צו מניעה נגד פתיחת מספרה ליד מספרה אחרת

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו מניעה נגד פתיחת מספרה ליד מספרה אחרת: .1זוהי בקשה לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבה לפנות ללקוחות או ליתן שירותי ספרות בעצמה או ע"י אחרים במספרה בה היא עוסקת בספרות, ברמת יצחק, רמת גן, רח' ירושלים .37 העילה לבקשת הצו היא, שהמשיבה מכרה למבקשת עסק של מספרת נשים, ברח' עוזיאל 47, המצוי כ- 50מ' בלבד מהמספרה הנוכחית, ועתה היא מספרת במקום החדש לקוחות מהעסק שמכרה. אמת, שהעסק הנוכחי אינו בחנות אלא בדירה, אבל המבקשת הוכיחה לשביעות רצוני שמספר ניכר מלקוחות המספרה שבעבר באות לדירה ומקבלות שם טיפולי מספרה. .2הצדדים נתלים בהלכות שנפסקו בענין הגבלת חופש העיסוק, אך ב"כ המשיבה מצביע על כך שבחוזה שנערך בין הצדדים אין שום התחייבות שלא לעסוק בעסק מתחרה. החוזה נקשר בע"פ, ולא היו בו התחייבויות כתובות כלל. כעת טוענת המשיבה, שלא זו בלבד שלא התחייבה שלא להתחרות, אלא בפירוש אמרה למבקשת, כשמכרה את המספרה, שהיא מעוניינת לשמור על קשר עם המקצוע ועם חוג מלקוחותיה, ולחוג זה תיתן שירותי ספרות בדירה זו, השייכת לה: "כאשר המבקשת שמעה על תוכניותי לא רק שלא התנגדה, אלא אף הסכימה לכך ואיחלה לי 'שיהיה לך לבריאות', ואני מצטטת מדבריה" (תצהירה מיום 17.4.85). העידו עדים ונחקרו הצדדים, מאחר שהיה בכוונתי לשמוע את העדויות ולפסוק בתיק העיקרי, אלא שלא איסתייעה מילתא; שמעתי כבר כל העדים שהיה צריך לשמוע לגבי התיק העיקרי, ורק עד אחד - בעלה של המשיבה, שמסר עדותו בתצהיר, נדרש ע"י ב"כ המבקשת דווקא לחקירה על תצהירו. הנה כך, נבצר ממני להשלים וליתן פס"ד בתיק העיקרי, ואני אנוס לפסוק בענין הצו הזמני. מאחר שהבעל עבר ניתוח לב פתוח זה לא מכבר, ומאחר שהפגרה בפתח, תתעכב ההכרעה בתיק העיקרי מס' חודשים. אי לכך, עלי לתת הכרעתי כרגע ביחס לצו הזמני, ואני נותן צו כזה, כפי שאנסחנו להלן. .3הענין שבדיון בפני אינו נוגע להגבלת חופש העיסוק כלל ועיקר, אלא לקיומו של חוזה בתום-לב. ב"כ המשיבה סומך על פסה"ד שניתן בענין ע"א 238/73 שרעבי נ' חמצני [1], וביחוד על פסה"ד ב-ע"א 769/74 טרומאסבסט נ' זכאי [2], והוא מתכוון להראות שפסה"ד רק נתנו תוקף להתחייבות של המוכר, אם היתה התחייבות מפורשת כזו; וגם לגבי התחייבות כזו - שקלו אותה בזהירות במאזנים "ובלבד שההגבלות שקיבל על עצמו המוכר סבירות והוגנות, ומבחינת טובת הציבור גם יחד" (כציטטה שהביא שם כב' השופט בייסקי בענין טרומאסבסט). חוששני שאין בכך כדי להושיע. מאז הוחק חוק החוזים (חלק כללי) [4] על סעיף 39שבו, נראה שכיום התחייבותו של המוכר, שהיתה מובנת מאליה, מחוזקת מכוח החוק. לפני החוק אמר השופט קיסטר בענין ע"א 276/69 הילקוביץ נ' אלויס (ישראל) בו"מ [3], בעמ' 90: "עקב התפתחות חיי המסחר רואים גם במוניטין של עסק נכס השווה כסף, שאותו ניתן למכור, ומשמעותה של מכירת מוניטין היא שהמוכר יאפשר לקונה להינות מן הלקוחות הרגילים לסחור עם המוכר". להלן הוא אומר - "ומכאן נובע גם הכלל שאדם שמכר נכס או השכירו אינו רשאי לסחר הנכס שנמכר... או לפגוע בהנאת הקונה, שהצדדים התכוונו להקנות לו". ובתוך כך אומר השופט קיסטר: "כאן מתעוררת שאלה נוספת: מהו הדין כשאדם מוכר עסקו על המוניטין ואינו קובע שום תנאי של אי-התחרות. האם יוכל המוכר למחרת היום לבוא ללקוחות ולהעבירם לעצמו ובדרך זו לשים לאל את כל מכירת המוניטין; ברור שהדבר בלתי הוגן. הדין מכיר בחיובו של צד לחוזה לפעול בהגינות ובתום-לב בביצוע החוזה;". ודברים אלה נאמרו בטרם היות סעיף 39לחוק החוזים [4], ועל אחת כמה - היום. כל האסמכתאות המלומדות שהביא ב"כ המבקשת מהדין האמריקאי, שעצם מכירת המוניטין טומנת בחובה התחייבות מכללא של המוכר שלא להתחרות עם הקונה באופן שיפג בהכנסותיו מהעסק, כלולות באותו ביטוי קצר שהעלה השופט קיסטר במילים "ברור שהדבר בלתי הוגן" - ביטוי שהחוק נתן לו אח"כ לבוש מחייב. באופן זה ההלכה שנפסקה בענין , falstaff beer[5] inc. V. Commissioner of interal revenueושצוטטה לעיל נוהגת גם בישראל מכוח הוראת סעיף 39של חוק החוזים (חלק כללי) [4]. הצדדים ציינו במפורש (בקבלות ת/ 2ת/3) תשלום עבור מוניטין והמשיבה טורחת לשכנעני כאילו, למרות זאת, הוסכם במפורש שחלק מהלקוחות יישאר אצלה, לטיפולה. מאחר שזו פגיעה ברורה בנכס שעבורו שולם, ומאחר שגם במספרה כבכל עסק שנמכר, מוניטין מתבטא בקהל לקוחותיה, צריכה לבוא מידה נכבדה של שכנוע, ורצוי ביותר שתהא ראיה של ממש ובכתב, לכך שהוסכם לגרוע מהנכס שנמכר ועד לאיזו מידה. הראיות שבאו עד עכשיו בתיק לא שכנעוני בכך ובוודאי יש מידה גדושה של ראיות שלפיהן צריך לתת צו מניעה זמני בענין זה - והצדדים ישקלו באיזו מידה מותר הראיות שעוד לא השמיעו עשוי לשנות הכף בבואי להכריע בדבר מתן צו מניעה קבוע. בנסיבות איני רואה לצוות על פקדון והמבקשת תתן ערבות אישית בסך 10מיליון שקל. ניתן איפוא צו מניעה כמבוקש, שיחול מעתה ועד לסיום הדיון בתיק. ניתן במעמד עוה"ד משה קמר וגב' אילן.צוויםצו מניעה