פיצויי פיטורים במקרה של חילופי מעבידים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצויי פיטורים במקרה של חילופי מעבידים: 1. בפנינו תביעה לתשלום זכויות סוציאליות שונות של שלושה תובעים שעבדו בנתבעת וסיימו עבודתם ב - 31/8/09. 2. הנתבעת הינה חברה לתועלת הציבור (הל"צ) אשר קבלה לידיה את ניהול בית הספר התיכון בישוב ערערה החל 1/9/2006 (להלן: "הנתבעת" או "עתיד") 3. התובע מס' 1 (להלן: "ג'דעון") עבד בנתבעת מיום 1/9/06 עד ליום 31/8/09 כעובד ניקיון. התובע מס' 2 (להלן: "שחאדה") עבד בנתבעת מיום 1/9/06 עד ליום 31/8/09 כלבורנט במעבדת מחשבים. התובעת מס' 3 (להלן: "חדרה") עבדה בנתבעת מיום 1/9/07 עד ליום 31/8/09 כעובדת ניקיון. 4. התובעים הועסקו על פי חוזים אישיים שצורפו לתצהיר הנתבעת. 5. ביום 1/9/09 המשיכו התובעים לעבוד באותו תפקיד ובאותו מקום עבודה תחת חסות "רשת עמל" לאחר שזכתה במכרז להמשך הפעלת בית הספר (להלן: "רשת עמל"). 6. לטענת התובעים בעקבות הפסקת הפעלת וניהול בית הספר על ידי עתיד ביום 31/8/09 פוטרו למעשה מעבודתם בעתיד ולפיכך טוענים כי זכאים לפיצויי פיטורים ללא קשר להמשך עבודתם באותו מקום עבודה. לטענתם ביום האחרון לעבודתם לא עמדה בפניהם הצעת עבודה קונקרטית מהנתבעת. 7. התובעים תובעים מאת הנתבעת פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, פיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל. (התביעה לדמי ביגוד נזנחה בסיכום טענותיהם). 8. לגרסת הנתבעת, לקראת שנת הלימודים שהייתה אמורה להתחיל 1/9/09 הודיעה המועצה המקומית ערערה בנגב כי אין בכוונתה להמשיך את ניהול והפעלת בית הספר על ידי הנתבעת, והמועצה המקומית פרסמה מכרז בו זכתה רשת עמל להפעלת וניהול של בית הספר מ- 1/9/09. 9. התובעים כאמור המשיכו בעבודתם באותו מקום עבודה, באותו תפקיד תחת המעסיק החדש - רשת עמל. 10. טוענת הנתבעת כי בנסיבות אלה, כאשר התובעים המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה כאשר השינוי היחיד היה "חילופי מעבידים" הם אינם זכאים לפיצויי פיטורים ולתמורת הודעה מוקדמת שכן לא פוטרו מעבודתם. 11. באשר לפדיון חופשה נטען מפי הנתבעת כי מאחר והתובעים לא פוטרו לא קמה להם הזכות לפדיון ימי חופשה. באשר לפיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל נטען כי הנתבעת הפרישה על פי הוראות הדין הפרשות לרבות הפרשות על פי צו ההרחבה הכללי בעניין הפרשות חובה לפנסיה, ולחלק מהתובעים הפרשות מעבר לתקופה הנדרשת על פי צו ההרחבה הנ"ל. 12. להשלמת התמונה יצוין כי לאחר ש"רשת עמל" סיימה את הפעלת וניהול בית הספר, המשיכה בהפעלתו וניהולו המועצה המקומית ערערה והתובעים ממשיכים בעבודתם. 13. לאור כתבי טענות הצדדים כל רכיבי התביעה של התובעים שנויים במחלוקת בין הצדדים לפיכך נדון בהם אחת לאחת תוך פרוט טענות הצדדים הרלוונטיות לכל רכיב. 14. מטעם התובעים 1-3 הוגש תצהיר עדות ראשית. כמו כן העיד מטעמם אבו עראר זיאד שעבד עם התובעים בנתבעת. מדובר בעד שעבד 10 שנים בנתבעת וקיבל פיצויי פיטורים על פי גרסתו. מטעם הנתבעת הוגש תצהירה של גב' מירב קדוש ששמשה מנהלת מדור שכר בנתבעת. העדה הנ"ל הגישה תצהיר בגין כל אחד מן התובעים וצרפה לתצהיריה את כל הנספחים שלדעתה תומכים בגרסת הנתבעת. דיון והכרעה 15. תחילה נדון בתביעת התובעים לקבלת פיצויי פיטורים בעקבות "חילופי המעבידים" ולאחר מכן נדון בזכויות הסוציאליות הנוספות שתבעו בתביעתם. האם זכאים התובעים לפיצויי פיטורים מאת הנתבעת 16. סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, קובע את הזכאות לפיצויי פיטורים כדלקמן: "1. (א) מי שעבד שנה אחת ברציפות...אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים..." 17. סעיף זה, משקף את העיקרון שלפיו זכויות מסוימות של עובדים על פי החוק "נקבעות ומחושבות על פי העבודה או תקופת העבודה, לא רק אצל אותו המעביד, אלא "באותו מקום עבודה" או בקשר למקום העבודה" (דב"ע נד/4-1, 3-4 ההסתדרות הכללית - התעשייה האוירית ורמת"א בע"מ ואח', פד"ע כט, בעמ' 615. ופסקי הדין הנזכרים שם דב"ע נז/135-3 אגודת השומרים בע"מ - פיסקון ואח', פד"ע ל"ב 86-87 (להלן: "פרשת פיסקון"). הפסיקה קבעה כי את הדיבר "מקום עבודה אחד" יש לקרוא בהקשר התעשייתי-מפעלי וכי הדבר ייעשה לא רק מן המימד של 'בעלות' אלא גם מן המימד של 'זכויות העובדים' [דיון (ארצי) מב/3-132 משה שנייד - משה פרנסה, פד"ע י"ד (1) 264, 270-271 (1983); ע"ע 142-03 מוני סהר - פיקאסו הרצליה 1993 בע"מ עמ' 8-13 (14/6/05)]. 18. ככלל, שמירת "רצף זכויות" באותו מקום עבודה הוא עיקרון מקובל במשפט העבודה והוא חל על זכויות שונות מתחום משפט העבודה המגן. 19. באשר לפרשנות סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים נפסק כי "...במקרה של חילופי מעבידים מטיל החוק חובת תשלום פיצויים לעובד גם בעד זמן עבודתו אצל המעבידים קודמים באותו מקום עבודה.." [ראה: ע"א 415/90 חיים (ויטאלי) מזרחי ואח' נ' יהודה פלפלי, פד"י מו(4), עמ' 601]. 20. התובעים טוענים כי פוטרו מעבודתם בנתבעת שכן לא הוצעה להם כל עבודה חלופית אחרת. 21. כל התובעים הגישו תצהיר בזו הלשון: "א. אני מצהיר/ה בזאת כי עבדתי אצל הנתבעת מיום 1/9/06 עד 1/9/09. ב. אני מצהיר/ה כי הנתבעת לא דאגה לי למקום עבודה חלופי לאחר שסיימה את ניהול בית הספר בו עבדתי. ג. אני מצהיר/ה כי הנתבעת שילמה לרוב העובדים את זכויותיהם לאחר שסיימה את ניהול בית הספר שבו עבדתי. ד. אני מצהיר/ה בזאת כי הנתבעת לא דאגה להעברת זכויותיו למעסיק החדש לאחר שסיימה את ניהול בית הספר בו עבדתי". 22. אין חולק כי התובעים המשיכו לעבוד ברצף החל מ-1/9/09 באותו מקום עבודה ובאותו תפקיד. כך עולה מחקירתם. עוד טענו כי לא קבלו מכתבי פיטורים בע"פ או בכתב. (עדות ג'דעון בעמ' 9 לפרוטוקול, עדות שאחדה בעמ' 12 לפרוטוקול ועדותה של חדרה בעמ' 13-14 לפרוטוקול). 23. העד זיאד אבו עראר העיד בפנינו כי עבד בנתבעת במשך 10 שנים וקיבל פיצויי פיטורים עם חילופי המעבידים. הוצג לעד מסמך המאשר גרסתו ואושר על ידו אולם לא הוצג כראיה לתיק (עמ' 16 לפרוטוקול). העד הנ"ל העיד בפנינו כי קיבל את כספי הפיצויים באמצעות העברה בנקאית לחשבונו. 24. הגב' מירב קדוש פרטה בתצהירה כי התובעים אינם זכאים לפיצויי פיטורים שכן לא פוטרו מעבודתם על ידי הנתבעת אלא המשיכו לעבוד ברצף באותו תפקיד תחת רשת עמל, שקבלה לידה את ניהול והפעלת בית הספר החל מיום 1/9/09. 25. בחקירתה הנגדית אישרה מירב קדוש כי לא יצאו מכתבי פיטורים לאחר שהנתבעת הפסידה המכרז (עמ' 18 לפרוטוקול). 26. באשר להעברת הזכויות של התובעים מעתיד לרשת עמל העידה כי לא החתימה אותם על העברת זכויות כי הם עבדו ברצף (עמ' 18 לפרוטוקול). 27. כשנשאלה מדוע לא שלמו לתובעים פיצויי פיטורים בעקבות "חילופי המעבידים" כפי ששילמו לעובדים אחרים, לא ידעה ליתן תשובה ברורה ובקשה לבדוק, אך הוסיפה כי לא ידוע לה אם עתיד הציעה לעובדים להעביר זכויותיהם למעביד החדש (רשת עמל), ובלשונה: "ההנחיה הייתה המשך עבודתם באופן רציף" (עמ' 17 לפרוטוקול). 28. בעדותה טענה כי העבירה על שמם של התובעים את הבעלות בקופות הגמל בעת חילופי המעבידים וצירפה אישורים לתצהיריה לתמיכה בגרסתה (עמ' 17 לפרוטוקול). 29. התובעים סומכים טענותיהם בדבר זכאותם לקבלת פיצויי פיטורים מאת הנתבעת למרות שהמשיכו לעבוד ברצף באותו מקום עבודה על פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בנושא לרבות ההוראות שפורטו בהסכמים הקיבוציים ו/או בצווי ההרחבה בענף הניקיון, השמירה וכן בסוגיית חילופי מעבידים בחברות כוח אדם אשר הוכרו כחברות למתן שירותים במקומות עבודה שונים. 30. התובעים טוענים בכתבי טענותיהם כי לאור פסיקת בית הדין הארצי לעבודה נקבעה זכאותו של עובד בעת החלפת ספקי שירות לפיצויי פיטורים ממעסיקו הקודם, הגם שהמשיך לעבוד באותו מקום עבודה פיזי. 31. התובעים מפנים בסיכום טענותיהם לפסקי דין: עד"מ 1011/04, 1014/04 א. דינמיקה שירותים (1990) בע"מ - טטיאנה ורונין ואח' (מיום 21/8/05); ע"ע 1099/02 מרחב אבטחה, שמירה, ניקיון ושירותים בע"מ - מתוקה דמארי ואח' (מיום 2/1/06); ע"ע 324/05 ריבה אצ'ילדייב - עמישב שירותים בע"מ (מיום 27/3/06); ע"מ 1363/02 דינה חזין ואח' תקופת שירותים כח אדם ואחזקות 1991 בע"מ (מיום 27/3/06). 32. התובעים טוענים בסיכום טענותיהם כי לאור הפסיקה שצוטטה לעיל בית הדין דן במיוחד שבענף הניקיון, המאופיין בכך שמשתמשים מחליפים קבלנים המספקים להם שירותים אלה חדשות לבקרים ובשל מאפיינים אלה נקבע בהסכמים הקיבוציים בענף, כי כל מעסיק יישא באחריותו לתשלומים לעובדים הממשיכים לעבוד באותו מקום בשירותו של מעסיק אחר. 33. עוד מפנים התובעים לפסיקה שעניינה העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם משך מספר שנים וטוענים כי נקבע כי במקרה זה המערערות (באותו מקרה - י.ה.) רשאיות היו לבחור באפשרות של המשך עבודה באותו מקום עבודה במקום להמשיך עבודתן אצל חברת תנופה במקומות עבודה אחרים. זו בחירתן ואין לשלול את זכאותן לפיצויי פיטורים כאשר החליטו להישאר במקום עבודה בו עבדו שנים... עצם החלפת מעסיקים במקום ביצוע עבודה מזכה את המערערות בפיצויי פיטורים שכן הפסקת העסקתן באותו מקום מהווה פיטורים (ראה פסיקת כב' הנשיא (בדימוס) השופט ס. אדלר בעניין דינה חזין שצוטט לעיל). התובעים טוענים כי לאור הפסיקה הנ"ל יש לראות בהחלפת ספקי השירותים כפיטורים וזכאות לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם ובמקרה שלפנינו טוענים כי משאין חולק כי ספקי השירותים בבית הספר הוחלפו, וכי את השירותים שסיפקה הנתבעת בבית הספר, החלה לספק רשת אחרת במקומה - השאלה אם התובעים המשיכו בעבודה ברציפות בבית הספר אם לאו- אינה רלוונטית להכרעה, ויש לקבוע כי יש לראות בתובעים כמי שפוטרו על ידי הנתבעת וזכאים לפיצויי פיטורים. 34. מנגד טוענת הנתבעת כי שלושת התובעים לא פוטרו מעבודתם על פי עדותם בבית הדין וכל שלושת התובעים המשיכו בעבודתם באותו תפקיד ובאותו מקום עבודה וברצף. 35. במצב זה טוענת הנתבעת כי על פי הפסיקה בעניין חילופי מעבידים במקום עבודה אחד אינם מקנים אוטומטית לזכות בפיצויי פיטורים ובלבד שהחילופים לא גרמו להפסקת עבודת התובעים היוצרת רצף תעסוקתי. (ס' 2 (9) לחוק פיצויי פיטורים ודב"ע שמ/3-67 יעל נוסבאום - עיריית גבעתיים פד"ע יב 194, 198; דב"ע נז/3-135 אגודת השומרים - א. פיסקון ואח' פד"ע לב 78, 89-90). 36. עוד נטען כי בעת חילופי המעבידים ויתקו של העובד במקום העבודה נשמר לו ומהמעביד האחרון הוא זה שמחויב בתשלומם של פיצויי הפיטורים בהתייחס לכל תקופת העבודה (ס' 12 לסכומי הנתבעת והפסיקה שצוטטה שם). 37. נטען מפי הנתבעת כי על יחסי העבודה שבין הצדדים לא חל ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה בענף הניקיון או השמירה שכן אין מדובר בנתבעת שעיסוקה בענפים אלה. מדובר במעסיק שהפעיל וניהל בית ספר המוכר על ידי משרד החינוך. גם לא מדובר במעסיק שהינו בבחינת חברה למתן שירותים ולפיכך הפסיקה שצוטטה מפי התובעים לתמיכה בגרסתם אינה רלוונטית למקרה שלפנינו. 38. לבסוף טוענת הנתבעת כי הפרישה כספים בגין התובעים לקופת גמל לרבות בגין פיצויי פיטורים על פי צו ההרחבה הכללי שנכס לתוקפו ביום 1/1/2008 בכפוף לתקופת אכשרה של 6 חודשים וכספים אלה שוחררו לטובת התובעים. 39. בניגוד לטענת התובעים, טוענת הנתבעת כי התובעים אינם זכאים לתמורת הודעה מוקדמת כי המשיכו לעבוד ברצף ברשת עמל למחרת היום מאז עזבה עתיד את בית הספר. 40. לאחר שעיינו בטענות הצדדים אנו בדעה כי במקרה הנדון התובעים זכאים לקבלת פיצויי פיטורים מאת עתיד בניכוי הסכומים שהצטברו לזכותם בקופות הגמל השונות בחלק הפיצויים על פי הסכומים שפורטו בנספחי התצהיר של גב' מירב קדוש. 41. אכן אין מדובר במעסיק בענף הניקיון או השמירה, גם לא הוכח מפי התובעים כי מדובר במעסיק שהינו ספק שירותים או כי חלים עליו הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה בענף הניקיון או השמירה או אלה החלים על חברות כוח אדם ואשר התובע לא הפנה לכל הסכם קיבוצי כללי ו/או צו הרחבה בנושא זה. ככלל מדובר בנתבעת המוכרת כרשת חינוך שניהלה והפעילה את בית הספר הן מבחינה פדגוגית והן מבחינה כלכלית. טענה זו של הנתבעת לא נסתרה בראיה כלשהיא. 42. כמו כן, הוכח ולא נסתר כי עתיד סיימה את עבודתם של שלושת התובעים ולא הוכח כי הסדירה או שילמה את זכויותיהם לתקופת עבודתם בנתבעת. לא הוכח כי הגיעה להסדר עם רשת עמל באשר לשימור זכויותיהם ברצף של התובעים. מחובתה היה לעשות כן. 43. ובאשר לטענת הפיטורים של התובעים. גרסתם של התובעים בנקודה זו מקובלת עלינו. הוכח כי למעשה הנתבעת הפסיקה את עבודתם של התובעים ולא הוכח כי הציע להם כל מקום עבודה חלופי מטעמה (אם למשל היתה מוכרת כחברת כוח אדם או ספק שירותים- י.ה.). לפיכך עובדות המקרה שלפנינו שונות מעובדות המקרה שצוטט בפסק הדין של מותב בראשות כב' השופט יוספי שצורף לסיכומי הנתבעת (ס' 8 לפסק הדין) שם הציעו לתובע עבודות חילופיות והוא סרב לקבלן לפיכך נפסק שם כי לא הוכח כי פוטר או כי זכאי לפיצויי פיטורים בעקבות כך. 44. במקרה שלפנינו לא הוכח כי הוצע בשלב כלשהו למי מהתובעים עבודה חלופית ואלה סרבו לקבלן. לא הובאה בפנינו כל ראיה או עדות בנושא זה. גב' מירב קדוש לא ידעה להעיד על כך וכל שידעה כי עבדו ברצף. 45. העובדה שהתובעים המשיכו לעבוד ברצף באותו מקום עבודה אבל אצל מעסיק אחר אין לראותה כהצעת עבודה חלופית מטעם הנתבעת, שכן מדובר במעסיק אחר, ואין מדובר בנתבעת שהינה חברת כוח אדם המציבה עובדים במקומות עבודה שונים מטעמה. 46. העובדה כי רובם של עובדי עתיד המשיכו בעבודתם ברשת עמל, אינה סותרת את המסקנה, כי למעשה עתיד הפסיקה עבודתם בשל הפסדה במכרז והעובדה שלא ניתנה בידיהם מכתב פיטורים אינה משנה את המסקנה כי למעשה אבדו את מקום עבודתם בעתיד ברגע שזו הפסידה במכרז. 47. לפיכך טענת הנתבעת כי גם אם לא הוצעו לתובעים עבודות חילופיות עדיין אין הם זכאים לזכויות שתבעו בתביעתם שכן עבדו ברצף - אינה מקובלת והינה חסרת בסיס משפטי בנסיבות המקרה שלפנינו. 48. כשבוחנים את עניינם של התובעים לא ניתן להתעלם מהעובדה כי לא הוכחה מפי הנתבעת הסכמה בין התובעים לבינה באשר להמשך עבודתם ברשת עמל. לא הוכח כי ניתנה למי מהתובעים אפשרות לבחור האם להמשיך ולעבוד ברשת עמל ולא הוכח כי הוצעה להם עבודה חילופית כלל על ידי עתיד. בנסיבות אלה, אנו בדעה כי גם אם המשיך מי מהתובעים לעבוד באותו מקום עבודה אצל מעביד אחר הוא זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהנתבעת בגין תקופת עבודתו בנתבעת ופיטוריו. הפסקת עבודתם של מי מהתובעים אצל הנתבעת וככל שהוכח בפנינו באה רק בשל הפסדה במכרז ולא הוכח כי הגיעה להסדר כלשהו או להסכמות כלשהם עם מי מהתובעים. העדה מטעמה לא יכולה היתה להעיד על כך. וגרסת התובעים בתצהיריהם לא נסתרה עובדתית. 49. אשר על כן אנו קובעים כי נסיבות הפסקת עבודתם של התובעים אצל הנתבעת מזכות אותם בפיצויי פיטורים והם זכאים אף לתמורת הודעה מוקדמת בנסיבות אלה. 50. גם אם בבוא היום תהיה קיימת זכאות לתובעים לקבלת פיצויי פיטורים מאת מעסיקם האחרון על פי סעיף 1 (א) לחוק פיצויי פיטורים שכן פוטרו או התפטרו בדין פיטורים, אין בעובדה זו כדי לשלול זכאותם לקבלת כל הזכויות שצמחו מתקופת עבודתם באותו מקום עבודה מטעמה של עתיד ומאת עתיד בנסיבות המקרה שלפנינו. 51. די באמור לעיל כדי לקבוע כי התובעים פוטרו מעבודתם וזכאים לפיצויי פיטורים. תובע מס' 1 מר ג'דעון אבו עראר א. שיעור פיצויי הפיטורים 52. ג'דעון תובע פיצויי פיטורים בסך של 11,569 ₪ לרבות פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. 53. הנתבעת לא חלקה על שיעור הסכום ולו באופן חלופי. 54. הנתבעת הוכיחה כי נצברו לזכותו של התובע הפרשים בחלק הפיצויים ב"מגדל" חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מגדל") ובסך של 1,223 ₪ וסכום זה יש לקזז מסכום הפיצויים (נספח ו' לתצהיר מירב קדוש). 55. מירב קדוש צירפה לתצהירה מסמך המופנה ל"מקפת חדשה" בו צוין כי ג'דעון אינו עובד בנתבעת החל מ-31/8/09 ואין לנתבעת כל התנגדות להעברת בעלות הקופה על שמו (נספח ד' לתצהירה). 56. לא הובאה בפנינו כל ראיה באשר לשיעור ומהות התשלומים שנצברו בקופה הנ"ל. הנתבעת לא פירטה במה מדובר. 57. כמו כן נספח ד' אינו נושא תאריך ואינו נושא את חתימת העובד (ג'דעון). לפיכך לא הובאה כל ראיה אמינה מטעם הנתבעת כי אכן הטופס הנ"ל נשלח לקופת הגמל. ג'דעון העיד כי לא קיבל עותק מהמסמך הנ"ל (עמ' 10-11 לפרוטוקול). 58. בהודעת הנתבעת על גבי טופס 161 (נספח ה' לתצהיר מירב קדוש) ניתן להסיק כי הפרישה בגין ג'דעון גם למקפת חדשה מ-1/8/06 עד 31/8/09 אולם לא הובאה בפנינו כל ראיה באשר לשיעור הסכומים ומהותם. 59. מירב קדוש העידה כי "הרשת העבירה טופסי העברת בעלות על הקופות. מי שפדה אני לא יודעת. העברנו את הקופות על שמם של התובעים" (עמ' 17 לפרוטוקול). אולם טענה זו לא הוכחה כפי שקבענו לעיל. 60. כמו כן טענתה של מירב קדוש כי העובדה שההודעות לא חזרו מהדואר, מעידה על קבלתן, אין בכך די. 61. בנסיבות אלה אנו בדעה כי מחד גיסא, יש לקזז הסכומים שנצברו בחלק הפיצויים שהוכח בפנינו מכספי הפיצויים שתבע התובע. ומאידך גיסא, אנו מורים לנתבעת להמציא לקופות הגמל השונות שבהן הופרשו כספים לזכות ג'דעון מכתב שחרור ו/או העברת הפוליסות לבעלות ג'דעון תוך 7 ימים ממועד פסק דין זה ובדואר רשום עם העתק לג'דעון. למען הסר ספק, גם אם נצברו בקופת גמל אחרות, למשל מקפת החדשה כספים שהופקדו בגין פיצויי פיטורים, אין לקזז כספים אלה מתביעתו של התובע שכן הנתבעת לא הוכיחה מה שיעור הכספים שנצברו אם נצברו ויכולה היתה לעשות כן עד לשמיעת ההוכחות בתיק. 62. לפיכך ג'דעון זכאי לפיצויי הפיטורים בסך של 10,346 ₪ לאחר קיזוז סך של 1,223 ₪ ואלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 1/9/09 עד לפרעון המלא בפועל. 63. לא מצאנו כל עילה לחייב הנתבעת בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים על פי הדין, שכן הוכחה מחלוקת אמיתית באשר לזכאות התובעים לקבלת פיצויי פיטורים ומדובר במחלוקת "כנה". לפיכך מצאנו לנכון לפסוק פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בגובה הפרשי הצמדה וריבית חוקית בלבד. ב. התביעה לתמורת הודעה מוקדמת 64. ג'דעון תובע תמורת הודעה מוקדמת בסך של משכרות חודשית בסך של 3,700 ₪ שכן לגרסתו לא ניתנה לו הודעה מוקדמת על פיטוריו במועד הקבוע בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות התשס"א - 2001 (להלן: "חוק הודעה מוקדמת"). 65. ואכן לא הוכח כי ניתנה לג'דעון הודעה על הפסקת עבודתו בנתבעת במועד כלשהו, אין כל עדות מטעם הנתבעת על כך כי אכן נמסרה הודעה ואם כן מתי. 66. בחוזה העבודה האישי של ג'דעון צוין כי חלה חובת הודעה מוקדמת על הנתבעת. צוין בחוזה כי ניתן להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים באופן מיידי או בהודעה קצרה ובתנאי כי תשולם לעובד סכום מקביל למשכורתו עבור התקופה שנותרה עד לסיום ימי ההודעה המוקדמת (ס' 8.1 לחוזה העבודה). במקרה שלפנינו לא הובאה כל עדות או ראיה מתי ניתנה הודעה מוקדמת לג'דעון (ולשאר התובעים - י.ה.) על הפסקת עבודתם בעקבות חלופי המעבידים ואם כלל ניתנה הודעה במועד כלשהו, כל זאת כדי לאפשר למי מהתובעים לברור ולבחור מעשיהם העתידיים. העובדה שבסופו של יום המשיכו התובעים לעבוד באותו מקום עבודה אצל מעביד חדש, אינה פוטרת את עתיד ממתן הודעה מוקדמת על פי החוק ועל פי הסכם העבודה עם כל אחד מהתובעים שלפנינו. 67. העובדה שג'דעון והתובעים הנוספים עבדו עד 31/8/09 וקיבלו שכר אין לראות בו כתשלום תמורת הודעה מוקדמת, וטענה זו אף לא נטענה על ידי הנתבעת. 68. הנתבעת טענה כי כלל לא מגיע לתובעים הודעה המוקדמת שכן לא פוטרו. 69. לאור האמור בפסק דין זה, והקביעה כי התובעים פוטרו מעבודתם יש לזכות ג'דעון וכל אחד מהתובעים גם בתמורת הודעה מוקדמת. 70. לפיכך תשלם הנתבעת ברכיב זה לג'דעון סך של 3,700 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מ- 1/9/09 עד לפרעון המלא בפועל. ג. פדיון חופשה שנתית 71. ג'דעון תובע פדיון חופשה בגין 42 ימים במכפלת 171 ₪ ליום ובסך של 7,182 ₪. 72. לגרסתו על הנתבעת היה לאפשר לתובע לצאת לחופשה ולא עשתה כן, כמו כן על הנתבעת הנטל להוכיח כי ג'דעון ניצל את ימי החופשה או קבל תמורתם. ובכל מקרה הנטל על הנתבעת להוכיח יתרת הימים העומדים לרשות העובד על פי פנקס החופשה שעליה לנהל לאור הוראות חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951. 73. ג'דעון טוען כי לא יצא כלל לחופשה במהלך עבודתו. 74. ג'דעון טוען כי יש לחשב את ימי החופשה על פי הותק שצבר במקום עבודתו ובכפוף לתקופה מוגבלת של 3 שנות עבודתו האחרונות (ס' 40 לסיכומי התובע) במקרה הנדון נטען מפי התובע כי עבד 3 שנים בנתבעת לפיכך טענת ההתיישנות אינה רלוונטית. 75. ג'דעון חולק בסיכום טענותיו על טענות הנתבעת כי במקרה הנדון חל ס' 30 (א) לחוק הגנת השכר וטוען כי אין מדובר ב"מפעל" שעבר מיד ליד אלא מדובר במצב של החלפת ספקי שירות באותו מקום עבודה, כאמור בפסק דין דינמיקה שאוזכר לעיל. 76. הנתבעת טוענת כי ג'דעון אינו זכאי לפדיון חופשה שכן לא הפסיק עבודתו בפועל ומשלא ניצל את ימי חופשתו הצבורים לתקופה בה עבד אצל הנתבעת, עליו לפנות בפועל למעסיק המפעיל את בית הספר כיום ולדרוש, בכפוף לתקופת ההתיישנות, לצאת בפועל לחופשה שנתית (ההדגשה במקור - י.ה.). 77. הנתבעת מפנה לפסיקת בית המשפט העליון ולפסיקת בית הדין לעבודה (ס' 41 ו - 44 לפסק הדין). 78. צודקת הנתבעת בטענה כי העילה לפדיון חופשה קמה רק כאשר נותקו יחסי עובד ומעביד, אך אין בגרסה זו כדי לפטור את הנתבעת מתשלום דמי החופשה שהיה זכאי התובע לקבל בגין תקופת עבודתו בנתבעת. טענת הנתבעת כי הזכות לדרוש את תשלום דמי החופשה בגין תקופת עבודתו של ג'דעון בעתיד, צריכה להיות מופנית למעסיק האחרון, חסרת בסיס עובדתי ומשפטי כאחד. 79. במקרה דנן עסקינן במילוי חובותיה של עתיד כמעבידה כלפי התובעים, לתשלום כל הזכויות שצברו בתקופת עבודתם אצלה. 80. כאשר קיימת רציפות במקום העבודה יש לכך משקל לעניין חישוב משך תקופת החופשה השנתית למי שעובד "במקום עבודה אחד", הינו חילופי מעבידים אינן פוגעים בזכויות. "רצף הזכויות" לעובד במקרה של חילופי מעבידים באותו מקום עבודה, מצטמצם לצבירת "ותק" לעניין חישוב ימי החופשה השנתית. אך אין מדובר בזכות תביעה נגד המעביד החדש או האחרון לתשלום ימי חופשה שלא נוצלו אצל המעביד הראשון. 81. כל שנאמר בחוק חופשה שנתית בדבר רצף הזכויות, כי בעקבות העובדה שהתובע והתובעים הנוספים ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה, לאורך כל התקופה, הרי שהצבירה השנתית של ימי החופשה תהא בהתאם לותק שצבר במהלך שנות עבודתו, על פי ימי החופשה המפורשים בחוק חופשה שנתית בגין כל שנה ושנה. 82. חוק חופשה שנתית אינו כולל סעיף דומה לסעיף 1 (א) לחוק פיצויי פיטורים. 83. היינו ג'דעון זכאי מהנתבעת לדמי חופשה השנתית שצבר בתקופת עבודתו אצלה. 84. גם לא הוכח כי רשת עמל התחייבה כי תישא בימי החופשה הצבורים שעמדו לזכות התובע בגין עבודתו בעתיד כלפי ג'דעון לא הובאה בפנינו כל ראיה וכל עדות בנושא. 85. לפיכך על הנתבעת לשאת בתשלום דמי החופשה בגין ימי החופשה שנותרו לזכות ג'דעון עם סיום עבודתו בנתבעת. 86. ובאשר לשיעור הפדיון.ג'דעון לא הצהיר ולא העיד על יתרת ימי חופשתו. כתב התביעה אינו מפרט כלל גרסה כלשהיא, לפיכך אין בידינו לקבל את גרסת התובע שנטענה בסיכום טענותיו, כי לא קיבל ולו יום אחד של חופשה במהלך עבודתו. 87. מאחר ולא נשמעה כל עדות מפי ג'דעון בנושא אנו בדעה כי בנסיבותיו יש לחייב את הנתבעת ביתרת ימי החופשה שעמדו לזכות ג'דעון על פי האמור בתלוש השכר האחרון לחודש 5/09 שהוצג לתיק, היינו 19.66 ימים X 193.26 ₪ ליום, היינו סך של 3,800 ₪. 88. לא הוכח בפנינו מפי הנתבעת, עליה חל נטל הראיה, כי ג'דעון ניצל מלוא ימי החופשה במהלך עבודתו בנתבעת או כי ניצל ימי חופשה לאחר 5/09. ד. הפרשות לפנסיה 89. ג'דעון תובע פיצוי בגין לפנסיה בסך של 4,502 ₪ במכפלת 6% משכרו הקובע עבור 20 חודשי עבודה. 90. הנתבעת טוענת כי יש לדחות התביעה שכן ג'דעון ומי מהתובעים האחרים לא חזרו בתצהיריהם על התביעה לפיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל. 91. הנתבעת הפנתה להצהרת ב"כ התובעים כי אין לו טענות כך שהנתבעת לא הפרישה לקופה הפנסיונית, אלא טענותיה כי סרבה לשחרר הסכומים (עמ' 10 לפרוטוקול). 92. כמו כן טענה כי לא הוכח בסיס משפטי לשיעור הפיצוי שנתבע, והפסיקה שצוטטה מפי ג'דעון בסכום טענותיו מתייחסת לעובדים עליהם חל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה בענף הניקיון או השמירה. כל שהוכח כי צו ההרחבה הכללי בענף הפנסיה שתוקפו מיום 1/108 חל על התובעים. 93. מעיון בתלושי השכר של ג'דעון שהוצגו לתיק עולה כי במהלך תקופת עבודתו הופרשו בגינו כספים לגמל לקופת הגמל "מקפת" (תלושי שכר לחודש מרץ, מאי 2009 ונספח ד' לתצהיר מירב קדוש). וכן לקופת הגמל "כלל" (נ/1 ו - נ/2). 94. טענת הנתבעת כי החל מ- 1/1/08 הפרישה לגמל בגין התובע על פי צו ההרחבה הכללי בגין הפרשות לפנסיה לא נסתרה. כמו כן לא הוכיח ג'דעון היה זכאי להפרשות לגמל בשיעור של 6% משכרו או כי היה זכאי להפרשות לגמל קודם ל-1/1/08. טענותיו ברכיב זה לא הוכחו. 95. לפיכך בנסיבות אלה כאשר ב"כ התובע הצהיר במהלך הדיון כי אין לתובעים טענות שהנתבעת לא הפרישה לקופה פנסיונית, אלא הטענה היא כי הנתבעת סירבה לשחרור הכספים - כי אז המסקנה היא כי יש לדחות התביעה ברכיב זה. התובע מס' 2 - מר שחדה אבו עראר א. שיעור פיצויי הפיטורים 96. שחדה תובע פיצויי פיטורים בסך של 16,698 ₪ בגין 3 שנות עבודתו בנתבעת, לרבות הלנת פיצויי פיטורים. 97. בסעיף 6 לחוזה העבודה של שחדה צוין כי זכאי היה לזכויות סוציאליות נוספות: "ביטוח מנהלים / פנסיה - זכאות עפ"י התנאים ברשת". 98. על פי תלושי השכר של שחדה שצורפו לתיק הופרשו בגינו כספים לקופת גמל. 99. מירב קדוש צרפה לתצהירה מכתב מטעם הנתבעת לקופת גמל "מנורה מבטחים" בו צוין כי אין לנתבע התנגדות להעברת הבעלות בקופה לשחדה לרבות שחרור כספי התגמולים והפיצויים (נספח ד' לתצהיר). 100. מדובר במכתב ללא תאריך, וללא חותמת של שחאדה. 101. מירב קדוש צרפה לתצהירה אישור מאת חברת הביטוח "מגדל" לפיו עולה כי נצברו בחלק הפיצויים בפוליסה של שחדה כמוטב עד 1/9/09 סך של 1,284 ₪ (נספח ו' לתצהירה). 102. כמו כן צרפה אישור של מנורה / מבטחים המופנה למר שחדה בו נצברו לזכותו כספים תגמולים ופיצויים לתקופה מ - 10/08 - 9/09. בחלק פיצויי הפיטורים נצברו סך של 2,088.49 ₪ (נספח ו'2 לתצהיר). 103. לפיכך ולאור האמור לעיל שחדה זכאי לפיצויי פיטורים שתבע בתביעתו בקיזוז הסכומים שהוכח כי נצברו לזכותו בפוליסות הביטוח השונות. 104. לאור הראיות שהוצגו מטעם הנתבעת נצברו סך של 3,372.42 ₪, ויש לקזז הסך הנ"ל מסכום פיצויי הפיטורים שתבע שחדה בתביעתו, ולפיכך זכאי ליתרת פיצויי פיטורים בסך של 13,325 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מ- 1/09/09 עד לפרעון המלא בפועל. 105. כפי שנפסק בעניינו של ג'דעון על הנתבעת להמציא מכתב שחרור ו/או העברת בעלות על שמו של שחדה לכל קופות הגמל בהם נצברו הפרשות לטובתו ותעשה כן תוך 7 ימים במכתב רשום הן לקופות הגמל והן לשחאדה. תמורת הודעה מוקדמת 106. שחדה זכאי לתמורת הודעה מוקדמת בסך של 3,700 ₪ שתבע בתביעתו. אין לזכותו בסכום העולה על הסכום שפורט בכתב תביעתו. הנימוקים שפורט בעניינו של ג'דעון ברכיב זה יפים גם למקרה הנוכחי. התביעה לפדיון חופשה: 107 שחדה תובע פדיון חופשה בגין 42 ימי חופשה לפי שכר יומי של 253 ₪ ובסך של 10,626 ₪. 108. שחדה חזר בסיכום טענותיו טענות זהות שנטענו בתביעתו של ג'דעון. הנימוקים שפורטו על ידי בית הדין בעניינו של ג'דעון, יפים גם למקרה הנוכחי. 109. אולם באשר לשיעור הפדיון, לא צורף תלוש שכר אחרון של שחדה ואף לא הוגש תצהיר מטעמו בנושא. אך אנו בדעה כי מאחר והנתבעת היא זו שנושאת בנטל ההוכחה כי אכן שילמה לשחדה את כל דמי החופשה בגין עבודתו ולא עשתה כן, למרות שהייתה מודעת לתביעתו, כי אז יש לזכותו בתביעה לפדיון חופשה שתבע. 110. לפיכך הנתבעת תשלם לשחדה פדיון חופשה בסך של 10,622 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מ 1/9/09 ועד לפירעון המלא בפועל. הפרשות לפנסיה: 111. שחדה תובע פיצויי בגין הפרשות למשך 20 חודש בשיעור 6% ממשכורתו הקובעת בסך של 5,566 ובסך של 6,679 ₪. 112. שחדה לא הוכיח בסיס משפטי לחישוב הנ"ל לרבות שיעור הפיצוי. 113. כל שנאמר בסוגיה זו בתביעתו של ג'רדון חל גם במקרה הנוכחי. 114. גם במקרה של שחדה, לא הוכח מפי הנתבעת כי אכן שוחררו הכספים שהופרשו בגינו לקופת גמל, אם הופרשו וכמה. לפיכך על הנתבעת ליתן מכתב שחרור כל הכספים שנצברו לזכותו בקופות הגמל השונות, אם נצברו, ותעשה כן תוך 7 ימים ממועד פסק הדין. מכתב השחרור ישלח הן לקופות הגמל והן לשחדה ובדואר רשום. 115. לגוף התביעה לפיצויי בגין אי הפרשות - התביעה נדחית. התובעת מס' 3 - גב' חדרה אבו עראר: א. שיעור פיצויי הפיטורים 116. חדרה הועסקה שנתיים בנתבעת ובעבודות ניקיון. 117. לפיכך זכאית לפיצויי פיטורים בסך של 7,400 ₪ שתבעה בתביעתה. 118. לכתב תביעתה צורף טופס 106 משנת2009 בו צוין כי חדרה עבדה בשנת המס הנ"ל עד יוני 2009 והופרשו בגינה הפרשות לקופות גמל מקפת החדשה, הפרשות בשיעור של 1.6% ובסך של 242 ₪ ובגין שנת 2008 סך של 195 ₪, מדובר בהפרשות לפנסיה חובה (סה"כ 437 ₪). 119. מירב קדוש צרפה לתצהירה אישור של מגדל חברה לביטוח בע"מ, על שיעור הכספים על שם חדרה לפיו מדובר בצבירת הפיצויים בסך 548 ₪ נכון ליום 24/7/2011 (נספח ד' לתצהיר). 120. לאור האמור לעיל יש לקזז מסכום פיצויי הפיטורים שתבעה חדרה את הסך שנצבר לזכותה, לפיכך חדרה זכאית לפיצויי פיטורים בסך של 6,852 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 1/9/09 עד הפירעון המלא בפועל. 121. הנתבעת תמציא מכתב שחרור הכספים הן לחדרה והן לחברת הביטוח תוך שבעה ימים ממועד פסק הדין בדואר רשום. הודעה מוקדמת: 122. חדרה זכאית לתמורת הודעה מוקדמת בשווי של 3,700 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 1/9/09 עד הפירעון המלא בפועל. הנימוקים שפורטו בפסק דין זה בתביעתו של ג'דעון יפים גם במקרה הנוכחי. פדיון חופשה שנתית: 123. חדרה תובעת פדיון 28 ימי חופשה לפי שכר יומי של 168 ₪ ובסך של 4,704 ₪. 124. לאור פסיקתנו חדרה זכאית לתבוע מעתיד את קבלת דמי החופשה הנ"ל, גם אם המשיכה לעבוד באותו מקום עבודה (עמ' 13 לפרוטוקול). 125. חדרה אמנם לא הוכיחה כי מעולם לא זוכתה בדמי החופשה במהלך עבודתה, לא הצהירה ולא העידה על כך, אולם מאחר והנטל מוטל על הנתבעת להוכיח כי אכן שילמה לחדרה את דמי החופשה שהייתה זכאית לקבל במהלך עבודתה ולא עשתה כן, יש לזכות את חדרה בפדיון שתבעה בתביעתה. 126. גרסת הנתבעת לשלילת חיובה בתשלום פדיון החופשה נדחתה בפסק דין זה. הנתבעת הייתה מודעת לתביעת חדרה ולפיה היה עליה להוכיח גרסתה ולו באופן חילופי, במידה ולא תתקבל גרסתה העיקרית כפי שפורטה בכתבי טענותיה. 127. משלא עשתה כן, ולא הוכח כי הנתבעת דאגה להסדיר את זכותה זו של חדרה מהנתבעת, ולא מהמעביד החדש, יש לקבל התביעה. 128. הנתבעת תשלם לחדרה פדיון חופשה בסך של 4,704 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 1/9/09 עד לפירעון המלא בפועל. הפרשה לפנסיה 129. לאור פסיקתנו בנושא זה והנימוקים שפרטנו, חדרה אינה זכאית לפיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל בשיעור שתבעה. 130. חדרה לא הוכיחה מקור משפטי לזכות לפיצוי בשיעור 6% ממשכורתה הקובעת. 131. למען הסר ספק, הנתבעת תדאג ליתן בידי חדרה מכתב שחרור כל הכספים שנצברו לזכותה בקופת ביטוח מנהלים ותעשה כן תוך 7 ימים בדואר רשום. 132. התביעה ברכיב זה נדחית. סוף דבר: 133. הננו מחייבים את הנתבעת לשלם תוך 30 יום את הסכומים הבאים כלהלן: א. לתובע ג'דעון אבו עראר 1. פיצויי פיטורים בסך של 10,346 ₪. 2. תמורת הודעה מוקדמת בסך של 3,700 ₪. 3. פדיון חופשה בסך של 3,800 ₪. ב. לתובע שחדה אבו עראר 1. פיצויי פיטורים בסך של 13,325 ₪. 2. תמורת הודעה מוקדמת בסך של 3,700 ₪. 3. פדיון חופשה בסך של 10,622 ₪. ג. לתובעת חדרה אבו עראר 1. פיצויי פיטורים בסך של 6,852 ₪. 2. תמורת הודעה מוקדמת בסך של 3,700 ₪. 3. פדיון חופשה בסך של 4,704 ₪. 134. כל הסכומים שפורטו בסעיף 133 א-ג יישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 1/9/09 עד לפרעון המלא בפועל. 135. יתר תביעות התובעים - נדחות. 136. הנתבעת תשלם לכל התובעים כאחד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪. 136. כל צד רשאי להגיש ערעור בזכות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום ממועד פסק דין זה. פיצוייםפיטוריםחילופי מעבידיםפיצויי פיטורים