ביטוח שמשות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח שמשות: 1. תמצית המחלוקת העובדות העיקריות למעשה אינן שנויות במחלוקת. התובעים הינם בעלים של טרקטור שהיה מבוטח אצל הנתבעת. לטרקטור תא נהג המורכב מקורות מתכת וביניהן מעטפת שכולה שמשות. ביום 26.9.1998 אירעה לטרקטור תאונה. כתוצאה מהתאונה נשברו שמשות תא הנהג. התובעים תבעו את חברת הביטוח לפצותם על הנזק ונענו בשלילה. לטענת חברת הביטוח, פוליסת הביטוח שלפיה בוטח הטרקטור אינה מכסה נזקי שמשות בלבד, מה שאירע בתאונה נושא תביעה זו. לאחר שלא עלה בידי הצדדים ליישב את המחלוקת הוגשה התביעה. ביום 12.7.1999 ניתן פסק-דין בהעדר הגנה. פסק-הדין בוטל בהחלטה שניתנה בבש"א 1655/99 של בית-משפט זה ביום 3.10.1999. ביום 20.2.2000 שמעתי את עדויות הצדדים ואת סיכומיהם. לאחר שעיינתי בכל חומר הראיות החלטתי לפסוק לטובת התובעים. 2. העובדות הרלוונטיות אין חולק כי החלק היחיד שניזוק בטרקטור באירוע התאונה הינו שמשות הקבינה. אין חולק גם כי בפוליסת הביטוח נרשם כי הביטוח לנזק קבינה אינו תקף. אלא שבעבר שילמה חברת הביטוח נזק דומה שנגרם לשמשות הקבינה. כאשר חודשה הפוליסה פנתה נציגת התובעים אל סוכן הביטוח מר מרדכי וקנין במכתב שנכתב על גבי רשימת הפוליסה, כדלקמן: "מרדכי שלום צריך לבטח את הקבינה יש קבינה מזכוכית. מה לגבי ביטוח כל הסיכונים. נא הודיעני בתודה מלי" (מסמך ת1/, עמ' 4 לפרוטוקול, שורה 4-3). סוכן הרכב מר מרדכי וקנין השיב על גבי אותו מסמך, כדלקמן: "מלי שלום. הקבינה מבוטח במכלול הרכב הטרקטור במקרה תאונה. אם זכור לך בתאריך 11/4/97 הייתה תאונה לטרקטור ונשברה שמשה של הקבינה וחברת הביטוח שיפתה אותך בכסף. לשרותך בכל עת". אין מחלוקת כי בעבר פיצתה חברת הביטוח את התובעים על נזק זהה כאמור במכתבו של מר מרדכי ועקנין על גבי ת1/ הנ"ל. יתרה מזאת, ביום 30.6.1996 פנה סוכן הביטוח מרדכי וקנין אל חברת הביטוח עלית וביקש להסדיר את הכיסוי הביטוחי לקבינה זכוכית שהיא חלק בלתי נפרד מהטרקטור. התשובה שנמסרה לו (ת4/) הייתה כי "נזק לטרקטור חקלאי שהנזק הינו עקב תאונה שאם בין היתר יש נזק לשמשות אזי יש כיסוי. כיסוי לשמשות בלבד לא ניתן" (מכתב בכתב יד מיום 14/8/96 על גבי מכתב ת4/). טענת התובעים הינה כי סוכן הביטוח וקנין מרדכי הינו שלוח של חברת הביטוח, ובהתאם לכך הודעתו כי הביטוח חל על שמשות כפי שנמסרה לתובעים מחייבת את חברת הביטוח. חברת הביטוח טוענת כי סוכן הביטוח אינו שלוח מטעמה, וכי על-פי האמור בפוליסה, שמשות אינן מכוסות אלא אם כן נעשה ביטוח משלים והדבר צוין במפורש ברשימה (כאמור בעמ' 3 לפוליסה עצמה). 3. החלת ההלכות המשפטיות על עובדות המקרה שבפניי מעמדו של סוכן הביטוח הינו מעמד של מתווך. סוכן הביטוח פועל כשלוח של חברת הביטוח אך ורק באותם עניינים אשר חוק חוזה הביטוח, תשמ"א1981- קבע במפורש כי הסוכן הוא שלוח חברת הביטוח. בכל הנושאים האחרים פועל הסוכן כמתווך, ובהתאם לכך חלות עליו חובות הן כלפי חברת הביטוח והן כלפי המבוטח. אמנם קיימות פעולות שעליהן ניתן להחיל את הוראות חוק השליחות, תשכ"ה1965- ולקבוע כי בביצוע פעולות אלו פועל סוכן הביטוח כשלוח של אחד הצדדים, ואולם ככלל אין לראות בסוכן חברת הביטוח כשלוח של חברת הביטוח דווקא, ויש לראותו כמתווך החב בחובות נאמנות כלפי שני הצדדים כאשר היקף החבות כשלוח וכן כנאמן יכול להשתנות בהתאם לעובדות ולהסדרי התיווך בכל מקרה ומקרה. ראה: י' צ' שטרן "על מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח: יחסי סוכן ומבטח" [6]; י' אנגלרד "על תיווך ועל שליחות" [7]; סעיף 33 לחוק חוזה הביטוח קובע, כדלקמן: "(א) לענין המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולענין כריתת החוזה, יראו את סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח, זולת אם פעל כשלוחו של המבוטח לפי דרישתו בכתב". בהתאם לכך ולעניין התביעה שבפניי, השאלה היא אם סוכן הביטוח פעל כשלוח חברת הביטוח, שאם כן, התחייבותו מחייבת את חברת הביטוח. על-פי העובדות שבפניי אני סבור כי התשובה לשאלה זו חיובית. במקרה שבפניי אני סבור כי חברת הביטוח מחויבת לשלם עבור נזק השמשות על-פי התחייבות סוכן הביטוח שנרשמה במסמך ת1/. סוכן הביטוח פעל לעניין כריתת חוזה הביטוח כשלוח חברת הביטוח. אין כל ראיה בכתב כי התבקש לפעול כשלוח התובעים. פניית הגב' מלי שרגיל אליו אינה בגדר של הסמכתו לפעול כשלוח התובעים, אלא בגדר של מכתב הבהרה לתנאי הפוליסה. כך ראו זאת הגב' שרגיל וסוכן הביטוח מרדכי וקנין עצמו, כפי שעולה מההתכתבות שביניהם וכן מעדותו של מרדכי וקנין עצמו. לא ניתן לראות במכתב הגב' שרגיל "דרישה בכתב" של המבוטח אל סוכן לייצגו, אלא שאלת הבהרה בלבד. יתרה מזאת, מטרת חוק חוזה הביטוח הינה להגן על זכויותיו של המבוטח בזמן כריתת חוזה הביטוח ולאחריו. כפועל יוצא מכך יש לפרש פוליסת ביטוח כנגד מנסחה וכן יש לפרש את תניות הפטור כנגדו. כמו כן כל סייג לחבותו של המבטח שלא הובא לידי ביטוי בהבלטה בפוליסה או כשהנסיבות מצביעות על כך שלא הייתה למבוטח אפשרות אובייקטיבית לדעת עליהן, לא יוכל לפתור את המבטח מחבותו. ראה: רע"א 3577/93 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' מוריאנו [1]; ע"א 1845/90 סיני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ [2]; ע"א 188/84 "צור" חברה לביטוח בע"מ נ' חדד [3]; ד' פרידמן, נ' כהן חוזים [5], בעמ' 59. במקרה שבפניי הבהרת סוכן הביטוח נרשמה על גבי רשימת הפוליסה עצמה וכך הועברה לנציגת המבוטחים/תובעים. בנסיבות אלו הופכת ההבהרה של סוכן הביטוח את תניית הפטור לעניין השמשות לתניית פטור מסויגת ובלתי ברורה. כאשר תניית פטור הינה מסויגת ובלתי ברורה, אין חברת הביטוח יכולה ליהנות ממנה. חברת ביטוח אינה רשאית להתנער מחבותה אלא אם כן הסבה את תשומת-לב המבוטח לתנאי הפוליסה לצורה שתהיה מובנת וברורה לו ווידאה שידע את גבולות הפוליסה וסייגה. בהתאם לכך, אם הבהיר סוכן הביטוח בפעולתו כשלוח חברת ביטוח את הפוליסה כאילו היא חלה על נזק מסוים, וכך הוסבר למבוטח על תנאי הפוליסה באופן ברור שאף נתמך בדוגמה מעברו של אותו מבוטח במקרה דומה, אין חברת הביטוח יכולה להתנער מחובתה לפצות את המבוטח כפי שהוסבר לו שיפוצה על-ידי סוכן הביטוח. לעניין אופן הבהרת פוליסת ביטוח למבוטח ראה: ע"א 4819/92 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' ישר [4] ראה גם את פסקי-דין רבים המוזכרים שם בעניין זה. ייתכן שאיני קובע עמדה בעניין זה כי סוכן הביטוח חרג מתחומי הרשאתו כשלוח חברת הביטוח וכי חברת הביטוח רשאית להיפרע ממנו, ואולם ככל שהדבר נוגע למבוטח אני סבור כי הצהרות הסוכן בשם חברת הביטוח כפי שפורטו לעיל מזכות אותו בזכות לביטוח במקרה הביטוח נושא תביעה זו. 4. סיכום אשר-על-כן אני קובע כי סוכן הביטוח פעל כשלוח חברת הביטוח והתחייב בשם חברת הביטוח לפצות את התובעים על נזק הנגרם לקבינת הטרקטור במקרה של תאונה. התחייבות זאת שנרשמה בכתב על גבי רשימת הפוליסה בידי שלוח חברת הביטוח הפכה להיות חלק מהפוליסה והיא מחייבת את חברת הביטוח. מקרה הביטוח והנזק אינו שנוי במחלוקת, על-כן על חברת הביטוח לפצות את התובעים. בהתאם לכך אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את סכום התביעה בסך 6,077 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 19.5.1999. לסכום זה יש להוסיף את אגרות המשפט כפי ששולמו על-ידי התובעים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום תשלומם בקופת בית-המשפט ועד למועד התשלום המלא בפועל וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין בסכום כולל של 2,000 ש"ח + מע"מ כחוק שיישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. רכבביטוח שמשותשמשות רכב