סגירת קומת עמודים מפולשת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סגירת קומת עמודים מפולשת: המשיב הואשם בביצוע עבודות בניה הטעונות היתר, ללא היתר - עבירה לפי סעיפים 145 ו- 204(א) לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה1965-. המדובר בבניה במבשרת ציון, שכללה סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירת מגורים בשטח של 69.30 מ"ר. בית משפט קמא גזר על המשיב, בין השאר, את העונשים כדלקמן: א. קנס כספי בסך 3,000 ש"ח, שישולם ב- 5 תשלומים, או 90 ימי מאסר תמורתם; ב. חתימה על התחייבות עצמית על סך 15,000 ש"ח, שלא יעבור עבירות על סעיפים 204 ו- 210 לחוק התכנון והבניה, לתקופה של שנתיים החל מ- 9 חודשים לאחר מתן גזר הדין; ג. צו להריסת תוספת הבניה ולאיסור השימוש בה, תוך מתן ארכה בת 9 חודשים לצורך קבלת היתר בניה. שמענו את טענות הצדדים לקולא ולחומרא ולהלן הכרעתנו: חובת בית המשפט לנקוט במדיניות הנראית לו הכרחית לקידום העניין הציבורי במאבק העיקש כנגד מבצעי עבירות על חוקי התכנון והבניה, גם כאשר מתקבל, כמו בעניין דידן, היתר בניה בדיעבד (שנתקבל לאחר מתן גזר הדין בבית משפט קמא). למצער, מצאנו לנגד עינינו פער מהותי בענישה המחייבת התערבותנו. המשיב, באמצעות באת כוחו המלומדה, עו"ד הגב' נולמן, אמנם צייר בפני בית המשפט קמא ובפנינו עולם מלא של הסברים למעשיו, לרבות מחלוקת לעניין תשלום דמי השבחה, היתר בעל פה ממאן דהוא, שבשמו, מטעמים בלתי נהירים דיים, לא נקב וכד'. לסברתנו, אין להניח למשיב להניב רווח עצמי, כשעבר עבירות שכאלו וליטול את החוק לידיו מבלי שיתן את הדין הראוי על כך. השיקול האישי נדרש, זו הפעם, להדחות מפני האינטרס הציבורי. אשר על כן, באנו לכלל מסקנה, כי יש לקבל הערעור במובן זה שהקנס הכספי שיושת עליו יעמוד על סך 30,000 ש"ח או 6 חודשי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב- 12 תשלומים חודשיים ושווים החל מתאריך 1.1.99. כל פיגור בתשלום אחד מן התשלומים הנ"ל יעמיד את כל סכום הקנס לפרעון מיידי בתוספת ריבית והצמדה כדין. שאר חלקי גזר הדין יוותרו על כנם. סגירת קומת עמודיםקומה מפולשת