הודעה על הסדר פשרה - דוגמא

##להלן דוגמא להודעה על הסדר פשרה:## 1. הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הגיעו להסדר פשרה בתיק זה לפי התנאים שלהלן: (א) לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעות התובע ותביעות מיטיבים וצדדים שלישיים למיניהם, אך מעבר לתשלומי המוסד לביטוח הלאומי, ולסילוק סופי ומלא של התביעה בתיק זה, ישלמו הנתבעים לתובע את הסך (ב) הסכום ישולם לתובע, בהמחאה ערוכה לפקודת בא-כוחו, עו"ד (ג) התובע יחתום על כתב קבלה ויתור ושחרור בנוסח המקובל אצל הנתבעת מס' 2, שיועבר לידי בא-כוחו תוך 3 ימים מהיום, ויוחזר חתום ומאושר כנדרש בתוך 10 ימים נוספים. כל איחור בהחזרת כתב הקבלה - החתום והמאושר כנדרש - יגרור אחריו איחור מתאים בתשלום הסכום, בלא שהנתבעים יהיו חייבים בתוספת כלשהי, לרבות בגין הפרשי הצמדה וגם/או ריבית; (ד) אין צו להוצאות, וכל צד יישא בהוצאותיו; (ה) הסכום כולל אגרת משפט ששילם התובע בהגשת התביעה, אך ביתרת אגרה - אם וככל שתחול - תשא הנתבעת מס' 2. 2. הצדדים מבקשים מבית המשפט הנכבד ליתן להסדר פשרה זה תוקף של פסק-דין בלא צו להוצאות, וכל צד יישא בהוצאותיו כאמור. __________, עו"ד _____________ , עו"ד _______ ב"כ התובע __________ב"כ הנתבעים פסק דין אני נותנ/ת בזאת להסכמת הצדדים דלעיל תוקף של פסק-דין כמבוקש. ____________שופט הסדר פשרהפשרה