ביטול הפוליסה לפני מקרה הביטוח

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול הפוליסה לפני מקרה הביטוח: .1התובע היה מבוטח אצל הנתבעת בפוליסה הקרויה מטריה שהיא פוליסה משולבת לביטוח המשפחה 9-1975123-844-04, ת/ 2ות/ 3כאשר תקופת הביטוח בפוליסה נקבעה מיום 1.10.94ועד ליום .30.9.95 ביום 13.4.95לאחר שהתובע לא היה מרוצה מהשירותים שקיבל מהנתבעת ביקש לבטל את הביטוח חובה לרכב רטרואקטיבית מיום 23.2.95ואת ביטוח הדירה (ת/4). בלילה שבין 23.4.95ו- 22.4.95נפרצה דירתו של התובע ונגנבו ממנה תכשיטים ומכאן התביעה. בכתב התביעה לא פירט התובע את קיומו של ת/ 4ורק ציין שדרישתו מהנתבעת לתשלום תגמולי הביטוח נדחתה. הנתבעת בכתב ההגנה טענה שאי התשלום נובע מכך שפוליסת הביטוח בוטלה עוד ביום קבלת ת/.4 התובע טען בכתב התשובה שלאור הוראות סעיף 10לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981הפוליסה עדיין בתוקף. .2סעיף 10לחוק חוזה הביטוח קובע כדלקמן: "ביטל אחד הצדדים את החוזה על פי תנאיו או על פי חוק, מתבטל החוזה כעבור 15ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטוח לצד השני" ומאחר ובענינינו, הפריצה ארעה טרם חלוף 15הימים, לעמדת התובע הביטוח בתוקף. מנגד טוענת הנתבעת שמאחר ומדובר בהסכם שבין הצדדים ניתן להתנות על הוראת החוק שכן סעיף 10אינו נמנה על אותם סעיפים שלא ניתן להתנות עליהם על פי חוק חוזה הביטוח כפי שנקבע בסעיף 39לחוק. זאת ועוד, טוענת הנתבעת שעל פי סעיף 3(א) לתנאים הכלליים לת/ 3אכן התנו הצדדים על סעיף 10לחוק. סעיף זה קובע כדלקמן: "א. המבוטח זכאי לבטל פוליסה זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לחברה, ובתנאי שלא אירע לפני הביטול כל מאורע שבשלו ניתן להגיש תביעה על פי הפוליסה. ב. ... ג. .... החברה רשאית לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתה, ובלבד שהודעה על כך תשלח למבוטח בכתב לפחות 21יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח...". למבוטח ניתנה בפוליסה הזכות לבטל את הביטוח בכל עת שימצא לנכון אך כאשר החברה היא זו שמבטלת הביטול נכנס לתקפו 21יום לאחר קבלת ההודעה וזאת על מנת ליתן אפשרות למבוטח לטפל בעניניו שכן אדם המבטל את הביטוח בחברת הביטוח קרוב לודאי שהתארגן לאלטרנטיבה אחרת או שבחר לוותר על קיומו של הביטוח. עצם העובדה שבת/ 3בחרה הנתבעת לעשות הבחנה לטובת המבוטח פירושו שקיימת התניה על האמור בסעיף 10לחוק חוזה ביטוח והודעת המבוטח נכנסת לתקפה על אתר שאם לא כן היה מצויין מפורשות שהביטול נכנס לתוקף רק כעבור 15יום, כפי שנעשה כשהביטול הוא מטעם המבטחת. .3זאת ועוד, התובע, כאמור, בכתב התביעה כלל לא התייחס לפן של הפניה לסוכן הביטוח וחתימתו על ת/ 4עלתה רק בכתב ההגנה, כאשר בכתב התשובה כל שנטען שהביטול לא בתוקף לאור הוראות סעיף 10לחוק חוזה הביטוח אך גם בכתב התשובה לא התייחס התובע לעובדה שפנה לסוכן ביטוח וזה הבהיר לו שהביטול לא נכנס לתוקף באופן מיידי. בעדותו בפני עלתה לראשונה גירסת התובע שכאשר פנה לסוכן אמר לו זה "... שיש פרוצדורה של החברה והביטול יגיע לי הביתה" (עמ' 10שורות 13-11). התובע מאשר שביטול הביטוחים אצל הנתבעת מקורו ברוגז על הנתבעת וגם על היותם גם "בעייתיים" בתשלום. עוד מאשר התובע שהוא נכנס לסוכן הביטוח וביקש לבטל את הפוליסות אך לדבריו הוא לא הניח שהביטול יעשה מיד אלא שיש פרוצדורה כפי שהבהיר לו הסוכן. ובכן איני מאמינה לעדות זו של התובע, התובע כה רגז על הנתבעת בגין הרכב שנגנב והיא סירבה לשלם לו תגמולי ביטוח וניסתה להפחית מהסכום עד כי אץ רץ לסוכן הביטוח כדי לבטל את ביטוח הדירה והיה ברור לו שהביטול נכנס לתוקפו מיד, לאחר הפריצה כאשר חיפש דרך ולאחר שהתייעץ עם עו"ד הוברר לו קיומו של סעיף 10לחוק חוזה ביטוח ואז מנסה הוא להתאים את גירסתו לחוק, כך שהפוליסה תהיה בתוקף על מנת שיהנה מתגמולי הביטוח. משנה תוקף לכך מקבלת אני מתשובתו של העד דווקא לשאלת בית המשפט כשנשאל "אם הייתי מבטל את פוליסת החובה של הרכב האם הייתי הולך ומיד עושה ביטוח בחברה אחרת אני משיב שכמובן. לשאלה מה ההבדל בין רכב לבית אני משיב שברכב אני לא יכול לנסוע אבל בבית אני יכול לגור גם בלי ביטוח" (עמ' 14שורות 7-4), דהיינו התובע אכן התכוון שלא לחדש הביטוח. גירסתו של התובע לענין ביטול מיידי הולכת ותופסת נפח ככל שמתקדמת חקירתו הנגדית. בעדותו הראשית אומר הוא "הוא (הכוונה לסוכן הביטוח - ש.ד.) אמר לי שיש פרוצדורה של החברה והביטול יגיע לי הביתה" (עמ' 16שורה 12) וכאן לא ניתן להסיק שאכן הביטול לא נכנס לתוקף מיידי אלא כי ההודעה תגיע לביתו. בחקירתו הנגדית על ידי עו"ד פנר מתרחבת קמעא הגירסה כשמתבררת לתובע חשיבות הענין "לשאלה אם נכון הדבר שכשאני ביקשתי לבטל וחתמתי על זה ב- 13.4.95הנחתי שהביטול יעשה מיד אני משיב שלא. הוא אמר לי שיש פרוצדורה... לשאלה מה חשבתי מתי מפסיק הביטוח אני משיב שברגע שמגיע אלי טופס הביתה" (עמ' 13שורות 26-22). סוכן הביטוח לעומת זאת העיד שאמר מפורשות לתובע שהביטול יכנס לתוקף מיד אך את הכסף בגין החזר הפרמיה הוא יקבל הביתה מאחר וקיימת פרוצדורה (עמ' 21שורות 11-8). עדותו זו של סוכן הביטוח מהימנה בעיני יותר מעדותו של התובע שהינה עדות של בעל דין המעונין בדבר ואשר אין לה סיוע, ההיפך הוא הנכון, מת/ 4ניתן להסיק שהביטול הוא מיידי וזאת גם מנוסחו ששם מבקש התובע שביטול ביטוח החובה יעשה רטקרואקטיבית ליום הגניבה כיוון שהתובע כה רוגז על התנהגות הנתבעת כאשר נגנב רכבו. לאור עובדה זו משוכנעת אני שלו סוכן הביטוח היה אומר לתובע שהביטול יקח זמן היה התובע עומד על כך שירשם שהביטול יהיה מיידי כפי שעשה עם ביטוח הרכב. זאת ועוד, כאשר נפרצה דירתו, התובע לא אומר שבא לסוכן הביטוח וטען בפניו שהביטוח בתוקף כיוון שטרם קיבל מסמך מחברת הביטוח אלא הוא בא אליו עם צילום סעיף 10לחוק חוזה ביטוח לאחר שהתייעץ עם עו"ד והעובדה שלפגישה השניה עם סוכן הביטוח הגיע התובע עם נוסח הסעיף מצביעה על כך שהיה ברור לו שהפוליסה בוטלה מיידית ומנסה הוא להיכלל בהוראת בסעיף 10לחוק. התובע, כאמור, לא טען אלא בעדותו שהובהר לו שזה ענין של פרוצדורה אלא כל שנטען על ידו בכתב התשובה שלא התקיימו תנאי סעיף 10לחוק. דהיינו, כל ענין הפרוצדורה הינו המצאה לשם קבלת תגמולי הביטוח, ואילו אכן זה אשר נאמר לו קודם היה הדבר בא מפורשות לידי ביטוי הן בכתב התביעה או לחילופין בכתב התשובה. .4אם נאמץ את עמדת התובע לפיו הביטול נכנס לתוקף רק מהיום שבו הוצאה על ידי הנתבעת, דהיינו 23.4.95הרי נשמיט בכך את כל הבסיסי לדיני ביטוח. ראשית, הודעת הביטול ת/ 7חלה רטרואקטיבית אבל לגירסת התובע לא ניתן להחילה רטרואקטיבית אם כך אותו כלל צריך לחול גם על כניסת הפוליסות לתוקף, דהיינו מיום שזו הוצאה על ידי החברה ולא רטרואקטיבית משלב ההצעה ואז נשאלת השאלה ומה בשלב הביניים שבין חתימת ההצעה ועד הוצאת הפוליסות האם אין ביטוח? ברור לכולנו שלא זו מגמת החוק והפסיקה צריכות להיות אחידות וזו חלה לגבי כניסת הפוליסה לתוקף וביטולה. גם האמור בת.א. 605/81 קריסטי נופש בע"מ נ. מגדל חברה לביטוח לא יהיה לתובע לעזר כיוון שהעובדות שם, בשאלת הביטול שנויות במחלוקת, אם ההודעה נשלחה כדין אם לאו והודעת הביטול היתה על תנאי לכן אין להקיש מפסק דין זה לענינינו, כאשר ברור שהתובע הוא זה שביקש את ביטול הפוליסה. .5מהתנהגות התובע מסיקים אנו שמעונין היה בביטול מיידי ומשכך הדבר לא יעמוד לו לעזר סעיף 10לחוק חוזה ביטוח, הניתן להתניה. התביעה נדחית. אני מחייבת את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של -.500, 2ש"ח. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.מקרה ביטוחפוליסה