האם שיקול תקציבי מצדיק סטייה מעקרון השוויון ?

ההלכה הפסוקה קבעה כי: "שיקול תקציבי הוא שיקול ענייני וכבד משקל, העשוי בנסיבות מסויימות להצדיק סטייה מעקרונות השוויון והפלורליזם" (עע"מ 343/09 הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסבלנות נ' עיריית ירושלים (לא פורסם ניתן ביום 14.9.10). לגישתה של פרופ' ברק-ארז "שיקולים תקציביים הם, על פי רוב, שיקולים ענייניים. רשויות מנהליות פועלות במסגרת של תקציב נתון, וחובתן לפעול למען האינטרס הציבורי בדרך הטובה ביותר מחייבת התחשבות גם באילוצים תקציביים" ((ד' ברק-ארז משפט מינהלי (ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, תש"ע-2010, כרך ב') בע' 661). בהמשך הדברים מציינת פרופ' ברק ארז כי: "התחשבות בעלויות הכרוכות בהחלטה המינהלית נחשבת ללגיטימית. עם זאת, יש להוסיף ולבחון אם יש לה מקום גם כאשר היא מובילה לתוצאה הפוגעת לכאורה בשוויון... בשלב ראשון יש לבחון אם ההבחנה בין אנשים, על בסיס הנפקויות התקציביות השונות של החלת ההחלטה עליהם, היא רלוונטית. בשלב שני, אם השיקול התקציבי יוצר הבחנה 'רלוונטית', יש להוסיף ולבחון מהו המשקל שיש לתת להבחנה זו בנסיבות העניין. כאשר השיקול התקציבי מוביל להבחנה שהיא בגדר סיווג 'חשוד' (לדוגמה, ההבחנה בין גברים לנשים), המשקל שיש לתת לו הוא נמוך במיוחד" (שם, בע' 694).עקרון השוויוןשאלות משפטיות