פרידה לפני פטירה - זכאות לגמלת שאירים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פרידה לפני פטירה - זכאות לגמלת שאירים: .1 בפתח הדברים: א. לפנינו ערעורו של אבי X (להלן: "המערער") על החלטת הממונה לפי חוק שירות המדינה גימלאות, לדחות תביעתו לגימלת שאירים, בגין מות אשתו הגב' גילה X ז"ל (להלן:ו"המנוחה"), מן הטעם אין הוא בגדר "אלמן" עפ"י אותו חוק, באשר נפרד מאשתו המנוחה "פרידה של קבע" טרם פטירתה, כך שהם נחשבו לגרושים. לדיון בערעור צורפה בתו הקטינה של המערער, מעיין, הנמצאת בחזקת הגב' שרה ראובני, המקבלת עבורה את קצבת השארים עפ"י החוק. .2 הוראות החוק: עפ"י סעיף 26לחוק: עובד שנפטר בזמן שירותו - תשולם לשאיריו קיצבה באחוזים ממשכורתו הקובעת. עפ"י סעיף 4לחוק: מי שהיה בעלה של המנוחה בשעת מותה (להלן: "אלמן") הינו בגדר שאירה. עפ"י סעיף 38(ג) לחוק: אדם שנפרד מאשתו ........"פרידה של קבע" דינה לעניין חוק זה כדין גרושה. עובדות הרקע: בטרם תפורטנה טענות הצדדים, יצויינו עובדות הרקע עליהן אין חולק: א. המנוחה עבדה במשרד ראש הממשלה בתל-אביב. ב. ב- 1987נישאו המערער והמנוחה, ובאותה שנה ב- 4.8.87נולדה בתם מעיין. ג. המערער והמנוחה וילדתם התגוררו בדירתה ברמת-גן. ד. במחצית שנת 90' לערך חלתה המנוחה במחלה ממארת ועברה להתגורר בבית הוריה בירושלים. ה. ביום 14.12.90המנוחה נפטרה. .4 הטיעון: עיקר טיעוני של ב"כ המערער היה : א. מן הבחינה העובדתית יש להאמין לגירסת המערער, לפיה-הוא ואשתו חיו שלוש שנים כבעל ואשה לכל דבר, עד שכארבעה החודשים לפני מותה עברה המנוחה לירושלים לצורך טיפולים בביה"ח הדסה, אך גם שם בקר אותה שהקשר ביניהם לא נותק מעולם. ב. הנסיבות האמורות אינן מלמדות על "פרידה של קבע" בין בני הזוג", והעובדה כי היו סכסוכים ביניהם במהלך חייהם המשותפים, אינה מעלה או מורידה. ג. המערער עצמו לא העיד בשל חששו כי יעצר מחמת חוב המזונות שהוא חב לבתו. ד. ..... מטעם המשאיבים אינם מהימנים משמשפחת המנוחה נוטרת טינה למערער על רקע .... הכספי ביניהם. תמצית תשובתם של ב"כ המשיבים לנטען היתה: א. נישואיהם של המנוחה והמערער היו "על הנייר בבלבד" שכן המערער התנכר לאשתו, השפילה , היכה אותה, לא בפני המשפחה ולא טיפל באשתו ובהתאם עקב כך ועקב המחלה עברה המנוחה לירושלים על מנת שלא ..... לחיים משותפים עם המערער, והמו"מ לגירושין ....... המנוחה מחזקים המסקנה האמורה. ב. בנסיבות אלה יש לקבוע כי מדובר בפרידה של קבע בין של בני הזוג שהיתה מתקיימת אף אם המנוחה לא היתה חולה במחלה האנושה. ג. אין להאמין לגירסת עדי המערער שהצביעו על אידיליה ששררה כביכול בין בני הזוג ולא הסתירו את עובדת הריב המתמיד ביניהם. .5 אשר לדעתנו: א. ................ עיקר גימלת השאירים נועדה בעיקר להגן עליהם "מפני מחסור .... העלול לבוא עקב הפסד הכנסות כתוצאה מפטירת המפרנס". (דיון נא/7- 2קסלר - הממונה .............. שם). לאור אותה ,.................. מצב אחר - אשה שנתגרשה מבעלה שהיה חייב במזונותיה עפ"י פס"ד או האם נפטר - רואים אותו כאילו לא נתבקשה ממנו (סעיף 36(א) לחוק ; ומאידך, אשה שנפרדה מבעלה פרידה של קבע אף אם היא עדיין נשואה לו .......... עפ"י החוק כדין גרושה (סעיף 38(ג) לחוק). ב. לאור האמור, משמעותה של "פרידה" "פרידה של קבע", לענייננו הינה מצב עובדתי לא רק של ..... חיים משותפים, אלא אף על העדר תלות כלכלית לשם הקיום היומיומי של המערער באשתו המנוחה., הפרידה הזמנית הופכת לפרידה של קבע אם ניתן לצפות כי תמשך גם בעתיד, ולעניין זה אין חשיבות ..... ..... לאורך זמן הפרידה שחלף. (דיון לד/1- ............ 7- הממונה , פד"ע ה' 341). ג. משבחודשים האחרונים לחייה התגוררה המנוחה ובתה אצל הוריה בירושלים, אשר דאגו לכל צרכיה מבחינה חומרית ונפשית ואילו המערער נותר ברמת-גן והקשר היחידי שלו עם אשתו התבטא בשניים שלושה ביקורים, אזי בני הזוג היו במצב של פרידה עובר לפטירת המנוחה. ד. השאלה אם אותה פרידה היתה "פרידה של קבע" כך שניתן לצפות כי תמשך גם בעתיד ... "בכוונת הצדדים" (דיון נא/2- 7הנ"ל....................... ........) אולם כוונת הצדדים אין משמעה כוונת שני הצדדים כאחד להיפרד, אלא להבדיל מחיים משותפים כדי להפרד כי בכוונת צד אחד. ה. כוונתו על מי מפני הזוג להיפרד, הינה בהכרח אוביקטיבית, אולם אולם כי אותה כוונה ראויה להילמד מן הנסיבות האוביקטיביות של שלב הקשר בין בני הזוג, ולענייננו אותו קשר ראוי להיבחן מאז נישואי המערער ועד לפטירת המנוחה. .6 טיב הקשר בין בני הזוג: בבחינת טיב הקשר בין בני הזוג, אין לדעתנו להסתמך על עדי המערער שלא ידעו או שהסתירו את אשר ידעו לגבי היחסים האמיתיים ששררו ביניהם, אלא יש להסתמך בעיקר, על המשתמע מן המסמכים שהוגשו. לאור האמור, יש לעמוד בקצרה על הנסיבות הבאות: א. המערער שהיה נגן.................. במקצועו חדל מלעבוד עקב תאונת דרכים שעבר ב- 1981ומאז התקיים מן הפיצויים שקיבל בשל אותה תאונה ומענק (נ/1). ב. המערער נישא למנוחה ב-...................... 4/87 ומאז נשאה האשה בעיקר בנטל פרנסת המשפחה. ........ ג. במהלך הנישואים הלכו והורעו היחסים בין בני הזוג . המערער רוב הזמן לא היה בבית, לא טיפל בילדתו, תקף וקילל את המנוחה וכמעט ולא קיים עימה יחסי אישות (נ/7- 6-נ/1). ד. משהתגלה בשנת 90' כי המערערת לקתה בסרטן לא דאג לה המערער וכמעט ולא ביקר אותה בביה"ח תל-השומר שם היתה מאושפזת. בשל כך, ועל-מנת להתאשפז בביה"ח הדסה עין כרם, עזבה המנוחה עם בתה ב......... אותה שנה דירתה ברמת גן ועברה להתגורר בבית הוריה בירושלים (נ/1, נ/7) ה. .................................................. ................................................. בין בני הזוג, וביטוי לכך ניתן למצוא בתביעת המנוחה נ/ 8/90את המערער לתלשום מזונות לבתה ולהחזקה בילדה ולאחר מכן ב- ........... ................ 9/90לסלוקו מדירתה ברמת-גן. ו. במהלך אותה תקופה נוהל מו"מ לגירושין בין בני הזוג שלא הסתיים עקב פטירת המנוחה, ובחודש לפני פטירתה כתבה המנוחה צוואה בה נאמר כי למערער לא יהיה חלק ונחלה ברכוש והוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש ברכוש ו/או חלק ממנו".נ/.4 ז. דבר מותה של אשתו נודע למערער מספר ימים לאחר פטירתה במהלך דיון בביהמ"ש בתביעה למזונות והחזקה בילדה. .7 כוונת המנוחה לפרידה של קבע עפ"י המסכת העובדתית שהובאה, סבורים אנו, כי כבר בראשית......... לא רצה המערער לקשור גורלו בגורל אשתו לחיים משותפים יחדיו ובמהלך חיי נישואיהם הלך ופחת. גם המנוחה לאור התנהגותו, ..... להיותו לו לבת זוג. אותו רצון התגבש עד כי החלטה על ניתוק הקשר לצמיתות ויעידו על כך: צוואתה, המו"מ לגירושין בין בני הזוג ......... על אי רצונו כי המערער יפגוש את בתם. בנסיבות האמורות, אין לקבוע כי עובר לפטירתה התכוונה המנוחה לשוב ולשקם חיים המשותפים עם המערער. אלמלא היתה נפטרת, אלא סביר יותר לקבוע כי הפרידה ביניהם היתה נמשכת גם לאחר מכן. ................................ כוונתה של המנוחה שלא לחדש הקשר עם המערער - אינה משנה דבר לענייננו. .8 סוף דבר : א. דין הערעור להידחות משעוד פטירת המנוחה היא היתה במצב של פרידה של קבע מן המערער, כך שהמערער לא היה זכאי לגימלת שאירים. ב. תוך 20יום מהיום בו יומצא לו פסק-הדין ישלם המערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל לש 500ש"ח בתוספת מע"מ ולמשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 000, 1ש"ח בתוספת מע"מ. ניתן היום 19/1/97 בהעדר.קצבת שארים