זיוף חתימה על ייפוי כוח - קובלנה פרטית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זיוף חתימה על ייפוי כוח - קובלנה פרטית: 1. המערער לא התייצב, למרות שהוזמן במסירה אישית. 2. זהו ערעור בהליך פלילי, על החלטת בית המשפט קמא בק.פ. 1014/97, שעניינה קובלנה פרטית שהגיש המערער נגד המשיבים, בטענה כי זויפה חתימתו על גבי ייפויי כוח, ומכוחם הוצא הקובל מחנויות שהחזיק, ניתנו פסקי דין אזרחיים נגדו, ובוצעו נגדו הליכי הוצאה לפועל. 3. בהחלטה מיום 5.3.98, נושא ערעור זה, קבע בית המשפט קמא כי נוכח האמור בקובלנה, ולפי הוראות סעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב1982- - אין הקובל רשאי להגיש קובלנה לבית המשפט, מכיוון שהעבירות המיוחסות לנאשמים אינן מן העבירות המנויות בתוספת השניה לחוק האמור אשר רק לגביהן זכאי קובל להגיש קובלנה פרטית. אי לזאת - נמחקה הקובלנה. 4. בית המשפט קמא צדק בהחלטתו. כל טענותיו של המערער מבוססות על זיוף מסמכים. העבירה של זיוף מסמך אינה אחת מן העבירות שניתן להגיש לגביהן קובלנה פרטית לבית המשפט, ורשויות התביעה הן היחידות שרשאיות להגיש כתב אישום בגינה. 5. המערער הגיש תלונות למשטרה ולפרקליטות, שסברו כי אין מקום להגיש כתב אישום על פי תלונת המערער. אי היענות הפרקליטות לפניותיו של המערער להגיש כתב אישום כנגד המשיבים - אינה מקנה למערער סמכות לעשות כן בעצמו, בעבירה מסוג זה. 6. יתרה מזו, המערער הודיע במפורש לבית המשפט כי אין הוא רוצה שהפרקליטות תתערב בנושא זה, ובכך כרת את הענף היחיד שיכול היה לשבת עליו, שכן בלעדי הפרקליטות - לא ניתן כלל להגיש כתב אישום נגד המשיבים בעבירות זיוף. 7. נוכח כל האמור - אנו דוחים את הערעור אף מבלי להזמין את הצדדים לדיון בבית המשפט.מסמכיםקובלנה פרטיתזיוף חתימהזיוףקובלנהייפוי כוח