תביעת עובד נגד קאנטרי קלאב לשכר עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעת עובד נגד קאנטרי קלאב: .1התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת ובה תבע שכר עבודה, דמי נסיעות דמי הבראה, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת וכן פיצויי הלנה והפרשי ריבית והצמדה כחוק. .2הנתבעת הגישה כתב הגנה בו טענה כי התובע התפטר מעבודתו ואינו זכאי לפיצויי פיטורין ותמורת הודעה מקודמת. לענין רכיבי התביעה האחרים טענה הנתבעת כי התובע קיבל את כל המגיע לו. .3העובדות המוסכמות והשאלות השנויות במחלוקת וטעונות הכרעה הוגדרו ברשימת המוסכמות והפלוגתאות שהגישו הצדדים, כדלהלן: מוסכמות: א. הנתבעת הינה חברה הרשומה בישראל, העוסקת בהפעלתו של קאנטרי-קלאב גבעתיים. ב. בין התובע לבין הנתבעת התקיימו יחסי עובד ומעביד במהלך התקופה שתחילתה ביום 20.4.90וסיומה ביום .24.1.93 ג. הנתבעת לא שילמה לתובע דמי נסיעה במשך כל תקופת העסקתו על ידה. ד. .1 בחודש ינואר 93ערכה הנתבעת שינויים בסדרי העבודה שהתקיימו אצלה עד לאותו מועד. .2 במסגרת השינויים האמורים הוארכו המשמרות שהיה התובע אמור לעבוד בימים א'-ה', שהיו עד אז בנות 7שעות כל אחת, למשמרות בנות 8שעות כל אחת. פלוגתאות: א. האם התובע הועסק אצל התובעת, כעובד במשכורת, בתפקיד אחראי אחזקה ובטחון כטענתו, או שמא בתפקיד איש אחזקה ובטחון - כטענת הנתבעת. ב. מה היה היקף שעות עבודתו בפועל של התובע במהלך תקופת העסקתו על ידי הנתבעת. ג. האם שולם לתובע במלואו, כחלק ממשכורתו, גמול עבודה במנוחה השבועית ובחגים כנדרש על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951כטענת הנתבעת, או שמא לא שולם לו גמול עבודה במנוחה השבועית ובחגים - כטענת התובע. ד. האם נדרש התובע לעבוד והאם עבד בפועל שעות נוספות - כטענתו, או שמא לא נדרש ולא עבד בפועל שעות נוספות - כטענת הנתבעת. ה. האם בטרם החל התובע לעבוד אצל הנתבעת, ובכל פעם שעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית או להיפך, נקבעו עם התובע מראש ימי עבודתו בשבוע ומספר שעות עבודתו, וכן התמורה שיקבל עבור המשרה שהוגדרה. ו. האם היה התובע זכאי לתשלום דמי נסיעה - כטענתו, או שמא לא היה זכאי לכך כטענת הנתבעת. ז. האם שילמה הנתבעת לתובע את מלוא דמי ההבראה להם היה זכאי - כטענתה, או שמא זכאי התובע לתשלום דמי הבראה עבור תקופת עבודתו מחודש 8/92ועד לסיום עבודתו כטענתו. ח. האם פוטר התובע מעבודתו אצל הנתבעת - כטענתו, או שעזב את עבודתו אצל הנתבעת מרצונו - כטענת הנתבעת. ט. באיזה אופן היתה ההתארגנות מחדש שערכה הנתבעת אמורה להשפיע על עבודת התובע אצלה, לרבות שעות עבודה ותוכן תפקידו של התובע, והאם היה בשינויים האמורים משום הרעה מוחשית בתנאי העסקתו של התובע ע"י הנתבעת. י. האם קיבלה הנתבעת את הסכמת התובע לשינוי בתנאי העסקתו. יא. האם זכאי התובע לתשלום פיצויי פיטורים מהנתבעת יב. האם זכאי התובע לתשלום תמורת הודעה מוקדמת מהנתבעת. יג. האם ביקש התובע להתמנות כמנהל הקאנטרי-קלאב, האם בקשתו נדחתה, והאם קיים קשר ומהו, בין דחיית בקשתו לנסיבות סיום העסקתו על ידי הנתבעת. .4המצהירים הגישו תצהירי עדות ראשית על נספחיהם ונחקרו עליהם. מטעם התובע הוגש תצהירו ותצהיר העד יוסי הרגס; הנתבעת הגישה את תצהירו של מר משה שוסטר. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב. .5לאחר שעיינו בחומר הראיות ובסיכומי הצדדים אנו קובעים כדלהלן: א. התובע הועסק בנתבעת עובר לסיום עבודתו בתפקיד של אחראי על האחזקה וביטחון וכן כחובש ושומר בשער. לענין אופי עבודת התובע אנו מסתמכים על האמור בנספח א' לתצהיר התובע, שהינו העתק מעלון האביב 97של הנתבעת. ברשימת צוות המועדון מצויין התובע כאחראי על האחזקה וביטחון (בנוסף לשניים אחרים בתפקיד זה) וכן כחובש ושומר בכניסה למועדון. ברשימת הצוות מופיע מיקבץ נוסף של עובדים כעובדי נקיון ואחזקה. לפיכך אנו קובעים כי התובע היה אחראי על האחזקה והנקיון, ותפקידו לא כלל עבודות נקיון. ב. שכרו של התובע כלל תשלום עבור עבודה בשבתות; בעת עריכת הסיכום לגבי שכרו של התובע הצדדים חישבו ערך שעת עבודה, חישבו את מספר שעות העבודה בשבת והוסיפו % 50לכל שעת עבודה שבוצעה בשבת. כלומר: אין מדובר בשכר גלובלי, אלא שכר המביא בחשבון את העובדה שהתובע עובד בשבתות, ומחושב באופן שעבור שעת שבת יקבל התובע את התמורה עפ"י החוק. (תצהיר שוסטר, סעיף 15; עדות התובע, עמ' 2, שורות 9ואילך). לפיכך אין התובע זכאי לתמורה נוספת בגין עבודה בשבתות. ג. התובע פוטר מהעבודה ע"י מנהל המועדון, מר יעקב פישל, שהיה האחראי על התובע. מר פישל פיטר את התובע לאחר שהתובע סירב לשינוי שנעשה בתנאי עבודתו כמפורט בנספח ז' לתצהיר התובע. שינוי זה פגע הן בשעות עבודתו של התובע, שנאלץ לעבוד משמרות ארוכות יותר, הן בתנאי עבודתו - משנדרש לבצע עבודות נקיון שלא ביצע קודם. זהו שינוי חד-צדדי בתנאי הסכם העבודה שינוי שהנתבעת לא היתה רשאית לבצעו ללא הסכמת התובע. משהביע התובע את סירובו לעבוד עפ"י התנאים החדשים וטען כי הוא עומד על זכותו להמשיך ולעבוד בתנאים שסוכמו עמו מלכתחילה - הודיע לו מר יעקב פישל על הפסקת עבודתו במועדון. איננו מקבלים את טענת הנתבעת כי האחראי על התובע היה מר שוסטר, והוא שהיה רשאי לפטרו. מר שוסטר עצמו אמר בעדותו כי הניהול היום-יומי היה בסמכות המנהל השכיר יעקב פישל, וכי הוא עצמו שהה באותה עת בחו"ל. מר שוסטר אף לא פנה אל התובע בשובו מחו"ל, ולא עשה דבר לביטול הפיטורים. לפיכך אנו קובעים כי הנתבעת פיטרה את התובע מעבודתו. בנסיבות פיטוריו זכאי התובע לפיצויי פיטורין ולתמורת הודעה מוקדמת, שכן סירובו לעבוד עפ"י תנאי העבודה ששונו באורח חד-צדדי כאמור - היה כדין. ד. שכרו הממוצע של התובע לשנת עבודתו האחרונה היה בסך -.165, 2ש"ח. התובע עבד בחלקי-משרה משתנים, ולפיכך יש לחשב את בסיס השכר, לצורך חישוב פיצויי פיטורין, עפ"י השכר הממוצע ששולם לו. ה. התובע הגיע למקום עבודתו בדרכים שונות: כעולה מעדות התובע, הוא הגיע לעבודה באופניים, ברכב ציבורי או ברכב פרטי. אין בפנינו הוכחה למספר הימים בהם הגיע התובע באופניים או בדרך אחרת, ואף כשנשאל מפורשות על כך - לא ידע התובע לומר מה היה מספר הימים בהם הגיע באופניים ובאילו ימים הגיע בדרך אחרת. צו ההרחבה לענין החזר הוצאות נסיעה מדבר בהחזר ההוצאות שהוצאו על ידי העובד. משלא עלה בידי התובע להוכיח מה הסכום שהוצא על ידו לצורך נסיעות בתחבורה ציבורית - אין בידינו לקבל את תביעתו ברכיב זה. ו. הנתבעת לא הוכיחה כי התובע קיבל יתרת דמי הבראה. רכיבי התשלום בגין "חופש עזיבה" ששולם לתובע עם סיום עבודתו לא פורטו, ואין לדעת אם דמי ההבראה נכללים בהם. ז. אשר לפיצויי הלנה: שוכנענו כי הנתבעת סברה בתום-לב כי התובע התפטר ולא פוטר מעבודתו. יחד עם זאת, חרף קביעתנו שהתובע פוטר, הרי שגם התפטרות בנסיבות שתוארו לעיל היתה מזכה את התובע בפיצויי פיטורים שכן הנתבעת הרעה בעליל את תנאי העבודה של התובע, באופן חד-צדדי. לפיכך אנו מחייבים את הנתבעת בפיצויי הלנה מופחתים בשיעור של הפרשי הצמדה בתוספת % 2לחודש. .6לאור כל האמור הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים דלהלן : א. פיצויי פיטורים בסך -.954, 5ש"ח בתוספת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בשיעור הפרשי הצמדה ועוד % 2לחודש מיום 24.01.93ועד לפרעון. לא ישולם הסכום עד ליום 30.4.97ישא פיצויי הלנת פיצויי פיטורין מלאים מיום 30.4.97ועד לפרעון. ב. תמורת הודעה מקודמת בסך -.974, 1ש"ח בתוספת ריבית והצמדה כחוק מיום .24.01.93 ג. דמי הבראה בסך -. 378ש"ח בתוספת ריבית והצמדה כחוק מיום .24.01.93 ד. הוצאות המשפט בסך -.000, 3ש"ח + מע"מ בתופסת ריבית והצמדה כדין החל מיום .30.4.97שכר עבודה