עבודה בחקלאות אצל האבא - דמי אבטלה

1. תביעת התובע לקבלת דמי אבטלה נדחתה בנימוק שלא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין התובע לאביו, לפיכך הוגשה התביעה.   2. בכתב ההגנה נטען שהתובע צבר 153 ימים מתוך 180 ימים הנדרשים בחוק. כן נטען שבין התובע לאביו לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בחודשים 4/00 ו-5/00.   3. להלן העובדות הנוגעות לענין:- א. אביו של התובע הינו חקלאי ובעלים של מטע בשטח של 37 דונם, מאז 1972.   ב. בעבר העסיק האב עובדים אך כ-4-5 שנים לפני מועד מתן ההודעה לחוקר (נתנה ביום 29/3/01), הוא אינו מעסיק עובדים.   ג. כשנתיים לפני מועד מסירת ההודעה לחוקר החל האב לחדש את הנטיעות והתובע עזר לו בחידוש המטעים, מועד זה תואם גם את מועד גירושיו של התובע מרעיתו.   ד. עבודתו של התובע במטע לא השתנתה ולא היתה רצופה מדי יום ביומו, אלא כאשר התובע היה פנוי ובהתאם לדרישות המטע (ראה נ/3 קטע 1).   ה. התובע לא קיבל משכורת, לגירסת האב בהודעה לחוקר, הוא האב, שילם עבור הבן הוצאות דלק ומחיה בסכום של 1,500 ₪-2,000 ₪ לחודש.   ו. לגירסת האב והבן, אילו הבן לא היה מועסק במטע הרי היה צורך להעסיק עובד אחר.   ז. במקביל לעבודת התובע במטע, הוא עבד גם אצל אחרים. בחודשים 5/00-4/00 עבד התובע אצל משה פרי-גן, חקלאי מיסוד המעלה, בהרכבת מערכות מים ועבודות חקלאות. התמורה עבור העבודות שולמה באמצעות חשבונית שהוצאה ע"י האב בסכום של 5,442 ₪ (ראה ת/8), זאת בהתאם לסיכום בין מזמין העבודה לתובע. לפי גירסת מזמין העבודה, העבודה נמשכה כ-19 ימים. (ראה נ/2).   ב-28/5/00 עבד התובע בחברת י.מ הובלות וסחר בע"מ עד לסיום עונת הקטיף ביום 22/11/00.   ח. בחודשים 2/00-5/00 הוצאו ע"י האב תלושי משכורת לבן, בסכומים כדלהלן: 2/00 - 3,278 ₪. 3/00 - 3,278 ₪. 4/00 - 4,120 ₪. 5/00 - 3,500 ₪.   ט. האב עבר התקף לב ואירוע מוחי וכן עבר צנתור בשנת 1999, לגירסת האב, במהלך תקופה זאת היו עבודות הכרחיות שהבן עשה (ראה עמוד 3 בחקירה הנגדית).     4. א. בהתאם להלכה הפסוקה, יחסי עובד ומעביד במסגרת המשפחה טעונים בחינה זהירה (ראה לג/59-0 בטי מרקו נ. המל"ל פד"ע ה' 134, אוזכר בדיון 20105/96 אורלי יהלום נ. המל"ל).   ב. גם אם נקבל גירסת התובע ואביו לגבי חיוניות עבודת התובע במטע, הרי לגירסת האב, עבודה זאת או עזרה זאת לא השתנתה במהלך אותם שנתיים מאז גירושיו של התובע. אם אכן כך היו הדברים היינו מוצאים עקבות לקשר המשפטי בין הצדדים במהלך אותם שנתיים, כגון; דיווח לביטוח לאומי שאכן האב מעסיק את בנו כעובד ולא מספר ימים כל חודש, אך בראיות שהוצגו לפנינו, ישנו דיווח כאמור רק לחודשים 5/00-4/00, דיווח זה אינו מתיישב עם גירסת התובע ואביו.   ג. העובדה שהוצאו לתובע תלושי משכורת רק לחודשים 2/00-5/00 פועלת נגד התובע, בהתחשב בכך שבמהלך אותם שנתיים, פעילות התובע אצל אביו לא השתנתה.   ד. באמור לעיל איננו מתייחסים לעבודת התובע אצל פרי-גן משה, עבודה זאת בוצעה ומקובלת עלינו, לרבות מערכת היחסים שנרקמה בין הצדדים, לפיה, העבודה תבוצע ע"י הבן כאשר החשבונית תוצא ע"י האב. אך גם אם נתייחס לרקמת יחסים זאת, היא מתייחסת לכל היותר ל-19 ימי עבודה ותו לא. נוסיף שבעדותו ציין פרי גן כי עבודת התובע היתה כקבלן ולא כעובד.   ה. תלושי המשכורת צריכים לשקף את מערכת היחסים האמיתית כפי שהוצהרה בפנינו. כפי שעולה מגרסת התובע ואביו, עבודת התובע לא היתה רצופה, דהיינו מידי יום ביומו, לפיכך, תמורה עבור עבודה חודשית כפי שהדבר מצויין בתלוש המשכורת, אינה מתיישבת עם הגירסה כפי שהוצגה בפנינו.   ו. לגרסת האב בפני חוקר המוסד, לתובע לא שולמה משכורת אלא "הוצאות דלק והוצאות מחיה... וזה הסתכם ב-1,500 ₪ עד 2,000 ₪ בחודש". תמורה כנ"ל אינה מאפיינת יחסי עובד ומעביד, אם כי היא תתכן במסגרת משפחתית, אך גם אם נקבל גרסה זאת, עדין התובע לא קיבל מלוא המגיע לו לפי תלושי המשכורת, ואין כל הסבר להיכן נעלם ההפרש.   ז. אם ניישם הלכת גרוסקופף לענייננו, הן לענין הסדר העבודה בין הצדדים והן לגבי שכר העבודה, לא ניתן להגיע למסקנה כי התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד.   ח. לענין הסדר העבודה - היה צורך למצוא ביטוי להסדר העבודה במהלך השנתיים, ולא רק במהלך 4 החודשים בהם הוצגו תלושי המשכורת.   ט. לענין שכר העבודה - התמורה שניתנה לגירסת האב אינה משקפת שכר עבודה, אלא תמורה בגין עזרה משפחתית.   5. בהתייחס לאמור לעיל דין התביעה להידחות.   6. ניתן היום כ"ה בניסן תשס"ג, 27 אפריל 2003 בהעדר, לשלוח העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים בדואר. אין צו להוצאות.ו חקלאותדמי אבטלה