שינוי מספר רישוי בגלל תאונה שגרמה לנזק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שינוי מספר רישוי עקב נזק לרכב: .1בתביעה שבפני עותר התובע לבית המשפט שיחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 380, 81ש"ח. לטענת התובע, רכבו מסוג מיצובישי 200lמ.ר. 7051702(להלן: הרכב) ניזוק בתאונה ביום 29.6.95, עת היה מבוטח בפוליסת ביטוח מקיף אצל הנתבעת. כתוצאה מהתאונה נגרמו לרכב נזקים כבדים, המגיעים לכדי % 57משווי הרכב. נזק כזה מחייב שינוי מספר הרישוי של הרכב בהתאם להוראות משרד התחבורה. עפ"י תנאי הפוליסה זכאי התובע לקבלת מכונית חדשה מאותו סוג הרכב או שווה ערך בכסף של מכונית חדשה, לפי מחירון חברת כלמוטור. התובע טען כי על הנתבעת לשלם לו שווי של הרכב כחדש בסך 000, 84ש"ח, וכן לפצותו בגין אובדן שווי השימוש ברכב בסך 750, 4ש"ח, והחזר שכ"ט שמאי בסך 750, 1ש"ח, בקיזוז הסכום ששילמה הנתבעת לתובע בסך 500, 19ש"ח ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק. .2הנתבעת טענה כי נזקי הרכב עולים לכדי % 43מערכו בלבד, ועל כן לא מגיע לתובע פצוי מעבר לפיצוי ששולם לו בסך 500, 19ש"ח. .3בישיבת קדם המשפט ביום 12.10.97הסכימו ב"כ הצדדים למינוי מומחה מטעם בית המשפט. .4מומחה בית המשפט קבע, כי שווי הרכב ביום התאונה היה 000, 49ש"ח. עוד קבע כי, ערך הנזק הגולמי לרכב, ללא מגן אחורי (שהינו אביזר לא מקורי) מגיע ל-% 49.6מערך הרכב, וכי ערך הנזק הגולמי, כולל נזק למגן אחורי מגיע ל-%.52.7 בתשובה לשאלות בית המשפט הבהיר המומחה, כי חובת דיווח למשרד התחבורה, לשינוי מספר הרכב קיימת כאשר הנזק הגולמי למרכב הרכב גבוה מ-% 55מערך הרכב. במקרה זה, מאחר והנזק הגולמי עומד על %49.6, אין חובת דיווח לרשות הרישוי. .5לאחר חקירתו של המומחה, ומאחר והצדדים לא ביקשו להביא עדים נוספים, הוריתי על הגשת סיכומים ע"י ב"כ הצדדים. .6הנתבעת מסכימה בסיכומיה, כי הרכב בוטח בפוליסת ביטוח הכוללת הרחבה לפיה גרימת נזק המגיעה לכדי % 55ממחירו, מהווה מצב של "loss total", בו יהא זכאי התובע לקבל רכב חדש ו/או שוויו של רכב חדש מסוג הרכב, כאשר שרידי הרכב הפגוע או שוויים עוברים לבעלות המבטח (ר' סעיף 1.1לסיכומי הנתבעת). .7יש לציין, כי לתביעה צירף התובע רק את רשימת הפוליסה וכן מסמך שכותרתו "התחייבות" "כל מוטור" במסגרת תכנית הביטוח של "כל ביטוח" (להלן: ההתחייבות). בהתחייבות מוגדר רכב באובדן גמור, בין היתר, כרכב ששיעור הנזק שנגרם לו מחייב שינוי מספר רישוי על פי תקנות משרד התחבורה (ר' סעיף 3(3) להתחייבות). בגין רכב שנגרם לו אובדן גמור, קובעת ההתחייבות, כי המבוטח יהיה זכאי, תמורת העברת הבעלות ברכב הניזוק וויתור על תגמולי הביטוח שיגיעו לו מחברת הביטוח, לקבל רכב חדש מאותו דגם (ר' ס' 3(4) להתחייבות). טיבה וטבעה של ההתחייבות אינו ברור, ואולם - כאמור - לאור הסכמת הנתבעת, האמור בסעיף 6לעיל מוסכם על הצדדים. .8התובע לא הביא ראיות כלשהן להוכחת תביעתו ל"אובדן שווי השימוש ברכב", וזנח תביעתו זו גם בסיכומיו, ועל כן השאלות שבמחלוקת בין הצדדים הן: האם נגרם לרכב נזק העולה כדי % 55ויותר משוויו- אם לאו. מהו שיעור הנזק שנגרם לרכב, האם השיעור שנקבע ע"י שמאי בית המשפט או שמא נזק גבוה יותר או נמוך יותר. .9ב"כ התובע, טוען כי יש לקבוע שנזקי הרכב עולים על % 55משוויו. התובע מסכים כי שווי הרכב ביום התאונה היה 000, 49ש"ח, והוא טוען טענותיו ביחס לסכום זה. לטענתו, קבע מומחה בית המשפט כי הנזק לרכב הוא בסך 309, 24ש"ח שהם % 49.61משווי הרכב, ואולם קביעה זו בטעות יסודה. ב"כ התובע טוען, כי המומחה לא הביא בחשבון שווי הנזק ארבעה פריטים שניזוקו כדלקמן: צלחת נוי לגלגל שמאלי - 708ש"ח, קורת רוחב לארגז - 605.8ש"ח, חישוק לגלגל אחורי שמאלי - 515.1ש"ח ומגן אחורי 520, 1ש"ח, ובסה"כ 348.9, 3ש"ח. הוספת סכום זה לגובה הנזק שקבע מומחה בית המשפט מעמידה את גובה הנזק על % 56.44מערכו. בנוסף טוען ב"כ התובע, כי בשיעור הנזק יש לכלול גם ירידת ערך שחלה ברכב, ומומחה ביהמ"ש בחקירתו העריך נזק זה ב-%.5 .10א. ב"כ הנתבעת טוען, כי יש לקבוע ששיעור הנזק לרכב אינו עולה על %55, וזאת הן עפ"י חוות דעת מומחה בית המשפט, והן עפ"י ת/ 1- חשבון פרופורמה של מוסך ת.מ.ה. אוטו דיזל בע"מ שנתן הצעה לתיקון נזקי הרכב, בסכום כולל של 955.55, 23ש"ח, המהווים % 48.88מערך הרכב. ב. אשר לארבעת הפריטים החסרים, לטענת ב"כ התובע, טוען ב"כ הנתבעת: צלחת נוי לגלגל אחורי שמאלי - זו הצלחת היחידה שניזוקה, הצלחת הימנית - שרק אותה המליץ מומחה בית המשפט להחליף - לא ניזוקה, דבר זה עולה גם מהתמונות שצורפו לחוו"ד מומחה הנתבעת - ועל כן נפלה טעות סופר בחוו"ד מומחה בית המשפט. מגן אחורי - הן מומחה בית המשפט והן מומחה הנתבעת קבעו כי אין לקחת אביזר זה בחשבון, שכן אינו אביזר מקורי והוא גם אינו נכלל בערך הרכב, ועל כן אין להביאו בחשבון הנזקים גם כן. חישוק לגלגל אחורי שמאלי - פריט זה לא נקבע כדורש החלפה גם בחוו"ד מומחה התובע. קורת רוחב הארגז - פריט זה אמנם הובא בחשבון ע"י שמאי שני הצדדים וכן בת/ 1ואולם המומחה הסביר כי "לגבי פח אחורי אני החלטתי שזה ניתן ליישור בנקל. בסעיף ראשון של עבודות פחחות זה כולל גם יישור הפח האחורי". ג. לעניין ירידת הערך, טוען ב"כ הנתבעת כי טענה זו לא הוזכרה בכתב התביעה או בחוות דעת המומחה שצורפה אליו. מומחה בית המשפט לא נתן אף הוא חוו"ד מסודרת בעניין הזה אלא רק הערכה עקב שאלות ב"כ התובעת, ועל כן עניין זה לא הוכח כלל. .11על מנת לקבוע את שיעור הנזק לרכב, יש לדון בטענות ב"כ התובע, כי יש להביא את ירידת הערך בחשבון, וכן בארבעת הפריטים שלטענת ב"כ התובע יש להוסיף לפרטי הנזק שקבע מומחה בית המשפט. .12תביעתו של התובע, הנסמכת על חוו"ד המומחה בן זקן, אין בה התייחסות לנזק בגין ירידת ערך, ואין בה קביעה כלשהי לגבי קיומה או אי קיומה של ירידת ערך כזו. גם מומחה הנתבעת, כפועל יוצא, וגם מומחה בית המשפט - לא התייחסו כלל לשאלת קיומה של ירידת ערך, ומומחה בית המשפט גם לא נדרש לעשות כן. בחקירתו אמר המומחה "אני אינני קובע ירידת ערך אם אתבקש אחווה דעתי במסודר. ירידת ערך זה עניין של חישוב. אני מניח ש- 5אחוז ירידת ערך זה יכול להגיע" (פר' עמ' 9באמצע). לאור האמור, אני סבורה כי לא הוכחה ירידת ערך של הרכב ולא הוכח שיעורה, ועל כן טענת התובע בעניין זה - נדחית. .14א. צלחת הנוי לגלגל אחורי שמאלי - המומחים כולם וכן ת/ 1תמימי דעים שעלות צלחת נוי לגלגל היא 708ש"ח. מומחה התובע קבע כי יש להחליף את שתי צלחות הגלגלים האחוריים. מומחה הנתבעת קבע כי יש להחליף את הצלחת האחורית שמאלית, בת/ 1נקבע כי יש להחליף צלחת אחת, ומומחה ביהמ"ש קבע כי יש להחליף את צלחת הגלגל הימני האחורי. לאור שלוש הקביעות השונות, כי רק צלחת אחת דורשת החלפה, ובעיקר הקביעה בת/1, הצעה שהיא אינטרסנטית בקביעת כמה שיותר נזקים, אני סבורה שיש לקבל בנקודה זו את חוות דעת שמאי בית המשפט ולקבוע כי אין לקבל את קביעת שמאי התובע כי שתי צלחות דורשות החלפה. קביעתי זו מתחזקת לאור העיון בתמונות שצורפו לחוות דעתו של מומחה הנתבעת, מהן עולה כי ניזוקה רק צלחת הנוי של הגלגל השמאלי האחורי (ר' תמונה עליונה ותמונה תחתונה בעמ' התמונות השני, כפי שצורפו לחוו"ד מומחה הנתבעת - זקצר), ועל כן יתכן שבחוו"ד מומחה בית המשפט אכן נפלה טעות, שלא מדעת, ביחס לצד בו נגרם הנזק לצלחת הנוי הגלגל. ב. מגן אחורי - אין מחלוקת ששוויו 520, 1ש"ח. מומחה בית המשפט קבע, כי פריט זה אינו מקורי, ועל כן כשם שאינו נלקח בחשבון בקביעת שווי הרכב אין לקחתו בחשבון נזקיו. עוד הסביר המומחה, כי אם יובא הפגוש האחורי בחשבון לצורך הנזק, יש להביאו בחשבון גם לצורך ערך הרכב, וגם במקרה כזה יהיה הנזק הגולמי % 51בלבד (ר' פר' עמ' 8למטה. [29 100 51.1:50:829, 25) X] ברשימה של הפוליסה הוגדר הרכב "הרכב בולל מזגן". בהתחייבות נקבע בסיפא של סעיף 3כי: "כמו כן יהיה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגין תוספות לרכב ומכשירים חשמליים שהיו מותקנים ברכב אך ורק אם נכללו התוספות המכשירים החשמליים הללו בביטוח עפ"י הרשימה המצורפת לפוליסה". מאמור עולה, כי עפ"י ההתחייבות, זכאות לתגמולי ביטוח בגין תוספות תהיה למבוטח רק אם יציין אותן במפורש ברשימה. ברשימה אין זכר לתוספת שעניינה מגן אחורי. מאחר ומומחה בית המשפט קבע כי המגן האחורי אינו חלק מקורי של הרכב, משמע שהוא תוספת. משלא צויין ברשימה - אין להביאו בחשבון נזקי התובע. ג. חישוק לגלגל אחורי שמאלי - חישוק זה נקבע כדורש החלפה עפ"י חוו"ד מומחה הנתבעת ועפ"י ת/ .1מומחה בית המשפט ומומחה התובע לא קבעו כי חלק זה דורש החלפה. מאחר שמומחה התובע, שלא חסך בקביעת נזקי הרכב, קבע כי חלק זה לא נפגע, וכן - מומחה ביהמ"ש נתן הסבר מניח את הדעת לכך שלא מצא לנכון לכלול חלק זה כטעון תיקון (ר' פר' עמ' 5למטה), אני סבורה כי מדובר במחלוקת מקצועית בין בעלי מקצוע, ואני מעדיפה את חוות דעתו של מומחה בית המשפט, שנתמך ע"י מומחה התובע. ד. קורת רוחב הארגז - קורה זו נקבעה כדורשת החלפה ע"י מומחי שני הצדדים ועפ"י ת/1, בעלות של 605.8ש"ח. אמנם גם בעניין זה נתן מומחה בית המשפט הסבר סביר בעדותו, בטענתו כי כלל עבודה זו במסגרת עבודת הפחחות הכללית, ששיעורה הוכר והוסכם ע"י שמאי הצדדים ועולה גם מת/.1 נראה לי, שבנסיבות אלה שיש תמימות דעים בין מומחי הצדדים, יש להעדיף את דעתם, על זו של מומחה בית המשפט ועל כן אני קובעת, כי בנוסף לנזק שקבע מומחה בית המשפט יש להוסיף את הנזק לקורת הרוחב בשווי של 605.8ש"ח. .15בשולי הדברים אציין, שחוות דעת מומחה בית המשפט היתה מהימנה עלי, בהתחשב ביחס שבינה לבין חוות דעת הצדדים ות/1, והתחשב בעדות המומחה, ועל כן סברתי, כי חוות דעת זו ראוי שתהיה הבסיס לקביעת שיעור הנזק שנגרם לרכב. .16א. העולה מן המקובץ הוא ששווי הרכב הוא 000, 49ש"ח. נזקי הרכב הם בסך 914.8, 24ש"ח, ועל כן שיעור הנזק עולה כדי % 50.84משווי הרכב. ב. אין מחלוקת בין הצדדים, כי אם שיעור הנזק אינו עולה על %55, התובע אינו זכאי לרכב חדש או לשוויו, אלא לפיצוי בגין הנזקים בלבד. ג. על כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 914.8, 24ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום 29.8.95, בניכוי הסכום ששולם לתובע ע"י הנתבעת בסך 500, 19ש"ח - בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום אותו תשלום ועד לביצוע תשלום ההפרשים לתובע, ובניכוי שיעור השתתפותו העצמית של התובע עפ"י הפוליסה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התאונה ועד ליום תשלום ההפרשים לתובע. הנתבעת תשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך 200, 1ש"ח בצירוף דמי מע"מ כחוק. לא מצאתי מקום לחייב הנתבעת בהוצאות התובע ובשכ"ט השמאי מטעמו. מספר רישוי / מספר שלדה