הקמת חטיבות בבתי החולים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הקמת חטיבות בבתי החולים: 1. בפנינו בקשת צד בסכסוך קיבוצי שעניינה הקמת חטיבות בבתי החולים. רקע 2. א. ביום 20.6.94 נחתם בין המשיבים לבין המבקשת הסכם קיבוצי ( להלן-ההסכם הקיבוצי). בסעיף 11 להסכם הקיבוצי הדן בועדות פריטטיות נקבע, כי ימונו ועדות פריטטיות לדון במספר נושאים, בסעיף 11.1.3 נקבע כנושא לדיון בועדה פריטטית: "הכללת חטיבות רפואיות במבנה האירגוני". סעיף 14 להסכם הקיבוצי קבע: "14.1 ועדת מעקב, במתכונת שהייתה קיימת עד ליום חתימת הסכם זה, תמשיך לעקוב ולסייע בביצוע של הסכם זה ולהכריע בחילוקי דעות בין הצדדים להסכם, למעט נושאים שנותרו פתוחים כאמור בסיפא של סעיף 13.1 ולרבות נושאים כאמור בסעיף 13.2 14.2 החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים". להסכם הקיבוצי צורף נספח הדן בתיפקוד הרופאים. בין השאר נקבעו דרגות וקריטריונים לקידום לתפקיד מנהל אגף או חטיבה בבית חולים בו מעל 500 מיטות. ב. ביום 15.8.94 נחתם "נספח השלמה להסכם הקיבוצי מיום 20.6.94" (להלן- נספח ההשלמה). בסעיף 1 לנספח ההשלמה סוכם, כי נספח ההשלמה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי. בסעיף 2 סוכם, כי ככל שקיים שינוי ביחס להוראות הספצפיות גוברות הוראות נספח ההשלמה. בסעיף 16 לנספח ההשלמה נקבע כדלקמן: " החל מ- 1.1.95 תוקמנה חטיבות בכל בית חולים בן 500 מיטות כלליות ומעלה. 16.1 חטיבה היא צבר של מחלקות, מכונים, שרותים ויחידות הנמצאים כולם באותו בית חולים והינם בעלי זיקה משותפת או ענין משותף בהתאם לתנאים הקיימים באותו בית החולים. 16.2 כמנהל חטיבה ייבחר מנהל חלקה/ יחידה או סגן מנהל מחלקה בכיר/או סגן מנהל מחלקה שהינו בעל נסיון של לא פחות מ- 3 שנים בתפקידו. 16.3 מנהל חטיבה הוא הסמכות במסגרת יחידות החטיבה לנוהלי עבודה, התמחות, הוראה ומחקר ובלבד שלא יתערב בשיקול הדעת הרפואי לגבי החולה כפרט. 16.4 בכל מוסד רפואי החתום על הסכם קיבוצי זה , ייקבע הרכב החטיבות והמבנה הפנימי שלהם, בהתאמה לצרכי המוסד ובהסכמת ארגון הרופאים. 16.5 מנהל החטיבה ייבחר לקדנציה של לא יותר מ- 4 שנים. לאחר קדנציה אחת יוכל מנהל החטיבה להציג מועמדותו לקדנציה נוספת בת שנתיים בלבד. הבחירה תעשה בהצבעה חשאית על ידי כל הרופאים הקבועים בחטיבה. 16.6 מנהל חטיבה שסיים תפקידו ישוב לתפקידו הקודם ובלבד שישאר בדרגה אליה הגיע.דרגה זו תהפוך לדרג אישית לאחר 3 שנים של שהייה בדרגה יהיה זכאי לתוספת שהייה בין שנשאר כמנהל חטיבה ובין שסיים תפקידו". (סעיף זה יקרא להלן - סעיף 16). ג. משנתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים באשר ליישום סעיף 16 לנספח ההשלמה, הועבר הענין לועדת המעקב הפועלת מכח סעיף 14 להסכם הקיבוצי. ביום 27.3.95 החליטה ועדת המעקב בעניינים הרלוונטיים לדיוננו כדלקמן: "1. תוקם ועדה לבדיקת נושא הקמת מבנה חטיבתי בבתי חולים שבסעיף 16 לנספח ההשלמה 15.8.94. 2. הסתדרות מדיצינית הדסה תצרף חתימתה לנספח ההשלמה מיום 15.8.94". (החלטה זו תקרא להלן - החלטת ועדת המעקב). החלטת ועדת המעקב נרשמה כהסכם קיבוצי. בעקבות החלטה זו הוצא ביום 15.5.95 כתב מינוי (נספח ח' לתצהירו המשלים של מר יוסי כהן) החתום על ידי ד"ר י. בלשר אז יו"ר הועדה הפרופסיונלית של המבקשת וכיום יו"ר המבקשת ועל ידי מר י. קוצ'יק אז הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר. תפקידה של הועדה לדון ולהמליץ בנושא הכללת חטיבות רפואיות במבנה הארגוני של בתי החולים. מר יוסי כהן המשנה לממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, מונה כיו"ר הצוות.הועדה אמורה היתה למסור המלצותיה עד ליום 30.11.95. הועדה הפריטטית קיימה מספר ישיבות אולם לא הגיע לסיכום. בהעדר סיכום מחייב הגישה המבקשת לבית הדין את הבקשה דנן. העובדות 3. טענתן המרכזית של המשיבות 1 ו- 2 הינה, כי החלטת ועדת המעקב ביטלה את הוראת סעיף 16 ולמצער שינתה אותו. המשיבה 3 מצטרפת לעמדה זו ומוסיפה וטוענת, כי צרפה את חתימתה הבלתי מסוייגת לנספח ההשלמה רק לאחר שהוסכם, כי סעיף 16 יפתח לדיון מחדש. את עיקרי העובדות למדים אנו מהמסמכים שהוצגו בפנינו במהלך הדיון. נפרט איפוא את אותם מסמכים ונתייחס בהמשך לאלה שיש להם משמעות לענין השאלות שבמחלוקת. 4. א. ביום 15.8.94 חתמו המבקשת והמשיבים 1 ו- 2 על נספח ההשלמה. המשיבה 3 לא השתתפה במו"מ לקראת החתימה על נספח ההשלמה ובאותו שלב לא חתמה עליו. ביום 6.10.94 מודיע סמנכ"ל המשיבה 3 ד"ר שלמה מור יוסף למר כהן, כי סעיף 16.5 לנספח ההשלמה הדן בתהליך הבחירה של מנהלי חטיבה, איננו מתאים לזה הקיים במשיבה 3 ועל כן, מציעה המשיבה 3 נוסח אחר לסעיף 16.5. (נספח ד' לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ביום 27.11.94 פונה פרופ' אבי ישראלי אז משנה למנכ"ל המשיבה וכיום המנכ"ל, לפרופ' שני, אז מנכ"ל משרד הבריאות בהצעת טיוטא לניסוח מחדש של סעיף 16 כולו ( נספח ה' לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ענין זה עולה במכתב נוסף של פרופ' ישראלי מיום 19.12.94 ליוסי קוצ'יק. (נספח ו' לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ביום 1.1.95 פונה מר כהן לפרופ' שני ולמר צבי וינר הממונה על מערכת הבריאות בנציבות שירות המדינה ומבקש התייחסותם להצעת ד"ר ישראלי לקראת העלאת הנושא בועדת המעקב ( נספח ג' לתצהירו המשלים של מר כהן). בתשובה למכתב זה מודיע פרופ' שני למר כהן ביום 15.1.95, כי האמור במכתבו של פרופ' ישראלי מקובל עליו ( נספח ז' לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). מר וינר משיב למכתבו של מר כהן ביום 17.1.95, כי "הנציבות גיבשה עמדתה עם מנכ"ל משרד הבריאות עוד לפני הנוסח הבלתי ניתן ליישום המופיע בהסכם הרופאים וסוכם בדיון שלא שותפתי בו במתכוון" (נספח ה' לתצהיר המשלים של מר כהן). ביום 27.3.95 נתקבלה החלטת ועדת המעקב כמפורט בסעיף 2 ג' לעיל. ב. ביום 29.3.95 כותב מר שאולוב מנהל אגף כ"א ושכר במשיבה 3 למר כהן ,כי בדיוני ועדת המעקב המשיבה 3 הביעה נכונות לצרף את חתימתה לנספח ההשלמה רק בצרוף הסתייגותה לפיה, מתנגדת המשיבה 3 להוראות סעיף 16 וכי חתימה מסוייגת זו תצורף רק בצרוף חתימת המבקשת לפיה הסתייגות זו ידועה לה. (נספח ח' לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ביום 7.5.95 כותב ד"ר בלשר לפרופ' שמואל פנחס אז מנכ"ל המשיבה 3, כי נודע למבקשת באקראי שהמשיבה 3 סרבה לחתום על נספח ההשלמה לאור התנגדותה לסיכום בדבר הקמת המערך החטיבתי. ד"ר בלשר מציין, כי דבר זה לא נאמר למבקשת על ידי המשיבה 3 ומביע תמיהתו על ההסתייגות בעוד שהמשיבה 3 חלוקה רק על סעיף אחד. ד"ר בלשר מציין, כי המבקשת עומדת על כך שהמשיבה 3 תחתום על נספח ההשלמה ובאשר למבנה החטיבתי הוחלט על הקמת ועדה פריטטית. ד"ר בלשר חוזר ודורש לחתום לאלתר על נספח ההשלמה. (נספח י' לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ביום 15.5.95 חתמו ד"ר בלשר ומר קוצ'יק על כתב מינוי לועדה הפריטטית לפיה, חברי הועדה "מתמנים על פי סעיף 11 להסכם מיום 20.6.94 כועדה פריטטית אשר תדון ותמליץ בנושא הכללת חטיבות רפואיות במבנה הארגוני של בתי החולים"(נספח ט' לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). למכתבו של ד"ר בלשר מיום 7.5.95, משיב פרופ' פנחס במכתב מיום 24.5.95. פרופ' פנחס מציין, כי הסתייגות המשיבה 3 מסעיף 16 לנספח ההשלמה נאמרה באופן ברור ופומבי בשתי ישיבות של ועדת המעקב בהן השתתפו גם נציגי המבקשת וגם ד"ר בלשר ובעקבות זאת, נתבקשו על ידי מר כהן להעביר בכתב את נוסח ההסתייגות, דבר שאכן נעשה. פרופ' פנחס מציע לנסות ולהגיע להסכם לאחר שסעיף 16 בו ישונה. ( נספח י"א לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ג. ביום 17.5.95 נקראים רופאי המשיבה 3 על ידי יושבי ראש הועדים השונים לאסיפה כללית בנושאי הסכמי השכר. ( נספח י"ב לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). בתגובה לכך מבקש פרופ' פנחס מיושבי ראש הועדים במכתב מיום 23.5.95, לבטל את האסיפה הכללית (נספח י"ג לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ביום 24.5.95 מוגשת הודעה על שביתה וסכסוך עבודה מכח סעיפים 5 ו- 5 א' לחוק יישוב סכסוכי עבודה. ההודעה חתומה על ידי ד"ר בלשר ואחר העניינים שבסכסוך הינו "אי חתימה על נספח ההשלמה להסכם הקיבוצי מיום 20.6.94". (נספח י"ד לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). בשיחת טלפון בין פרופ' פנחס למר קוצ'יק ביום 28.5.95 הבהיר מר קוצ'יק כי הדסה תהא רשאית לצרף את חתימתה כולל ההסתייגות ובעקבות שיחה זו באותו יום, צרפה המשיבה 3 את חתימתה על נספח ההשלמה בתוספת ההסתייגות: "הדסה מתנגדת להחלת הוראות סעיף 16 בהדסה ולפיכך, לא יחול סעיף 16 בהדסה" (נספח ג' לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי. סעיפים 25-24 לבקשת המשיבה 3 - נספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ד. במכתב ביום 31.5.95 כותב מר קוצ'יק לפרופ' פנחס שידוע לו בברור, כי המשיבה 3 מסתייגת מסעיף 16 ומתנגדת להחלתו במשיבה 3.מר קוצ'יק מקווה, כי ההמלצות שיגובשו בועדה הפריטטית יתאימו למבנה האירגוני והתיפקודי של המשיבה 3. (נספח ט"ו לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). העתק ממכתב זה נשלח לד"ר בלשר. ביום 1.6.95 כותב מר כהן לד"ר בלשר, כי מאחר והמשיבה 3 צרפה חתימתה לנספח ההשלמה, מתבקשת המבקשת לבטל הודעתה על סכסוך עבודה. ( נספח י"ז לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). למכתבו של מר כהן משיב ד"ר בלשר ביום 13.6.95.כותב ד"ר בלשר, בין השאר : " כפי שידוע לך היטב החלטת ועדת המעקב היתה שהדסה תחתום על נספח ההשלמה ללא כל הסתייגות, חתימת הדסה תוך הסתייגות מסעיף 16, אינה יכולה להחשב כמילוי החלטת ועדת המעקב ואינה פותרת את סלע המחלוקת בינינו לבין הדסה... יתרה מזו,היה מובן כי הדסה חותמת ללא הסתייגות ולשם כך הוציא הממונה על השכר מר קוצ'יק את המכתב בו הוא מאשר את ידיעתו על הסתייגות הדסה, מכתב אשר לו הסכמנו [מכתב מר קוצ'יק מיום 31.5.95 - ש.ט.], שהרי אם הכוונה היתה שההסתייגות תופיע בהסכם לשם מה מכתב נלווה?". (נספח י"ז לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ביום 14.6.95 קיימו הרופאים במשיבה 3 שביתת אזהרה בת 24 שעות ויום למחרת התקיימה פגישה בין נציגי הועדים לבין הנהלת המשיבה 3 בה נתגבשה הצעת פשרה ליישוב הסכסוך. ביום 18.6.95 כותב מר כהן לפרופ' פנחס, עם העתק גם לד"ר בלשר, כי עתיד החטיבות בכל מערכת הבריאות לרבות בחירת מנהלים יסוכם בועדה הפריטטית שמונתה ביום 15.5.95 על פי סעיף 1 להחלטת ועדת המעקב מיום 27.3.95 ( נספח י"ח לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). במכתב מיום 19.6.95 כותב מר צבי וינר למר שאולוב מהמשיבה 3, כי הנציבות מתנגדת לסעיף 16.5 ובעיקר לנושא הבחירה של מנהל חטיבה בדרך של הצבעה חשאית של כל הרופאים הקבועים בחטיבה. לדעת מר וינר שיטה חדשה זו שנעשתה ללא התייעצות בנציבות, נוגדת את חוק המינויים הגובר על הסכם קיבוצי ועל כן, לא תיושם בשירות המדינה במתכונת זו. (נספח י"ט לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). באותו יום כותב מר כהן לד"ר בלשר בתשובה למכתבו מיום 13.6.95, כי הוא דייק במכתבו מיום 1.6.95 למשיבה 3 וכי הוא מבין מהמשיבה 3, כי ישנן הבנות בנושא ועל כן, אין זה נחוץ להמשיך ולעסוק בנוסח מכתבו זה (מב/1). ה. מכתב נוסף מאותו יום, 19.6.95 הוא מכתבו של שאולוב לד"ר בלשר לפיו מן המכתבים המצויינים בו ( מכתב מר קוצ'יק מיום 31.5.95, מכתב מר כהן מיום 18.6.95 ומכתב מר וינר מיום 19.6.95) למדה המשיבה 3, כי כל נושא הקמת חטיבות בבתי החולים ובכלל זה הסוגיה של דרך בחירת מנהלי חטיבות תובא לדיון והכרעה בפני הועדה הפריטטית שהוקמה ביום 15.5.95. מוסיף מר שאולוב: "לאור זאת אנו מסירים את הסתייגותנו מן החתימה על נספח ההשלמה. מצ"ב עותק של נספח ההשלמה כשהוא חתום על ידנו ללא הסתייגות". למכתבו זה של שאולוב צורף עותק העמוד האחרון של נספח ההשלמה כשהוא חתום על ידי המשיבה 3 ללא הסתייגות ( נספח כ' לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ביום 20.6.95 כותב ד"ר בלשר למר שאולוב מכתב בנוסח הבא: "קיבלתי את מכתבך מה- 19.6.95 אשר הגיע אלי בפקס, ושמחתי לראות כי "סוף סוף" הדסה חתמה על נספח ההשלמה באופן מלא וללא הסתייגות, אני מביע צער, כי צעד מתבקש זה ננקט רק לאחר הכרזת סכסוך עבודה ושביתת אזהרה בת 24 שעות. אשר לדיונים בועדה הפריטטית, שהוקמה מכח החלטת ועדת המעקב לבדיקת נושא הקמת מבנה חטיבתי בהתאם לסעיף 16 להסכם הקיבוצי. הדיונים והנושאים שיועלו בועדה יהיו כמקובל בועדה פריטטית ובהתאם להסכמת הצדדים". (נספח ט"ז לתצהיר המשלים של מר כהן). בתגובה לכך חוזר וכותב שאולוב לד"ר בלשר ביום 28.6.95: "...כידוע לך היטב מחליפת המכתבים שהתנהלה ביננו ונציגי המדינה שהעתקה הועבר אליך, הדסה הסירה את הסתייגותה אך ורק לאחר שהובהר לה בצורה ברורה על ידי נציגי המדינה, בין היתר, במכתבים מהימים 18 ו- 19 למאי 1995, כי ענין החטיבות -הנושא היחיד להסתייגותה של הדסה- יטופל ויסוכם במסגרת דיוני הועדה הפריטטית שנתמנתה ביום 15.5.95 בהתאם להחלטת ועדת המעקב". (נספח י"ז לתצהירו המשלים של מר כהן). ו. ביום 10.7.97 כותב ד"ר ברטוב יו"ר ארגון הרופאים עובדי המדינה לפרופ' ברבש מנכ"ל משר הבריאות דאז וטוען, כי סעיף 16 טרם בוצע. בפועל הנהלות בתי החולים מכוננות חטיבות שלא על פי נספח ההשלמה. ד"ר ברטוב דורש להפעיל את סעיף 16 ולהמנע מהקניית סמכויות הכלולות בהסכם הקיבוצי למנהלי החטיבות ולחלופין לתת להם את הדרגה הנקובה בהסכם הקיבוצי (מב/3). בתשובה לפנייה זו כותב מר צבי וינר ביום 21.7.97 כי הנציבות לא קבלה פניה פורמאלית לאישור חטיבה ולו בבית חולים אחד ואם בכל זאת יפנה מנהל בית החולים לאישור מבנה חטיבתי, יאושרו המשרות והנציבות תפעל לאיושם על פי החוקים והתקנות ( מב/4). 5. במהלך התקופה עד להגשת הבקשה דנן לבית הדין (ביום 28.12.98), קיימה הועדה הפריטטית מספר ישיבות. קויימו גם ישיבות נפרדות של המעסיקים. ביום 25.3.96 במהלך ישיבה של הועדה הפריטטית, הציעו המעסיקים לכבד את ההסכם לענין הקמת חטיבות תוך שינוי חוק שירות המדינה מינויים וללא מתן תנאי שכר נוספים. המבקשת הודיעה שתשקול את הנושא (מב/2). ביום 27.10.97 התקיימה ישיבה של המעסיקים. סוכם על דעת המשתתפים להשאר צמודים לנאמר בהסכם למעט שיטת הבחירה (מב/5). ביום 18.5.98 כותב פרופ' שני אז מנכ"ל בית החולים שיבא לפרופ' ברבש, לד"ר בלשר ולמר וינר מזכר בנושא החטיבות הרפואיות. (נספח רביעי לתצהירו המשלים של ד"ר בלשר). מר וינר משיב לפרופ' שני ביום 25.5.98 ומעיר הערות שונות על נוסח מזכרו. בין השאר, הוא מציע, כי נוהל הבחירה בשירות המדינה יעשה בדרך של מכרז פנימי כשלמכרז זה יוכל לגשת רופא העונה על דרישות המשרה ותאור התפקיד. (נספח שלישי לתצהירו המשלים של ד"ר בלשר). ד"ר בלשר מתייחס אף הוא למזכרו של פרופ' שני במכתב מיום 2.6.98. בין השאר כותב ד"ר בלשר: ".. כמו כן, נדמה לי שהובהר בישיבה שיש לדון בצעדים כלכליים ובתנאי העבודה של מנהל החטיבה אשר לא פורטו די הצורך בהסכם הקיבוצי ואשר מהווה את הסיבה להסכמתנו לדון בענין ולשנות את נוהל הבחירה המצויין בהסכם הקיבוצי..." (נספח שני לתצהירו המשלים של ד"ר בלשר). הצעה נוספת הועלתה במכתבו של מר כהן לד"ר בלשר מיום 2.2.99. בין השאר הוצע, כי מנהל חטיבה יבחר במכרז פנימי ובהעדר מועמד במכרז זה - במכרז החיצוני. כן פורטו תנאי השכר המוצעים למנהל חטיבה. (נספח ב' לתשובת המשיבה 1 ). תשובתו של ד"ר בלשר מיום 4.2.99 היתה, כי ההצעה כוללת תנאים הפחותים מהתנאים על פי ההסכם הקיבוצי ועל כן, דורשת המבקשת את קיומו של ההסכם ככתבו וכלשונו. (נספח ג' לתשובת המשיבה 1). ביום 10.3.99 העביר ד"ר בלשר את הערותיו להצעת מר כהן מיום 2.2.99, בין השאר מציין ד"ר בלשר: "... ההסכם הקיבוצי מהווה את הבסיס לכל הדיונים באשר למבנה החטיבות. לאחר חתימת ההסכם הובהר, כי ההסדרים שהושגו בהסכם הקיבוצי אינם ממצים את כל השאלות העולות בהקשר להפעלת מבנה החטיבתי והר"י הסכימה להעלות נושאים נוספים באשר לצורת הפעלת המבנה החטיבתי וכמו כן לדון בשאלת בחירת מנהל החטיבה על מנת לבחון אפשרות לבוא לקראת המעסיקים מבלי לפגוע מהותית בתוכן של ההסכם הקיבוצי. יודגש כי כל עוד הצדדים לא הגיעו לידי הבנה ההסדר הקובע הינו ההסכם הקיבוצי". (נספח שביעי לתצהירו המשלים של ד"ר בלשר). השאלות העומדות להכרעה 6. השאלות המשפטיות העיקריות להן נדרשים אנו כעולה מטיעוני הצדדים, הינן אלו: א. האם החלטת ועדת המעקב ביטלה את סעיף 16 לנספח ההשלמה? האם התנהגות הצדדים בעת המו"מ מלמדת על כך,כי הפרשנות הנכונה להחלטת ועדת המעקב היא כי בהחלטה זו בוטל סעיף 16? ב. האם סעיף קטן 16.5 לנספח ההשלמה הדן בדרך בחירתו של מנהל חטיבה נוגד את חוק שירות המדינה (מינויים) התשי"ט - 1959? אם אכן כך הם פני הדברים, האם יש לבטל סעיף קטן זה? ג. האם ויתרה המבקשת בהתנהגותה על כל זכות שעמדה לה מכח סעיף 16? ד. האם בית הדין לא יתערב בענין הואיל ולפי סעיף 14 להסכם הקיבוצי יש לפעול ליישוב חילוקי דעות הועדת המעקב ומשזו החליטה על הקמת ועדה פריטטית יש ליתן לצדדים ליישב את חילוקי הדעות בדרכים הקבועות בהסכם הקיבוצי? האם החלטת ועדת המעקב ביטלה את סעיף 16? 7. א. על פירושו של הסכם קיבוצי חלים דיני החוזים הרגילים ובראש וראשונה ההוראה שבסעיף 25 (א) לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג- 1973 על פיו יפורש ההסכם על פי אומד דעתם של הצדדים כפי שהוא משתמע מתוך ההסכם, ואם אינו משתמע ממנו - מתוך הנסיבות ( בג"צ 306/86 מדינת ישראל נ. בית הדין הארצי לעבודה ואח' פ"ד מ"א (2) 639 בעמ' 644. דב"ע מח/ 22-4 ההסתדרות הכללית נ. מדינת ישראל ואח' פד"ע י"ט 461 בעמ' 465. אהרון ברק, פרשנות במשפט , כרך רביעי - פרשנות חוזים עמ' 389-391). המגמה הפרשנית הנוכחית גורסת, כי על אומד דעתם של הצדדים יש ללמוד הן מלשון ההסכם והן מהנסיבות החיצוניות שלו אף אם לשון ההסכם ברורה היא ( ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ. אפרופים פ"ד מט (2) 265 בעמ' 311-312). מבחינת סדר הזמנים החלטת ועדת המעקב שהיא הסכם קיבוצי, מאוחרת לנספח ההשלמה. הוראה בהסכם מאוחר יכול ותבטל הוראה בהסכם מוקדם מקום בו מדובר בביטול מפורש או מקום בו קיים ניגוד בולט בין השנים, כך שאין ליישב בין שתי ההוראות ואין ליישמן במצטבר זו על גב זו (דב"ע מב / 121-3, מדינת ישראל נ. ניצן פד"ע י"ד 255 בעמ' 257. ס. אדלר, הסכמים קיבוציים: מסגרת תחולה ותיאום, ספר בר- ניב עמ' 48-49). ב. מהמסמכים שפורטו בסעיף 4 לעיל עולה באופן ברור, כי המשיבה 3, החל מתחילת המגעים בענין החטיבות, לא הסכימה לתהליך הבחירה שסוכם בסעיף קטן 16.5 לנספח ההשלמה. במהלך המו"מ שבין המשיבה 3 למבקשת,העלתה המשיבה 3 הצעות שונות אף לענין נקודות אחרות שבסעיף 16, אולם עיקר מעיינה נתון היה להליך הבחירה של מנהל חטיבה. בעקבות התנגדותה זו של המשיבה 3 הוחלט בועדת המעקב, כי תוקם ועדה לבדיקת נושא המבנה החטיבתי בבתי החולים וכי המשיבה 3 תצרף חתימתה לנספח ההשלמה. אף לאחר החלטה זו, סרבה המשיבה 3 לצרף את חתימתה הבלתי מסוייגת לנספח ההשלמה. עמדתה היתה כי היא תחתום רק בצרוף הסתייגותה מסעיף 16 כשהמבקשת תהא מודעת להסתייגותה זו. בסופו של דבר חתמה המשיבה 3 על נספח ההשלמה ללא שהסתייגותה צויינה על גבי נספח ההשלמה. יחד עם זאת, במכתב נלווה מיום 19.6.95 שהופנה לד"ר בלשר נאמר מפורשות כי לאור העובדה שכל נושא הקמת החטיבות ובכלל זה סוגיית דרך בחירת מנהלי החטיבות תובא לדיון והכרעה בפני הועדה הפריטטית, מסירה המשיבה 3 את הסתייגותה מן החתימה על נספח ההשלמה( נספח כ' לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ד"ר בלשר משיב ביום 20.6.95 בין השאר, כי הדיונים בועדה הפריטטית בנושא הקמת המבנה החטיבתי יהיו כמקובל בועדה הפריטטית ובהתאם להסכמת הצדדים (נספח ט"ז לתצהירו המשלים של מר כהן). מר שאולוב חוזר על עמדת המשיבה 3 במכתב תשובה לד"ר בלשר (נספח י"ז לתצהירו המשלים של מר כהן). גם במכתב שנשלח מספר ימים קודם לכן ביום 13.6.95 מאשר ד"ר בלשר, כי המבקשת הסכימה למכתב בו מאשר מר קוצ'יק את ידיעתו על הסתייגותה של המשיבה 3 (נספח י"ז לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). המסקנה המתבקשת מהשתלשלות הדברים ומנוסח החלטת המעקב הינה, כי תנאי לחתימתה הבלתי מסוייגת של המשיבה 3 על נספח ההשלמה היה דיון והכרעה בועדה הפריטטית בשאלת הקמת החטיבות. עמדה זו היתה ידועה למבקשת ולמעשה הסכימה לה בחתימתה על החלטת ועדת המעקב ובמכתבים ששיגרה בסמוך לחתימתה הבלתי מסוייגת של המשיבה 3 על נספח ההשלמה חתימה שנעשתה ביום 19.6.95. לענין פרשנות החלטת ועדת המעקב, אחת היא, אם עמדתה של המשיבה 3 הובהרה בלשון מפורשת על גב נספח ההשלמה עצמו או שהדברים באו לידי ביטוי בהתכתבויות שבין הצדדים בסמוך לחתימה על נספח זה. לא השאלה הפורמאלית של צורת החתימה היא הקובעת אלא מהותם של דברים. ניתן להבין את דרישתה של המבקשת ואת התעקשותה, כי ההסתייגות לא תרשם על גבי הנספח ההשלמה עצמו אך אין לכך משמעות לצורך הכרעה בשאלה שבפנינו משהתברר, כי ההסתייגות הוסרה בכפוף לאמור סעיף 1 להחלטת ועדת המעקב בהסכמת המבקשת. גם העובדה שהמשיבה 3 צרפה את חתימתה הבלתי מסוייגת לאחר שביתה שקויימה במשיבה 3, איננה מעלה ואיננה מורידה. בסופו של דבר צרפה המשיבה 3 חתימתה בכפוף לבדיקת הנושא מחדש ובהסכמת המבקשת. ג. עמדת נציבות שירות המדינה הובעה קודם להחלטת ועדת המעקב במכתבו של מר וינר מיום 17.1.95 לפיה סעיף 16 לנספח ההשלמה מנוסח באופן שאיננו ניתן ליישום וסוכם ללא שיתופה של הנציבות (נספח ה' לתצהירו המשלים של מר כהן). פירוט לעמדה זו של הנציבות מצוי במכתבו של מר וינר מיום 19.6.95. על פי מכתב זה סעיף 16.5 ובעיקר נושא בחירת מנהל החטיבה מנוגד לחוק המינויים ועל כן, אין ליישמו במתכונת זו (נספח י"ט לנספח ג' לתצהיר פרופ' ישראלי). ד. העובדות דלעיל מצביעות על כך, כי גם הנציבות וגם המשיבה 3 התנגדו לדרך בחירת מנהל חטיבה כמנוסח בסעיף 16.5. אף שמתוכנם של המסמכים השונים עולה, כי המשיבה 3 בקשה שינויים נוספים בניסוח סעיף 16, הרי שעיקר התנגדותה היתה לדרך בחירת מנהל החטיבה. הדברים אף נאמרו מפורשות על ידי פרופ' ישראלי במהלך עדותו ( עמ' 15 לפרוטוקול מיום 3.11.99). התנגדות זו הביאה להחלטה המוסכמת בועדת המעקב. הגם שסעיף 1 להחלטת ועדת המעקב מנוסח באופן גורף ומתייחס לכאורה לסעיף 16 כולו, כוונת הצדדים בהחלטה זו היתה לבדיקה ולדיון מחודשים של הליך בחירת מנהל חטיבה. הסכמתה של המבקשת לדיון מחדש גרמה להצטרפותה של המשיבה 3 לנספח ההשלמה כאמור בסעיף 2 להחלטת ועדת המעקב. משמעותה המעשית של החלטת ועדת המעקב הינה, כי סעיף 16.5 לנספח ההשלמה בטל והצדדים ממשיכים לנהל מו"מ על מנת להגיע להסכמה בדבר דרך שונה לבחירתו של מנהל חטיבה. הצדדים לא התכוונו להביא לביטולו של סעיף 16 כולו. ברור היה לצדדים כולם, כי העקרון בדבר הקמת חטיבות בבתי החולים שריר וקיים ואף הפרטים הנוספים הנוגעים ליישומו כפי שבאו לידי ביטוי בסעיפים הקטנים האחרים של סעיף 16, ממשיכים לעמוד בתוקפם. על סמך הבנה זו, אכן המשיכו הצדדים את המו"מ ביניהם. כך לדוגמא ביום 25.3.96 (מב/2) הציעו המעסיקים לכבד את ההסכם תוך שינוי בחוק שירות המדינה (מינויים). בישיבה של המעסיקים ביום 27.10.97 הוסכם להשאר צמודים לנאמר בהסכם למעט שיטת הבחירה (מב/5). במזכרו של פרופ' שני מיום 18.5.98 (נספח רביעי לתצהירו המשלים של ד"ר בלשר) מפורטים עניינים שונים הנוגעים לחטיבות רפואיות שעיקרן נוהל בחירת מנהל החטיבה. שאלת בחירת מנהל החטיבה כלולה גם בטיוטה של מר כהן מיום 2.2.99 (נספח ב' לתשובת המשיבה 1) ובמכתבו של ד"ר בלשר מיום 10.3.99 (נספח שביעי לתצהירו המשלים של ד"ר בלשר). בד בבד עם ההסכמה לדון מחדש בהליך הבחירה,הוסכם לדון גם בתנאים הכספיים להם יהיה זכאי מנהל החטיבה, ענין שלא סוכם בפירוט בנספח ההשלמה. כך כותב ד"ר בלשר ביום 2.6.98 ( נספח שני לתצהיר המשלים של ד"ר בלשר) וכך נובע מהנספח למכתבו של מר כהן מיום 2.2.99 (נספח ב' לתשובת המשיבה 1). הדברים משתמעים גם מעדותו של ד"ר בלשר (עמ' 7 לפרוטוקול 19.7.99) ומתצהירו המשלים של מר כהן (סעיף 7 עמ' 5-6). ה. איננו מקבלים את טענתה של המבקשת לפיה החלטת הועדה הפריטטית הינה בגדר נסיון להגיע להסכמה בדבר תוספות ושינויים בסעיף 16 ובאם לא עולה בידה להגיע להסכמה, יש לחזור ולמלא את סעיף 16 ככתבו וכלשונו. החלטת ועדת המעקב איננה החלטה על תנאי. משמעותה, כמבואר לעיל, ביטול דרך הבחירה של מנהל החטיבה וכניסה למו"מ באשר למציאת דרך חלופית מוסכמת. לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור בשלב כלשהו משלבי המו"מ בטענה, כי הצדדים לא הגיעו לידי הסכמה בנושא שהועמד לדיון. על הצדדים להמשיך במו"מ בתום לב על מנת להגיע להסכמה בשאלה שנפתחה לדיון מחדש דהיינו, דרך בחירת מנהל חטיבה. האם דרך הבחירה נוגדת את חוק שירות המדינה (מינויים)? 8. א. מסקנתנו דלעיל מייתרת במידה רבה את הדיון בשאלה האם דרך בחירת מנהל החטיבה נוגדת את הוראות חוק שירות המדינה (מינויים). אולם משטענו הצדדים בהרחבה בשאלה זו נקבע את עמדתנו גם בענין זה המשיבה 1 מודה בסיכומיה, כי ההוראות בתקשי"ר המתייחסות למכרז פנימי אינן חלות על משרות תקן בדירוג הרופאים (נסמן 11.412 לתקשיר). אך בניגוד לטענתה, אין הדבר מביא בהכרח למסקנה, כי הדרך היחידה למינוי רופאים בשירות המדינה הינה בדרך של מכרז פומבי. סעיף 19 לחוק שירות המדינה מורה, כי לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שנציב שירות המדינה הכריז על המשרה בפומבי. חובת המכרז הפומבי חלה לצורך מינוי אדם שעדיין איננו עובד מדינה אך לא חלה מקום שעובד מדינה מבקש לעבור ממשרה למשרה (בג"צ 244/64 אדירי נ. מבקר המדינה ואח' פד' י"ט (1) 401 בעמ' 405. בג"צ 1249,1086/94 צוקר נ. עיריית ת"א יפו ואח' פד מ"ט (1) 139 בעמ' 154). נמצא איפוא, כי כשמדובר ברופא עובד מדינה המבקש לעבור למשרה אחרת, אין חובה לקיים מכרז פומבי או מכרז פנימי ( דב"ע 98/ 173-3 ד"ר גריינר נ. מדינת ישראל פס"ד מיום 21.12.98 סעיף 26 לפסה"ד). מעיון בסעיף 16 לנספח ההשלמה ניתן להסיק, כי לתפקיד מנהל חטיבה יכול ויבחר גם רופא שאיננו בעל תפקיד בבית החולים בו הוא מבקש להתמנות כמנהל חטיבה וממילא לא קיימת דרישה, כי יהיה זה רופא עובד מדינה דווקא. סעיף 16.2 מדבר על מנהל מחלקה או סגן מנהל מחלקה בעל נסיון של 3 שנים בתפקידו. בהתאם לכך תתכן גם מועמדותו של רופא שאיננו עובד מדינה לתפקיד מנהל חטיבה. במקרה כזה ברי כי יש לקיים מכרז פומבי לתפקיד. ניסוחו של סעיף 16.2 על פיו אין הבחנה בין עובד מדינה למי שאיננו כזה מנוגד לחוק שירות המדינה ( מינויים) בכך שעל פי הוראתו אף רופא מחוץ לשירות המדינה פטור יהיה מחובת המכרז הפומבי. נוסיף ונאמר, כי לטעמנו, כשמדובר בפרשנות הסכם, ודאי כשמדובר בפרשנות הסכם קיבוצי, יש ליתן משקל לגישה לפיה איוש משרות בדרך מכרזים הינה הנורמה הרצויה. דרך זו מבטיחה את זכות העובדים בתוך המערכת להתקדם וגורמת לכך שהטובים ביותר מחוץ למערכת יתקבלו לעבודה (דב"ע מב/ 20-4 חלמיש נ. מועצת פועלי ת"א פד"ע טו' 320. דב"ע נא/ 206-3 מדינת ישראל נ. מועצת פועלי ירושלים פד"ע כ"ג 507 . ע"ע 1070/01 שנער נ. נציב שירות המדינה ואח' פס"ד מיום 25.4.01 סעיף 9 לפסה"ד. אלישבע ברק, יחודם של דיני מכרזים לקבלה לעבודה, שנתון משפט העבודה ו' תשנ"ו - 1996, 145). ב. הוסיפה המבקשת וטענה, כי אף אם דרך המינוי שנקבעה בסעיף 16 נוגדת את החוק, אין בכך להביא לבטלותו של הסעיף. לאור מסקנתנו בסעיף 7 לעיל בדבר בטלותו של סעיף קטן 16.5 איננו רואים מקום להרחיב בסוגיית ביטול הסכם בלתי חוקי ( בג"צ 6231/92,בשג"צ 745/94 זגורי נ. בית הדין הארצי לעבודה פד' מט' (4) 740 בעמ' 766-785 ), נעיר אך זאת; הגישה שפורטה לעיל באשר לעדיפות שיטת המינויים בדרך של מכרז עשוייה להשליך גם על השאלה האם ההסכם במקרה דנן הוא בלתי חוקי באופן שיש להכריז על בטלותו או שאין הוא כזה. האם ויתרה המבקשת על זכויותיה מכח סעיף 16? 9. בסיכומיהן טוענות המשיבות 1-2, כי ענייננו בזכות אובליגטורית, הניתנת לויתור מכח התנהגות והואיל ולמעלה מארבע שנים לא הוגשה כל תביעה מצד המבקשת ויתרה המבקשת, על זכותה. אנו דוחים טענה זו. מהעובדות שפורטו לעיל עולה ברורות, כי הצדדים ניהלו מו"מ לצורך יישום סעיף 16 כשהמבקשת חוזרת ומבקשת את ביצועו. אין למצוא בנתונים שבפנינו יסוד כלשהו לטענה, כי היה ויתור מצד המבקשת על יישומו של הסעיף הדן בהקמת חטיבות בבית החולים. נוסיף ונציין, כי המשיבות בתשובותיהן לבקשה מדגישות וחוזרות ומדגישות, כי הסוגייה נדונה מאז החלטת ועדת המעקב פעמים רבות בין הצדדים בועדה הפריטטית והוא טרם מוצה. בשל כך מתבקש בית הדין שלא להענות לבקשה. הטענות בדבר ויתור על זכות מחד ועל ניהול מו"מ אינטנסיבי מאידך, הינן תרתי דסתרי. חוסר תום הלב מצד המבקשת 10. בבקשה שפתחה את ההליך לא ציינה המבקשת את החלטת ועדת המעקב ולא את הדיונים בועדה הפריטטית. בסעיפים 8-7 לבקשה מצויין רק, כי היתה פנייה לועדת המעקב וכי התקיימו דיונים בועדה זו זמן רב. על כך שיחסי עבודה בכלל ויחסי עבודה קיבוציים בפרט, דורשים הגינות ותום לב, אין צורך להרחיב. המבקשת חייבת היתה בבקשתה להביא לידיעת בית הדין למצער, את קיומה של החלטת ועדת המעקב, החלטה שהיא סלע המחלוקת בין הצדדים. המנעותה של המבקשת מכך, היא דרך בלתי ראויה בהתהגותו של צד ליחסי עבודה קיבוציים. ניסוחה של הבקשה אף איננו עונה על הנדרש בתקנות 3 ו- 5 לתקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), התשכ"ט - 1969. הסעדים 11. לאור האמור לעיל, אנו קובעים כדלקמן: א. אנו מצהירים כי סעיף 16.5 לנספח ההשלמה, בטל בהסכמת הצדדים. יתר הסעיפים הקטנים בסעיף 16 שרירים וקיימים. על הצדדים להמשיך ולנהל מו"מ בתום לב בסוגיית דרך בחירת מנהל החטיבה. בנוסף , על הצדדים להמשיך ולנהל מו"מ בתום לב באשר לתנאי שכרו של מנהל חטיבה. ב. לא מצאנו לנכון ליתן את הסעדים המפורטים בבקשה באשר למינויים שנעשו עד כה לתפקידי מנהל חטיבה. מסיכומי המבקשת מסיקים אנו, כי הדרישה לסעדים אלו נזנחה ועל כל פנים לא הובאו בפנינו נתונים מספיקים לענין זה. הדברים נכונים גם לגבי הדרישה להטיל על המשיבים פיצויים מוגדלים מכח סעיף 37 (ד) לחוק יישוב סכסוכי עבודה. ג. מדובר בסכסוך קיבוצי ועל כן, אין אנו עושים צו להוצאות.רפואהבית חולים