אכיפה בררנית על רקע סקטוריאלי - ביטול כתב אישום | עו"ד רונן פרידמן

המבקשים טענו כי המדינה החליטה כי ביחס לסקטורים מסוימים, לא ינקטו הליכי אכיפה כלל, חרף העסקת נוער בימי המנוחה, בעוד שבנוגע לסקטורים אחרים, מבצעת המדינה פעולות אכיפה אינטנסיביות, וזאת ללא כל הבחנה ראויה ובשרירותיות מופגנת. לשם המחשה צירפו המבקשים מכתב של הלשכה המשפטית במשרד התמ"ת מיום 6.12.04 לפיו אין לנקוט בהליכי אכיפה בעניין הופעות ציבוריות של בני נוער בימי המנוחה השבועית שלהם. המדינה טענה באשר להופעות ציבוריות כי מדובר בתחום אחר בו קיים הליך רישוי, אשר שונה במהותו מן התחום שבו אנו עוסקים, המדובר בסוגיה נקודתית ספציפית בעלת היבטים שונים, המוסדרת באופן נפרד. ## להלן החלטה בנושא בקשה לביטול כתב אישום בטענת אכיפה בררנית על רקע סקטוריאלי:## לבית המשפט הוגשה בקשה לביטול כתב אישום אגב העלאת טענות מקדמיות מטעם המבקשים. כתב האישום הוגש ביום 16.11.11 והוא מייחס למבקשים עבירות לפי חוק עבודת נוער, התשי"ג - 1953 (להלן: "חוק הנוער"). העבירה המיוחסת לאלוניאל בע"מ (להלן: "המבקשת") היא עבירה של העסקת נערים יהודים בזמן המנוחה השבועית (עבירה לפי סעיף 21 ו-33א(2) לחוק הנוער), העבירה המיוחסת לעמרי פדן (להלן: "המבקש") היא עבירה של הפרת חובת הפיקוח ומניעת ביצוע עבירה (עבירה לפי סעיף 38(א) ו-33א(2) לחוק הנוער). ## אכיפה בררנית בפן הסקטוריאלי:## לטענת המבקשים, המשיבה החליטה כי ביחס לסקטורים מסוימים, לא ינקטו הליכי אכיפה כלל, חרף העסקת נוער בימי המנוחה, בעוד שבנוגע לסקטורים אחרים, מבצעת המשיבה פעולות אכיפה אינטנסיביות, וזאת ללא כל הבחנה ראויה ובשרירותיות מופגנת. לשם המחשה צירפו המבקשים מכתב של הלשכה המשפטית במשרד התמ"ת מיום 6.12.04 לפיו אין לנקוט בהליכי אכיפה בעניין הופעות ציבוריות של בני נוער בימי המנוחה השבועית שלהם. המשיבה טענה באשר להופעות ציבוריות כי מדובר בתחום אחר בו קיים הליך רישוי, אשר שונה במהותו מן התחום שבו אנו עוסקים, המדובר בסוגיה נקודתית ספציפית בעלת היבטים שונים, המוסדרת באופן נפרד. אין מחלוקת שהמשיבה אינה אוכפת העסקתם של בני נוער בהופעות ציבוריות בניגוד לחוק הנוער. אני מקבלת את עמדת המשיבה באשר לשוני הקיים בין הופעות ציבוריות (יוזכר כי הפיקוח על תנאי ההעסקה של בני הנוער באותן הופעות נעשה במסגרת היתר שניתן להעסקת בני נוער בהופעות ובפרסומות) לעבודה במסעדות (ראו בעניין זה החלטתה של כב' השופטת אופירה דגן-טוכמכר בת.פ (ת"א) 164-08-10 מדינת ישראל נ' אלוניאל בע"מ (2012)). השוני בתחום, אשר יש בו כדי להשליך על האינטרס הציבורי בקיום הופעות ציבוריות הוא אשר הוביל להיעדר אכיפה כאמור. לדידי, מדובר בהבחנה מטעמים ענייניים. לטענת המבקשים, מתוצאותיו של סקר אותו הם יזמו עולה כי בני נוער מועסקים בימי שבת בתחומים שונים ובהם שירותי הסעדה (קייטרינג), הפעלות לילדים בפארקי שעשועים ובלונה פארקים, דוכני מכירות, עבודות בתחום הספורט וכן עבודות בחופי רחצה ובריכות. לטענתם, המשיבה נמנעת לאכוף את איסור העסקת בני הנוער בימי המנוחה השבועית בתחומים אלה ובתחומים נוספים. אין בידי לקבל טענה זו אשר לא גובתה בראיות מטעם המבקשים. לאור האמור, אינני מקבלת את הטענה של אכיפה בררנית על רקע סקטוריאלי. אכיפה בררנית מבחינת גיל בני הנוער המבקשים טענו כי בהתאם למדיניותה המוצהרת והנקוטה של המשיבה, לא ננקטים הליכים פליליים לפי סעיף 21 לחוק הנוער כנגד מי שהעסיק ביום המנוחה השבועי בני נוער שגילם מעל 17 וחצי, בנוסף, נטען כי בהתאם למדיניות זו ובבחינת "זוטי דברים", יש למחוק מכתב האישום גם נער נוסף, אסקוב אדם, שגילו היה קרוב מאוד ל-17 וחצי. כפי שקבעתי לעיל, אינני מקבלת את טענת המבקשים בהיות הקטינים מתחת לגיל 17 וחצי במועד ביצוע הביקורת (למעט הנער בקר מתן זאב שב"כ המשיבה ביקשה למחוק). כך גם אינני מקבלת את הטענה בדבר "זוטי דברים". סיכומו של דבר, הבקשה לביטול כתב האישום נדחית. כתב האישום יתוקן בהתאם להודעת המשיבה (מחיקת הנער בקר מתן זאב מכתב האישום). משפט פליליביטול כתב אישוםאכיפה בררנית