צו הרחקה מהבית בגין איומים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו הרחקה מהבית בגין איומים: 1. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת הצד השני החלטתי לדון בבקשה כבערעור גופו. 2. אכן, המבקשת הייתה זו שהגישה לבית המשפט קמא בקשה לצו הגנה - להרחיק את בעלה מהבית בשל איומים ומכות, וקבלה צו כזה. 3. לאחר שהוגש תסקיר פקידי סעד ובית משפט קמא שמע את שני הצדדים, החליט בית המשפט קמא לבטל את צו ההגנה ולאמץ את המלצת פקידי הסעד, אשר לאחר בחינת כל האפשרויות הגיעו למסקנה כי האפשרות הפחות גרועה מבחינת הבנות של בני הזוג, היא חלוקת זמן הבנות בדירה עם כל אחד מהוריהם. 4. המבקשת הגישה בקשה זו בה היא מערערת על אותה החלטה, בטענה כי המשיב כלל לא הגיש לבית המשפט קמא בקשה לצו הגנה, ועל כן אין להוציא את המבקשת מביתם המשותף, אף לא לסרוגין. 5. פקידי הסעד הבהירו בתסקיר מיום 13.10.98 כי המבקשת מתקשה לדאוג לצרכי הבנות מעבר לצרכיהן הפיזיים, והם התרשמו כי למשיב יכולת הורית טובה מזו של המבקשת. 6. מאחר שפקידי הסעד לא רצו לנתק את הבנות כליל מהחזקת אמן, ואף לא רצו להשאיר את הבנות בהחזקה בלעדית של אמן, בהעדר אביהן, (בשל הטעמים המפורטים לעיל, וביתר פירוט - בתסקיר) - מצאו פקידי הסעד את דרך הביניים המיוחדת של חלוקת זמן הבנות עם כל אחד מהוריהם בדירה המשותפת. 7. מאחר שאין זה סביר לטלטל את הבנות בין שתי דירות, העדיפו פקידי הסעד להשאיר את הבנות בדירה ו"לטלטל" כל אחד מהוריהן בין הדירה המשותפת לבין מקום מגורים חלופי. 8. למרות שפתרון זה הינו יוצא דופן, נראה כי בנסיבות הספציפיות הנדונות - זה הפתרון הפחות גרוע, מבחינה מעשית, לכל בני המשפחה. 9. מבחינה משפטית, רשאי היה בית המשפט קמא להחליט את אשר החליט, גם אם לא הוגשה על-ידי המשיב בקשה לצו הרחקת המבקשת מהבית, שהרי סעיף 2 (ב) לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א1991-, מאפשר לבית המשפט ליתן "כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו ובטחונו של בן משפחה, ויכול שיכיל גם הוראות בדבר הסידורים הנדרשים כתוצאה ממתן הצו". 10. מאחר שבית המשפט קמא השתכנע כי טובת הבנות מחייבת שלא תהיינה עם אמן בלבד או עם אביהן בלבד, ומאחר שהוריהן אינם מסוגלים לגור עמן בצוותא - מבלי לריב, הרי שבית המשפט הגיע למסקנה הנאותה להבטחת שלומן ובטחונן של הבנות. 11. לאור האמור - אני דוחה את הבקשה והערעור. 12. בנסיבות העניין - אין צו להוצאות בשלב זה, אולם אם המבקשת לא תעמוד בהוראות הצו - אני קובעת כי תשלם למשיב הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין בקשה זו בסך 3,000 ש"ח + מע"מ. סכום זה ישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.איומיםצו הרחקהצווים