שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה

בהליך חיפוש עורך דין מומחה לתאונות עבודה חשוב להבחין בין עורך דין דיני עבודה (זכויות עובדים, פיצויי פיטורים בהריון, אפליה, פנסיה, התפטרות, דיני חינוך, עובדים זרים, הפרת הסכם עבודה וכו') לבין עורכי דין תאונות עבודה, המגישים תביעות רשלנות מקצועית לקבלת פיצוי כספי בגין זכויות רפואיות של נפגעי תאונה בעבודה. הבחנה זו חשובה כאשר מקבלים המלצות על עורכי דין "בנושא עבודה". ##כמה משלמים לעורך דין על תאונת עבודה ? כמה אחוז לוקח עורך דין תאונת עבודה ?## קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דוגמא להסכם שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה:   1. זהו פסק דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א. לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984.   2. התובע, עו"ד במקצועו, מבקש לחייב את הנתבע לשלם לו סך של 34,281 ₪, בגין שירותים אותם קיבל הנתבע מהתובע ו/או מעורכי הדין ממשרדו.   התובע טוען כי הנתבע פנה אליו, בעקבות תאונת עבודה שעבר, וביקש לקבל שירותיו המקצועיים, חתם על ייפוי כוח והסכם שכר טרחה, בו נקבע, בין היתר:   ##"1. אני הח"מ מתחייב בזה לשלם לעו"ד X כשכר טרחת עו"ד את כל הסכומים הבאים:## ##א.     סך של 9,000 ₪ בצירוף מע"מ, עם חתימתי על כתב התחייבות זה, עבור לימוד ענייני, ע"י עו"ד X או מי מעורכי הדין מטעמו.## ##ב.      סך של 2,600 ₪ בצירוף מע"מ עבור כל הופעה בישיבה בביהמ"ש...## ##ג.       20% בצירוף מע"מ מכל סכום שאקבל, או שאני זכאי לקבל...##   ##2. אני מתחייב לשלם את הסכומים בסעיף 1 א', ב' ו- ג' דלעיל גם אם בכל עת או בכל שלב שהוא החלטתי, מכל סיבה שהיא, שלא לנקוט או להמשיך בהליכים כנגד הצד השני או בכל מקרה שבו החלטתי לחדול מלקבל את שירותיו של עו"ד X (או מי מעורכי הדין ממשרדו) באותו ענין. בכל מקרה אשר כזה יהיה הבסיס לחישוב שכר הטרחה שאשלם לעוה"ד הנ"ל עפ"י סעיף 1 ג' דלעיל, הסכום המגיע לי מהמצד השני או הסכום שנדרש ממנו במכתב התראה או בכתב התביעה, הגבוה מביניהם...".##   3. התובע טוען עוד, כי הוסכם בינו לבין הנתבע, כי ישולם לו שכ"ט כמפורט בכתב ההתחייבות החתום ע"י הנתבע, וכי הוסכם עוד כי עו"ד צילי עמיר, שותפה של התובע, תגיש בשמו של הנתבע תובענה לביהמ"ש.   4. כן נטען כי במהלך חודש פברואר 2000, פנה הנתבע אל התובע והודיע לו כי הוא עומד על כך שהתובע בלבד יטפל בתיקו, וכי אינו מוכן שעו"ד עמיר תטפל בעניינו, משום ששהתה בחופשת לידה, וכי כל ניסיונות התובע להניא הנתבע ממהלכו - נדחו.   5. בנסיבות העניין, פנה הנתבע לתובע במכתב מיום 6.3.00 וביקש כי התובע יחדל מלייצגו וכן ביקש לקבל מהתובע את כל המסמכים הקשורים לתביעתו, לצורך העברתם לעורכי דין אחרים.   6. לפיכך, נתבקש הנתבע לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך של 34,281 נכון למועד הגשת התביעה (לפי: 9,000 ₪ בתוספת מע"מ + 20% [מהסכום הנתבע] בתוספת מע"מ) - אולם הנתבע לא שילם, וכתוצאה מבקש התובע - לחייב את הנתבע בתשלום זה.   7. הנתבע הגיש בקשת רשות להתגונן ובה טען כי כתב התביעה אינו מגלה כל יריבות בין בעלי הדין, ולפיכך דין התביעה להדחות על הסף.   הנתבע טען בבקשתו כי קיימים תנאים מקפחים בחוזה שכר הטרחה, וכי לשיטתו, כתב ההתחייבות לתשלום שכ"ט עו"ד שצורף לכתב התביעה - הנו בגדר חוזה אחיד, וכי מדובר בטופס סטנדרטי, שתנאיו כולם נקבעו מראש ע"י התובע.   עוד טען הנתבע, כי בחוזה שנחתם, קיים חוסר תום לב בקיום חיוב הנובע ממנו וכי דינה של התובענה - להדחות על הסף.   עוד העלה הנתבע טענות בקשר לבטלות ו/או ביטול כתב ההתחייבות וטען כי מדובר למעשה בהסכם אשר דינו להתבטל בגין טעות ו/או הטעייה ו/או חוסר תום לב במו"מ ו/או בביצוע הסכם ו/או חוסר גילוי נאות ו/או הפרת חובת האמון מצד עו"ד ללקוח, וכן טען בנוגע לרשלנות התובע במילוי חובתו כלפי הנתבע בטיפול בתיק.   8. בדיון שנתקיים בפני, הסכימו ב"כ בעלי הדין כי התובענה תוכרע על דרך הפשרה, לפי הסמכות הנתונה, מכוח סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.   כן הסכימו ב"כ בעלי הדין, כי כל צד יגיש סיכומי טענותיו בכתב ולהם יצרפו המסמכים הרלבנטיים.   9. ב"כ בעלי הדין סיכמו טענותיהם כל אחד לשיטתו הוא.   10. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, ובהתאם לסמכות שהקנו לי הצדדים לפסוק במחלוקת על דרך הפשרה, אני קובע שיש לחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 13,000 ₪ כולל מע"מ, באופן כפי שיפורט להלן.   11. בתוצאה שאליה הגעתי, התחשבתי, בין היתר, במפורט להלן: -   11.1            אין חולק כי הנתבע אכן פנה אל התובע וביקש את שירותיו ואת שירותם של עורכי הדין שפעלו עמו, ואף נחתם ייפוי כוח והתחייבות לתשלום שכ"ט.   11.2 אין חולק כי הנתבע התחייב לשלם לתובע סך של 10,620 ₪ (כולל מע"מ) רק בגין לימוד התיק וסך זה לא שולם עד עתה חרף התחייבותו של הנתבע לשלמו עם החתימה על הסכם שכר הטרחה.     11.3 אין חולק עוד כי הנתבע הודיע כי הוא מבקש מהתובע להפסיק לייצגו ולבטל ייפוי הכוח שניתן.   11.4 אין חולק עוד כי תביעת הנתבע שהוגשה ע"י התובע, בשלב הראשון - נמחקה, אך חודשה לאחר מכן וכי במועד שבו ביטל הנתבע את שליחותו של התובע הייתה התביעה תלויה ועומדת והטיפול בה הועבר לאחר מכן לבא כוחו של הנתבע דהיום.   11.5 אין חולק כי קיימת לנתבע הזכות להפסיק את שליחותו של התובע.   12. בענין זכותו של נתבע להפסיק את השליחות, יפים הדברים שנקבעו בע.א. 136/92 בייניש עדיאל נ. דניה סיבוס, פ"ד מ"ז (5) 114, בעניין ההתקשרות בין עורך הדין ללקוח, אולם יש לקחת בחשבון כי ניתן להפסיק השליחות, אולם לא נקבע, שעל השליחות שבוצעה - אין מקום לפצות בגין העבודה שבוצעה.   13. נפסק כבר כי בהתקשרות בין עורך דין ללקוח, ככל שמדובר בשכרו של עורך דין, אם לא הוסכם במפורש אחרת, יש לקרוא תנאי מכללא, ולפיו רשאי הלקוח לנתק את הקשר עם עורך הדין ולחדול מלהיזקק לשירותיו בכל עת, אפילו טרם הושלמה העסקה שבקשר אליה נתבקשו שירותיו של עורך הדין, ובתנאי שיובטח שכר ראוי עבור השירות שכבר ניתן.   ראה גם פסק דינה של כב' השופטת שבח ת.א. 108007/00 שלום ת"א (טרם פורסם).   בהערת אגב יש לציין כי בענייננו, תביעתו של התובע איננה כוללת סעד של שכר ראוי, אלא רק שכר מוסכם, עפ"י הסכם שכר הטרחה שנחתם עם הנתבע.     14. למען הבהר כתב ההתחייבות לתשלום שכ"ט עו"ד ניתן לעו"ד X "או מי מעורכי הדין מטעמו" - לפיכך טענות הנתבע בעניין זה - חסרות בסיס, ובעניין בקשתו כי התובע ייצג את הנתבע באופן אישי ולא באמצעות עו"ד עמיר, שאליה הועבר הטיפול.   15. לפיכך, לא ניתן לקבל טענות הנתבע כאן, ולדחות התובענה בשל רשלנות וטענות נוספות שהועלו, שכן אין חולק כי התובע למעשה טיפל בנתבע, הגיש התביעה בשמו, השיג המסמכים הרפואיים, ואף בא בדברים עם ב"כ הנתבעת שם (דהיינו - מדינת ישראל), ולפיכך יש לקבוע את שכרו כאמור לעיל.   16. אשר על כן ומכל המקובץ, אני מוצא שיש לפסוק לטובת התובע סך של 13,000 ₪ כולל מע"מ.   תשלום זה ישולם במשרדו של התובע, בחמישה תשלומים חודשיים שווים ורציפים על סך 2,600 ₪ כל תשלום, החל מ- 1.1.03 ובכל 1 (ראשון) לחודש שלאחריו.   פיגור של יותר משבעה ימים בכל תשלומים יזכה את התובע לגבות את מלוא הסכום שנפסק (בתשלום אחד) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן החלטה זו ובתוספת הוצאות הליך זה בסך של 1,200 ₪ בתוספת מע"מ ובהפחתה של התשלומים שישולמו עד לאותו מועד.עורך דיןשכר טרחת עורך דיןשכר טרחהתאונת עבודה