חישוב אקטוארי בנזיקין | תחשיב אקטוארי | עו"ד רונן פרידמן

##חישוב אקטוארי בנזיקין:## בשורה ארוכה של פסקי דין הונחו בתי המשפט על-ידי ביהמ"ש העליון, לפסוק פיצוי גלובלי, במקום חישוב אקטוארי המבוסס על אחוז הנכות, כשמדובר בנכויות נמוכות, אשר מטבען אינן עלולות להשפיע על כושר התפקוד בנוגע להשתכרות אצל אדם מן הישוב (ראו: ע"א 5012/90, ע"א 586/84, 473/88, ע"א 796/82, ע"א 4446/90). לא נהוג בנכויות "מזעריות" (לדוגמא 2% נכות) ליתן פיצוי המבוסס על חישובים אקטוארים למיניהם, כי אם סכום גלובלי נמוך. לעניין נפגעים צעירים, מקובל לפסוק בראש נזק של הפסדים לעתיד פיצוי גלובלי, המשקף את כושר ההסתגלות של אדם צעיר ואין מקום לערוך חישוב אקטוארי. ראה: ע"א 354/79 מעין נ' ממרם פד"י לה (1) 77; ע"א 574/85 קרן נ' חב' הר חרמון פד"י מג (3) 428; ע"א 4729/92 אלקובי נ' גואר סביר מד 227. ##קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תחשיב אקטוארי:## התובעים טענו כי תחשיב על פי המשערכת מציג תחשיב המזכה אותם בפיצוי בשיעור גבוה יותר מתחשיב אשר נערך על ידי האקטואר. אשר על כן, מבקשים הם כי בית המשפט יערוך את התחשיב על פי המשערכת ולא על פי חוות דעתו של האקטואר. 1. אחרי מסכת התדיינות ארוכה בתיק זה, תקווה אנכי כי פסק הדין המשלים להלן יביא מסכת התדיינות זו לידי סיום. 2. ביום 29.4.03 נתן בית המשפט המחוזי בבאר שבע, פסק דין בערעור, על פסק דין שניתן על ידי בתיק זה יום 29.2.00 עת יושבי כשופטת בבית משפט השלום בקרית גת. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור התובעים לגבי הרכיב של הוצאות הקבורה והמציבה, והגדיל את סכום הפיצוי מ-2000 ₪ ל-6000 ₪. כמו כן, הוחזר התיק אלי לצורך תיקון טעויות שנפלו בתום לב בפסק הדין האחת: אי ניכוי מס הכנסה מהכנסות הצפויות לעתיד של המנוח והאלמנה והשניה אי הכללת האלמנה בחישובי הנזק. בית המשפט המחוזי השאיר להכרעתי החוזרת כיצד יחושבו הנזקים - האם על פי חוות דעת אקטואר שתוגש או שמא על פי תוכנת המחשב המוכרת כ"משערכת" . 3. ניכוי מס הכנסה אין חולק בין הצדדים כי לעניין תחשיב גובה ההכנסות של המנוח והאלמנה לעתיד, יש להעמיד את שכר הנטו של המנוח על סך של 3759 ₪ , על פי שכר ברוטו של 4000 ₪. וכי את שכרה של האלמנה לעתיד שנקבע על סך של 4000 ₪ ברוטו יש להעמיד על סך נטו זהה היות ולאלמנה נקודת זיכוי במס הכנסה. 4. אופן חישוב הפיצויים טוענים התובעים כי תחשיב על פי המשערכת מציג תחשיב המזכה אותם בפיצוי בשיעור גבוה יותר מתחשיב אשר נערך על ידי האקטואר שי ספיר. אשר על כן, מבקשים הם כי בית המשפט יערוך את התחשיב על פי המשערכת ולא על פי חוות דעתו של שי ספיר. לכאורה, לא אמורים להיות הבדלים בתוצאות התחשיבים באם מבוססים הם על אותם נתונים. אודה כי זו לי הפעם הראשונה שנתקלת אנכי בהבדלים שכאלה. לצורך ביצוע התחשיבים ולצורך השוואה לתוכנת המשערכת, הוריתי על הגשת חוות דעת אקטוארית ואף אפשרתי לצדדים להפנות שאלות הבהרה אל המומחה. בפני הונחה חוות דעתו של שי ספיר, מבלי שהצדדים ביקשו לחקור אותו על חוות דעתו. לאור הפערים שנוצרו בתחשיבים סבורתני כי יש לבצע תחשיבים על פי חוות דעת המומחה, אשר היה נגיש לצדדים לצורך משלוח שאלות הבהרה או חקירה, תחת שימוש בתוכנת מחשב. אמנם, על פניו אמינה היא תכנת המשערכת, שכן נעשה בה שימוש רחב על ידי ציבור המשפטנים והשופטים, אך לאור העובדה כי נתגלו פערים כאמור בין התחשיבים, ללא כל יכולת להתחקות אחר מקור הפערים ומבלי שיתאפשר לצדדים לחקור את העומדים מאחרי כותבי התוכנה, לא ניתן להסתמך עליה כאן. אשר על כן, חוות דעתו של שי ספיר תהווה בסיס לביצוע התחשיבים. 5. תחשיב הנזק על פי חוות הדעת המעודכנת של שי ספיר מיום 26.1.04, ההפסד המהוון בהתייחס לאלמנה הנו 105.24 ובהתייחס למנוח ההפסד בפועל כולל ריבית הנו 79.04, לפיכך: א. הפסדי הכנסה של המנוח 4000 X 79.04 = 316,160 ₪ 3750 X 105.24 = 395,597 ₪ סה"כ הפסדי התלות למועד פס"ד = 711,757 ₪ ב. ניכוי החסכון מהכנסת האלמנה 3300 X 19.77 (מיום התאונה ועד ליום פס"ד) = 65,241 ש"ח 4000 X 476 = 190,400 ₪ סה"כ החסכון מהכנסות האלמנה = 255,641 ₪ ג. הפסדי התלות: 711,757 255,641 456,116 ש"ח מסכום זה זכאים התובעים ל-25% המגיעים להם, לאור העובדה כי הנזק נבלע בתגמולי המל"ל, (ראה החלטתי מיום 27.6.95) - דהיינו לסך של 114,029 ₪, נכון ליום מתן פסק הדין 29.2.00. 6. הוצאות הקבורה כאמור בית המשפט המחוזי העמיד את הוצאות הקבורה על סך של 6000 ₪. טוענים התובעים כי קביעה זו הינה נכונה ליום הוצאתה ולא ליום פסק הדין שלי מיום 29.2.00. בהעדר כל קביעה אחרת של בית המשפט המחוזי, כי אם הוראה ברורה תחת קביעתי, המעמידה את סכום ההוצאות בגין ראש נזק זה על סך 6000 ₪, יש לקבוע כי סכום זה נכון ליום נתינת פסק הדין ולא ליום הוצאת הקבורה כפי שטוענים התובעים. מוסיף וטוען ב"כ התובעים טענה אשר לא הועלתה במסגרת הערעור ואף לא הובאה בפני לצורך התייחסות נוספת כי את הסך האמור יש לפסוק במלואו לתובעים, כנזקי העיזבון ואין להחיל עליהם את הכלל של 25% כפי שבפועל נעשה בפסק דיני. אכן משעניין זה לא הוחזר לדיון בפני על ידי בית המשפט המחוזי, אין ביכולתי להושיט בעניין זה סעד לתובעים. 7. לאור כל האמור, לעיל זכאים התובעים להפסדי תלות בסך 114,029 ₪ ולהוצאות קבורה בסך של 1500 ₪ ובסך הכל לסך של 115,529 ₪, נכון ליום 29.2.00. לסכום זה יש להוסיף שכ"ט עו"ד ומע"מ בשיעור של 13%. 8. ניכויים יש לנכות את התשלומים התכופים כפי שקבעתי בפסק הדין מיום 29.2.00 (סך של 31,196 ₪) וכל תשלום ששילמה הנתבעת לתובעים על פי פסק הדין (אין חולק כי שולם סך של 33,402 ₪ מיד לאחר מתן פסק הדין, נכון למדד פברואר 2000). לפיכך יש לנכות סך כולל של 64,598 ש"ח. 9. סה"כ הפיצוי לאחר הניכויים עומד על סך של 68,653 ₪ (כולל שכ"ט עו"ד ומע"מ) לסכום זה יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית מיום 29.2.00 (יום מתן פסק הדין) ועד התשלום בפועל. אשר להוצאות משפט ואגרות עליהם התדיינו הצדדים, אלה ישומו על ידי רשם בית המשפט. ארשה לעצמי לומר כי יטיבו הצדדים להסדיר נושא פעוט זה ביניהם ללא עזרת בית המשפט. אקטואריהנזיקין