זאת בסעיף , 3כשהיא מתייחסת ל- 14מתחרים שמנתה במפורש. השאלה היא האם בשלב זה, כאשר נדרשת הוכחה לכאורה בלבד, ניתן לקבוע כי על פי תמליל השיחה של המשיב מס' 1או על פי הסכם העסקתו הכולל השתתפות ברווחים, מחוייב המשיב בסעיף 4להסכם. לאחר שעיינו היטב בתמליל ובתשובותיו של יעקב מדי בחקירתו הנגדית על דבריו בשיחה זו, הננו סבורים בשלב של קביעת העובדות לכאורה, כי המבקשת הרימה את נטל ההוכחה הנדרש ממנה, לפיו ניתן לראות לכאורה במשיב שותף בעסקי המשיבה מס' .2במסקנתנו זו אנו נתמכים בקריאת התמליל כולו, ובדברי המשיב בחקירתו הנגדית (בע' 12לפרוטוקול). זאת ועוד - גם הסכם מדי-אשל מלמד על שותפות מסויימת בעסקי המשיב מס' . 2אין מדובר כאן באיש מכירות ששכרו מורכב משכר בסיסי נמוך ובאחוזים ממכירותיו. בענייננו מדובר במנהל עבודה המקבל משכורת קבועה גבוהה -.300, 4ש"ח נטו, ובנוסף % 3מרווחי המפעל. כל אלה מלמדים כי אין מדובר בעובד שכיר רגיל המקבל את שכרו במשכורת חודשית קבועה ותו לא, אלא ביותר מזה. התרשמותנו היא כי בשלב הראיות לכאורה יש לראות בהתקשרותו של המשיב מס' 1עם המשיבה מס' 2משום הפרה לכאורה של סעיפים 4ו- 5להסכם הפרישה. לכך נוסיף עוד כי נסיבות התקשרותו של המשיב מס' 1עם המשיבות והקמת המפעל "מאחורי גבו" של מנהל המבקשת, כל זאת בתקופת עבודתו של המשיב אצל המבקשת, מצביעים על חוסר תום לב מצידו של המשיב, וגם בכך יש כדי להתיר את הגבלת חופש עיסוקו של המשיב כלפי המבקשת (ראה לעניין תום הלב ביחסים שבין עובד למעביד דב"ע נא/49- 9[1], בע' 336); ז) לכל אלה נוסיף את סעיף 5להסכם האוסר על המשיב במפורש ולא מכללא לשמור על סודיות הדברים הקשורים בעסקי המבקשת. ובענייננו; המשך העסקתו של המשיב אצל המשיבות 2ו- 3ישבו כדי להפר גם את התחייבותו זו. אין אנו מקבלים את עדותו של המשיב מס' 1בנושא זה, כי אין בידיו כל סוד הקשור בעסקי החברה שהוא יכול להעביר למשיבות 2ו- .3המשיב, המשתתף ברווחי המשיבה 2, ויש לו אינטרס רב ביותר בעסקיה, הקים אם בעלי המניות את המשיבה מס' 2לאחר שהיה מעורב בכל עסקי המבקשת כמספר 2בחברה. בשלב זה של הראיות לכאורה די באמור לעיל כדי לאסור עליו להמשיך ולעבוד אצל המשיבות גם על פי סעיף 5להסכם הפרישה. .7מכל האמור לעיל עולה כי צו המניעה הזמני שהוצא במעמד צד אחד נגד המשיב מס' 1ישאר על כנו ככל שהוא נוגע למשיב מס' 1ועל פי המפורט בסעיף 8להחלטתנו להלן, וזאת למשך שנה אחת ממועד הוצאת הצו הזמני במעמד צד אחד - 26.4.1992, או עד למועד מתן החלטה אחרת, אם תינתן, בהליך העיקרי, לפי המוקדם יותר. .8צווי המניעה הזמניים המבוקשים נגד המשיבות מס' 2ו-3:ו- א) בא-כוח המבקשת טען כי יש לקשור את המשיבות 2ו-3, נוכח זהות בעלי השליטה בשתי החברות, ונוכח האינטרסים המשותפים ושיתוף הפעולה ביניהן, וכי יש לראותן כפועלות כצוותא; ב) אשר לעילות התביעה המקנות לבית-דין זה סמכות ליתן את צווי המניעה המבוקשים נגדם: (1) מכוח שותפות המשיב מס' 1במשיבה מס' .2 (2) מכוח עילת גרם הפרת חוזה על-פי סעיף 24(א) ו-(ב) לחוק בית-הדין לעבודה, התשכ"ט- 1969(להלן - חוק בית-הדין לעבודה). (3) מכוח הסמכות שבגררא המוקנית לבית-הדין על-פי סעיף 76לחוק בתי המשפט. (4) מכוח פסיקת בתי-המשפט הקובעת כי כאשר מדובר בהפרת התחייבות להגבלת חופש העיסוק, אין כל מניעה להחיל את הצווים גם על צדדים שלישיים. המשיבות מס' 2ו- 3פועלות במשותף, וזאת ניתן ללמוד מזהות בעלי המניות בשתיהן, מפעילותן מאותם חצרים ואותם משרדים, ומן העובדה שמרבית העובדים הבכירים הם עובדים של המשיבה מס' 3, ובהם מר אלכס בלום, מנהל השיווק ומנהל המכירות העוזר לו, וכמובן המנכ"ל של שתי המשיבות מר יחזקאל ששון. ג) בא-כוח המשיבות מס' 2ו- 3השיב כי מדובר במוצר תעשייתי שאיננו מן המסובכים ביותר, ואיננו מוגן. מומחיותו של יעקב מדי ברכישת מכונות אינה סוד מקצועי או מסחרי של המבקשת. נסיונה של המשיבה מס' 3בהדפסות על האריזות הוא משנת 1953לעומת נסיונה הקצר של המבקשת מאז .1987 אשר ללקוחות - בין הלקוחות שברשימת המבקשת מצויים: כל התעשיה הקיבוצית, התעשייה האוירית, אמקור, אמפא ותע"ש. המשיבות לא קיבלו את הרשימה מהמשיב מס' 1אלא בזכות רצינות עבודתו של מר בלום. ואם הקשר האישי עם הלקוחות הוא בר הגנה, הרי שאם מר יעקב מדי יצא מן המפעל, גם סכנה זו אינה קיימת עוד. אשר לעניין הלקוחות, המבקשת היתה צריכה להוכיח מי הם לקוחותיה הקבועים ולא די ברשימה סתמית. הטענה בדבר גרם הפרת חוזה - טען בא-כוח המשיבות כי ההסכם "מדי-אשל" נחתם לפני הסכם הפרישה, ולכן לא ניתן לראות בו הסכם הגורם להפרת הסכם הפרישה, ובעצם ההסכם השני הוא הגורם להפרת ההסכם בין מדי לאשל, ועל כן יש לבטלו ויתכן שיש לחייב את המשיב בהחזר הפיצויים. לבסוף טען בא-כוח המשיבות מס' 2ו- 3כי מאזן הנוחות נוטה לטובתן של המשיבות, והסעד הראשוני בדיני הנזיקין הוא פיצויים ולא אכיפה; ד) לטענות אלה השיב בא-כוח המבקשת כי הוא מבקש את אכיפת הסכם הפרישה וזוהי זכותו על פי דיני החוזים. אשר לגרם הפרת החוזה בסעיף זה, אין חובה להעמיד חוזה נגד חוזה אלא ניתן לגרום להפרת חוזה גם בדרך של התנהגות; ה) לאחר ששמענו את טענות באי-כוח הצדדים בנושא זה נדון תחילה בעילות הבקשה המופנות כלפי המשיבות 2ו-3; (1) ראשית, נקדים ונאמר כי מקובלת עלינו טענתו של בא-כוח המבקשת שלעניין יצור הקרטון הגלי יש לראות את המשיבות 2ו-3, בהגינותו לא ניסה להפריד ביניהן בטענותיו. (2) ועתה לשאלה המרכזית: האם ניתן לקשור את המשיבות 2ו- 3לבקשה לצווי המניעה הזמניים שבפנינו, וזאת כאשר כלפי המשיב מס' 1הוצא צו המניעה הזמני המבוקש. על שאלה זו יש להשיב בחיוב, וזאת על פי העילות הבאות:נ- הראשונה, בתי-המשפט כבר פסקו כי בבקשות לצווי מניעה זמניים הקשורים באיסור תחרות בלתי הוגנת, העברת מידע והגבלת חופש העיסוק כאשר עובד פורש ממקום עבודתו ועובר לחברה מתחרה, רשאי בית המשפט להוציא את צווי המניעה גם נגד צדדים שלישיים, וזאת על מנת שצו המניעה המוצא נגד העובד, לשעבר, לא יהא חסר משמעות (ראה: ת"א 2942/71[2], בע' 282; ות"א 956/88תעשיות אלקטרוכימיות (פרוטארום) בע"מ נ' משיח ואח' (לא פורסם). יש לציין כי בפסק-דין זה לא היה העובד בעל מניות או שותף בחברת מעבדות שרון בע"מ, ובית-המשפט קבע כי ניתן להוציא נגדה את צו המניעה הזמני. השניה, בקביעתנו הלכאורית כי המשיב מס' 1היה שותף לעסקי המשיביה מס' 2, אמנם לא ניתן לקבוע באיזו שותפות מדובר, אולם מן הראיות לכאורה עולה כי לא מדובר בעובד שכיר רגיל אלא מעבר לכך. לכן ניתן להחיל כאן את הכלל שנקבע בפסיקת בית-הדין הארצי בדב"ע נא/173- 3[3], בע' 30-229; "צו מניעה כלשהו הניתן על ידי בית-המשפט צריך שיהיה אפקטיבי ויעיל, והתחייבות הניתנת על ידי אדם בהסכם, מן הדין שתיאכף במקרים הראויים מבלי שניתן למתחייב להתחמק ממלוי התחייבותיו..". ובע' 231: "...ואם תטען הטענה כי יש בצו בכדי לפגוע בבעלי המניות האחרים של גולן , 91הרי שסוגיה זו אינה מעניינו של הליך זה, ובוודאי לא שעה שמדובר בצו זמני, ושעה שברור מתצהירו של מר דיין כי הסיבה העיקרית להתקשרות היתה קשריו של בקשי עם חברת ווסטינגהאוז, והוא אף ידע, כמי שעסק במכירות מקררי ווסטינגהאוז קודם לכן, כי קריסטל היתה מפיצתם בארץ. כפי שנאמר לגבי בקשי - לגולן 91אפשרות להמשיך ולפעול במגוון רחב של יבוא מוצרי חשמל לרבות מקררים שאינם תוצאת ווסטינגהאוז...". השלישית, "גרם הפרת חוזה" - סעיף 24(א 9ו-(ב) לחוק בית-הדין לעבודה, מקנה לבית-הדין סמכות לדון בתובענה שעילתה בסעיף 62לפקודת הנזיקין בקשר לסכסוך עבודה, ועל כך כבר נפסק בע"א 683/80[4], בע' .22 צודק בא-כוח המבקשת בטענתו כי אין כל נפקות לכך ש"הסכם מדי-שפי" נחתם לפני הסכם הפרישה. די בהתנהגותן של המשיבות מס' 2ו-3, דהיינו, בניצול המידע שלכאורה עבר אליה מהמשיב מס' 1, כדי להוות גרם הפרת החוזה שבין המשיב מס' 1לבין המבקשת. כמו כן יש לדחות את טענת בטלותו של הסכם הפרישה לאור ההסכם הראשון. המבקשת רשאית לבחור לבקש את אכיפתו ולא את ביטולו, ואשר לכלל בדבר בטלות הסכם המפר הסכם: הכיצד ניתן לטעון טענה זו כלפי המבקשת אשר לא ידעה על קיומו של ההסכם מדי-אשל, ודווקא אשל היא שידעה על כך שמדי עומד לחתום על ההסכם, ואף אישרה לו לחתום עליו? (3) ולעובדות שבפנינו: המבקשת רוצה להגן בעיקר על רשימת לקוחותיה, שכן קיים חשש סביר כי המשיב מס' 1גילה למשיבות את הפרטים הטכניים הקשורים להזמנות של לקוחות אלה, לצרכיהן המיוחדים, למחירים שגבתה מהם המבקשת וכד'. בתי-המשפט הכירו ברשימת לקוחות כ"נכס" בר הגנה, הכלול בסודות העסקיים של המעסיק הקודם (ראה לעניין זה" ע"א 1371/90[5] בע' 854). לכך נוסיף את דבריו של מר לאכס בלום בע' 24לפרוטוקול: "אני לא מסכים שכל אחד יכול לחפש בדפי זהב או בדפים מסחריים. אני מסכים שגם אחרים יכולים לעשות זאת, כמובן שצריך לדעת לחפש והיכן לחפש. היו לקוחות ששאלו אותי איך הגעתי אליהם כי הם לא היו רשומים בדפי זהב." מן הראיות שהובאו בפנינו, בשלב זה של ההליך, עולה כי שבעה לקוחות מרשימת הלקוחות של המבקשת הזמינו מהמשיבה מס' 2קרטון גלי, וזאת מתוך מספר הזמנות כולל של 17הזמנות כמפורט במסמך מש/.14 (4) באי-כוח המשיבות העלה את השאלה מי הם לקוחות המבקשת - הננו סבורים כי בשלב זה של ההליך רשימת הלקוחות שהוצגה על ידי המבקשת ואשר המשיבות 2ו- 3כתבו את הערותיהן לגביה, הוכחה לכאורה כרשימת לקוחותיה של המבקשת. (5) לאחר ששקלנו את מאזן הנזקים בין הצדדים הננו סבורים כי הנזקים העלולים להיגרם למבקשת בשלב זה הם גבוהים יותר, וזאת במיוחד כאשר בצו המבוקש אין כדי לסגור את פעילותן של המשיבות מס' 2ו- 3אלא לצמצמה בלבד. ואילו מצד המבקשת קיים חשש סביר ביותר שהוא תאבד חלק ניכר מלקוחותיה, וזהו נזק רב שאינו בר תיקון (ראה דבריו של מר יחזקאל ששון מנכ"ל המשיבות 2ו- 3לגבי דרך השיווק האגרסיבית שהם מתכננים כדי לחדור לשוק הקרטון הגלי). זאת ועוד - אין מדובר בחברות העוסקות ביצור קרטון גלי במשך זמן רב, ואשר היקף פעילותן בנושא זה רחב. המשיבות מס' 2ו- 3הצביעו על 17הזמנות בלבד, ומתוכן שבע הזמנות - הן מלקוחות המבקשת. בנוסף - ידעו המשיבות מס' 2ו- 3כי המשיב מס' 1מתכוון לחתום על הסכם הפרישה, והמשיב מס' 1אף העיד כי התייעץ עם מר יחזקאל ששון לפני שחתם, והוא אישר לו לחתום, ובכך נטלו את הסיכון שיוצא נגדן צו מניעה זמני כגון זה המבוקש בפני. .9צו המניעה הזמני שניתן במעמד צד אחד אסר על המשיבות מס' 2ו- 3לפנות לכל לקוחות המבקשת ( 157במספר). לאחר ששמענו את הראיות הננו סבורים כי יש להוציא מרשימה זו את לקוחות המשיבה מס' 3, עוד בטרם נוסדה המשיבה מס' 2, ולא היה למשיבה מס' 2צורך להשתמש בידיעותיו של המשיב מס' 1כדי להגיע אליהן. לא מצאנו כי יש מקום לאסור על המשיבות מס' 2ו- 3להתקשר עם ספקי המבקשת, מאחר שלא הוכח כי יש בכך כדי לפגוע בפעילותה העסקית של המבקשת. .10לאור האמור לעיל ניתן בזאת צו מניעה זמני כמפורט להלן-: כלפי המשיב מס' 1:ב- א) ייאסר על המשיב מס' 1, בין במישרין ובין בעקיפין, לעשות כל שימוש, מסחרי או אחר ו/או להתיר לאחרים כל שימוש בידע ו/או לכל גורם אחר שהוא, כל ידע ו/או מידע ו/או להתיר לאחרים כל שימוש בידע ו/או במידע סודי השייך ו/או הנובע ו/או הקשור למבקשת ו/או לעסקיה, ובכלל זה מידע בקשר לתהליכי יצור ושיווק אריזות קרטון גלי, ובנוגע לקשריה של המבקשת עם הספקים והלקוחות אשר שמותיהם מפורטים ברשימה המצורפת לבקשה זו, מסומנת נספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה (להלן - המידע הסודי); ב) לפנות ו/או להתקשר ו/או לרכוש ו/או לקבל ו/או להציע לרכוש, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, חומרי גלם ו/או חומרי עזר ו/או ציוד אמצעי ייצור וגורמי ייצור אחרים לצורך תהליכי ייצור קרטון גלי ואריזות קרטון גלי (להלן - אמצעי וחומרי יצור), מהספקים אשר שמותיהם מפורטים ברשימה נספח א' לעיל; ג) ייאסר על המשיב מס' 1להמשיך בקשרי עסקים מכל סוג שהוא עם המשיבה מס' 2, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה עליו לחדול לאלתר ובאופן מוחלט מעיסוקו אצלה, בין כעובד שכיר ובין בכל סטטוס אחר שהוא; ד) ייאסר על המשיב מס' 1להמשיך בקשרי עסקים מכל מין וסוג שהוא עם המשיבה מס' , 3בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה לחדול לאלתר ובאופן מוחלט מעיסוקו אצלה, בין כעובד שכיר ובין בכל סטטוס אחר שהוא, בכל הקשור לקרטון גלי ומוצרי קרטון גלי, לרבות...אך מבלי לגרוע, ביצור ושיווק אריזות קרטון גלי; ה) ליתן צו מניעה זמני נוסף, לפיו ייאסר על המשיב מס' 1להתחרות במבקשת בכל הקשור לתחום הקרטון הגלי ואריזות הקרטון הגלי, ובכלל זאת להימנע מניצול ידיעות מסחריות וקשרים מסחריים שהגיעו אליו במסגרת עבודתו אצל המבקשת, והכל בין בעצמו ובין בכל מסגרת אחרת הקשורה בו, כמפורט בהסכם הפרישה. כלפי המשיבות מס' 2ו-3: א) ייאסר על המשיבות מס' 2ו-3, או מי מהן ו/או בעליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן ו/או שלוחיהן ו/או כל הבא מטעמן, לעשות שימוש כלשהו במידע הסודי שנמסר להן על ידי המשיב מס' 1; ב) ייאסר על המשיבים כולם, או מי מהם, ו/או מי מטעמם ו/או מי שבא במקומם, ולרבות עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או שלוחיהם, לעסוק ו/או להתחרות בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי המבקשת, ככל שהדבר נוגע וקשור ללקוחות המבקשת המפורטים ברשימה נספח א' לעיל, למעט הלקוחות שסומנו כלקוחותיהם של המשיבה מס' 3במסמך מש/ 12(להלן הלקוחות) ובין היתר כדלקמן:- למכור ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או למסור ו/או להציע ו/או לפנות ו/או להתקשר בעסקאות כלשהן ובצורה כלשהי, בנוגע לקרטון גלי ואריזות קרטון גלי, עם הלקוחות; ג) ייאסר עם המשיבה מס' 2לקיים ו/או להמשיך ולקיים קשר כלשהו עם המשיב מס' 1ו/או להעסיק ו/או להמשיך ולהעסיקו אצלה בתפקיד כלשהו ו/או לקיים ו/או להמשיך ולקיים עימו קשרים עסקיים או מסחריים מכל מין וסוג שהוא ו/או לקיים ו/או להמשיך ולקיים עימו קשרי שיתוף כלשהם, ובכלל זה להימנע מלהעניק ו/או להעביר אליו רווחים ו/או כספים ו/או זכויות ו/או טובות הנאה המופקים אצל המשיבה מס' 2; ד) ייאסר על המשיבה מס' 3לקיים ו/או להמשיך ולקיים קשר כלשהו עם המשיב מס' 1ו/או להעסיקו ו/או להמשיך ולקיים קשר כלשהו עם המשיב מס' 1ו/או להעסיקו ו/או להמשיך ולהעסיקו אצלה בתפקיד כלשהו ו/או לקיים ו/או להמשיך ולקיים עימו קשרי שיתוף כלשהם, ובכלל זה להימנע מלהעניק ו/או להעביר עימו קשרים עסקיים או מסחריים מכל מין וסוג שהוא ו/או לקיים ו/או להמשיך ולקיים עימו קשרי שיתוף כלשהם, ובכלל זה להימנע מלהעניק ו/או להעביר אליו רווחים ו/או כספים ו/או זכויות ו/או טובות הנאה המופקים אצל המשיבה מס' 3, והכל בנוגע לקרטון גלי ואריזות קרטון גלי; ה) לחלופין ו/או להשלמה, ייאסר על המשיבות מס' 2ו- 3לעסוק בתחום הקרטון הגלי ואריזות הקרטון הגלי - לרבות יצורו, שיווקו וביצוע כל עסקה לגביו, בין במישרין ובין בעקיפין - זאת כל עוד מקיימות הן, או מי מהן, קשרים עסקיים כלשהם עם המשיב מס' 1ו/או מעסיקות אותו. .11ביום 5.5.1992קבענו את הערבויות הכספיות המוטלות על המבקשת להבטחת נזקי המשיבות מס' 2ו-3, אשר ייגרמו להן אם תידחה תביעת המבקשת נגדן. ערבויות אלה תישארנה בעינן. ולהבטחת נזקי המשיב מס' 1אם תידחה תביעה נגדו, תפקיד המבקשת בנוסף, ערבות עצמית נוספת של בעלי מניותיה על סך 000, 50ש"ח לכל אחד וערבות צד ג' על סך של לכל אחד וערבות צד ג' על סך של 000, 150ש"ח, וזאת תוך 7ימים ממועד קבלת הצו. .12כל אחד מן המשיבים ישא בהוצאות הבקשה לרבות שכר טרחת עורך דין בסך .000, 1ש"ח בצירוף מע"מ, אשר ישולמו למבקשת תוך 30יום מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמד וריבית לפי החוק עד למועד תשלומם בפועל. .13לאור מהותו של ההליך יש לקיים את הדיון בהליך העיקרי בהקדם האפשרי. על כן, המשיבות תגשנה את כתב ההגנה במועד ולאחר מכן תגיש המבקשת תצהיר השלמה7לעדויותיה הראשיות תוך 21יום ממועד קבלת כתב ההגנה, ובאי-כוח המשיבות יגישו השלמת תצהירי עדויותיהם הראשיות תוך 21יום ממועד קבלת תצהירי המבקש. צוויםצו מניעה