פיטורי מזכירה עובדת משרד החינוך

עב (חי') 1804/00 פיטורי מזכירה עובדת משרד החינוך 1. תחילתו של הליך זה שבפנינו, הוא בתביעתה של התובעת להכריז על בטלות פיטוריה שכן לטענתה יש לראות בה עובדת מדינה לכל דבר ועניין, ורק היא זו שיכולה לפטרה, ואף זאת בהתאם להוראות התקש"יר. 2. נזכיר, כי התובעת התקבלה לעבודה ביום 7.7.90 כמזכירה במחלקת ההשתלמויות בנתיב המדעי-טכנולוגי במשרד החינוך בחיפה, בשליש משרה. 3. לאורך כל תקופת עבודתה עבדה התובעת בנתבעת, באמצעות המכון להכשרה, השתלמות ושירותי חינוך שהיה בהנהלתו של מר שלמה דגני ז"ל, שלמרבה הצער הלך לעולמו במהלך המשפט. 4. בשלב מסוים התחלף הזכיין, והתובעת שהמשיכה באותה עבודה, קיבלה את שכרה דרך המכללה למנהל, ומאוחר יותר, שב המכון להכשרה ולהשתלמות לשמש כזכיין, וזאת עד לפיטוריה במהלך שנת 2000. 5. ביום 15.3.00, ניתן, ע"י כב' הש' גוטמכר (בש"א 1540/00), לבקשת התובעת צו מניעה זמני האוסר על פיטוריה של התובעת. 6. בהמשך, ובעקבות דיונים שקיימנו בתיק זה, התגבשה בין הצדדים הסכמה, שהועלתה על הכתב, ואשר קיבלה תוקף של החלטה ביום 26.3.03. 7. עיקריהן של ההסכמות שבין הצדדים היו: א. כי התובעת תיחשב לעובדת מדינה החל מיום 1.3.00, וכי לא תהיינה לה כל תביעות כלפי הנתבעת 1 בגין תשלומים או זכויות כלשהן, בנוגע לתקופה הקודמת למועד זה. ב. המדינה תשלם לתובעת את שכר העבודה מהמועד שבו הופסק תשלום שכרה ע"י המכון. ג. הנתבעת תשלם לתובעת את דמי ההבראה מהמועד בו הופסק התשלום ע"י המכון. ד. מזכויותיה של התובעת יקוזזו, החל מיום 1.3.00, הרכיבים המפורטים בסע' 2(ג) להודעת הצדדים. 8. ע"פ ההודעה נותרו לבירור שתי סוגיות, ועד למועד הדיון שקיימנו ביום 22.6.03, נותרה לבירור, ע"פ הצהרת הצדדים לפרוטוקול, השאלה מהי הדרגה לה זכאית התובעת החל מחודש 3/00, האם דרגה 15, כטענת המדינה, או דרגה 19++ כטענת התובעת. 9. בישיבה האמורה אף הוסכם כי, בנסיבות העניין יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית בלוח זמנים קצר, וביום 20.7.03, קיימנו ישיבת הוכחות, שחרף העובדה שהסכמת הצדדים היתה כי הדיון יהיה בדן יחיד, הרי שבדיעבד נטלו בו חלק גם נציגי ציבור, ומכאן שמן הראוי שיהיו שותפים אף למתן פסק הדין, שכן דרך המלך בבית הדין, היא כי נציגי ציבור הם חלק אינטגרלי ממותב בית הדין. 10. התובעת הגישה תצהיר, ומטעם המדינה הוגשו תצהירה של הגב' תמי לוי - מנהלת אגף א' משאבי אנוש במשרד החינוך, וכן תצהירו של מר אהוד מרגולין - מפקח ארצי על הכשרה והשתלמות בנתיב המדעי-טכנולוגי במשרד החינוך. כל המצהירים העידו בפנינו. 11. התובעת בתצהירה טוענת, ואין על כך חולק, כי היא עובדת מעולה, מסורה ויעילה. לדבריה, היא מרכזת את כל ההשתלמויות בתחומי המדע והטכנולוגיה במחוזות חיפה והצפון, וכן - כי מוטל עליה "לפתוח רשומות של כל ההשתלמויות של הנתיב המדעי-טכנולוגי בכל הארץ במסוף המרכזי של משרד החינוך". 12. כן טוענת היא, שהיא מופקדת על פתרון בעיות המופנות אליה מכלל המחוזות בארץ, ומטפלת בקהל הפונה אליה בהיותה בתפקיד מרכזי-ניהולי בנתבעת. מכאן שלדעתה היא זכאית לדרגה 23, בה היא עובדת מספטמבר 1999. 13. הגב' תמי לוי מצהירה כי התובעת, כמו גם אחרים, משמשת כרכזת השתלמויות מחוזיות, ובהתאם לכך נקבעה דרגתה, שכן מתח הדרגות במשרה של "רכז השתלמות מחוזי", הינה בין דרגה 14 לדרגה 16 מינהלי. 14. עם כניסתה כעובדת משרד החינוך, אושרה, לדברי הגב' לוי לתובעת, באופן חריג דרגה 15 מינהלית, ולא 14 כמתחייב מהתקש"יר, וזאת בהתחשב בנסיונה ובותקה. 15. מוסיפה הגב' לוי כי קידום התובעת לדרגה המירבית (16 מינהלי) מחייב שהייה של שלוש שנים בדרגה 15, וכי ניתן לקצר תקופה זו לשנתיים, על סמך חוות דעת חיובית. 16. באשר לדרגה הנדרשת ע"י התובעת, מוסיפה גב' לוי בתצהירה כי הגדרת "רכז בכיר" מאפשרת מתח דרגות בדירוג המנהלי שבין דרגה 15 לדרגה 17, אולם בכל מקרה, כניסה לדרגה 17 מנהלי, מחייבת עמידה במכרז פנימי, ואילו בשלב הבא, של "מנהל ענף", המצוי בין הדרגות 18-16 מנהלי, יש צורך, כדי לקבל דרגה 18, בעמידה במכרז פומבי. 17. באשר לדרגה 23 לה טוענת התובעת, הרי שלדברי הגב' לוי דרגה זו מקבילה לסמנכ"ל בכיר במשרד החינוך, סמנכ"ל או מנהל מחוז. 18. מר מרגולין בתצהירו, שהוא האחראי מקצועית על הגב' טל, מציין כי היא משמשת כרכזת השתלמויות עובדי הוראה מחוזית, במחוזות חיפה והצפון. 19. בסע' 5 לתצהירו, מסביר מר מרגולין כי עד לחודש 4/02 ביצעה התובעת רק מטלות מחוזיות, עם תוספת "קטנה וזניחה" של הקלדת כ-50 יומני קורסים בשנה, דבר שהצריך עבודה בהיקף כולל של יומיים שלושה בשנה, וכי מאז חודש 4/02, עת פוטרה מזכירתו, הוסיף לתובעת מספר מטלות נוספות בתחום הארצי, ובהן - הקלדת נתונים לרשת משרד החינוך והעברת יומנים ממוספרים למוסדות, וכן טיפול בהשתלמויות בנושאים טכנולוגיים מול ארגוני מורים. 20. בדיון ביום 20.7.03, העידו כאמור כל המצהירים והצדדים סיכמו טיעוניהם בע"פ. 21. מעדותו של מר מרגולין עולה, כי מדובר בממונה אכפתי, אשר השקיע מאמץ רב בעניינה של התובעת, ועשה כל שביכולתו כדי לקדמה בעבודה, אולם לא ניתן ללמוד מפניותיו השונות לגורמים במשרד, על מעמדה של התובעת, מעבר לרצון טוב של ממונה שהיה שבע רצון עד מאוד מאישיותה ומאיכות עבודתה של התובעת, אולם פעולותיו לטובתה, נעשו מבלי שיהיה לו "שום מעמד" (עדות מרגולין, עמ' 7). 22. גם מעיון בחומר הראיות שצורף לתצהירה של התובעת, מתקבלת תמונה כי התובעת היתה רכזת השתלמויות במחוז. הדבר מקבל את ביטויו בין היתר, במכתבה של ב"כ התובעת למר מרגולין, מיום 19.11.99, ובו כותבת ב"כ התובעת, כי "גב' טל עובדת במשרד החינוך חיפה בתפקיד רכזת השתלמויות מורים" (נספח "מג" לתצהיר התובעת). (כן ראו את מכתבי התודה שנשלחו לתובעת (נספחים מח ואילך), שבכולם למעשה, ההתייחסות אל התובעת היא כ"רכזת השתלמות אזורית"). 23. אין ספק, שהתובעת עברה כברת דרך ארוכה מקבלתה לעבודה כמזכירה ועד לתפקידה הנוכחי, אולם שוכנענו מחומר הראיות כי היא ממלאת תפקיד של רכז במחוז, במתח דרגות שבין 16-14 מנהלי. 24. אכן שעה שהנתבעת קיבלה את התובעת לעבודה, היא קיבלה אותה בדרגה האמצעית של אותו מתח דרגות, היינו - דרגה 15, אולם לטעמנו, בנסיבות העניין, היותה של התובעת עובדת מצטיינת ומסכת התלאות שעברה במהלך השנים, ראוי היה לקבלה בדרגה העליונה של מתח הדרגות האמור - היינו - דרגה 16 מנהלי. 25. לפיכך, אנו קובעים כי החל מ- 1.3.00, דרגתה של התובעת לכל דבר ועניין, היא דרגה 16 מנהלי. 26. באשר להוצאות, הגם שהנתבעת פעלה בעניינה של התובעת באופן סביר ובתום לב, סבורים אנו כי מן הראוי שהמדינה תשתתף, ולו באופן חלקי בהוצאות שנגרמו לתובעת, לרבות בהליכי הביניים הרבים שהיו בתיק זה. לפיכך, תשלם המדינה לתובעת הוצאות משפט בסכום של 7,500 ש"ח בצירוף מע"מ. דיני חינוךפיטוריםמשרד החינוך