טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים: .1הוגשה תובענה על דרך המרצת פתיחה, בה התבקש בית-המשפט להצהיר כי המבקשת מקיימת את כל התנאים המקדמיים בסעיף 5לטופס הזמנת הצעות למכרז מס' ח.מ. 2/92, אשר פורסם על-ידי המשיבה 1(להלן - הרשות). .2העובדות א) ביום 30/11/92פרסמה הרשות מכרז מס' ח.מ. 2/92(להלן - המכרז), לניהול ולהפעלה של ארבע מעדניות ומגדניות, שירות של החסנה ומסירת חבילות ליוצאים מישראל ומתן שירות החסנה בטרנזיט לכבודה במעבר, הכל בבית נתיבות לטיסות בינלאומיות בנמל התעופה בן-גוריון. ב) סעיף 5(א) לטופס הזמנת הצעות קובע כתנאי להשתתפות במכרז, כי על המציע להיות תאגיד הרשום כחוק בישראל, שהינו בעל נסיון של חמש שנים לפחות, בתקופת חמש השנים שקדמו ליום תחילת מתן השירות, במכירה קמעונאית של דברי מתיקה ו/או דברי מאפה בחנויות שהוא מפעיל ומנהל בישראל ו/או מחוצה לה, ואשר מחזור עסקיו המצטבר במכירה קמעונאית של מגדנים ומעדנים, כהגדרתם בסעיף 2(ג) לחוזה אשר צורף לטופס הזמנת ההצעות, בשלוש שנים מתוך חמש השנים האמורות, הוא הסכום בש"ח השווה ל-000,000, 3דולר של ארה"ב. ג) המבקשת הינה שותפות מוגבלת הרשומה בישראל ובה שלושה שותפים: (1) אסם תעשיות מזון בע"מ (%40); (2) טעם ישראל בע"מ (%40); (3) aroma ligour holdings ltd(%20), שהינה חברה ציבורית הרשומה בדרום אפריקה (להלן - ארומה). השותפות הוקמה ביום 17/1/93, יום אחד לפני המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז. ד) על-פי סעיף 21(ד) לטופס הזמנת ההצעות נקבע, כי המכרז יתנהל בשלושה שלבים: שלב א' - בדיקת טופסי ההצעות של המציעים (ללא ההצעה הכספית), וזאת על מנת לודא, כי המציע עומד בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 5הנזכר לעיל. שלב ב' - ביקור חברי הועדה של הרשות בחנויות המציעים אשר עברו את שלב א', ובדיקת רמת השירות המסופק באותן חנויות. שלב ג' - בדיקת ההצעות הכספיות של המציעים אשר עברו את שלבים א' ו-ב' הנ"ל. ה) ביום 28/1/93קיבלה המבקשת מהרשות הודעה לאקונית כדלקמן: "בדיקת המסמכים שהגשתם במכרז ח.מ. 2/92העלתה כי תאגידכם אינו עומד בתנאים להשתתפות במכרז, כמפורט בסעיף 5לטופס הזמנת הצעות במכרז, ותנאי המכרז". ו) לאור דרישתה להסבר מנומק יותר לדחיית הצעתה בשלב כה מוקדם, שיגרה עו"ד א' אורן, סגנית היועץ המשפטי של הרשות, מכתב למבקשת ובו הסבר מפורט לדחיית הצעתה. אליבא דרשות, המבקשת הינה תאגיד חדש אשר אין לייחס לו את הנסיון של אחד השותפים בשותפות, כאילו שייך הנסיון לזו האחרונה. ז) הואיל ומצאתי כי נימוק זה של הרשות בדין ניתן, וכי די בו כדי להשמיט את הקרקע תחת תביעת המבקשת, הרי שאינני נזקק ליתר טיעוני הצדדים, על אף שנראה לי כי הצעת המבקשת במכרז דנא מלאת "חורים" היא ככברה. .3עקרון האישיות המשפטית הנפרדת א) כאמור לעיל, נדרש מציע ההצעה במכרז דנא, על מנת לעבור את משוכת שלב א', להוכיח נסיון של חמש שנים לפחות במכירה קמעונאית של דברי מתיקה ו/או דברי מאפה. ב) טוענת המבקשת, כי מאחר ובשותפות עסקינן, אין נפקא מינה בכך שלשותפות עצמה אין נסיון במכירה קמעונאית של דברי מתיקה ומאפה, שכן די בכך שלאחד משותפי השותפות יש הנסיון הנדרש. טענה זו איננה מקובלת עלי. ג) התאגיד אשר השתתף במכרז דנא הינו המבקשת, ולא חברת ארומה, אשר לה מיוחס הניסיון הנדרש בניהול ומכירה קמעונאית של דברי מתיקה ומאפה. על-פי תנאי המכרז נדרש התאגיד להוכיח את הנסיון במכירה כנ"ל, ולא היחידים החברים בו. לפיכך מקובלת עלי עמדת הרשות, כי אין הבקשת עומדת בתנאי המקדמי, הדורש נסיון של 5שנים. ד) הסתמכות המבקשת על האמור בבג"צ 433/72אלמי את מעתוק בע"מ נ' עירית ירושלים, פ"ד כז(1) 51- לא תועיל לה, לדעתי. באותו ענין דובר במכרז אשר אחד מתנאיו היה שישתתפו בו רק קבלנים הרשומים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט- .1969השותפות אשר זכתה במכרז, לא היתה רשומה כקבלן לפי אותו חוק, אלא רק אחד משותפיה היה רשום כנ"ל. באותו ענין קבע בית המשפט בעמ' 55: "לדעתנו היה פגם בהליכי המכרז בכך, שהעיריה קיבלה הצעה מאת השותפות שלא היתה רשומה באותו זמן כקבלן לפי החוק הנ"ל ולא מילאה אחרי תנאי המודעה בדבר כשירות מציעים." אולם, קובע בית המשפט שם, משהחליטה העיריה כפי שהחליטה, אין לפסול את ההחלטה שכן הפגם הינו פגם טכני. ודוק, באותו ענין הסתמך בית המשפט העליון על סעיף 4(5) לחוק רישום קבלנים הנ"ל לפיו שותפות המורכבת משני שותפים זכאית להיות רשומה כקבלן, אם אחד משותפיה נמנה עם האנשים הזכאים להיות רשומים כנ"ל. ד) בג"צ 433/72נבדל, לדעתי, מן המקרה שלפני בשניים. ראשית, בית המשפט קבע שם במפורש, כי ייחוס היותו של שותף בשותפות כקבלן רשום לשותפות עצמה הינו פסול, אולם משהתעלמה מכך המשיבה באותו ענין, אין עוד לבוא אליה בטרוניה שכן הפגם אשר נפל בהצעה הינו טכני. במקרים כגון דא יש להבחין בין פסילה מראש, לבין אשרור בדיעבד. לית מאן דפליג כי אילו פסלה עירית ירושלים באותו ענין את ההצעה אשר זכתה בסופו של דבר במכרז, לא היה ניתן לתקוף את החלטתה. אולם בדיעבד, משניתנה ההחלטה, בחר בית המשפט שלא להתערב. במקרה שלפני אכן בחרה הרשות מראש לפסול הצעה אשר נפל בה פגם, ואינני מוצא טעם להתערב בהחלטתה. שנית, בענין בג"צ 433/72הפגם בו דובר היה טכני גרידא, שכן ייחוס הרישום בפנקס הקבלנים לשותפות מכוח היות אחד השותפים קבלן רשום, הינו בבחינת הרמת מסך סטטוטורית אשר החוק מכיר בה במפורש. במקרה שלפני לא הראתה המבקשת כל טעם לכך שיש להרים מעליה את מסך ההתאגדות, ולייחס לה את נסיונה של חברת ארומה. ה) זאת ועוד, נסיונה של המבקשת להרים את מסך ההתאגדות אינו בהכרח מועיל לה שכן "כאשר מרימים את המסך, אין להסתפק בגילוי הבמה הקדמית בלבד, אלא יש לגלות את הבמה לכל עומקה" (מתוך דברי מ"מ הנשיא לנדוי (כתארו אז) בענין ע"א 161/76שטיבל נ' שטיבל בע"מ, פ"ד לב(1) 510, 515). לפיכך, לכשיורם המסך יתגלה, כי אל מול נסיונה העשיר ככל שיהיה של ארומה, המהווה % 20בלבד מחברי השותפות - המבקשת, עומד חוסר נסיונן המוחלט בנדון של השותפות האחרות, המחזיקות ב-% 80הימנה, ואשר אין חולק כי הן אלה אשר תעסוקנה בניהול החנויות בנמל התעופה, בעוד תפקידה של ארומה מסתכם בייעוץ להן בלבד. ו) ויודגש, עמידתה של הרשות על כך שהשותפות - המבקשת עצמה תהיה בעלת נסיון כנדרש, איננה עמידה בלתי סבירה על קוצו של יוד. יפים לענין זה דברי השופט ברק בענין בג"צ 430/89 מאור שילוט ופרסום חוצות מואר בע"מ נ' עירית כפר סבא, פ"ד מג(3) 269, 271: "...לגוף הענין יש להבחין...בין נסיונה של החברה לבין נסיונו של מנהל או בעל מניות. הנסיון של חברה הוא סך של הנסיון המתגבש מפעילותם של גופי החברה השונים, הכוללים את מנהליה ועובדיה האחרים. נסיון זה נבחן על-פי הפעולות בשטח של החברה, יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה, כושרה לתאם בין הגורמים השונים הפועלים בה והצלחתה הלכה למעשה בפעולותיה שלה. כל אלה שונים הם מנסיונו של מנהל בודד, אשר יתכן שיצלח במקום אחר אך לא יצלח במסגרתה של העותרת." נסיונה של המבקשת לאבחן את האמור בפסק הדין מן המקרה דנא, בשל העובדה שבאותו ענין דובר בחברה מוגבלת במניות, ובמקרה שלפני עסקינן בשותפות, איננו במקומו. דברי בית המשפט באותו ענין יפים גם לענייננו כלשונם. לא זו אף זו, המבקשת כשותפות הינה חסרת נסיון לא רק במכירה קמעונאית של דברי מאפה ומתיקה, אלא חבריה חסרי נסיון כל שהוא בניהול עסקים זה עם זה במשותף, שכן כאמור לעיל המבקשת הוקמה יממה אחת בלבד לפני המועד האחרון להגשת טופסי המכרז. מאי נפקא מינה בכך שהמבקשת הינה שותפות ולא חברה בע"מ לענין זה? כל עוד אין המבקשת מסוגלת להצביע על הנסיון הנדרש על-פי תנאי המכרז, היא איננה ראויה לעבור את שלב א' אשר נקבע בו, יהא אשר יהא מעמדה המשפטי. .4כאמור לעיל, די היה בטיעון זה לשם דחיית התובענה, אולם בשולי דברי אעיר, כי גם נסיונה של המבקשת להטיל דופי בנוסח המכרז ולטעון לאי-בהירות בתנאי המכרז, דינו להידחות. משהחליטה המבקשת ליטול חלק במכרז מבלי לעורר כל טענה נגדו בטרם תשתתף בו, מנועה היא כיום מלהעלות טענה שכזו (ראה בג"צ 430/89מאור שילוט ופרסום הנזכר לעיל). כמו-כן, טענותיה של המבקשת בדבר פגיעה בכללי הצדק הטבעי ובאי-מתן הזדמנות להשמיע את דבריה, אין להן על מה לסמוך, שכן הלכה פסוקה היא כי אין לועדת המכרזים אלא מה שעיניה רואות, ויש לקבל את ההצעות או לדחותן כמות שהוגשו (ראה למשל בג"צ 117/63זלוף נ' עירית כפר סבא, פ"ד יז(2) 1273, 1278, בג"צ 688/81מיגדה בע"מ נ' שר הבריאות, פ"ד לו(4) 85, 93). הסכמתה של הרשות להתיר למבקשת לתקן פרטים בהצעתה נעשתה לפנים משורת הדין, ויתכן שאף מעבר למותר בדין, ויש להעריכה על הגינותה. נסיונה של המבקשת להיבנות עתה מאורך רוחה של הרשות ולטעון לחוסר תום לב מצדה של זו האחרונה, אין בו ולא כלום. .5אשר על כל אלה החלטתי לדחות את התובענה. המבקשת תשלם למשיבות הדדית את הוצאות התובענה וכן שכ"ט עו"ד בסך 000,10 ש"ח (בצירוף מע"מ כדין), כשהסכומים נושאים ריבית והפרשי הצמדה עד התשלום המלא בפועל. טפסים משפטייםמכרזמסמכיםתנאי סף במכרז