ביטול קניית מכשיר חשמלי עקב תקלות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול קניית מוצר עקב תקלות / ביטול קניית מכשיר חשמלי עקב תקלות: 1. העתירה - בפני עתירת חברת מ.גולד יבוא ושיווק בע"מ (להלן: "התובעת") לחיוב חברת מורן לויט בע"מ (להלן: "הנתבעת") בתשלום בגובה 94,316 ₪, שהם דמי השבה ופיצוי בגין ביטול עיסקת רכישה של מכונה לשטיפת רצפות, עקב ריבוי תקלות. בנוסף, בפני תביעה שכנגד במסגרתה דורשת הנתבעת לחייב את התובעת בתשלום 6,558 ₪ עבור שירותי תיקונים שסופקו לה, וכן סכום נוסף של 1,535 ₪ עבור חוו"ד מומחה. 2. רקע עובדתי ודיוני - ביום 24/8/95 רכשה התובעת מהנתבעת מכונה לשטיפת רצפות מסוג FLOOR M 110, אשר בגינה הוצאה תעודת אחריות (ת/3). אין מחלוקת כי אירע מספר לא מבוטל של תקלות במהלך השנתיים בהן היתה המכונה בידי התובעת. התובעת הודיעה לנתבעת שבאוגוסט 1996 כי היא מבטלת את החוזה והיא מחזירה את המכונה לחצרי הנתבעת ואכן עשתה זאת אולם רק באוגוסט 1997.יש לציין כי המכונה הוחזרה ביום שישי, בסיוע מנוף, כשאיש לא יכול היה לקבלה לידיו מטעם הנתבעת. התובעת צירפה לכתב תביעה החוות - דעת מומחה (מוצג ת/8) שערך ההנדסאי אורי נוימן ב- 26/8/96 (כשנה לפני שהוחזרה המכונה). לפי חוות - הדעת, המומחה גילה סדק במכסה מיכל המים ונזקים במיכל המים הראשי, שעל פי חוות - הדעת עבר אירוע תאונתי בטרם נמכרה המכונה (ראה עמ' 2 לחוות הדעת) לתובעת. הנתבעת אף היא הגישה חוות - דעת של מומחה מטעמה, של המהנדס יוסי ורנר, מומחה זה בדק את המכונה רק באוקטובר 97', כשלושה חודשים לאחר שהוחזרה לנתבעת. מומחה זה בדק מכונה מפורקת, (אולם התובעת מכחישה שהחזירה אותה כך, וטוענת שהמכונה פורקה בתקופה שעמדה בחצרי הנתבעת ואף הועברה למקום העסקים החדש. מסקנותיו היו שהמכונה אינה ניתנת עוד להפעלה או לתיקון וערך הגרוטאה עומד על 4,000 ₪ בלבד. לאור זאת הוא מצא שנעשה במכונה שימוש בלתי נכון ובלתי סביר. לדבריו, המכונה עברה תאונות מספר. באשר לפגיעה במיכל המים הוא קבע, כי אין לדעת מתי הפגיעה ארעה. 3. טענות הצדדים הרלוונטיות להכרעה בסכסוך זה - 3.1 עמדת התובעת 3.1.1 התקלות המרובות הביאו להשבתת המכונה במשך תקופות ארוכות. בנסיבות אלה התובעת טוענת להפרה יסודית של הסכם הרכישה ע"י הנתבעת, הפרה המזכה את התובעת בביטול ההסכם ובהשבה על פי חוק החוזים. כמו כן היא טוענת לאי התאמה יסודית בגין הפגמים המרובים, על פי סעיף 11 לחוק המכר. 3.1.2 הנתבעת הציגה מצג לפיו המכונה תואמת את צרכיה של התובעת וכן התחייבה לספק שירות מהיר ויעיל וכן בדיקות יזומות של המכונה ע"י טכנאיה (ראה ת/3) על בסיס התחייבויות אלו רכשה הנתבעת את המכונה. 3.1.3 המכונה נשוא התובענה היא המכונה היחידה שנמכרה בישראל ע"י הנתבעת. הנתבעת לא היתה ערוכה לספק חלקי חילוף למכונה ולא היה בידיה לספק את השירות כפי שהתחייבה לעשות. 3.1.4 התקלות 3.1.4.1 הממברנה התקלה הראשונה ברכיב זה אירעה כבר בעת ההדגמה, יומיים לפני רכישתה ב- 22/08/95, כשהממברנה נקרעה. חרף זאת, היא לא הוחלפה טרם שנמסרה המכונה לתובעת. ביום 06/09/95, שבועיים לאחר התקלה הראשונה, השקית נקרעה. גם אז לא הוחלפה הממברנה, אלא בוצע בה תיקון נוסף, אצל מתקן מפרשיות, היות והנתבעת לא החזיקה בחלקי חילוף ולא ידעה לתקן זאת בעצמה. ביום 17/10/95 היתה קריאה נוספת לשירות - "הערות המשך לאותה תקלה שתוקנה" - מכאן יש להסיק כי מדובר שוב באותה בעיה בממברנה. ממברנה חדשה סופקה רק ב- 11/96 באיחור של שנה. אין לקבל טענת הנתבעת שסופקו שתי ממברנות חדשות והראשונה סופקה הרבה קודם. ברור כי הממבנרה הראשונה סופקה באיחור ניכר של 9 חודשים (ב - 21/05/1996). 3.1.4.2 מיכל המים על פי חוות דעתו של ניומן, מיכל המים נפגע מתאונה לפני שנמסרה המכונה לתובעת. מכסה המיכל נסדק ככל הנראה בשל העובדה שהיה מותקן על משטח לא ישר. לדברי התובעת, התאונה הוציאה את המכונה מכלל פעולה, עוד בטרם מסירתה. 3.1.4.3 אספקת מברשות, גגון ופנס התובעת מלינה עוד על איחור משמעותי של כ- 4 חודשים באספקת הפריטים הנ"ל שהוזמנו בעת רכישת המכונה ועבורם שילמה היא תוספת תשלום. גם מחדל זה מהווה הפרה יסודית המזכה כשלעצמה את התובעת בתרופות ביטול והשבה לפי חוק החוזים. 3.1.4.4 תקלה בצינוריות הנתבעת טענה שתקלה בצינור אירעה כתוצאה משימוש בסבון לא מתאים. אולם גם לאחר שהוחלף הצינור, והתובעת החלה להשתמש בסבון שסופק לה ע"י הנתבעת שוב ארעה תקלה בצינור - מכאן שהתיקון לא בוצע כנדרש, וכן שהבעיה לא נבעה משימוש בסבון לא מתאים. 3.1.4.5 הכרטיס האלקטרוני ושבר במכסה בין התאריכים 14/07/1996 - 29/08/1996 היתה המכונה מושבתת, והנתבעת לא הצליחה לאתר את מקור הבעיה וביצעה תיקונים לא נחוצים, אשר לא פתרו את הבעיה. הנתבעת קבעה לבסוף שמדובר בקצר חשמלי שנגרם באשמתה של התובעת - בגין החלפת תוואי החוטים החשמליים והובלתם בצורה לא מבודדת במקום שאינו מתאים לכך וכן בשל החלפת נתיך של 5 אמפר בנתיך בלתי מתאים (30 אמפר) פעולות שבוצעו ע"י התובעת. הנתבעת, אף ביקשה לחייב את התובעת בעלות התיקונים דלעיל. 3.1.5 התובעת היתה זכאית להודיע על ביטול העיסקה בגין ההפרות היסודיות וכן בגין אי ההתאמה בממכר ומשהוחזרה המכונה לנתבעת זכאית היתה להשבת כל הסכומים ששולמו על ידה עם רכישת המכונה. סכום התביעה (73,850 ₪) אינו שנוי במחלוקת. 3.1.6 באשר לתביעה שכנגד - הנתבעת אינה זכאית לתשלום עבור שירות שהיה המשך ישיר לתקלות שארעו במהלך תקופת האחריות ולא טופלו ע"י הנתבעת במסגרת האחריות למכונה. לפי תעודת האחריות (ת/3) הנתבעת התחייבה לאחריות למשך 12 חודשים, ללא תשלום. קל וחומר שאין התובעת צריכה לשלם עבור תיקוני סרק שנקבעו אך ורק מהעובדה שהנתבעת לא היתה ערוכה לספק את השירות לו התחייבה ולא היתה מיומנת לבצע תיקונים כנדרש. 4. עמדת הנתבעת 4.1 לטענתה סיפקה לתובעת מכונה מצוינת - וכל התקלות נגרמו באשמת התובעת והן טופלו באופן מהיר וטוב, בהתחשב בהזנחת התובעת את המכונה. 4.2 הטענות המתייחסות לתקלות בממברנה והאיחור באספקת המברשות אינן נזכרות כלל בכתב התביעה. באשר לאספקת הגגון והמברשות - הדבר היה בגדר אופציה ולא ניתנה התחייבות לספק אותם כבר ביום הרכישה, לכן אין להלין על האיחור באספקתם. 4.3 מרבית קריאות השירות, נבעו מתחזוקה לקויה של המכונה ע"י התובעת, החלפת צינוריות בשל שימוש בסבון לא מתאים, החלפת כרטיס אלקטרוני ותיקון מכסה מיכל המים שנפגע בשל תאונה אצל התובעת וכן קריאות שווא. מכל קריאות השירות רק שתיים מתייחסות לעניין הממברנה. שתי תקלות אלה אינן עולה לכדי הפרה יסודית. וממילא טענות בענין זה מהוות הרחבת חזית אסורה. 4.4 לטענת התובעת כי המכונה עברה אירוע תאונתי לפני הרכישה, אין כל בסיס עובדתי. 4.5 התובעת השיבה גרוטאה מפורקת בעלת ערך של 4,000 ₪ בלבד לאחר שהשתמשה בו במשך למעלה משנתיים, כאשר היא השליכה אותה לחצר הנתבעת ביום שישי, כשאיש לא שהה במקום העסק שיוכל לאשר באיזה מצב התקבלה המכונה לידיו. זוהי בקשה לסעד שהינה מחוסרת תום לב. 4.6 מחדלי התובעת - א. אי ביצוע תחזוקה וטיפול שוטפים למכונה על פי הוראות היצרן שנמסרו לתובעת על ידי הנתבעת - ניקוי רק פעם בשבועיים (ולא על בסיס יומי כנדרש) על פי דברי מר אבו חצירא עצמו (עובד התובעת). ב. שימוש בסבון שאינו מתאים למכונה שגרם לפגיעה בחלקי המכונה, שימוש בניגוד להוראת היצרן באשר לניקיון מיכל המים, סיכה ומילוי מים במצברים. ג. טיפול טכני של התובעת או גורמים אחרים (שלא מטעם הנתבעת) במכונה שכתוצאה מכך נגרמו הקצרים החשמליים למכונה: שינויי תוואי חוטי החשמל, החלפת נתיך בנתיך לא מתאים. ד. שימוש לא נכון במכונה וגרימת פגיעות פיזיות במכונה. על פי תעודת האחריות (ת/3) אין האחריות חלה על המקרים האמורים. מר מורן פירט במכתבים ששלח לתובעת את מחדליה המוזכרים לעיל. החיוב בגין התיקון (הסכומים הנתבעים בתביעה שכנגד) נבע מכך שתקלות אלו אינן נכנסות לגדר האחריות שניתנה, באופן ברור. 4.7 התובעת מעולם לא ביטלה את העיסקה והמכתבים אליהם היא מפנה כהודעות ביטול אינן מכילות הודעות שכאלה. מה עוד שמכתב שנשלח ביום 18/8/96 (ת/7), מתיימר לבטל את העיסקה, אך המכונה היתה בשימוש התובעת לפחות עד ל- 5/1/97 (על פי קריאת שירות ממועד זה המופיע על תדפיס נ/26) ומכל מקום נשארה בידיה עד ל - 15/08/1997 (שנה לאחר שנשלח המכתב ת/7). התובעת הפנתה את ביהמ"ש גם למכתב- (ת/9) כהודעת ביטול, אולם המכתב שנערך לאחר בדיקת המומחה נוימן, אינו מפרט את הפגמים על פי חוות הדעת, שבגינן ניתן לבטל את ההסכם. מכאן שהתובעת לא עמדה ואינה עומדת בתנאי חוק המכר ואין היא זכאית להזדקק לטענות של אי התאמה ולביטול החוזה. 4.8 התובעת לא הוכיחה כי הוציאה מכיסה 30,000 $ בגין רכישת מכונה חילופית, לכן אין לחייב את הנתבעת בסכום זה. 5. הראיות בפני בית המשפט מטעם התובעת העידו כאמור, הגב' אורלי כרמון, שטיפלה בתובעת כשהועסקה אצל הנתבעת (אולם עזבה את עבודתה מאז ופתחה עסק המתחרה בעסק הנתבעת). מר אבו חצירא, מנהל הרכש של התובעת, מר גבריאל זינטי איש שירות המועסק אצל התובעת ומר טדסה אייאו - שהפעיל את המכונה אצל התובעת, כמו כן נחקר המומחה אורי נוימן על חוות דעתו. מטעם הנתבעת העידו המומחה יוסי ורנר, מר יעקב לויט - שעבד אצל הנתבעת בתקופה הרלוונטית ומר מורן יהודה - מנהל הנתבעת ובעל מניותיה. 6. דיון והחלטה לאחר ששקלתי את עמדות הצדדים והראיות שהובאו בפני החלטתי לדחות את התביעה ואת התביעה שכנגד ולהלן הנימוקים לכך: 6.1 עיון בתדפיס קריאת השיחות (נ/26) מעלה כי אכן, כטענת התובעת, נתגלו תקלות רבות במכונה, אשר הביאו להשבתתה במשך תקופות לא מבוטלות. אולם לאחר ניתוח קריאות השירות ולאחר בחינת הראיות שהובאו, אינני סבור שניתן לייחס את אותן תקלות לנתבעת, דווקא. 6.2 התמונה המתגלה היא שהתובעת לא הקפידה על כללי השימוש. בענין זה מאמץ אני את עדותו של מר מורן וכן מפנה למכתביו (נ/1). גם מעד התובעת מר טדסה, שהפעיל את המכונה למדתי שהמכונה לא טופלה כראוי, לא נוקתה כנדרש, על אף ההדרכה שניתנה. מכאן שקריאת השירות מיום 25/09/1996 "קובי היה החליף פילטר מים סתום מלכלוך נמצאו חלקי בטון בתוך מיכל המים הנקיים" מתייחסת לתקלה שבאחריות התובעת (זאת מבלי להתייחס למילים שנוספו בכתב יד על תדפיס נ/26 שנדמה היה שנוספו לאחר מעשה וכהכנה למשפט זה). 6.3 קריאות שירות אחרות - שלוש במספר - מתייחסות לאספקת סחורה ורכיבי מכונה שהוזמנו. 6.4 התקלה בצינוריות - (קריאות שירות בתאריכים: 24/10/1995, 19/11/1995, 21/11/1995). הנתבעת טענה שתקלה זו הינה באחריות התובעת עקב שמוש בסבון לא מתאים. התובעת לעומת זאת ציינה כי תקלה נוספת אירעה לאחר שהחלה להשתמש בסבון שסופק על ידי הנתבעת. לטעמי גם אם טענת התובעת היתה נכונה - אין זו עילה לביטול ההסכם ולהשבה. התובעת לא שקלה אופציה זו בגין התקלה הספציפית בצינוריות ולא התייחסה לכך במכתבה (ת/7), בה הודיעה על ביטול העיסקה באם לא תתוקן התקלה שאירעה בקיץ 1996. 6.5 תקלות אחרות מתייחסות לתאריכים: 17/04/1996, 24/03/1996, 17/06/1996, 21/07/1996, 22/08/1996, 21/11/1996, 05/01/1997 - מתייחסות לבעיה בשאיבת המים, ולשוטף הרצפות, וכן לתקלה במעגל החשמלי שהביאה להשבתת המכונה תקופה ממושכת בקיץ 1996. יש לשים לב שמדובר בתקלות שהתרחשו בין שמונה חודשים לשנה וחצי לאחר הרכישה. אין זה סביר להטיל אחריות בגין תקלות אלו על הנתבעת, זאת כאשר הוכח בפני שהתובעת לא טיפלה כראוי במכונה. באשר לתקופה בה היתה המכונה מושבתת מיולי עד אוגוסט 1996, בשל פגיעה במעגל החשמלי של המכונה - הנטל הוא על התובעת להוכיח אשמת הנתבעת. הראיות הצביעו דווקא כי הדבר נבע מטיפול רשלני של התובעת (שינוי תוואי חוטי חשמל והחלפת נתיך בנתיך לא מתאים), זאת למדתי בין היתר מדברי העד אבו חצירא בדבריו: "עד חודש מאי המכונה עבדה כמעט ולא נעצרה ואם היא נעצרה מנהל המוסך היה מסתדר איתה" (עמ/ 14 לפרוטוקול שורות 23 - 22). המסקנה היא שלא היתה כל עילה לביטול עד לקיץ 1996 וכן כי אין כל מקום להטיל את האחריות לתקלות שנגרמו כמעט שנה לאחר הרכישה - על הנתבעת. 6.6 באשר לתקלה בממברנה וקריאות השיחה בעקבותיה, לטעמי אין צורך להכריע בשאלה זו כלל היות ואין מדובר בתקלה המקנה עילת ביטול על פי חוק החוזים או על פי חוק המכר. בכל מקרה העניין לא עלה מפורשות בכתב התביעה וזה מחזק את תחושתי כי לא דובר בפגם משמעותי בשום שלב, אף לשיטת התובעת. מה עוד שקריאות השירות בגין פירוט זה הפסיקו להגיע כבר באוקטובר 1995. הממברנה הוחלפה כשנה לאחר קריאת השירות האחרונה בנושא, ואין ראיה שאותה בעיה המשיכה להטריד את התובעת במשך כל אותה שנה, וכי ההחלפה היתה על רקע בעיות שהתעוררו בתחילת הדרך. לכן אין "באיחור" באספקה כדי להקים עילת ביטול לתובעת. 6.7 אם כך, הוכח בפני שארעו תקלות במכונה, אולם לא הוכח בפני שהנתבעת הינה אחראית לתקלות אלה. וגם כאשר הנתבעת נמצאה אחראית, הרי שאין מדובר בפגמים המזכים את התובעת בתרופות הביטול וההשבה. 6.8 אני סבור עוד כי אין לאפשר ביטול והשבה שנתיים לאחר הרכישה ושנה לאחר שהתובעת פנתה למומחה מטעמה ושלחה לנתבעת מכתב לפיו: "אם אין ביכולתכם להתגבר על התקלות, אני מצפה מחברה שמכבדת את עצמה שפשוט תודה שאין היא מסוגלת לטפל בבעיות ותיקח את הציוד בחזרה. בכל מקרה אם לא תהיו מסוגלים עד מחר להביא את המכונה למצב תקין, נשלח את המכונה בחזרה אליכם, ונדרוש את כספינו חזרה. להבא אני מצפה לקבל שירות כפי שהתחייבתם". (ראה ת/7). יש לזכור שמכתב זה נשלח ביום 18/08/1996, בתקופה שהמכונה הושבתה במהלך כחודש וחצי בשל כשל במעגל החשמלי. אין ספק שהתיקון ארך זמן ממושך, יחד עם זאת אין כל ראיה (כאמור) שהתקלה היתה באחריות הנתבעת וכאשר הותירה התובעת את המכונה ברשותה והמשיכה להשתמש בה לפחות עד לינואר 1997 (על פי קריאות השירות) - היא ויתרה על תרופות הביטול וההשבה בגין תקלה זו והתקלות שקדמו לה. 6.9 לא מקובלים עלי כלל טענת המומחה מטעם התובעת שמדובר במכונה פגומה (פגם יסודי) עקב תאונה שאירעה לפני המסירה. מר נוימן אישר בעדותו שאין לו מומחיות בחומרים, אך ציין מסקנות בחוות דעתו שקשורות לנושא החומרים. למר נוימן אין ניסיון בתחום של מכונות שטיפה ולא ידע להסביר כמה מברשות יש למכונה. גם לגבי דרכי הפעולה של המכונה, תשובותיו של מר נוימן היו מעורפלות וגילו חוסר ידע. משום שכך, לא ניתן לקבל פסיקתו של מר נוימן ש"המכונה אינה יכולה למלא את יעודה". בפועל התובעת השתמשה במכונה גם לאחר בדיקתו של מר נוימן (ביום 26/08/96) לפחות על תחילת 1997. כמו כן במהלך חקירתו הנגדית נאלץ לשנות המומחה את עמדתו "אפשר לשפר על ידי אמצעים נוספים ללחוץ את הגומי יותר" (עמ' 25 לפרוטוקול). כמו כן שינה מר נוימן את עמדתו בנוגע לאופן הפעלת המכונה עם ואקום. משום שכך, לא ניתן לבסס ממצאים בתיק זה על חוות דעתו. 7. התביעה שכנגד באשר לתביעה שכנגד היא נדחית משהוכח, כללית, שהנתבעת אכן לא היתה מיומנת לבצע תיקונים כנדרש, תוך זמן סביר ואין כל דרך לדעת אם כל התיקונים היו דרושים או לא. כמו כן תיקונים שבוצעו כהלכה בוצעו באיחור רב, כך שאף אם תקופת האחריות עברה אין לחייב את התובעת בגינם. מן הראוי שבנסיבות המתוארות דלעיל הנתבעת לא תחייב את התובעת גם על תיקונים שאולי נגרמו משימוש לא נכון במכונה. 8. סיכום התביעות נדחות בזה וכל צד ישא בהוצאותיו.ביטול עסקה (הגנת הצרכן)מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)