שורשים של עץ פיקוס - נזקי צנרת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שורשים של עץ פיקוס - נזקי צנרת:   1. עניינה של תביעה זו, עצי פיקוס אשר נשתלו לפני שנים רבות בתוך מדרכה או בסמוך לה, בסמוך לחצרי התובע אשר כוללים 2 בתים , אשר הוכרזו (בחלקם) כמבנים לשימור. התובע, הגיש ביום 6.3.01, תביעה על סך 123,360 ₪ כנגד הנתבעת, וזאת לאחר שלטענתו, גילה בחודש יולי 1998 או בסמוך לכך "סדקים קשים במבנה ביתו ושורשים בכמות גדולה מאוד בצנרת, אשר גרמו לסתימת הצנרת, לסדיקת הריצוף והתרוממותו, לסדיקת הגרנוליט ועוד". הנתבעת הכחישה את הנטען כנגדה, בכל הקשור לאחריותה ולחילופין, טענה לרשלנות תורמת ואף מירבית ומכרעת, כלשונה, לגרימת הנזקים.   2. לאחר שהצדדים הגישו חוו"ד של מומחים מטעמם, הן בכל הקשור לנושא הקשר הסיבתי והן בכל הקשור לנושא הנזקים, מונה בהסכמה מומחה ע"י ביהמ"ש , א. כהן - מהנדס בניין, (להלן: "המומחה"). בחוות דעתו של המומחה מיום 27.1.02 קבע המומחה, בין השאר, כדלקמן:   א. קיימת אחריות של הנתבעת לנושא השורשים, אשר אכן גרמו לנזקים לתובע. ב. יחד עם זאת, היה על התובע לטפל ברכושו הוא, גם אם הנתבעת לא ביצעה את המוטל עליה ובמחדל זה גרם להחמרת המצב הקיים. ג. על מנת לבצע את התיקונים הנדרשים בחצרי ובבתי התובע, יש בראש ובראשונה לבצע את הנדרש בשטח הציבורי. ד. המומחה פרט במסגרת תאור העבודות ועלותם את הקשור לתובע, מחד, ואת הקשור למועצה, מאידך, וכשמסקנתו כי החלק של התובע, כלשונו, 28.550 ₪ ואילו החלק של הנתבעת 15,000 ₪, הכל נכון למועד עריכת חוות דעתו וללא מע"מ.   3. לאחר שנסיונות לביצוע תיקון מכלול הליקויים והנדרש תיקון , לא צלח, ולאחר שהתובע אף הגיש בקשה לתיקון התביעה על מנת שתכלול צו עשה, הוצע כי ביהמ"ש יכריע בסכסוך בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984 וללא מתן נימוקים, תוך שצויין בהחלטה מיום 6.2.03, כי הנתבעת מוכנה לפסיקה בדרך זו, אולם, תוך שהנתבעת "עומדת על הטענה של רשלנות תורמת, כמפורט בחוו"ד המומחה וכן עומדת על כך כי בכל מקרה לא יהיו כל תביעות בעתיד לתובע מול הרשות".   התובע התבקש להודיע עמדתו ביחס למוצע , ואכן, בהודעתו ציין התובע, כי האמור מקובל עליו, אולם, תוך שהוא מציין, בין השאר, כדלקמן:   א. הפסיקה תקבע בהתאם לסכומי הנזק שציין המומחה ובשערוכם. ב. בפסק הדין תינתן האפשרות לתובע לפעול בשטח הציבורי ברשות הנתבעת. ג. יפסקו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לטובת התובע. ד. התובע טוען, כי לא היתה מצידו כל רשלנות תורמת וכי יהיה מוכן להגיש טיעונים בנושא זה.   הנתבעת , בתגובה להודעה זו ציינה, כי מסכימה היא לסכומים "המבטאים הוצאות לתיקון" , הגם שאין הסכמה בנושא האחריות, כאשר בנושא אחרון זה יוגשו טיעונים. בהתייחס לאמור בס"ק ב' לעיל "הנתבעת תסכים למבוקש ובלבד שהפעולה בשטח הציבורי תהיה במשך זמן קצר ככל הניתן, כדי למנוע מטרד לרבים וכן כי מבצע העבודות ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה בהולכי רגל במקום העבודה".   בהתאם, ניתן תוקף של החלטה להסכמה, תוך שהצדדים מגישים טיעוניהם.   4. התובע בטיעוניו עותר לחייב את הנתבעת בתשלום מלוא אשר קבע המומחה, וכן בהוצאות המומחה מטעמו, כולל הוצאות ביקור בעת ביקור המומחה מטעם ביהמ"ש, תוך שהוא עותר, כי במסגרת פסה"ד, יתאפשר לתובע לפעול בשטח הציבורי, וכשהוא אף עותר, כי אם ידרשו לצורך ביצוע התיקון עבודות נוספות בשטח הציבורי שאינן כלולות בחוו"ד המומחה, יש לחייב את הנתבעת בביצוען.   הנתבעת בטיעוניה מעוררת את הבעיתיות של ביצוע עבודה בשטח ציבורי ע"י אדם פרטי, תוך שהיא טוענת כי הדרך הראויה שהעבודות בשטח הציבורי יבוצעו ע"י הנתבעת ובנוסף, נזקקת היא לטיעון, כי הנתבעת מיוצגת ע"י חב' ביטוח, על כל המשתמע מכך.   בנוסף, טענו הצדדים לגופם של דברים, לרבות בנושא האחריות והרשלנות התורמת.   5. בנסיבות העניין, בהתאם לסמכות שהוקנתה לביהמ"ש, נראה לנכון כדלקמן:   א. התובע זכאי לסכום ששעורו 70% מקביעת המומחה, בכל הקשור לתיקון הנצרך בחלקו, דהיינו, לסכום של 19,985 ₪ ובתוספת מע"מ , נכון ליום 27.1.02. ב. התובע זכאי לסכום שנקבע כהוצאה הנדרשת לתיקונים בשטח הציבורי, דהיינו, לסכום של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ, נכון למועד האמור. על מנת הסר ספק, התשלום האמור נפסק לטובת התובע, בכפוף לכך שאכן יתבצעו העבודות בשטח הציבורי ובהתאם להוראות שבסעיף 6 להלן. ג. לרבות לאור ההסכמה, תינתן האפשרות לתובע לפעול בשטח הציבורי לשם ביצוע העבודות המפורטות בחווה"ד של מומחה ביהמ"ש, ובלבד שאכן האמור יבוצע במשך זמן קצר ככל הניתן, תוך נקיטת האמצעים הדרושים למניעת פגיעה בהולכי רגל במקום העבודה. ד. חרף האמור, ובגדר המלצה בלבד ולא כחיוב והחלטה שיפוטית, דומני, כי הצדדים ייטיבו לעשות, אם ביצוע הפעולות האמורות בשטח הציבורי, ייעשו בתאום מלא עם נציגי הנתבעת, לרבות הבקיאים בנושא התשתיות במקום . יתר על כן, נראה כי ניתן אף להגיע להסכמה בדבר אופן ביצוע העבודות בשטח הציבורי, תוך מימון הנדרש באמצעות האמור בס"ק ב' לעיל.   6. אשר על כן, אני מורה כדלקמן:   א. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע 41,282 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 27.1.02 ועד התשלום בפועל וכשמתוך הסכום האמור , סך של 17,700 ₪ כשהם משוערכים כאמור, יופקדו בידיו הנאמנות של ב"כ התובע , אשר יהיה רשאי להעבירו על פירותיו לתובע ע"ח תשלומים למבצעי העבודות בשטח הציבורי או לאחר סיום העבודות בשטח הציבורי, המוקדם מביניהם. ב. התובע יהיה רשאי לפעול בשטח הציבורי כאמור בסעיף 5 ג' לעיל . ג. בנוסף, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות המשפט , דהיינו, האגרה בסך 1,703 ₪ וכן השתתפות בהוצאותיו בסכום של 3,002 ₪ - שני הסכומים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 6.3.01 ועד התשלום בפועל. בכפוף לאמור, כל צד ישא בהוצאותיו האחרות. ד. כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסכום של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.עץ פיקוסנזקי צנרתנזקי מים