בקשה למתן צו הקפאת הליכים של חברה פרטית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה למתן צו הקפאת הליכים: זו בקשה של המבקשת, פוליאון ברקאי תעשיות (1993) בע"מ (להלן: "החברה") למתן צו הקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט-1999. החברה הינה חברה פרטית, בשליטה, בחלקים שווים, של קיבוץ ברקאי ושל קרן קציר אג"ח להשקעות בע"מ. החברה עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים בישראל ובחו"ל: תחום יצור אריזות מזון גמישות, ותחום יצור מוצרי בידוד רפלקטיביים לענף הבנייה, וייצור אריזות שונות, ועל פי הבקשה נתח השוק שלה בתחום אחרון זה של הבידוד הרפלקטיבי מהווה כ 40% מן השוק בישראל. החברה נקלעה לאחרונה להפסדים ולקשיי נזילות קשים, אשר לטענתה נבעו מעלויות מימון גבוהות, פירעונות שוטפים של הלוואות לזמן ארוך, בסכום גבוה, יחסית, למחזור המכירות, אובדן מפיץ עיקרי באחד מתחומי פעילותה, תקלות יצור שגרמו לנזקים, ועיכוב בתשלומים המגיעים לחברה מצד לקוחותיה. מצבה של החברה החמיר לאחרונה, ועל פי הבקשה אין היא מסוגלת כיום לקנות חומרי גלם ולעמוד בהזמנות שקיבלה, ולטענתה צו הקפאת הליכים נדרש בדחיפות על מנת למנוע את שיתוקה, עצירת פעילותה, אבדן לקוחותיה, הפסקת קשריה עם ספקי חומרי הגלם, אשר יובילו, בהכרח, לקריסתה. החברה מעסיקה כ 86 עובדים, מכוחם כ 12 עובדים מקיבוץ ברקאי, אך כל היתר הינם עובדים שכירים מן הסביבה שבה מצוי המפעל, בקיבוץ ברקאי, אשר מפרנסים את משפחותיהם מעבודתם במפעל. חובות החברה לנושים בדין קדימה, על פי המפורט בבקשה, הינן חובות למדען הראשי בסך של 283,000 ₪, חובות לעובדים בסך כ 1,400,000 ₪, וכן חובות למס הכנסה, לביטוח לאומי ומשכיר משרדי החברה - קבוץ ברקאי. באשר לנושים המובטחים, החברה חבה לבנק הפועלים סך של כ 14,000,000 ₪, לבנק המזרחי כ 10,000,000 ₪, לבנק לאומי כ, 3,300,000 ₪, ולבנק איגוד כ 2.200,000 ₪. בנוסף לאמור לעיל, קיים נושה נוסף הטוען כי אף הוא נושה מובטח, והיא ""תואם" יבוא ויצוא אגודה שיתופית חקלאית בע"מ" (להלן: ""תואם""( אשר עוסקת בהקניית שירותים פיננסים ושירותי מימון למפעלי תעשייה קיבוציים, והיא העמידה לחברה אשראים לצורך רכישת חומרי גלם, והחברה עשתה אגרת חוב לטובתה במסגרתה, כך טוענת "תואם", שעבדה החברה, בין היתר, את חומרי הגלם ו/או את המוצרים המוגמרים שלה. על פי הבקשה עומד החוב של החברה ל""תואם"" על סך של כ 15,000,000 ₪. בעניין זה של מעמדה של ""תואם"", כנושה מובטח, קיימת מחלוקת בינה לבין הבנקים, אשר הם בעלי שעבוד שוטף על כלל נכסיה של החברה ,ואלו טוענים כי השעבודים שנעשו לטובתם קדמו לשעבודים שנעשו לטובת ""תואם"}", ועל פי פיסקת ההגבלה המצויה בהם, לא ניתן היה לעשות שיעבוד מאוחר יותר, ללא הסכמתם. נשייתם של הנושים הרגילים מגעת כדי 28,000,000 ₪ בקירוב. החברה טוענת כי ככל שינתן צו הקפאת הליכים, יגבש הנאמן המוצע, בטווח של כ 30 יום, תוכנית הבראה מפורטת לחברה, אשר תתבסס על כניסתו של משקיע לחברה, בין אם לרכישת מניות ממניותיה, ובין אם לרכישת נכסים ופעילות של החברה, והדבר יאפשר גיבוש הסדר נושים שיוכל לקבל את תמיכתם והסכמתם של הנושים לקבוצותיהם השונות. החברה טוענת כי דרך זו של המשך הפעלתה של החברה כעסק חי, וכניסתו של משקיע, אשר ישקיע בה כספים, עדיפה לאין ערוך על כניסתה של החברה לפירוק, שכן מכירת נכסיה הריאליים של החברה, בהליך של פירוק וכינוס נכסים, יותיר רבים מנושיה בפני שוקת שבורה. החברה הגישה ביום 13.5.12 בקשה דחופה, במעמד צד אחד, למתן צו הקפאת הליכים ובית המשפט נעתר, בו ביום, לבקשתה, והורה על הקפאת ההליכים לתקופה של 30 יום ועד להחלטה אחרת לאחר דיון שיתקיים במעמד הצדדים. ראוי להוסיף, כי ""תואם"" אף הגישה ביום 8.5.12 תובענה כנגד החברה לאכיפת אגרת החוב שעשתה החברה לטובתה, כנזכר לעיל, והצדדים הגיעו להסכמה על פיה, מבלי לפגוע בטענות הבנקים, אשר לא היו צד לבקשה, ייערך תיעוד של מלאי חומרי הגלם והמוצרים המצויים במפעל החברה, וניתן צו האוסר דיספוזיציה בהם. היוםהתקיים דיון במעמד הצדדים בבקשת ההקפאה, ובדיון נכחו ב"כ הבנקים - הנושים המובטחים, וכן ב"כ "תואם" , ב"כ המדען הראשי וכן נציג הכונ"ר. כפי שגם עלה מן הבקשה שהוגשה, הובהר במהלך הדיון כי ההפעלה בתקופת ההקפאה המבוקשת תהיה הפעלה גירעונית והגרעון הצפוי הינו כ - 2 מיליון ₪ לחודש. החברה נערכה מבעוד מועד למציאת פתרון שיאפשר העמדת מימון בינים לתקופת ההקפאה, והיא הגיעה להסכם, אותו אישר כבר בית המשפט במעמד צד אחד, כאמור לעיל, עם חברת אמיקוטיוב על פיו תעמיד לה החברה, באמצעות הנאמן , ככל שימונה, אשראי עד לסך כולל של 4 מיליון ₪, ובתנאי שיתרת חוב בגין ההלוואה , כפי שתהא מעת לעת , תהיה בדין הוצאות פירוק, ותקנה לה עדיפות ראשונה ובלעדית על פני שאר הנושים, לרבות הנושים המובטחים, והנושים בדין קדימה. בדיון שהתקיים לא התנגדו, למעשה, הנושים המובטחים לבקשה להקפאת ההליכים, אף כי המדובר בהפעלה גירעונית, והמחלוקת התמקדה בבקשתה של החברה לאשר הסכם שהגיעה החברה עם "תואם", ואשר נועד לאפשר לחברה להמשיך ולייצר מוצרים מוגמרים מחומרי הגלם הנמצאים אצלה ואשר רכישתם מומנה , כך הטענה, על ידי "תואם", וכן לעסוק במכירתם של המוצרים שכבר יוצרו מחומרי הגלם הללו. על פי ההסכם שהושג בין החברה ובין "תואם" יפתח הנאמן חשבון נאמנות מיוחד אשר בו יופקדו כספים ממכירת המוצרים הללו, בשיעורים שהוסכם עליהם בין הצדדים, אשר חושבו על פי שוויים היחסי של חומרי הגלם בתמורת מכירתם של המוצרים הללו. הואיל ועצם נשייתה המובטחת של "תואם" מצויה במחלוקת בינה לבין הבנקים - הנושים המובטחים, הוצע על ידי החברה ו"תואם" כי בכספים שהצטברו בחשבון לא ייעשה על ידי הנאמן כל שימוש, אלא באישור בית המשפט, וכי אין בהסכם כדי לפגוע בזכות כלשהיא של מי מן הבנקים לטעון ביחס לזכותה של "תואם" לעצם תקיפותו של השעבוד. הבנקים טענו כי אין כל הצדקה לאשר לחברה את ההסדר המתבקש עם "תואם", וכי את כל התמורות בגין מכירת המוצרים המוגמרים יש להפקיד בחשבון הבנק של תוכנית ההפעלה לשימוש פעילותה השוטפת. הבנקים שבים על טענתם כי השעבוד שנרשם לטובת "תואם" בטל משנוצר בניגוד לפסקת ההגבלה בשעבודים הקודמים שנרשמו לטובתם. "תואם" טוענת כי היא מימנה באופן מלא את רכישת מלאי חומרי הגלם של החברה, וכי השעבוד שנרשם לטובתה תקף גם תקף, וכי היא חוסה תחת סעיף 169ד' לפקודת החברות, המקנה מעמד של נושה מובטח למי שהעמיד אשראי לצורך רכישת נכס, והנכס הועמד כבטוחה להבטחת האשראי שבאמצעותו נרכש. "תואם" מדגישה כי במסגרת ההסדר שהתגבש תמשיך "תואם" להמשיך ולספק לחברה חומרי גלם , אשר בלעדיהם אין כל זכות קיום לחברה. החברה טוענת כי תהא אשר תהא החלטת בית המשפט, בסופו של יום, לגבי מעמדה של "תואם" , הרי שההסדר המוצע אינו פוגע לחלוטין בזכות מזכויותיהם של הבנקים ובטענה מטענותיהם. החברה מטעימה כי לאור תנאי התשלום הנהוגים, על פיהם התמורה משולמת על ידי הרוכשים בתנאי שוטף +90, הרי הכספים שיגיעו ממכירת המוצרים המוגמרים, יגיעו לאחר שתקופת ההפעלה כבר תגמר, וכי הכספים הללו אינם נדרשים לתקופת ההקפאה , והזכויות בכספים הללו ייחתכו על פי החלטה שיפוטית בטענות הצדדים בשלב מאוחר יותר, ככל שהצדדים לא יגיעו בעצמם לידי הסכמה בעניין זה. ב"כ העובדים תומך בבקשת ההקפאה , ומייחל לכך שהמפעל יחזור לייצר ולמכור על מנת שהעובדים יוכלו להמשיך ולהתפרנס ממנו. אף הכונ"ר תומך בבקשה והוא סבור כי יש להיעתר לבקשת ההקפאה, וכן סבור הוא ,כי יש אף לאשר את ההסכם שסוכם עם "תואם" , מאחר והוא אינו פוגע במי מטענות הצדדים. נתתי דעתי לטענותיהם של הצדדים, הן אלו שהועלו עלי כתב, והן אלו שנטענו בדיון בעל פה, והגעתי לכלל דעה כי יש להיעתר, לעת הזאת, לבקשת הקפאת ההליכים, וכי יש אף לאשר את ההסכם שהושג עם "תואם". אינני רואה כיצד יש בהסכם עם "תואם" משום פגיעה כלשהיא בטענות הבנקים, וכל אלו יתבררו בהמשך, ללא שישנה נפקות כלשהיא לעובדה כי חלק מן התמורה שתתקבל ממכירת המוצרים תופקד בשלב זה בחשבון מיוחד, ובהעדר הסכמה בין הצדדים, תתחלק על פי החלטה שיפוטית שתתקבל. נחה דעתי כי תקופת ההקפאה אכן נדרשת על מנת לאפשר לנאמן שימונה לייצב את פעילותה של החברה, ולמצוא משקיע אשר ישקיע בה מכספיו , לתועלתם של הנושים כולם. קיים אכן סיכון שאם תיקלע החברה כעת להליכי כינוס ופירוק, יעמדו נושים רבים , ובייחוד הנושים הרגילים, וידם על ראשם, בעוד שתהליך ההבראה אשר יוביל הנאמן טומן בחובו סיכוי כי מצבם של הנושים יהא, בדרך זו, טוב יותר. אף עניינם של העובדים לא נעלם מעיניי, והאפשרות שמקום עבודתם יינצל , וכי הרוכש הפוטנציאלי ימשיך להעסיקם, או לפחות חלק מהם , אף הוא בעל משקל בעיניי, בבואי להחליט בבקשה. סיכומו של דבר - אני נעתר לבקשה למתו צו הקפאה וקובע כי תקופת ההקפאה תהיה, בשלב זה, עד יום 12.7.12. בתקופה זו , ועד להחלטה אחרת, לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בשום הליך נגד החברה או לאכוף או לממש כל שעבוד שעשתה, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שייקבעו על ידו. אני מורה על הסרת כל העיקולים שהוטלו, ככל שהוטלו , ברישום, אצל החברה ו/או אצל צדדים שלישיים על נכסי החברה. בתקופת ההקפאה יוקפאו סמכויות הנהלת החברה. אני ממנה בזאת את רואה החשבון אריאל אלפסי מחב' ד"ר שלמה נס ושות' כנאמן לתקופת ההקפאה, והוא ייטול את סמכויות הפיקוח והניהול מידי דירקטוריון והנהלת החברה. על הנאמן לגבש עד תאריך 1.7.12 הצעה להסדר נושים ולהביאה לאישור בית המשפט. על הנאמן לקבל פירוט הוכחות חוב של הנושים השונים בתוך 30 יום מהיום , וכן לקיים אסיפות ראשוניות של נושי החברה לשם דיון בהצעה להסדר שתונח בפניהם, וזאת לאחר פרסום הודעה ב- 3 עיתונים יומיים , ובהם עיתון כלכלי אחד. אני מאשר את ההסכם שהושג עם חברת "תואם". כמו כן אני מאשר את בקשת החברה לתשלום מקדמות לעובדים, על חשבון דין קדימה, כמבוקש בבקשה מס' 3. באשר לבקשה מס' 8 בעניין חברת פליינג קרגו - הנאמן יעביר עותק מן הבקשה לחברה הנ"ל וזו תיתן תגובתה לבקשה בתוך 48 שעות. על הנאמן לפרסם תוך 72 שעות את דבר מתן צו ההקפאה, וזאת ב - 3 עיתונים , כאמור לעיל. הנאמן , יפקיד התחייבות אישית, על סך 200 אלף ₪. דיני חברותהקפאת הליכיםחברה פרטיתצווים