ביטול פסק דין עקב תרמית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין עקב תרמית: 1. זוהי תביעה בה עותר המבקש להצהיר שפסה"ד שניתן בתיק ה"פ 87/358 בביהמ"ש המחוזי בחיפה (להלן: "פסה"ד") בטל כי ניתן כתוצאה ממירמה, מצגי שוא והצהרות שוא מצד מר יעקב X ז"ל, אביהם של המשיבים ובני משפחתו האחרים. נטען כי עם ביטול פסה"ד יש להצהיר כי חלקה 30 בגוש 11305 בזכרון יעקב (להלן: "החלקה") הרשומה ע"ש יעקב X ז"ל מכח פסה"ד, הינה בבעלותו של המבקש וכי יש לרשמה מחדש על שמו בלשכת רישום המקרקעין. העתירה לפינוי המשיבים נמחקה. לטענת המשיבים לא הוכיח המבקש ועדיו את טענת המרמה שנטענה כלפי יעקב X ז"ל ולכן מסיבה זו בלבד יש לדחות את המרצת הפתיחה, ובנוסף איחר המבקש את המועד להגיש בקשה לביטול פס"ד שכן במועד הגשת העתירה, מזמן חלפו 30 הימים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי כמועד להגשת בקשת ביטול והמבקש לא הגיש כל בקשה להאריך את המועד, ובכל מקרה גם לאחר שמיעתו והראיות שהובאו מטעמו של המבקש אין לו טעם מיוחד הנדרש להאריך את המועד. 2. לאחר שעיינתי בתצהירים שהוגשו ע"י המבקש ואחיו, וחקירתם הנגדית בביהמ"ש, שוכנעתי כי המבקש ואחיו סברו כל העת שהם הבעלים הרשומים של החלקה שנרכשה ע"י אביהם ונרשמה על שמו של המבקש ביום 26.5.45, עת היה המבקש כבן 16. שטר המכר (נספח א'2 לתביעה) לפיו רכש המבקש את החלקה נחתם ע"י המבקש בהיותו כבן 16. רק כאשר התכנסה המשפחה כדי להחליט על ארגון נכסיה, (שמרביתם רשומים ע"ש אחד האחים ומיועדים לארבעתם) כדי להכינם לדור הבא, התברר למבקש, לתדהמתו, כי יעקב X ז"ל רשום כבעלים על החלקה. אין חולק כי לאחר פטירת אמו של המבקש ב1983-, ובמשך שנים ארוכות לא ביקר המבקש, או מי מאחיו, בחלקה. לפי תשובתו של המבקש בחקירתו בפני, ולמרות שלא זכר במדוייק, נודע לו על הרישום של החלקה על שמו של יעקב X ז"ל שנה או שנתיים לפני הגשת התביעה. 3. נכון שנדרשת רמה גבוהה יותר מהנדרשת בד"כ במשפט אזרחי, כדי להוכיח טענת מירמה שיש לה נופך פלילי, וצודק ב"כ המשיבים שהמבקש לא הצליח להראות שהעדויות והפעולות שנעשו ע"י יעקב X ז"ל ובני משפחתו, לקבלת פס"ד, נעשו במירמה, אם כי נותר הרושם שהעדיפו שפסה"ד ינתן בהעדר הגנה. כדוגמא, ניתן היה בנקל למצוא את המבקש (בעיון בספר הטלפונים, כעולה מנספח כד'-כה' לתצהירו) ולא נדרש לבצע תחליף המצאה ובמיוחד פרסום בעיתון דבר, שספק אם המבקש נמנה על קוראיו. בפסה"ד אינני נדרשת לקבוע שפסה"ד ניתן כתוצאה ממירמה לאחר ששוכנעתי כי יש לבטלו מחובת הצדק וגם מתוקף שיקול דעת ביהמ"ש בבחינת סיכויי ההגנה, כפי שעוד יתואר להלן. מטבע הדברים שבחינת ראיות התובעים בתיק ה"פ 87/358, שנעשתה עפ"י צד אחד, היתה בהנחה שהדברים האמורים בתצהירים שהוגשו לתמיכה בטענת הבעלות הם אמת וגם חקירת הדברים נעשתה אז לא בדרך מעמיקה, כמו שנבחנות עובדות לאחר שמיעת טענות שני הצדדים. 4. יתכן, וגם הדרך בה נקט המבקש, בהגישו תביעה לביטול פסה"ד, לא היתה הדרך הנכונה שכן "תקיפה ישירה", עליה סומך ב"כ המבקש את טענתו והמבוססת, מן הסתם, על פסה"ד שניתן בע"א 89/417 פד"י מ"ה(4) 641 בעמ' 647, במשמע - הגשת בקשה לביטול פסה"ד בתיק בו ניתן פסה"ד. לדעתי, יש להבחין בין בקשה כזו לבין תקיפת פס"ד שניתן עפ"י הסכם פשרה שנעשה בין הצדדים שבו, במקרה ואחד הצדדים מבקש לבטל את פסה"ד האמור, בטענה שהוא ניתן כתוצאה מלחץ וטעות, ואז עליו להגיש תביעה נפרדת לביהמ"ש לביטול פסה"ד. ואולם, הדברים נאמרים אגב אורחא לאור עמדתי שבין אם אתייחס להמרצת הפתיחה כתביעה עצמאית, וכך אני נדרשת לעשות, ובין אם אראה אותה כבקשה לביטול פס"ד שניתן בתיק המ"פ 87/358, וכך אני עושה באופן תאורטי בלבד, יש לבטל את פסה"ד מחובת הצדק (וראה ע"א 75/36 פד"י ל"א(1) עמ' 757). אני דוחה את טענת המשיבים שהמבקש איחר להגיש את בקשתו לביטול פסה"ד ואין לו טעם מיוחד להאריך את המועד. גם המשיבים לא טענו, בשום שלב, כי מסרו את פסה"ד למבקש ולכן לא עמדו בהוראות תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי שכן כתוב "מיום שהומצאה לו ההחלטה"; לא הומצא לו פסה"ד כדין, לא יתחיל המועד של 30 יום להגשת בקשת הביטול, אפילו הגיעה ההחלטה לידיעת בעל הדין המבקש את ביטולה (זוסמן, סדר הדין האזרחי, מהדורה 7 סעיף 563). 5. הדיון נסוב על בעלות בחלקה שהרבה מהמעורבים בה נפטרו זה מכבר. גם המשיבים, שהם ילדיו של יעקב X ז"ל לא ידעו, לטענתם, כי אינם בעלי זכויות קניניות בחלקה עד אשר נדרשו להיתר בניה על החלקה. מול המבקש ואחיו שאולילא גילו ענין בחלקה במשך השנים, ואפילו יש להם סיבות טובות לכך, גם בגלל הטרגדיות המשפחתיות שארעו להם וגם בגלל השיעור הנמוך של דמי השכירות ששולמו, לטענתם, בגין החלקה, עומדים המשיבים, ילדיו של יעקב X ז"ל, שטען שקיבל את החלקה מאביו חיים X ז"ל שקנה, לטענתו, את החלקה מהמבקש בשנת 1945. דהיינו כנגד הדברים - בעל פה של סיפורי הסב לבנו וממנו לנכדים, אוחז המבקש במסמך, שלכאורה אין חזק ממנו - שטר מכר עליו הוא חתום, עוד משנת 1945 והוא חתם עליו כשהיה כבן 16 - ללמד, לכאורה, כי אם חתם כדרישת אביו על מסמך הרכישה, יש להניח, היה חותם על מסמך המכירה. אין תימוכין לעמדת המשיבים שמאחר והאב היה חופשי לעשות ברכושו בחייו כפי שמצא לנכון, חתם בעצמו על מסמכי המכירה לחיים X סבם של המשיבים. 6. יש לבטל את פסה"ד מחובת הצדק לאחר שניתן בהעדר הגנה ומבלי שדבר נתינתו הובא, בשלב כלשהו, לידיעת המבקש, וגם תחליף המסירה שבוצע, על אף שהוצא כדין, לא אפשר למבקש לדעת על דבר קיומה של התביעה. ולמעלה מהנדרש, ואם אין הביטול מחובת הצדק, הרי שעל פי שיקול הדעת של ביהמ"ש בבקשה לביטול, יש למבקש, והיו לו סיכויים טובים יותר לביטול פסה"ד, כי הוא הראה באופן ודאי, וברמת הוכחה גבוהה בהרבה מזו של יעקב X ז"ל, שיש לו זכויות בעלות בחלקה, גם הוא גר בנכס דייר מוגן משנות ה40- - ויש הבדל מהותי בין בעלות לזכות דיירות. בענין זה מקובלת עלי עמדת ב"כ המבקש כי בראיות שהוגשו מטעמו של יעקב X ז"ל בה"פ 87/358, אין באף אחד מהתצהירים, לרבות תצהירה של הגב' ברזילי, אמירה חד משמעית שחיים X ז"ל רכש את החלקה מY. 7. אי לכך אני מבטלת את פסה"ד שניתן ביום 14.9.87 בתיק ה"פ 87/358. כתוצאה מביטול פסה"ד יוצהר כי חלקה 30 בגוש 11305 הרשומה בלשכת רשם המקרקעין בחיפה ע"ש יעקב X ז"ל, הינה בבעלות המבקש שהיה רשום כבעליה בטרם מתן פסה"ד מכוחו נרשמה הבעלות ע"ש יעקב X ז"ל. על רשם המקרקעין לרשום את החלקה על שם המבקש וכפי שהיתה רשומה על שמו בטרם ניתן פסק-הדין בתיק ה"פ 87/358. לאור התוצאה יש לבטל את רישום צו המניעה (המר' 97/26435). אני מחייבת את המשיבים ביחד לשלם למבקש הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד (כולל) בסך 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ. הסך האמור ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. תרמיתביטול פסק דין