ביטול חוזה על ידי צד שלישי

האם ניתן לבקש ביטול חוזה על ידי מי שאינו צד לחוזה (צד שלישי) ? טענה לפסלות הסכם היא טענה חמורה, שלקבלתה תוצאות מרחיקות לכת. הנטל להוכיחה מוטל על הטוען אותה. "חזקה היא שחוזה שנכרת או מעשה שבוצע הם בעלי תוקף והטוען אחרת עליו הראיה: ע"א 874/75, בעמ' 335. כאשר יש שתי אפשרויות סבירות לפרש חוזה מעדיפים את הפירוש המתיישב עם חוקיותו ועם תוקפו, RES MAGIS VALEAT QUAM PEREAT" (ד"נ 28/84 זיידאן נ' ע'דיר, פ"ד מה(4), 661, 667 (1988), מפי כב' המשנה לנשיא לשעבר, מ' בן פורת) דברים אלה יפים, מקל וחומר, כאשר מדובר בצד שלישי הטוען כי הסכם שהוא איננו צד לו הוא בלתי חוקי (השוו: ע"א 8482/01 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' סנדובסקי, פ"ד נז(5) 776, 781 (2003); ע"א 1680/03 לוי נ' ברקול, פ"ד נח(6) 941, 947 (2004), הדנים בסעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, המאפשר, לבקשת זוכה, לעקל מקרקעין של החייב שאינם רשומים על שמו).חוזהביטול חוזה