התנגדות לביצוע משכנתא

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התנגדות למימוש משכנתא: בפני כב' ראש ההוצאה לפועל הגישו המערערים כאן בקשה שכותרתה: "בקשה לפי סעיף 19 לחוק ההוצל"פ (טענת פרעתי) - התנגדות לביצוע משכנתא/משכון ובקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל". ( להלן: הבקשה). ראש ההוצאה לפועל נתן החלטה ביום 21.1.98 בלשון זו: "לא קיים הליך של 'התנגדות לביצוע משכנתא' ואין הליך של מתן רשות להתנגדות לביצוע משכנתא והעברת ההתנגדות לבית המשפט". ב"כ המערערים טוען כי בכך לא התייחס ראש ההוצאה לפועל לבקשתם שהיא טענת "פרעתי" והחליט כפי שהחליט. הוא מבקש כי בית המשפט יכריע בבקשה בעצמו, או לחילופין, להחזיר את התיק לראש ההוצאה לפועל עם הוראות. ב"כ הצדדים מסכימים למתן החלטה בערעור על פי החומר המצוי בתיק. ב"כ המשיב טוען כי הבקשה "הולבשה" לבוש משפטי והודבק לה תואר משפטי לא מתאים. אין המערערים טוענים כי הם פרעו את חובם ולכן הם פטורים ממילוי שטר המשכנתא. הם טוענים, לכל היותר, כי טרם הגיע מועד פרעון ההלוואה שקיבל המשיב. טענה כזו איננה קיימת בדיני ההוצאה לפועל. עיינתי בבקשה, ובתצהיר המפורט הנלווה אליה. לא מצאתי כל טענה לפיה פרעו המבקשים את חובם כולו או מקצתו, ואינם חייבים למלא אחר החוב כולו או מקצתו, כפי שצריך לעשות מי שמעלה טענת "פרעתי". המצהיר משה איזנברג מעלה טענות קשות מאוד נגד התנהגות פקידי המשיב כלפיו. הוא מלין על הבטחות שניתנו לו ולא קוימו. בשל כך, הוא מייחס להם מעשים של "עושק", "הטעיה" "מעשי רשלנות" ועוד. דא עקא, טענות אלה אינן ממין העניין שיש לטעון בטענת "פרעתי" בפני ראש ההוצאה לפועל. אכן צדק כב' ראש ההוצאה לפועל כאשר החליט כפי שהחליט, ואין מקום להתערב בהחלטתו, והערעור נדחה בזה. לאור התוצאה, ישלמו המערערים למשיב, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ.משכנתאמקרקעין