ביטול הסכם שירות היכרויות - תביעה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הסכם שירות היכרויות - תביעה: 1. בפני 3 תביעות שהדיון בהם אוחד. בשתיים מהתביעות תבע מר X את פלונית ואלמונית ובתביעה השלישית תבעה פלמונית את מר X, כשבכל התביעות הוגשו גם תביעות שכנגד. עניינן של התביעות הנן שירות היכרויות שנותן מר X, המנהל משרד היכרויות ומועדון היכרויות לפנויים ופנויות באמצעות מאגרי מידע - מועדון "עמית". בכל המקרים היו מפגשים בין מר X לנשים שפנו אליו לקבלת השירות, נחתם הסכם בין הצדדים למשך שנה אחת ושולמו גם סכומים בפועל למר X (בין 1,000.- ש"ח ל- 2,000 ש"ח) וכן ניתנו שיקים ו/או שטרי ביטחון המוחזקים עדיין בידי מר X (לפי הצהרתו במהלך הדיון). המחלוקת בין הצדדים נוגעת לגבי מחויבות הצדדים עפ"י הפגישות, ההסכמים והמסמכים שנעשו והיכולת של הצדדים להשתחרר מהסכמים אלו, מי הפר אותם ומי חייב בפיצוי, למי וכמה. 2. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים ובראיות שבתיק החלטתי לדחות את התביעות שהגיש מר X בתיקים 15728/00, 15729/00, לדחות את התביעה שכנגד שהוגשה בתיקים אלו (למעט החזרת השיקים/השטרות) ולהסתפק בתשלום למר X של 1,000.- ש"ח בכ"א מהתיקים, תוך החזרת יתרת התשלומים ששולמו והחזרת יתרת השיקים ו/או השטרות המוחזקים בידו, לקבל בחלקה את התביעה שהגישה פלמונית בתיק 11331/00 ולדחות את התביעה שכנגד שהוגשה בתיק זה וזאת מן הנימוקים כדלקמן: א. התרשמתי שמר X הוא אדם כריזמטי בעל כושר ביטוי, כושר דיבור וכושר שכנוע רב, שיחסי הכוחות בינו לבין שלוש הפונות אליו בתיקים שבפני הנם יחסים לא שוויוניים וחסרי איזון. יש לציין שמר X אינו פועל בעניין זה לבד אלא ביחד עם חברתו-גב' ג' ב', למרות שהוא הדומיננטי בעניין זה. מול מר X, שניתן היה להתרשם מכושר הדיבור והשכנוע שלו גם בניהול הדיון וחקירת העדים במשך שעות ארוכות בביהמ"ש וכן בהגשת עשרות ומאות מסמכים ובקשות לתיק ביהמ"ש, עומדות שלוש נשים שאינן מנוסות בעסקים, בחוזים ובניסוחים, הנתונות בנקל לשכנוע (במיוחד הכוונה במקרה שלנו לאלמונית ופלונית שעשו רושם של בחורות צעירות, תמימות וניתנות להשפעה (במיוחד אלמונית כעולה גם מעדות אמה), כשפלמונית השאירה רושם שהיא יודעת יותר לעמוד על שלה). ב. מעיון במסמכים הרבים, שנכתבו בכתב יד ע"י מר X, ניתן לראות שמדובר בהסכמים ומסמכים רבים, ארוכים ומורכבים שקשה גם לאדם מקצועי לעמוד על כל הדקויות וההיבטים שבהם וקל וחומר לאדם מן הישוב שאינו מנוסה בכגון זה. מר X כותב חלק גדול מהכתובים בכתב יד צפוף ולעתים גם קשה לקריאה, כשהוא מחתים את הפונים על מסמכים רבים וזאת לאחר פגישה שאורכת שעות רבות ונעשית בשעות אחה"צ עד הלילה - שעות לא מקובלות ולא קונבנציונליות הנמשכות עד חצות ואף 1 ו2- בלילה. אני סבור שעל מר X לשנות הן את נוסחי החוזים שלו (שהנם חוזים אחידים וסטנדרטיים) ולערוך אותם בצורה יותר קצרה, ברורה וקלה לקריאה והבנה (שכן מדובר בחוזה של 5 עמודים ועשרות סעיפים מעבר למסמכים נוספים רבים שהוא דואג להחתים עליהן את הפונות) והן את שיטת הפגישות הארוכות, המתמשכות לתוך הלילה. הפגישות שנעשו עם הפונות, שהחלו בשעות אחה"צ והערב ונמשכו עד 24: 00, 1: 00 ואף 2: 00 בלילה, שבמהלכן חתמו הפונות על מסמכים רבים והיו נתונות למסע שכנוע של אדם היודע לשכנע, במשך שעות רבות, הן שיטה פסולה שיש לשנות אותה, שכן ברור לי שבסופן של הפגישות באישון לילה היה יכול מר X להחתים את הפונות, מהסוג של הפונות התמימות שהעידו בפני, כל דבר שרצה. אני מקבל את עדות הפונות שהן לא הבינו בדיוק על מה הן חותמות ובוודאי שלא היו מודעות לכל הסעיפים, האותיות הקטנות ופרטי הפרטים של ההסכם. ג. מר X נוהג גם לא להמציא את החוזה ולהראות אותו מחוץ למשרד לפני החתימה (ראה עדותו בעמ' 17 לפרוטוקול, שורה 9) ולא אפשר אף לדבר עם ההורים (ראה במקרה של אלמונית ועדותה בעניין זה בעמ' 12 ועדות אביה-מוטי בעמ' 17-16 לפרוטוקול). אני מקבל את עדות הפונות שלא ניתן להן להתייעץ לגבי החוזה ושהן היו בלחץ ועייפות (ראה עדות פלונית בעמ' 6 לפרוטוקול ועדות אלמונית בעמ' 12 לפרוטוקול). העובדה שהכל מתועד במסמכים ובדו"חות ע"י מר X לא גורעת מהאמור לעיל, שכן במסה הגדולה של המסמכים, השכנועים והשעות הארוכות של הפגישות המתמשכות לתוך הלילה "מקהות את העוקץ" מהנפקות של אותם דו"חות ומסמכים. יש לציין גם שהפונות פונות למר X בלא שהן יודעות בתחילה שמדובר במשרד שידוכין, שכן הן נענות למודעה המפורסמת בעיתון לגבי בחור מסוים שהן מבקשות להכירו וגם בכך יש פסול ורצוי לשנות את הדבר ולציין שמדובר במשרד היכרויות. ד. מר X הודה שהוא גם נוהג להכתיב קטעים שלמים למועמדות הפונות אליו לפני שהן חותמות על המסמכים, כמו לדוגמא במשובים שהוא דואג לקבל מהן בסוף הפגישה הארוכה והמתישה. כך נוהג מר X להכתיב למשובים שידוע לפונות שזה עובד לא על מהירות ולא על כמות אלא על איכות והתאמה (ראה ת3/, ת9/ ות17/) ואף דואג להחתים את הפונות כמעט ליד כל משפט במשוב, למרות שמשוב אמור להיות, כשמו כן הוא, תגובה של הפונות ולא משהו שמוכתב להן והדבר מלמד על דרך פעולתו, שיטתו והתנהגותו של מר X. ה. מדובר בחוזה אחיד חד-צדדי ומקפח שנעשה באופן חד-צדדי לטובת מר X. להלן חלק מסעיפי ההסכם: "4. כי ידוע לו היטב שבהצטרפותו כמנוי במועדון מתחייב המנהל לפעול באופן סביר להכיר לו בן זוג במסגרת מאגרי המידע ושיטות העבודה של המועדון, אולם אין ולא ניתנת למנוי כל התחייבות מפורשת או מכללא על הצלחה במציאת בן זוג הנ"ל כמפורט להלן בהסכם זה. 5. כי ידוע לו שהמנהל השקיע שעות עבודה רבות והוצאות בשיחות, ראיונות ובקביעת התאמתו של המנוי למועדון וזאת אף בטרם חתימת הסכם זה והמנוי מתחייב לשלם למנהל תמורת כל הנ"ל ובהתאם להוראות הסכם זה". 6. המנהל מצהיר כי הנו בעל מיומנות וניסיון בתחום ההיכרויות ומתחייב לפעול בסבירות ובהגינות לקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה. 10. דמי הרשמה (7,900.- ש"ח לפלונית, 9,999.- ש"ח לאלמונית ו- 7,600 ש"ח לפלמונית). בסעיף 11 להסכם עם פלונית (מיום 24/03/1998) יש סעיף אחר מאשר בהסכם עם אלמונית (מיום 07/01/1999) ופלמונית (מיום 05/12/1999). להלן נוסח סעיף 11 בהסכם עם פלונית: "11. כל אחד מן הצדדים יהיה רשאי לבטל את ההסכם ולסיימו לפני תום תקופת ההסכם בהודעה שימסור לצד השני לפחות 30 יום מראש. מוסכם במפורש בין הצדדים כי אם המנוי יבטל את ההסכם כאמור הוא לא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי כלשהו מדמי ההרשמה בין אם נפרעו התשלומים ובין אם לאו, למעט אם ביטל המנוי את ההסכם בתוך 30 יום מחתימתו בלי שהופנה אליו אף מנוי אחר מהמאגר, שאז יהיה זכאי המנוי להחזר בשיעור של 10% מדמי ההרשמה שיוחזר לו לאחר פירעון כל התשלומים במועדם ובסדרם. המנוי מצהיר כי ידוע לו שהמנהל נשא בהוצאות (לרבות פרסום מודעות כלליות ואישיות להיכרויות) והשקיע זמן עבודה, ייעוץ ומאמץ מקצועי בקליטתו של המנוי ולפיכך מסכים לכך שלא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי במקרה של ביטול ההסכם על ידו כאמור". ולהלן נוסח סעיף 11 להסכם עם אלמונית ופלמונית, כשאצל אלמונית מדובר ב- 30% במקום 26% בסעיף 11א': "11. כל אחד מן הצדדים יהיה רשאים לבטל את ההסכם ולסיימו לפני תום תקופת ההסכם בהודעה שימסור לצד השני לפחות 30 יום מראש. מוסכם בין הצדדים כי אם המנוי יבטל את ההסכם כאמור לאחר שהכיר מועמד/ת אחד או יותר ממאגר המנויים הוא לא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי כלשהו מדמי ההרשמה בין אם נפרעו התשלומים ובין אם לאו. הכרת מועמד/ת לעניין זה משמע שהוצגו בפני המנוי פרטים (כולל פרטים מזהים) של מועמד/ת להכרות ושני המועמדים הודיעו למנהל על הסכמתם ההדדית לביצוע ההכרות אף אם טרם נוצר קשר כלשהו בפועל בין המועמדים. אם המנוי ביטל את ההסכם כאמור בטרם הוכרה לו מועמדת כאמור יחולו ההוראות כלדהלן: א. אם ההסכם בוטל בתוך 5 ימים מיום חתימתו - יהיה המנוי זכאי להחזר בשיעור של 26% מדמי ההרשמה. ב. אם ההסכם בוטל בתוך 15 יום מיום חתימתו - יהיה המנוי זכאי להחזר בשיעור של 10% מדמי ההרשמה. ג. אם ההסכם בוטל בתוך 30 יום מיום חתימתו - יהיה המנוי זכאי להחזר בשיעור של 6% מדמי ההרשמה. ד. אם ההסכם בוטל לאחר חלוף 30 יום מיום חתימתו לא יהיה המנוי זכאי להחזר כלשהו בשום מקרה. ההחזר הכספי יבוצע רק לאחר פירעון כל התשלומים ע"י המנוי ו/או בקיזוז מהתשלום/ים האחרונ/ים. הודעה על ביטול ההסכם כמו גם הודעה ו/או עדכון מכל סוג שהוא שעל המנוי להודיע למנהל לפי הסכם זה, ימסרו למנהל אך ורק בדואר רשום ומועד מסירת ההודעה תיחשב ביום בו קיבל המנהל לידיו את דבר הדואר הרשום או 4 ימים לאחר משלוחה בבית הדואר. המנוי מצהיר כי ידוע לו שהמנהל נשא בהוצאות (לרבות פרסום מודעות כלליות ואישיות להיכרויות) והשקיע זמן עבודה, יעוץ ומאמץ מקצועי בקליטתו של המנוי ולפיכך מסכים לכך שלא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי מלא ו/או חלקי במקרה של ביטול ההסכם על ידו כאמור". "13. מובהר כי השרות הניתן למנוי לפי הסכם זה כולל סיוע ביצירת קשר ראשוני בין המנוי לבין בן זוג פוטנציאלי להיכרות. החל מיצירת קשר ראשוני כלשהו בין בני הזוג לרבות קשר טלפוני, יהיה מותנה המשך הקשר ואופיו ברצונם ובהחלטתם הבלעדית של כל אחד מבני הזוג בלבד. 16. מובהר כי המנהל אינו מתחייב למצוא בן זוג פוטנציאלי או לגרום להכרות או ליצירת קשר כלשהו של המנוי עם בן זוג כלשהו. כל התחייבותו של המנהל לפי הסכם זה הינה לשלב את המנוי מאגר המידע של המועדון ולפעול בסבירות על מנת להכיר לו מועמדים פוטנציאלים להיכרות. למען הסר ספק מובהר כי עקב אופי השרות אין המנהל מתחייב למספר הכרויות מוגדר של בני זוג שיכיר למנוי ואף אם לא יעלה בידו להכיר למנוי בן זוג כלשהו לא יהיה בכך בשום אופן משום הפרה כלשהי של ההסכם ע"י המנהל והדבר לא יזכה את המנוי בהחזר כלשהו מדמי ההרשמה. המנוי מצהיר כי התחייבותו לתשלום מלוא דמי ההרשמה אינה קשורה באופן כלשהו להצלחתו של המנהל להביא ליצירה בפועל של היכרות עם בן זוג". מעבר לכך שלמעשה כמעט בלתי אפשרי לקבל החזר כספי, סעיף 16 מגדיל לעשות בכך שאומר מפורשות שמר X לא מתחייב למצוא בן זוג ואף אם לא יכיר לפונות ולו בן זו אחד לא יהיה זכאי המנוי לכל החזר. "24. מוסכם כי תקופת ההסכם כוללת גם תקופות סבירות בהם ישהו בחופשה המנהל ו/או עובדיו וזאת בלא צורך במתן הודעה כלשהי למנוי. 29. מוסכם במפורש בין הצדדים כי בלא לגרוע מחובותיו של המנהל לפי הסכם זה, השרות הניתן למנוי אינו כולל פגישות של המנהל עם המנוי למעט הפגישה והראיון שנערכו עד לחתימת הסכם זה. השרות הניתן במהלך תקופת ההסכם כולל יעוץ והכוונה טלפוניים, במידה סבירה, שהמנהל ייתן למנוי בכל עניין הקשור להיכרות בין המנוי לבין בני הזוג מהמאגר. ככל שהמנוי יהיה מעונין בפגישות נוספות עם המנהל במהלך תקופת ההסכם והמנהל יסכים לכך, יהיה כרוך הדבר בתשלום נוסף ונפרד שישולם לפי תעריף ותנאי תשלום שייקבעו ע"י המנהל. 35. המנוי מצהיר כי בטרם חתימת הסכם זה קיבל הסברים מפורטים וממצים בכל הנוגע להתחייבויותיו ולשרות הניתן לו לפי הסכם זה וכי קרא בעיון את הסכם זה ונספחיו והבין את תוכנו, וכי הוא חותם עליו מרצונו הטוב והחופשי. בלא לפגוע באמור לעיל מצהיר המנוי כי ביום 05/12/99 שהה במשרדו של המנהל במשך (בין 4 ל6- שעות) ובזמן זה קיבל הסברים כאמור וקרא בעיון את החוזה בטרם נחתם". מדובר בסעיפים הפוטרים למעשה כליל את מר X מאחריות ומטילים את מלוא החבות בתשלום על הפונים, בלא קשר לפעולותיו של מר X שלא חייב אף להכיר להם ולו בן זוג אחד ולא חייב אף להיפגש עמם, כשהפונים מוחתמים גם שקראו את ההסכם והבינו אותו, לאחר ששהו בין 4 ל6- שעות בפגישה. בהתחשב בנסיבות המפורטות לא ניתן לחייב את הפונות לעמוד בסעיפים אלו ויש לאפשר להן להשתחרר מהסכם זה, בהתחשב בנסיבות גם של פעולות מר X והנסיבות שבהן ביקשו להשתחרר שיפורטו בהמשך. ניתן לראות שמדובר בחוזה חד-צדדי לטובת מר X, שלמעשה זכאי למלוא הכספים גם בלא לתת שירות כלשהו לפונות (כשמר X מנסה להתאים לפונות מועמד כבר בפגישה הראשונה ובכך לצאת ידי חובתו). עפ"י סעיף 2 לחוק החוזים האחיזים, התשמ"ג1982- (להלן: "חוק החוזים האחידים"), מדובר בחוזה אחיד וביהמ"ש רשאי לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד לפי סעיף 3 לחוק החוזים הנ"ל ולפי סעיף 4(1) לחוק החוזים האחידים תנאי הפוטר את הספק באופן מלא או חלקי מאחריות שהייתה מוטלת עליו עפ"י דין אילולא אותו תנאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהייתה מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי חזקה שהוא תנאי מקפח וחזקה זו לא נסתרה. מצב שבו ייתכן ופונה לא יזכה ולו להיכרות אחת (וגם אם אחת, אין זה מספק) והוא יצטרך לשלם את מלוא כספו ואף פיצויים מוסכמים הוא בלתי נסבל ולא יעלה על הדעת. מדובר בהסכמים ומסמכים סטנדרטיים שמוספים בהם נתונים שונים ע"י מר X המהווים חוזה אחיד שיש בו תנאים רבים מקפחים, כגון האיסור על ביטול ההסכם, הפטור שניתן למר X וכיו"ב ויש לבטלם ולאור הביטול יש אפשרות לפונות לבטל את ההסכם ולהשתחרר ממנו. ו. בנסיבות המתוארות לעיל של החוזים היו רשאיות הפונות לבטל את ההסכם ולהשתחרר ממנו הן עקב תנאי מקפח בחוזה אחיד והן עקב השיטות הפסולות של קיום הפגישות הארוכות והמתישות והחתמתן על כל מסמך ומסמך שחלקו הוכתב להן בלא שיבינו על מה הן חותמות (ולדוגמא הן חתמו גם על שורות ספציפיות במשובים שהוכתבו להם, למרות שזה אמור להיות כתיבה מיוזמתם). עד כדי כך בולט נתון זה בכך שפלמונית, לדוגמא, פנתה למר X בעקבות מודעה ספציפית בעיתון לגבי רופא מחו"ל והנה במשוב הוכתב לה ע"י מר X (הודה בכך בחקירתו בעמ' 22 לפרוטוקול, שורות 24-33) שמשום המרחק הגיאוגרפי ידוע לה שהתשובה לגבי ההיכרות יכולה לארוך זמן רב (כ3- שבועות) - ראה ת17 בו הוחתמה פלמונית על הצהרה שידוע לה שלעת עתה אין במאגר מועמדים נוספים המתאימים להיכרות עמה (ת19/) וכן על הצהרה שסיכוייה למציאת בן זוג הנם נמוכים יחסית ונכון לעכשיו אין במאגר מועמד מתאים ושהיא משלמת למועדון על מנת שיפעלו בנדון ומתוך תקווה שבעתיד יימצא מועמד מתאים בעבורה (ראה ת18/). העובדה שמר X דואג להחתים את הפונות על כך שהעיקר זה האיכות ולא הכמות לא גורעת מחובתו לפעול בסבירות למען המטרה שלשמה פונים אליו ולא ניתן לבטל כלל את נושא הכמות, שיש לו השלכה על הבחירה הפוטנציאלית של הפונות לקבלת השירות. המסמכים שמר X מחתים את הפונות, בו הוא מציין לדוגמא את מספר השעות הרב שארכה הפגישה (בין 4 ל6- שעות) ואת הפטור שניתן לו מאחריות כמעט לחלוטין, מצביעות על התכוננותו של מר X לתביעה אפשרית כבר מההתחלה, בזמן שהוא מחתים על המסמכים. אני מקבל את עדותה של פלמונית שהיא לא שמה לב לאותיות הקטנות וב- 1: 30 בלילה לא הייתה מאופסת, שהוסבר לה שהיא יכולה להכיר בן זוג פוטנציאלי בוודאות והיא לא עברה על כל דבר בחוזה (עמ' 21 ו22- לפרוטוקול). חתימה של פלמונית על ההצהרות ת18/ ות19/ מצביעה על השיטה הפסולה של החתמה על "הכיסוי" של מר X לכל דבר עד כדי אבסורד שהוא מציע לפלמונית להכיר רופא מחו"ל שבגין מודעה ספציפית לגביו פנתה, אח"כ הדבר לא יוצא לפועל עקב סירוב המועמד הרופא להכיר את פלמונית ולמעשה מר X יצא לכאורה ידי חובתו עפ"י ההסכם והוא דורש את מלוא שכרו, למרות שלא הכיר לפלמונית את הרופא הנ"ל שבגינו פנתה אליו ובמשך השנה של ההסכם הכיר לה מועמד אחד נוסף בלבד מעבר לרופא שסירב להכירה (מלבד אדם מבוגר מעל 60 שפלמונית סירבה להכירו, שכן לא עומד בקריטריונים שלה). העובדה שפלמונית חתמה על הצהרה שהיא מודעת לזה שאין מועמדים המתאימים לה ושהיא פוטרת את מר X מכל צורך להשיג מועמדים נוספים מצביעה על הקושי לחייב אותה ואת הפונות הנוספות עפ"י הסכם והצהרות אלו, שאין להן משקל ונפקות של ממש, בהיותם מקפחים חד-צדדיים ובלתי הוגנים והדבר מצביע גם על אי ההבנה של הפונות לכל ההצהרות שהוחתמו עליהם. ז. למעשה יש לבחון את מידת פועלו של מר X בפועל והאם פעל בסבירות וכמיטב יכולתי לאיתור מועמדים. אני סבור שבמקרה דנן יש לקבוע את שכרו הראוי של מר X לפי פועלו בפועל, כשלמרות האיכות יש לבחון גם את הכמות ומה הוצע לפונות בפועל ולפסוק למר X שכר ראוי. במקרה דנן, לפלמונית לא הכיר מר X אף אחד מלבד אדם אחד בשם מאיר שיצאה אתו פעמיים (כשהניסיונות של מר X להכיר לה אנשים לאחר תום תקופת ההסכם ולהאריכו לאחר שהגישה תביעה הן ניסיונות ש"נולדו" בדיעבד לאחר הגשת התביעה). לאלמונית ניסה להכיר מר X אדם אחד בלבד מאילת ואני דוחה את ניסיונו של מר X לטעון שהוא גר בת"א ומקבל את עדותה של אלמונית ואמה שהוצע לה להכיר אדם מאילת והיא סירבה ובצדק להכירו ולמעשה לא הכיר לה מר X אף מועמד במשך כ4- חודשים והיא הייתה זכאית לבטל את ההסכם ולהשתחרר ממנו. לפלונית הכיר מר X אדם אחד בלבד בשם רוני, אתו יצאה מספר פעמים, כשלגבי פלונית לא הייתה יכולת כלכלית מספקת לעמוד בהסכם זה מלכתחילה ויש לאפשר לה להשתחרר ממנו. מדובר בפעולות ספורות ובודדות של ניסיונות היכרות שאינן עומדות גם במבחן האיכות של מר X, שכן לא ניתן לקרוא להיכרות של אדם מאילת או אדם מבוגר מעל גיל 60 או רופא מחו"ל שמסרב להיפגש, היכרות והתאמה איכותית. ההיכרויות הבודדות שנעשו (אחד לפלונית ואחד לפלמונית) אינן מספיקות, כשלגבי פלמונית הדבר נעשה לאחר חודשים ולאחר שההיכרות עם הרופא הספציפי שבגינו פנתה לא יצאה לפועל. בהתחשב באמור לעיל אני סבור שלמר X מגיע כשכר ראוי סך של 1,000.- ש"ח מכל אחת מהפונות בגין הפגישה שעשה, המאמצים שהשקיע והפעולות הנוספות שעשה (סכום זה יש לקזז מהסכומים ששולמו לו בפועל). ח. זאת ועוד, על פי סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א1970- [להלן: "חוק החוזים (תרופות)] ביהמ"ש רשאי להפחית את הפיצויים אם מצא שנקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה. במקרה דנן אני סבור שמדובר במקרה כזה שגם אם היה תוקף לסעיף הנ"ל היה מקום להפחית את הפיצוי עד למינימום ועד לגובה התשלום של השכר הראוי בגובה של 1,000.- ש"ח. ט. בנוסף, על פי סעיף 3(3) ו3-(4) לחוק החוזים (תרופות) מדובר בבקשה לאכוף חוזה לקבלת שירות אישי ואכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין. בל נשכח שביהמ"ש לתביעות קטנות אינו כבול בסדרי דין ודיני ראיות ועליו לפעול לפי סעיף 62(ב) לחוק בתיהמ"ש (נוסח משולב), התשמ"ד1984-, בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה ולהשגת צדק והתוצאה במקרה דנן מביאה לטעמי למילוי מטרות אלו ותוצאה אחרת תהיה בלתי צודקת, בלתי מוסרית ותביא אף לעשיית עושר ולא במשפט מצד מר X. י. כשם שצרכן רשאי לבטל עסקת מכר בשל פגם שנתגלה במכר או אי התאמה, ניתן לעשות זאת גם במקרה דנן, כשהביטול היה מהיר (במקרה של פלונית), מסיבות מיוחדות (אלמונית לאחר ניתוח) ובכל מקרה מוצדק עקב אי נתינת שירות מספיק והולם מצד מר X, שזכאי לכל היותר לשכר ראוי בגין הפגישה והניסיונות המועטים שנעשו להיכרות. במצב הדברים כפי שהוצג, היו רשאיות הפונות להשתחרר מההסכם גם ללא קשר למה שהוצג להן, שכן מדובר כאמור בהסכם מקפח וחד-צדדי ומכל מקום אין כל הצדקה לחייבן בסכומים הנקובים בדמי ההרשמה ופיצוי מוסכם. 3. התוצאה הינה שאני מקבל את התביעה של פלמונית בתיק 11331/00, דוחה את התביעה שכנגד ומחייב את הנתבע-מר X לשלם לתובעת-פלמונית סך של 4,500.- ש"ח (5,500.- ש"ח ששילמה בקיזוז 1,000.- ש"ח שכר ראוי), כשבמידה ונפרעו שיקים נוספים שנתנה פלמונית למר X יתווסף הסכום הנ"ל לתשלום שעל מר X לשלם לפלמונית וכן להחזיר לפלמונית את כל השיקים ו/או השטרות שנמסרו למר X ומוחזקים בידיו (לפי הצהרתו של מר X בביהמ"ש). אני דוחה את התביעה שכנגד שהגיש מר X כנגד פלמונית. אני מחייב את מר X לשלם לפלמונית הוצאות משפט בסך 1,000.- ש"ח. אני דוחה את התביעות שהגיש מר X כנגד פלונית (בתיק 15728/00) וכנגד אלמונית (בתיק 15729/00) וקובע שיש להסתפק בשכר ראוי של 1,000.- ש"ח לגבי כ"א מהן ולפיכך על מר X להחזיר לאלמונית 1,000.- ש"ח (שכן היא שילמה 2,000.- ש"ח) וכן על מר X להחזיר לאלמונית ופלונית את כל השיקים ו/או שטרות שניתנו לו על ידם ומוחזקות בידיו (לפי הצהרתו של מר X בביהמ"ש). אני מחייב את מר X לשלם לכ"א מהן (אלמונית ופלונית) הוצאות משפט בסך של 1,000.- ש"ח. בכפוף לאמור לעיל אני דוחה את התביעות שכנגד (מלבד האמור לעיל לגבי החזרת הכספים ו/או השיקים ו/או השטרות). בהמשך לצו איסור הפרסום שניתן על ידי במהלך הדיון לגבי כל פרט מזהה של בעלי הדין ו/או של אנשים ו/או פרטים ונתונים ששמותיהם/הנתונים הוזכרו במהלך הדיון או שמופיעים במסמכים שנמצאים בתיק, אני מסייג את האמור באופן שפסה"ד יותר לפרסום לגבי שמו של מר X בלבד, שכן אני סבור שזכות הציבור לדעת על פס"ד זה המתייחס לגביו, כששאר צו איסור הפרסום יישאר בעינו. חוזה שירותחוזהביטול חוזה