הגדלת תקופת שירות במשטרה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגדלת תקופת שירות במשטרה: .1זהו ערעור על החלטת המשיב, מיום 29/4/93, אשר החליט להגדיל את תקופת שרותו של המערער מ- 25שנים ל- 30שנים וזאת לצורך חישוב שיעור הגימלה על פי סעיף 20לחוק שרות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל- 1970(להלן: "החוק"), כך שבמקום גימלה בשיעור % 50ממשכורתו הקובעת, יהיה המערער זכאי לגימלה בשיעור % 60ממשכורתו הקובעת. .2החלטתו של המשיב נעשתה במסגרת סמכותו שלפי סעיף 70(ב)(1) לחוק, המשווה את המפכ"ל לגבי שוטרים שפרשו משרות לנציב שרות המדינה ולפי סעיף 100(א) לחוק, המקנה לנציב שרות המדינה (ובענייננו - למשיב), את הסמכות להגדיל את תקופת השרות המוכרת. בהחלטתו זו, היתה למעשה גלומה ההחלטה שלא להגדיל למערער את תקופת השירות מכח סעיף 100(ב) לחוק. .3המערער הגיש טיעונים ומסמכים בכתב וב"כ המשיב הגישה כתב תשובה. בהמשך נשמעו טיעוני הצדדים בבית הדין ובסיום הדיון הסכימו הצדדים כי בית הדין יתן את פסק דינו על סמך כל החומר שבתיק ועל סמך טיעוני הצדדים. תמצית טיעוני המערער .4המערער פרש משרותו במשטרה נגד רצונו. .5במהלך מלחמת המפרץ, ביום 11/2/91, לקה המערער בלבו ואושפז למספר ימים בביה"ח בעפולה. לאחר מנוחה, שב לשרותו במשטרה, בהדרגה עד שהגיע ליום עבודה מלא. .6למרות שהמערער, לאור מצב בריאותו, לא היה אמור לעבוד בלילות ובחוץ, ולשם כך אף הועבר ליחדה אחרת, הוא הוצב לעבודה כזקיף בחוץ במשמרת לילה. .7בשל השינוי בתפקיד ירדה משכורתו של המערער ומאידך הופעל עליו לחץ לפרוש מהשרות. בעקבות הלחץ - נכנע המערער וחתם על הסכמתו לפרישה, ואז הוסבר לו כי למרות ששוטרים אחרים שפרשו קיבלו דרגה נוספת הוא לא יקבל דרגה זו מאחר שחסרים לו חודשיים לוותק. .6המערער אינו יכול להתקבל לעבודה אחרת בשל גילו ובשל מחלותיו (לב, גב ושמיעה) והוא מתפרנס מהקיצבה בסך -.250, 2ש"ח לחודש. .7שוטרים אחרים שפרשו, פרשו בדרגה גבוהה יותר ובאחוזי קיצבה גבוהים יותר, אף שויתקם היה נמוך משל המערער. תמצית טיעוני ב"כ המשיב .8הועדה להגדלת כושר עבודה שאת החלטתה אימץ המשיב הגיעה להחלטה סבירה, היא התייחסה למצבו הרפואי של המערער והעריכה שלא תהיה מניעה להשתלבותו בסקטור האזרחי. .9הועדה הסתמכה, בין השאר, על דו"ח סוציאלי שהיה בפני הועדה (הדו"ח של קצינת הרווחה - הוגש לתיק). החלטת הועדה להגדלת תקופת שירות .12החלטת הועדה להגדלת תקופת שירות, מיום 22/4/93, היתה למעשה בסיס להחלטתו של המשיב, אשר אימץ אותה, והחליט שלא להגדיל את תקופת השירות מכח סעיף 100(ב) לחוק. .13עיון בדו"ח הועדה מעלה שהועדה שקלה את מצבו המשפחתי של המערער, ואימצה את חוות דעתו של יועצה הרפואי (הקרפ"ר) שבעיותיו הרפואיות לא ימנעו ממנו תעסוקה בעתיד בסקטור האזרחי. הועדה הביאה בחשבון את העובדה שתקופת השירות הוגדלה הגדלה מירבית לפי סעיף 100(א) לחוק ולא מצאו בבקשתו נימוקים המצדיקים הגדלה גבוהה מזו. נתונים אישיים של המערער .14המערער, יליד שנת 1943, נשוי ואב ל- 3ילדים שאחד מהם היה קטין בעת מתן החלטת המשיב. גם ילדיו הבגירים של המערער גרים בביתו וסמוכים על שולחנו. המערער התגייס למשטרת ישראל ביום 1/8/68ופרש על פי בקשתו ביום .1/8/93המערער סובל מבעיות לב, בעיות גב וליקוי שמיעה, הוא משתמש בתרופות באופן קבוע ונזקק תכופות למנוחה. המערער מתגורר בנצרת עלית, איזור שיש בו רמת אבטלה גבוהה. בראיון שנערך למערער ביום 14/9/93אצל ראש חוליית סיווג, יש למעשה אישור בדבריה של המראיינת לכך שבעבר הובטחה למערער דרגה נוספת בפרישתו, אלא שלדברי המראיינת ההבטחה היתה בעת שהיה הסכם שכר ישן, ומשנחתם הסכם שכר חדש - ממילא הוטב מצבו של המערער. הגדלה לפי סעיף 100(א) לחוק .15תקופת שרותו של המערער במשטרה, היתה מזכה אותו בקיצבה בשיעור %50 ממשכורתו הקובעת. .16המשיב החליט על הגדלת תקופת שרותו, לפי סעיף 100(א) לחוק ב- 5שנים, כך ששיעור הקיצבה הועלה מכח סעיף 100(א) לחוק ב-% 10מהמשכורת הקובעת. .17סעיף 100(א) לחוק מאפשר לנציב שרות המדינה (ובענייננו - למשיב) להגדיל את תקופת השרות לעובד המועסק בתנאים מיוחדים כפי שנקבעו על ידי ממשלת ישראל, בשיעור שקבעה הממשלה. .18החלטת המשיב לפי סעיף 100א) לחוק נסמכה על החלטת הממשלה שפורסמה בי"פ התשכ"ח 786, לפיה שוטר שנכנס לשרות מתחת לגיל 40ופרש לאחר 15שנות שרות לפחות (מעל גיל 50או מתחת לגיל זה אם הפרישה היתה מסיבות בריאות), רשאי המפכ"ל להגדיל את תקופת שרותו בשליש תקופת השרות מעל 10שנים אך לא יותר מ- 5שנים. .19תקופת שרותו של המערער מעל 10שנים היתה 15שנים וההגדלה של תקופת השירות מכח סעיף 100(א) לחוק, נעשתה במלואה. המלצת קצינת הרווחה .20כאמור לעיל, בפני הועדה להגדלת תקופת שירות, עמדה חוות דעתה של קצינת הרווחה. בחוות דעת זו תואר מצבו המשפחתי והבריאותי של המערער ונאמר כי מצבו הבריאותי יפגע באפשרותו למצוא תעסוקה עם פרישתו. לפיכך, ולאור מצב התעסוקה באזור נצרת, המליצה קצינת הרווחה להיעתר לבקשה ולהגדיל את תקופת השרות מכח סעיף 100(ב) לחוק. גורל הערעור .20הועדה להגדלת תקופת שרות, בהרכב 5חברים בעלי תפקידים שונים (עוזר ראש אכ"א, קצין רפואה ראשי, רא מחלקת פרט, ראש מדור נפגעים וגמלאות ורכז חוליית גמלאות), שקלה אכן חלק מהנתונים האישיים הרלוונטיים אך לדעתנו טעתה הועדה וטעה המשיב משאימץ את המלצתה. .21הועדה לא התייחסה ולו גם ברמז לחוות דעתה של קצינת הרווחה שהיתה בפניה, ואשר מסקנתה (לגבי סיכויי היקלטותו של המערער בעבודה בסקטור האזרחי) היתה מנוגדת לחלוטין למסקנתו של הקרפ"ר שאותה בחרה הועדה לאמץ. סיכויי היקלטותו בעבודה של מי שיש לו ליקויים בריאותיים, אינם ענין רפואי טהור. סיכויים אלה מושפעים כמובן גם ממצב התעסוקה הכללי באזור הביקוש לעובדים והיצע העובדים וכן ממניעים סובייקטיביים של נותני עבודה פוטנציאלים. אף אם מגבלותיו הרפואיות של המערער אינן מונעות ממנו את הכושר הפיזי לעבוד, כדעתו של הקרפ"ר, שאין לנו כל סיבה לפקפק בנכונותה, הרי שכושר פיזי בלבד אינו מספיק לקיומם של סיכויי היקלטות טובים בעבודה. בענין סיכוייו של המערער למצוא עבודה בסקטור האזרחי, טוב היתה עושה הועדה לו לא אימצה (בלא הנמקה) את קביעתו של הרופא, שמטבעה מתייחסת להיבט הרפואי בלבד, אלא היתה דנה לעומקה של הסוגייה ובמיוחד - אם היתה מסבירה מדוע היא מעדיפה את חוות דעתו של הקרפ"ר על פני זו של קצינת הרווחה, ששיקוליה, מטבעם, מתייחסים לא רק למצב הרפואי. ברור לנו שכאשר תהיה למעסיק פוטנציאלי הברירה האם להעסיק את המערער או להעסיק תחתיו אדם צעיר ממנו, שאינו חולה לב, אינו נזקק לתרופות ואינו סובל מבעיות גב ושמיעה, יבחר המעסיק הסביר בקבלתו של האדם האחר לעבודה. כן ברור לנו שבמצב התעסוקה הקיים באזור נצרת, יהיו מקרים רבים שבהם תעמוד בפני מעסיק מעין זה הברירה האמורה לעיל. לפיכך, משוכנעים אנו כי מצבו הרפואי של המערער יקשה עליו במציאת עבודה בשוק האזרחי, וזאת, מבלי שאנו גורעים כהוא זה מדעתו הרפואית של הקרפ"ר על כושרו הפיזי של המערער לעבוד. .22לפיכך, כאמור לעיל, דעתנו היא שטעה המשיב באמצו את חוות דעתה של הועדה להגדלת תקופת שרות ויש לבטלה. לסיכום .23אנו מקבלים את הערעור ומבטלים את החלטת המשיב שלא להגדיל את תקופת השירות של המערער מכח סעיף 100(ב) לחוק. אנו משאירים על כנה את החלטת המשיב על הגדלת תקופת השירות מכח סעיף 100(א) לחוק. .24בהתאם לסעיפים 101ו-43(ג) לחוק, אנו מחליטים להגדיל את תקופת שרותו של המערער, מכח סעיף 100(ב) לחוק בשנתיים ו- 6חודשים (ומכאן שהמערער יהיה זכאי לקיצבה בשיעור % 65ממשכורתו הקובעת). .23על המדינה לשלם למערער את הוצאות המשפט בסך -. 250ש"ח. .24מתן פסק דין זה התעכב הרבה מעבר לראוי לגבי פסק דין בכלל ולגבי ענין מעין זה הנדון כאן - בפרט. על כך שלוחה למערער התנצלותו של אב בית הדין. משטרההגדלת תקופת שירות (עובדי מדינה)